Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỚI QUYẾT TÂM CHỦ ĐỘNG NHẬN DIỆN ÂM MƯU LỢI DỤNG CÁC VẤN ĐỀ TÔN GIÁO


LOA LÀNG
Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, tôn giáo, với 54 dân tộc anh em cùng sinh sống; có 06 tôn giáo lớn (Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Cao Đài, Hòa Hảo) với khoảng hơn 20 triệu tín đồ và nhiều tôn giáo nhỏ khác. Nhìn chung các tôn giáo và các dân tộc sống đoàn kết, hòa thuận, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng tồn tại và phát triển. Sự phân bố đan xen giữa các dân tộc, tôn giáo trên các địa bàn tạo nên sự giao lưu, trao đổi, hòa nhập về kinh tế, văn hóa, xã hội, làm phong phú thêm truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc thống nhất trong sự đa dạng của bản sắc văn hóa Việt Nam. Lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo luôn là âm mưu xảo quyệt của các thế lực thù địch nhằm chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo và sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Vì vậy, chủ động nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với âm mưu này là rất quan trọng, cấp thiết trong tình hình hiện nay.
Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các tổ chức tôn giáo, ảnh: internet
Mới đây, tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các tổ chức tôn giáo do Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Nội vụ tổ chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định:“Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới nhu cầu văn hóa tâm linh của đồng bào có đạo, trong đó có đồng bào có đạo ở nước ngoài. Các tổ chức tôn giáo cần quan tâm, qua sinh hoạt tôn giáo để đoàn kết cộng đồng, bảo tồn, phát huy văn hóa Việt Nam”. Cũng tại Hội nghị này, Thủ tướng đã nói rõ rằng: “Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo nhưng không chấp nhận hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật… cần kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối an ninh trật tự, lợi dụng chống phá Nhà nước, gây cản trở đối với Việt Nam trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế”. Có thể thấy, quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thể hiện rõ điều đó. Đặc biệt, vừa qua Quốc hội đã thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo với nhiều điểm mới và tiến bộ.
Thực tế hiện nay, các thế lực thù địch xác định tôn giáo là vấn đề nhạy cảm, tín đồ tôn giáo là lực lượng xã hội dễ lừa bịp, kích động để tạo dựng “ngọn cờ”, tập hợp lực lượng chống đối. Chúng tích cực truyền bá tư tưởng phản động, kích động ly khai dân tộc, gây chia rẽ đồng bào các dân tộc, mua chuộc, lôi kéo những phần tử xấu trong đồng bào dân tộc thiểu số để chống phá, tập trung vào các địa bàn chiến lược như: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ... Chúng tổ chức, tập hợp lực lượng phản động, xây dựng cơ sở tạo sự chống đối trong nội bộ các dân tộc, gây nên một số cuộc bạo loạn mang tính chất chính trị, hòng tạo cớ để các thế lực bên ngoài can thiệp, gây mất ổn định chính trị đất nước. Các thế lực thù địch còn lợi dụng trình độ dân trí thấp, sự hạn chế về nhận thức cũng như phong tục, tập quán của đồng bào ở một số vùng để truyền đạo trái pháp luật, khôi phục tập tục lạc hậu, ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân, gây khó khăn cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Gần đây, các thế lực thù địch và phần tử dân tộc cực đoan, nhất là một bộ phận trong cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam sống lưu vong ở nước ngoài lợi dụng bản Tuyên ngôn về quyền của người bản địa của Liên Hợp quốc 2007 mà Nhà nước ta đã tham gia, ráo riết kích động đồng bào các dân tộc thiểu số trong nước đứng lên đòi quyền dân tộc tự quyết, đòi thành lập “Nhà nước Khmer Krôm”; “Nhà nước Tin lành Đề-ga”, “Vương quốc Chămpa”, “Vương quốc Mông”, hướng tới ly khai, tự trị, độc lập. Chúng tìm mọi cách để xây dựng, nuôi dưỡng các tổ chức phản động người Việt Nam ở nước ngoài; tập hợp, tài trợ, chỉ đạo lực lượng phản động trong các dân tộc, các tôn giáo ở trong nước hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam, như: truyền đạo trái phép để “tôn giáo hóa” các vùng dân tộc, lôi kéo, tranh giành đồng bào dân tộc, gây đối trọng với cấp ủy, chính quyền địa phương. Lợi dụng các phương tiện truyền thông, mạng internet để liên lạc, truyền bá, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi; chia rẽ dân tộc đa số với dân tộc thiểu số và giữa các dân tộc thiểu số với nhau, giữa đồng bào theo tôn giáo với không theo tôn giáo và theo các tôn giáo khác nhau, hòng làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Không những thế, chúng còn kích động các dân tộc thiểu số, tín đồ, chức sắc các tôn giáo chống lại chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; đối lập các dân tộc, các tôn giáo với sự lãnh đạo của Đảng, vô hiệu hóa sự quản lý của Nhà nước đối với các lĩnh vực đời sống xã hội, gây mất ổn định chính trị - xã hội, nhất là vùng dân tộc, tôn giáo.
Qua Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra được những mặt tốt và những cái còn tồn tại trong hoạt động của các tôn giáo ở nước ta hiện nay. Đồng thời cũng chỉ ra việc chủ động đấu tranh với âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ cấp thiết, cần được tiến hành đồng bộ bằng nhiều giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưởng cho đồng bào cả nước.

