Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VÀO DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII THỂ HIỆN TÍNH DÂN CHỦ CỦA ĐẢNG

HẢI TRANG
Việc lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng là đợt sinh họạt chính trị quạn trọng, sâu rộng của Đảng nhằm tận dụng triệt để trí tuệ mẫn tiệp của nhân dân, phát huy dân chủ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong việc nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn kiện ngay trong quá trình xây dựng cũng như khi đã trở thành Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tạo niềm tin, động lực đưa Nghị quyết và các văn kiện của Đảng vào cuộc sống.
Description: C:\Users\windows\Desktop\ttxvn_dai_hoi_dang.jpg
Nghiêm túc tiếp thu ý kiến hợp lý đóng góp vào dự thảo văn kiện. Ảnh: internet
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, ngày 15-9, toàn văn các Dự thảo Văn kiện chuẩn bị trình Đại hội XII của Đảng gồm Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân đóng góp ý kiến. Ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị sẽ tập trung vào các nội dung như đánh giá tổng quát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; 30 năm đổi mới và 5 bài học lớn; dự báo tình hình thế giới và đất nước; mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm (2016- 2020); định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng và phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước; phương hướng, nhiệm vụ đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về giáo dục, đào tạo; phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và các giải pháp thực hiện; quan điểm về quản lý phát triển xã hội; các chính sách bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.
Báo cáo chính trị là kết tinh tinh thần của một Đại hội, sau khi được thông qua sẽ thành Nghị quyết của Đại hội, tức là đường lối, chủ trương của một Đảng trong nhiệm kỳ đó.
Từng câu, từng chữ của Báo cáo chính trị là kết quả nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tổng hợp nguyện vọng, ý chí của tất cả đảng viên, tổ chức cơ sở của Đảng. Kết quả đó còn được hàng trăm chuyên gia làm việc thận trọng, nghiêm túc trong nhiều năm trời để đúc kết thành Văn kiện. Khi đã được thể hiện bằng văn bản, nghĩa là dự thảo đó cơ bản đã hoàn thành. Việc một lần nữa đưa ra để lấy ý kiến người dân đóng góp chứng tỏ Đảng rất coi trọng trí tuệ của dân, coi Đảng mình là của dân, tiêng nói của dân là không thể thiếu.
Trong lịch sử nước ta từng nhiều lần có những sự kiện được lấy ý kiến toàn dân. Thời nhà Trần, trước thế giặc hùng mạnh, một lời cam kết của Trần Hưng Dạo trước nhà vua “nếu bê hạ muốn hàng xin hãy chém đầu thần trước đã" là rất quan trọng nhưng sẽ là thiếu nếu không có Hội nghị Bình Than, Hội nghị Diên Hồng. Trước khi khởi nghĩa chống giặc Mình, Lê Lợi đã tổ chức Hội thề Lũng Nhai, tôi luyện thêm ý chí đồng tâm diệt giặc ngay từ trong bộ phận nòng cốt. Thời đại Hồ Chí Minh có Quốc dân Đại hội 60 người thay mặt cho 20 triệu người nhất tề đứng lên khởi nghĩa, có Quốc hội Khóa 1 thể hiện ý chí của toàn dân quyết tâm kháng chiến cứu nước đến cùng. Trong một nước, nhất là với một nước cả trăm triệu dân, không thể có sự đồng lòng nhất trí đến từng người. Trước một chủ trương, thể nào cùng có sự chống đối, chống phá vì bao giờ cùng có những kẻ thù đủ màu sắc, những người không đồng quan điểm, những kẻ cơ hội, bất mãn. Cho nên, để giành thắng lợi trong những vấn đề chiến lược, phải tin ở sức mình và tin vào sự ủng hộ của đa số. Việc tranh thủ ý dân cho Dự thảo Báo cáo chính trị chính là mang ý nghĩa đó.