TÁC GIẢ: Unknown // 12/30/2016 08:49:00 SA
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

59 nhận xét:

 1. Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, tôn giáo, với 54 dân tộc anh em cùng sinh sống; có 06 tôn giáo lớn (Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Cao Đài, Hòa Hảo) với khoảng hơn 20 triệu tín đồ và nhiều tôn giáo nhỏ khác.Qua đó, gánh nặng quản lý nhà nước về tôn giáo là một gánh nặng lớn đối với các cơ quan chức năng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra được những mặt tốt và những cái còn tồn tại trong hoạt động của các tôn giáo ở nước ta hiện nay. Đồng thời cũng chỉ ra việc chủ động đấu tranh với âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ cấp thiết, cần được tiến hành đồng bộ bằng nhiều giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưởng cho đồng bào cả nước. Vì một Việt Nam tươi đẹp

   Xóa
  2. Trong thời gian qua, vấn đề tôn giáo đang rất 'nóng' và thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước, điển hình như một số vụ việc liên quan đến kêu gọi tụ tập đông người, biểu tình gây rối trật tự công cộng ở Giáo phận Vinh.

   Xóa
  3. Các tổ chức tôn giáo cần quan tâm, qua sinh hoạt tôn giáo để đoàn kết cộng đồng, bảo tồn, phát huy văn hóa Việt Nam".....“Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo nhưng không chấp nhận hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật… cần kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối an ninh trật tự, lợi dụng chống phá Nhà nước, gây cản trở đối với Việt Nam trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế”.....

   Xóa
 2. Lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo luôn là âm mưu xảo quyệt của các thế lực thù địch nhằm chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo và sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Vì vậy, chủ động nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với âm mưu này là rất quan trọng, cấp thiết trong tình hình hiện nay.Kiên quyết loại bỏ âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. dĩ nhiên khi các thế lực thù địch thường lợi dụng vào tôn giáo, nhất là những thành phần mang tư tưởng chống phá cực đoan ẩn giấu mình trong lớp vỏ bọc này để tạo mối liên kết rồi từ đó dần dần đục khoét sâu những mâu thuẫn.

   Xóa
 3. Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các tổ chức tôn giáo do Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Nội vụ tổ chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định:“Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới nhu cầu văn hóa tâm linh của đồng bào có đạo, trong đó có đồng bào có đạo ở nước ngoài. Các tổ chức tôn giáo cần quan tâm, qua sinh hoạt tôn giáo để đoàn kết cộng đồng, bảo tồn, phát huy văn hóa Việt Nam”.Hoan hô Thủ tướng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ất cả những điều đó thể hiện được chủ trương đúng đắn cũng như quyết tâm thực hiện đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng cho đồng bào có đạo trên cơ sở những qui định của pháp luật hiện nay ở nước ta

   Xóa
 4. Thực tế hiện nay, các thế lực thù địch xác định tôn giáo là vấn đề nhạy cảm, tín đồ tôn giáo là lực lượng xã hội dễ lừa bịp, kích động để tạo dựng “ngọn cờ”, tập hợp lực lượng chống đối.Trong thời buổi mà mở rộng hợp tác hội nhập quốc tế đã trở thành xu thế chung trên toàn thế giới ,tôn giáo càng có những điều kiện thuận lợi để phát triển.Đảng và Nhà nước ta cũng luôn có những chính sách để tạo mọi điều kiện để tự do phát triển tôn giáo.Nhưng cũng cần có những biện pháp để ngăn chặn những hành vi lợi dụng tôn giáo xâm phạm ANQG!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. chính những bắt nguồn từ những mâu thuẫn đó sẽ là “cái cớ” để bọn chúng kích động quần chúng nhân dân, với mục đích cuối cùng là dẫn đến bạo loạn, lật đổ chính quyền.

   Xóa
 5. Hoàng tiều phu14:07 30 tháng 12, 2016

  Việc chủ động đấu tranh với âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ cấp thiết, cần được tiến hành đồng bộ bằng nhiều giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưởng cho đồng bào cả nước.

  Trả lờiXóa
 6. Nước ta có nhiều tôn giáo, thế nhưng, không có quốc giáo, mọi tôn giáo được bảo đảm hoạt động một cách tự do phù hợp với pháp luật. Thế nhưng, dưới sự tác động của một số chủ chẳn vô nhân cách, tham vọng cường quyền, danh tiếng, vật chất đã khiến những tín đồ đi sai đường, hoạt động trái với những gì mà đấng tối cao răn dạy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. húng ta đặc biệt thấy rõ ở thời gian gần đây khi xuất hiện một số linh mục thoái hóa, biến chất, cực đoan đã lợi dụng vai trò, vị trí, quyền lực của mình để xúi giục, kích động, thậm chí là ép buộc giáo dân tham gia biểu tình, chống lại chính quyền, mà cụ thể thời gian qua là GM Nguyễn Thái Hợp giám mục giáo phận Vinh, LM Đặng Hữu Nam giáo xứ Phú Yên, LM Nguyễn Đình Thục quản xứ Song Ngọc, LM Trần Đình Lai, quản xứ Đông Yên hay LM Nguyễn Ngọc Nam Phong dòng chúa cứu thế Thái Hà…

   Xóa
 7. Hoạt động của các tôn giáo ở Việt Nam bên cạnh những mặt tốt vẫn còn những mặt tồn tại, nhất là những hoạt động chống đối Nhà nước dưới hình thức hoạt động tôn giáo. Điều đáng nói là những tín đồ tôn giáo không hề biết mình đang bị điều khiển bởi những kẻ tự cho mình là người nhân danh đấng tối cao

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thực tế trong thời gian qua cũng chỉ ra rằng, thế lực thù địch đã lợi dụng triệt để những sơ hở, thiếu sót của chính quyền trong thực hiện chính sách tôn giáo, chúng biến những sơ hở thiếu sót đó thành cái căn cứ để phục vụ và "lập luận" cho việc xuyên tạc, nói xấu, kích động chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc, giữa giáo dân với chính quyền, giữa đồng bào có đạo với đồng bào không có đạo ở nước ta.

   Xóa
 8. cái này thì tôi hoàn toàn ủng hộ với thủ tướng luôn.gì chứ nhà nước mình đã tạo điều kiện hết mức có thể để đáp ứng nhu cầu tâm linh cũng như tín ngưỡng tôn giáo cho nhân dân rồi.nhưng ko thể vì thể mà để đám phản động cực đoan nó lợi dụng dân tộc tôn giáo để chống nhà nước ta được.đối với bọn này phải làm rõ tội mà xử nghiêm thì nước ta ms yên bình đc

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Vì thế để hạn chế tối đa nhất việc bị các thế lực thù địch trong và ngoài nước lợi dụng vào đó để chống phá thì phải vừa có sự tuyên truyền và sự đấu tranh. Đó là thế nào? Không phải ở đâu trình độ dân trí cũng như nhau, có nơi có trình độ thấp, có nơi có trình độ cao, vì thế để những đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được triển khai một cách có hiệu quả nhất thì công tác tuyên truyền luôn phải đa dạng và nhiều hình thức, tùy điều kiện thực tế để áp dụng biện pháp tuyên truyền phù hợp.

   Xóa
 9. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra được những mặt tốt và những cái còn tồn tại trong hoạt động của các tôn giáo ở nước ta hiện nay. Đồng thời cũng chỉ ra việc chủ động đấu tranh với âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ cấp thiết, cần được tiến hành đồng bộ bằng nhiều giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưởng cho đồng bào cả nước.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. với việc các thế lực thù địch tìm cái sơ hở thiếu sót nhỏ trong tổng thể rồi xuyên tạc, phóng đại, "làm chệch hướng" của những chủ trương, chính sách đó thì nhất thiết phải có sự đấu tranh, phản bác lại những luận điều đó.

   Xóa
 10. Các vấn đề về dân tộc, tôn giáo luôn là âm mưu xảo quyệt của các thế lực thù địch nhằm chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo và sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Chúng dùng mọi thủ đoạn để bôi nhọ nhà nước ta, cái lũ này sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải khỏi xã hội bởi những âm mưu bẩn thỉu không bao giờ thắng nổi chính nghĩa đâu các nhà rận chủ ạ, hãy quay đầu trước khi quá muộn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không có cái gì có thể hoàn hảo 100% cả mà chính từ thực tế triển khai rồi sẽ dần dần khắc phúc được những hạn chế, thiếu sót, đồng thời phát huy những cái ưu điểm để mục đích cuối cùng là đạt hiệu quả tối đa nhất.

   Xóa
 11. Chúng lợi dụng các phương tiện truyền thông, mạng internet để liên lạc, truyền bá, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi; chia rẽ dân tộc đa số với dân tộc thiểu số và giữa các dân tộc thiểu số với nhau, giữa đồng bào theo tôn giáo với không theo tôn giáo và theo các tôn giáo khác nhau, hòng làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Không những thế, chúng còn kích động các dân tộc thiểu số, tín đồ, chức sắc các tôn giáo chống lại chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; đối lập các dân tộc, các tôn giáo với sự lãnh đạo của Đảng, vô hiệu hóa sự quản lý của Nhà nước đối với các lĩnh vực đời sống xã hội, gây mất ổn định chính trị - xã hội, nhất là vùng dân tộc, tôn giáo. Qủa thật chúng quá kinh tởm và bẩn thỉu mà.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Liên quan đến vấn đề về tôn giáo thì mới đây, tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các tổ chức tôn giáo do Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Nội vụ tổ chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định rằng: “Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới nhu cầu văn hóa tâm linh của đồng bào có đạo, trong đó có đồng bào có đạo ở nước ngoài.

   Xóa
 12. Thủ phạm đàn áp nhân quyền tại Việt Nam có thể bị Mỹ chế tài

  Nếu bị xếp vào danh sách vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, các cá nhân, quan chức ở các nước, kể cả Việt Nam, có thể bị Hoa Kỳ hạn chế nhập cảnh hoặc đóng băng tài sản. Đạo luật Magnitsky cũng áp dụng cho các cá nhân bị kết tội tham nhũng, biển thủ và một số tội danh khác.

  Hôm 16/12, Tổng thống Obama cũng ký ban hành luật Tự do Tôn giáo Quốc tế, tức H.R. 1150, theo đó mọi hành động vi phạm sẽ được báo cáo trực tiếp đến Ngoại trưởng Mỹ, và cập nhật “Danh sách cần theo dõi đặc biệt” đối với các quốc gia vi phạm tự do tôn giáo.

  Trong trường hợp vi phạm quyền tự do tôn giáo, thân nhân trực hệ của các cá nhân liên hệ cũng bị cấm nhập cảnh, nếu đang ở Hoa Kỳ thì bị trục xuất; các tổ chức ngoài chính phủ can dự vào các hoạt động đàn áp bị chỉ định là “thực thể cần quan tâm đặc biệt”, cùng danh sách với các tổ chức khủng bố ở Trung Đông.

  Nếu đàn áp tự do tôn giáo mang tính cách nghiêm trọng và phổ biến thì cả chế độ sẽ bị đưa vào “danh sách cần theo dõi đặc biệt”, sau 2 năm không cải thiện thì tự động rơi xuống danh sách “quốc gia phải quan tâm đặc biệt” (CPC) và phải đối mặt với một hay nhiều biện pháp chế tài tập thể.

  Với những biện pháp trừng phạt này, các cơ quan thuộc ngành lập pháp và hành pháp Hoa Kỳ có thế “chủ động” đưa Việt Nam vào “tầm ngắm” và buộc các quan chức đàn áp nhân quyền “phải đối mặt với các hệ luỵ ngoài tầm kiểm soát của họ.”

  Khi áp dụng các biện pháp trừng phạt này, các quan chức và cá nhân vi phạm nhân quyền sẽ bị đưa vào danh sách “đen” của Văn phòng Dân chủ - Nhân quyền và Lao động thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (DRL).

  Luật Pháp Hoa Kỳ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mỹ cứ to mồm đi o ép kẻ khác trong khi mình thì cũng có tốt đẹp éo gì đâu. Ngon thì cứ giải quyết cho sạch những bất đồng ở nước Mỹ đi đã rồi hãy to còi với thế giới. Định mệnh, chỉ được cái cậy mình là nước lớn.

   Xóa
 13. Lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo luôn là âm mưu xảo quyệt của các thế lực thù địch nhằm chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo và sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Vì vậy, chủ động nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với âm mưu này là rất quan trọng, cấp thiết trong tình hình hiện nay. Bởi lẽ các thế lực thù địch lợi dụng các phương tiện truyền thông, mạng internet để liên lạc, truyền bá, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi; chia rẽ dân tộc đa số với dân tộc thiểu số và giữa các dân tộc thiểu số với nhau, giữa đồng bào theo tôn giáo với không theo tôn giáo và theo các tôn giáo khác nhau, hòng làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng ta lên tỉnh táo trước những luận điệu kiểu này của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 14. bắt đầu nhiệm kì của mình, thủ tướng nguyễn xuân phúc đang có những bước đi mạnh mẽ và dứt khoát trên nhiều lĩnh vực, và trên vấn đề liên quan đến tôn giáo ông phúc cũng đang có những quan điểm rất rõ ràng. hi vọng sau những biến cố vừa qua, với sự quyết tâm của thủ tướng thì tình hình cộng đồng người có tôn giáo sẽ ngày càng tốt đẹp.

  Trả lờiXóa
 15. Trong thời gian gần đây, vấn đề tôn giáo đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm. Một phần vì chính sách nhất quán của Đảng ta là coi trọng quyền tự do tín ngưỡng, một phần cũng là để đối phó với những hoạt động lợi dụng tín ngưỡng để chống phá đất nước của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 16. Cả nước hiện có hơn 24.000 cơ sở thờ tự, trong đó có nhiều cơ sở được xây dựng mới, xây dựng lại khang trang, đẹp đẽ. Đó là bằng chứng hùng hồn về đảm bảo tự do tín ngưỡng, tôn giáo là nguyên tắc hàng đầu và nhất quán của Đảng và Nhà nước ta vì cuộc sống tinh thần của hàng triệu tín đồ các tôn giáo là những công dân của Việt Nam. Điều đó đã được khẳng định trong hiến pháp và pháp luật.

  Trả lờiXóa
 17. Từ trước đến nay, Đảng ta đã ban hành rất nhiều chỉ thị, nghị quyết về phòng, chống tham nhũng. Nghị quyết số 14/NQ/TW ngày 15-5-1996 về quan điểm chỉ đạo và một số giải pháp để đấu tranh chống tham nhũng của Bộ Chính trị khóa VII đã chỉ rõ: Đấu tranh chống tham nhũng là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng và nhân dân ta hiện nay. Nó góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng Đảng và kiện toàn bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, thực hiện quyền dân chủ của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 18. Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền và phục vụ cho đổi mới kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 19. Thời gian gần đây, khi tình hình trong nước đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều sự kiện tiêu cực xảy ra. Lẽ ra, là một bộ phận của dân tộc Việt Nam, tất cả các tôn giáo đều phải cùng chung tay để giải quyết những vấn đề đó. Tuy nhiên, trong thời điểm khó khăn này, bên cạnh những giáo dân có những suy nghĩ, hành động đúng đắn vì lợi ích chung của cộng đồng, thì đây cũng là thời điểm bản chất của những kẻ chuyên lợi dụng vấn đề tôn giáo để phá hoại đất nước được bộc lộ ra rõ ràng nhất.

  Trả lờiXóa
 20. Những kẻ đội lốt tôn giáo để thực hiện những hành vi nhằm phục vụ cho lợi ích của riêng mình, đồng thời tiếp tay cho kẻ xấu phá hoại đất nước lộ mặt ngày càng nhiều, thể hiện ở những hành vi đi ngược lại những quy định của pháp luật, đi ngược lại giáo lý tôn giáo.

  Trả lờiXóa
 21. Vấn đề dân tộc, tôn giáo luôn là vấn đề được quan tâm và coi trọng, cụ thể hóa trong các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam liên quan đến vấn đề này. Do đó, bất cứ thành phần nào muốn lợi dụng những chính sách này để thực hiện các hành vi chống phá đều sẽ phải bị xử lý thích đáng theo pháp luật.

  Trả lờiXóa
 22. Bà con giáo dân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác hơn nữa đối với các thủ đoạn kích động, mua chuộc của đám rận chủ. Mọi người cần tỉnh táo trước các luận điệu xuyên tạc, kích động của các đối tượng xấu. Mong rằng bà con giáo dân sẽ có những suy nghĩ, có những hành động đúng đắn, tỉnh táo hơn, đặt niềm tin đúng người, đúng chỗ góp phần hài hòa lợi ích tôn giáo, lợi ích dân tộc.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Một năm mới đang tới, và hi vọng chúng ta có những thành công mới hơn, đưa đất nước vươn tâm hơn, hệ thống hạ tầng các thứ được làm mới, được xây dựng khang trang hơn để bộ mặt của Việt Nam thực sự mới và đẹp hơn

   Xóa
  2. Hi vọng sự mạnh tay của thủ tưởng Phúc là một điều kiện quan trọng để đất nước này được hưởng những sự phát triển nhanh chóng, chứ như trong thời gian qua thì nhiều người vẫn cứ hoài nghi về đất nước này

   Xóa
 23. TRỌNG SẮP THỊT QUANG (6)

  Liên minh Quang và Phúc liệu sẽ đi đến đâu.?

  Khó mà trả lời câu hỏi này với một người như Nguyễn Xuân Phúc.

  Đương kim thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến giờ chưa tạo được dấu ấn cho chính phủ của mình. Phúc đưa ra khái niệm chính phủ kiến tạo và liêm chính. Một khẩu hiệu khá hiền hoà và nghe dễ xuôi lòng người. Nhưng tại sao là là kiến tạo chứ không phải là đổi mới hay là cải cách.

  Chính điều này nói lên bản chất con người Nguyễn Xuân Phúc, đó là một con người không có bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và vị trí mình đang ngồi. Thế nhưng với tư lợi riêng Phúc Hói lại là một con người quyết đoán và biết chớp thời cơ. Chỉ từ một phó bi thư thành uỷ, Phúc dã nhìn ra con đường để nhanh chóng vượt lên qua hàng trăm phó bí thư tỉnh uỷ khác bằng cách đi theo đường văn phòng chính phủ.

  Nhờ sự dẫn mối của Thân Đức Nam, Phúc được làm phó văn phòng chính phủ. Một chức vị cũng không có gì quan trọng, không bị ai chú ý. Từ đây Phúc cung cúc tận tuỵ phục vụ Nguyễn Tấn Dũng. Rồi nhờ yếu tố miền Trung và phô bày bên ngoài vẻ hiền lành, thật thà, dễ bảo mà Phúc vào Bộ Chính Trị không mấy khó khăn.

  Phải nói con đường của Phúc rất êm ái mặc dù không hề có dấu ấn, công trạng gì đặc biệt. Nếu nói mọi thứ đổ nát là của Nguyễn Tấn Dũng gây ra, chắc chắn chủ nhiệm văn phòng chính phủ, phó thủ tướng như Phúc không thể nào thoát tội.

  Khi thấy Trọng và Sang vât đánh Nguyễn Tấn Dũng trong thế hai đánh một, Phúc Hói nhanh chân đầu quân về cho Trọng Sang. Lúc này Tư Sang chắc mẩm mình sẽ làm Tổng Bí Thư, bèn nói với Phúc Hói.

  - Phó thủ tướng có đến cả đống, anh thấy bác Cả có phần để ý chú đấy.

  Phúc Hói bắt được sóng, lân la đến Trọng. Biết được Sang đã chuyền bóng đến, Cả Trọng vỗ về khen ngợi Phúc rồi hứa sẽ giới thiệu Phúc làm thủ tướng nếu Nguyễn Tấn Dũng về hưu.

  Từ đó Phúc đi đâu cũng khoe mình là phó thủ tướng thứ nhất, phó thủ tướng thường trực. Mặc dù thời đó không có chức danh này, các phó thủ tướng đều như nhau. Khi nhận được tín hiệu của Sang và Trọng sau trung ương 4 khoá 11 chuẩn bị tổng tấn công Nguyễn Tấn Dũng. Phúc Hói nhận mệnh lệnh từ Tư Sang, đến đúng phiên họp Bộ Chính Trị bất ngờ lên tiếng đòi kiểm điểm trách nhiệm các vụ Vinashin, Vinalines...khiến Nguyễn Tấn Dũng bật ngửa người trong cuộc họp. Ba Dũng không ngờ kẻ mà phục vụ mình khép nép còn hơn đầy tớ thời phong kiến lại có ngày phản thùng bất ngờ như vậy.

  Đây là chiêu thức thâm độc của Trọng, cũng là đòn quen thuộc đấu đá trong chóp bu cộng sản. Vì chỉ có lời tố cáo, đề nghị của cấp dưới trực tiếp hay cùng bộ phận mới giá trị hơn những lời tố cáo, yêu cầu bên ngoài. Nhưng khi bộ chính trị khoá 11 đưa vấn đề kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng ra trung ương 6 không được chấp nhận. Cả Trọng gạt nước mắt nuôi hận thù, còn Tư Sang quyết bày keo nữa đưa Dũng ra quốc hội để bãi miễn. Ra đến quốc hội Nguyễn Tấn Dũng đã chơi bài có một không hai, chưa nguyên thủ cộng sản nào dám làm, đó là Dũng nhận lỗi với quốc hội với nhân dân. Chuyện bất ngờ nhận lỗi không hề được tính trong kế sách của Sang, Trọng.

  Nên chim mồi đại biểu Dương Trung Quốc bỡ ngỡ không biết triển khai tấn công tiếp ra sao, khi phần đông đại biểu hài lòng với lời xin lỗi từ miệng của một nguyên thủ quốc gia.

  Thấy cơ Tư Sang, Cả Trọng đánh Ba Dũng có vẻ kết quả. Phúc đi đâu cũng thì thầm mình sẽ làm thủ tướng tương lại, đồng thời Phúc cũng luôn miệng khen ngợi Cả Trọng là con người hiền lành, liêm khiết. Ngoài ra Phúc năn nỉ từng địa phương, từng bộ ngành bỏ phiếu cho mình. Phúc hứa hẹn, thề thốt khắp mọi nơi nếu trúng cử thủ tướng sẽ làm cái này, cái kia. Từ người già đến người trẻ ai Phúc cũng xun xoe, cầu cạnh xin được phiếu.

  Kỳ họp trung ương 11 cuối cùng trước thềm đại hội khoá 12, đích thân Nguyễn Phú Trọng đứng ra giới thiệu Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng. Ba Dũng lúc này đã bỏ cuộc, không ý kiến gì Vì thế Phúc dễ dàng đạt được chức thủ tướng như y hằng mơ.

  (Xin xem tiếp phần dưới)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Phúc làm thủ tướng, thay đổi đầu tiên là đồng ý cơ chế có phó thủ tướng thường trực cho Trương Hoà Bình, đệ ruột của Trương Tấn Sang để trả ơn khi xưa. Gần một năm làm thủ tướng, nhà kỹ trị và kiến tạo Nguyễn Xuân Phúc mới thấu hiểu không dễ như mình tưởng. Con người bất tài đi lên bằng sự nịnh bợ ươn hèn như Phúc không có uy để điều khiển được cỗ máy chính phủ, mọi thứ Phúc đều xin ý kiến chỉ đạo của Trọng từ cái nhỏ nhất trở đi. Phúc là thủ tướng kém thế lực nhất trong mấy đời thủ tướng trước đó, gần như một dạng bù nhìn của Cả Trọng. Thậm chí Phúc còn kém bản lĩnh đến mức không nhận ai làm đệ tử ruột hoặc không ai muốn làm đệ tử ruột cho Phúc. Bởi sự tráo trở phản trên, lừa dưới mà Nguyễn Xuân Phúc đã tung hết ra để đạt được cái ghế thủ tướng, những việc làm nhơ bẩn ấy đã chuốc cho Phúc thành một kẻ bị khinh bỉ trong mắt mọi người. Một thủ tướng mà lại để hình ảnh quỵ luỵ, van xin, cầu cạnh của mình công khai cho khắp thiên hạ biết, làm sao mà có được khả năng và uy tín điều hành đất nước. Thế nhưng đấy là bi kịch của đất nước, không phải của Phúc. Với Nguyễn Xuân Phúc thành thủ tướng là thành công, là đạt ước mơ, những thứ còn lại chả có nghĩa lý gì với Phúc.

   Sau khi làm thủ tướng, Phúc đi sang Trung Cộng được đón tiếp như một ông hoàng chính thức của nước Việt. Sự ngạo mạn và đắc thắc của kẻ tiểu nhân như Phúc càng dâng cao đến lố bịch.

   Nguyễn Phú Trọng càng ngày càng mất uy tín trong đảng vì kinh tế đất nước bết bát , bế tắc và các cuộc thanh trừng đảng viên cấp cao không đi đến đâu, gây trò cười trong dư luận. Trọng đang cố lên gân bám vào quân đội, công an đe doạ dùng vũ lực để trấn áp mọi phe phái mà Trọng khoác cho cái áo diễn biến và tự chuyển hoá. Khả năng Trọng không đứng vững được hết năm sau là điều có thể xảy ra. Ngoài Trần Đại Quang vốn thâm trầm , kín kẽ chưa bộc lộ gì, ngoài chuyến công du vừa qua. Giàn lãnh đạo tứ trụ mới khiến người ta thất vọng vì không thấy lối thoát. Dẫn đến một chuyện là ngày sinh nhật Nguyễn Tấn Dũng cách đây hơn một tháng, có hàng trăm lẵng hoa chúc mừng. Câu chuyện Nguyễn Tấn Dũng trở lại chính trường là điều không thể. Tuy nhiên hàng trăm lẵng hoa trong đó có nhiều lẵng hoa của các quan chức đương nhiệm, cho thấy họ muốn bày tỏ sự mất niềm tin vào tứ trụ hiện nay. Đặc biệt là sự chán nản của họ với Nguyễn Xuân Phúc qua cách xử lý Formosa . Ở vụ Formosa đến nay Phúc chỉ đạo loay hoay không xong việc đền bù thoả đáng cho người dân như thời hạn đã hứa. Khiến một số nhà đầu tư quốc tế phải rời khỏi Việt Nam với lý do môi trường không an toàn.

   Trước tình cảnh ấy, Phúc Hói đành tính kế nương dựa sau này, không có đàn em, không có quan anh đỡ đầu, không có uy sai khiến người khác....Phúc Hói một mặt bỡ đợ làm tay sai cho Trọng, mặt khác lân la đi lấy lòng chỗ nọ, chỗ kia để kiếm chỗ dựa về sau.

   Những động thái vừa qua của Nguyễn Xuân Phúc qua lại với miền Trung, chỉ là những chiêu trò dự phòng cho sự nghiệp của y. Kiểu đưa một chân dự phòng nếu Trọng yếu, Phúc sẽ phản lại.

   (Xin xem tiếp phần Kết dưới)

   Xóa
  2. Phần lớn khả năng Phúc vẫn trung thành với Nguyễn Phú Trọng, sau chuyến đi sang thiên triều ra mắt Trung Cộng, dưới dự đề cử của Trọng. Phúc đang hân hoan nghĩ mình đã được Trung Cộng chấm điểm. Sự hân hoan của Phúc hoàn toàn có cơ sở, thứ nhất Phúc được Trọng giới thiệu với thiên triều. Thứ hai Phúc là kẻ ươn hèn, nịnh bợ nếu có gì đảm bảo cho Phúc hắn sẽ nhất nhất làm theo bất chấp tình nghĩa, đạo lý lớn bé gì. Những tố chất trong Phúc như vậy sẽ hơn hẳn những nhân vật khác trong mắt Trung Cộng.

   Liên minh với một kẻ như Nguyễn Xuân Phúc không đáng tin, nhất là Phúc có sự hỗ trợ đằng sau của Nguyễn Phú Trọng và thế lực như Trung Cộng tiếp sức.

   Lịch sử cộng sản Việt Nam, ngay cả thủ tướng bù nhìn Phạm Văn Đồng dưới thời độc tài Lê Duẩn, cũng chưa ai có thái độ xu nịnh, lươn lẹo bộc lộ trắng trợn như Nguyễn Xuân Phúc. Với một thủ tướng thế này và một tổng bí thư như Nguyễn Phú Trọng, chuyện lún sâu lệ thuộc vào Trung Cộng ngày càng sâu hơn là điều đương nhiên.

   Chắc hẳn khó hy vọng con người đê tiện như Nguyễn Xuân Phúc dám dứt bỏ sự quỵ luỵ vào Nguyễn Phú Trọng, để tìm cho mình một bản lĩnh xứng đáng ở vai trò thủ tướng.

   (Người Buôn Gió)

   Xóa
 24. Bà con giáo dân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác hơn nữa đối với các thủ đoạn kích động, mua chuộc của đám rận chủ. Mọi người cần tỉnh táo trước các luận điệu xuyên tạc, kích động của các đối tượng xấu. Mong rằng bà con giáo dân sẽ có những suy nghĩ, có những hành động đúng đắn, tỉnh táo hơn, đặt niềm tin đúng người, đúng chỗ góp phần hài hòa lợi ích tôn giáo, lợi ích dân tộc.

  Trả lờiXóa
 25. Vũ Đức Đam: Tại sao Việt Nam ta tốt mà vẫn nghèo?

  Nguyễn Thiện Nhân: Tại sao chúng ta cần cù, thông minh mà vẫn nghèo?

  Đinh La Thăng: Tại sao chúng ta có rừng, có biển mà vẫn nghèo?

  80 triệu nhân dân: Tại sao chúng ta có đảng cộng sản thần thánh dẫn dắt, có chủ nghĩa Mác - Lê vô địch làm nền tảng, có tư tưởng HCM vĩ đại làm kim chỉ nam mà vẫn nghèo???

  (Nhan The Hoang)

  Trả lờiXóa
 26. các thế lực thì địch luôn nhắm vào tôn giáo để nhằm mục đích chia rẽ đất nước ta, vì chúng biết đất nước ta là 1 đất nước đa tôn giáo, và chúng ta có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo nên chúng nhằm vào đó mà khai thác. chính vì điều ấy mà chúng ta cần sớm nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù để chúng không thể chia rẽ nước ta. chúng ở trong tối, còn chúng ta ở ngoài sáng thì chúng ta cần chủ động hơn, tích cực phòng tránh, phát giác hơn, có như vậy thì lẻ thù mới nản lòng được

  Trả lờiXóa
 27. Gần đây em có chứng kiến một số sự kiện liên quan đến những vấn đề về tôn giáo, bản thân em cũng là người theo công giáo những chứng kiến những hành động cửa những con chiên mang danh công giáo mà lại làm những điều mật lòng tin của những người công giao khác với người dân và chính quyền địa phương khác thật xấu hổ, va iem cung hoàn toàn hoan ngênh và ửng hộ những lời mà thủ tướng nới ra.:"Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo nhưng không chấp nhận hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật… cần kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối an ninh trật tự, lợi dụng chống phá Nhà nước, gây cản trở đối với Việt Nam trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế"

  Trả lờiXóa
 28. Hiện nay vấ đề tôn giáo đang là vấn đề quan trọng, nổi cộm trong xã hội, một số đối tượng hay những con sâu công giáo đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền công giáo của Việt Nam ta.

  Trả lờiXóa
 29. Các thế lực thù địch xác định tôn giáo là vấn đề nhạy cảm, tín đồ tôn giáo là lực lượng xã hội dễ lừa bịp, kích động để tạo dựng “ngọn cờ”, tập hợp lực lượng chống đối. Chúng tích cực truyền bá tư tưởng phản động, kích động ly khai dân tộc, gây chia rẽ đồng bào các dân tộc, mua chuộc, lôi kéo những phần tử xấu trong đồng bào dân tộc thiểu số để chống phá, tập trung vào các địa bàn chiến lược như: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ... Chúng tổ chức, tập hợp lực lượng phản động, xây dựng cơ sở tạo sự chống đối trong nội bộ các dân tộc, gây nên một số cuộc bạo loạn mang tính chất chính trị, hòng tạo cớ để các thế lực bên ngoài can thiệp, gây mất ổn định chính trị đất nước.

  Trả lờiXóa
 30. cái này thì tôi hoàn toàn ủng hộ với thủ tướng luôn.gì chứ nhà nước mình đã tạo điều kiện hết mức có thể để đáp ứng nhu cầu tâm linh cũng như tín ngưỡng tôn giáo cho nhân dân rồi.nhưng ko thể vì thể mà để đám phản động cực đoan nó lợi dụng dân tộc tôn giáo để chống nhà nước ta được.đối với bọn này phải làm rõ tội mà xử nghiêm thì nước ta ms yên bình đc

  Trả lờiXóa
 31. Qua Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra được những mặt tốt và những cái còn tồn tại trong hoạt động của các tôn giáo ở nước ta hiện nay. Đồng thời cũng chỉ ra việc chủ động đấu tranh với âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ cấp thiết, cần được tiến hành đồng bộ bằng nhiều giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưởng cho đồng bào cả nước.

  Trả lờiXóa
 32. Vấn đề dân tộc, tôn giáo là rất quan trọng, nhưng cũng rất nhạy cảm, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá, nhằm mưu đồ chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa, xóa vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn xã hội. Thực hiện tốt các giải pháp nêu trên sẽ góp phần làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào.

  Trả lờiXóa
 33. thời gian qua, tôn giáo đang là vấn đề nóng thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước, điển hình như một số vụ việc liên quan đến kêu gọi tụ tập đông người, biểu tình gây rối trật tự công cộng ở Giáo phận Vinh. Kịch bản nhiều nước trên thế giới cho thấy rằng các thế lực thù địch thường lợi dụng tôn giáo để khoét sâu mâu thuẫn, tạo ra “cái cớ” để kích động quần chúng nhân dân bạo loạn, lật đổ chính quyền.

  Trả lờiXóa
 34. Ở Việt Nam thời gian qua chỉ ra thực tế rằng các thế lực thù địch đã lợi dụng những sơ hở, thiếu sót của chính quyền trong thực hiện chính sách tôn giáo để xuyên tạc, nói xấu, kích động chia rẽ khối đoàn kết toàn dân, giữa giáo dân với chính quyền, giữa đồng bào có đạo với đồng bào không có đạo. Nhiều linh mục thoái hóa, biến chất đã và đang lợi dụng quyền lực của mình để xúi giục, kích động, thậm chí là ép buộc giáo dân tham gia biểu tình, chống lại chính quyền, làm mất trật tự an ninh xã hội cũng như đất nước, đó thực sự là vấn đề mà chúng ta cần giải quyết.

  Trả lờiXóa
 35. Nội dung tuyên truyền, giáo dục phải mang tính toàn diện, tổng hợp, tập trung vào phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, tôn giáo, chính sách dân tộc, tôn giáo cho đồng bào các dân tộc, các tôn giáo. Phổ biến pháp luật và giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước, khơi dậy lòng tự tôn, tự hào dân tộc, truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 36. Chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả các chương trình, dự án an sinh xã hội; ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng dân tộc, vùng tôn giáo, tạo mọi điều kiện để đồng bào các dân tộc, các tôn giáo nhanh chóng xóa đói giảm nghèo, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhất là đối tượng người cao tuổi, trẻ em và phụ nữ vùng sâu, vùng xa; tích cực phổ cập giáo dục phổ thông, nâng cao dân trí, không để “tái mù” và xảy ra tình trạng “bản trắng” ở vùng sâu, vùng xa. Chăm lo đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo tổ chức các lễ hội truyền thống và các hoạt động văn hóa - thể thao, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể mang đậm bản sắc dân tộc. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng, có ý nghĩa nền tảng để vô hiệu hóa các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

  Trả lờiXóa
 37. Đây là lúc chúng ta cần có thêm động lực để lấy lại đà tăng trưởng cho đất nước phát triển bền vững. Nguồn động lực đó phải đến từ đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người nhằm góp phần xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh; phát huy các nguồn lực tôn giáo, tạo sức lan tỏa trong xã hội, xây dựng nếp sống văn minh “tốt đời, đẹp đạo” gắn bó đồng hành với dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và phát triển đất nước

  Trả lờiXóa
 38. Việt Nam là đất nước đa tôn giáo, và tự do tôn giáo, nhưng đừng để sự tự do trong tôn giáo gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Vì thế quyết tâm của chính phủ trong việc phát hiện các âm mưu lợi dụng tôn giáo như thế rất đúng, cần phải loại bỏ những phần tử muốn lợi dụng tôn giáo để chống phá khối đại đoàn kết dân tộc.

  Trả lờiXóa
 39. Từ rất alau vấn đề Dân Tộc, Tôn giáo đã trở thành vấn đề nóng mà các thế lực thù địch và bọn phản động trong nước triệt để lợi dụngphản động trong nước triệt để lợi dụng để tiến hành các âm mưu thủ đoạn thâm độc nhằm đạt được mục đích của chúng. Nhận diện được vấn đề đó Đảng, Nhà nước ta trong thời gian tới cần có những chính sách chiến lược cụ thể để đối phó với những thủ đoạn thâm hiểm của chúng, kiên quyết không để chúng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá ta.

  Trả lờiXóa
 40. Thời gian vừa qua các thế lực xấu đã lợi dụng rất nhiều những vấn đề tôn giáo để tuyên tuyền xuyên tạc chống Đảng Nhà Nước ta, thủ tướng đưa ra chỉ đạo này là rất cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự, không để các đối tượng xấu lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để tuyên truyền chống Nhà Nước.

  Trả lờiXóa
 41. Thực chất thì bất cứ ai cũng biết về bản chất của cái gọi là Hội thảo “Tự do Tôn giáo tại Việt Nam: Tầm quan trọng đối với an ninh khu vực và toàn cầu”, chúng chỉ ngụy tạo dưới cái vỏ bọc là một hội thảo nhưng qua đó chúng mặc sưc xuyên tạc về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam, chúng đưa ra những cáo buộc nhà nước chèn ép và áp buéc tôn giáo, nhưng nhìn nhận lại lịch sự phát triển của đất nước thì tôn giáo nào cũng đều được bình đẳng phát triển như nhau và không hề có bất cứ vụ việc nào để đất nước chúng ta mang tiếng vi phạm dân chủ nhân quyền cả.

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