Nhiều người cho rằng lấy ý kiến dân kiểu này không phải là việc làm thực sự cầu thị mà mang nặng tính chất tuyên truyền. Điều đó không đúng. Qua việc phân công cho thấy rõ tất cả các cơ quan đầu não của Đảng, Chính quyền, các đoàn thể xã hội đều lấy nhiệm vụ sàng lọc, tổng kết là công tác trọng tâm trong thời gian này. Trung ương Đảng còn chắt lọc những vấn đề trọng tâm, những điều, những ý kiến khác nhau để việc trao đổi tập trung hơn, thuận lợi hơn. Ngay khi đưa ra lấy ý kiến đóng góp của dân. Tiếp sau 2 văn kiện là sự hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu.
Việc đóng góp ý kiến vào dự thảo, cần tập trung vào các nội dung: Dự báo tình hình trước và sau Đại hội XI; đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân. Các quan điểm phát triển (tập trung vào các nội dung: Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền gắn với phát huy quyền làm chủ của người dân; các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội.
Về giái pháp: Tập trung đóng góp ý kiến: Làm thế nào để phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và tạo động lực, nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đổí mới khoa học công nghệ; phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm quyền tự do, dân chủ của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội; an ninh, quốc phòng, giữ vững chủ quyền quốc gia...
Ý kiến đóng góp rất cần xuất phát từ động cơ đúng, thể hiện tinh xây dựng, tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, đất nước, nhân dân. Nội dung góp ý cần cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, giàu sức thuyết phục; ý kiến cần có chiều sâu, tính phát hiện, tính dư báo. Cách thức góp ý kiến, trước hết cần nghiên cứu kỳ 2 dư thảo văn kiện đã được Đảng công bố, tập trung vào những vấn đề, lĩnh vực mà người góp ý tâm đắc, có sự am hiểu, nghiên cứu sâu sắc
Thái độ thẳng thắn, thực sự cầu thị, quan tâm đến trình độ chung của nhân dân đã thu được nhiều kết quả cụ thể. Sau gần 1 tháng tập hợp ý kiến của nhân dân từ nhiều nguồn khác nhau, đã có hàng nghìn ý kiến xác đáng, chân thành xây dựng về tất cả các lĩnh vực. Qua lấy ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị và Báo cáo phương hướng nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm, một lần nữa chúng ta thấy những tiếng nói trái chiều chỉ là thiểu số, nền chính trị Việt Nam ngày càng được củng cố vững chắc. Những ý kiến cũng cho thấy nhân dân rất quan tâm đến việc nước, có nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào sự phát triển chung của dân tộc mà không thể một vài người nghĩ ra hết được.
Đợt góp ý lần này cũng là một hình thức thu phục triệt để trí tuệ toàn thể dân tộc phuc vụ sự nghiệp chấn hung đất nước, biểu dương lực lượng. Đồng thời thể hiện trình độ dân chủ, thể chế dân chủ đã tiến thêm một bước. Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng xứng danh là tinh hoa của dân tộc, trở thành Đảng của dân tộc, của đất nước, thể hiện ý chí và nguyện vọng của toàn dân.


TÁC GIẢ: Unknown // 11/13/2015 04:26:00 CH
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

48 nhận xét:

 1. Vc xạo bỏ mẹ, chỉ có những thằng ngu xuẩn hoặc là những thằng đảng viên, con cháu lũ cướp của hồ, đám ăn theo mới tin vào vc!!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. CÓ thể bạn không tin Đảng nhưng đừng vơ đũa cả nắm là ai cũng như bạn và đồng bọn rận chủ đều không tin Đảng. Mỗi người dân đều có mắt nhìn tai nghe, họ cảm nhận đươc cuộc sống này đang bình yên như thế nào, cảm nhận được Đảng đem lại gì cho nhân dân, cho đất nước. Chỉ những con người có mắt như mù, tham lam, vụ lợi mới không nhận ra điều đó mà thôi

   Xóa
  2. Cái thằng ngu dân này đi đâu cũng gặp cái mồm thối của mày là sao nhỉ. Không biết gì thì đừng có mà ăn nói ngông cuồng, vô học như vậy nhé, tin ai là quyền của mày, đừng xúc phạm đến quyền tự do của người khác. Mày không tin Đảng thế hiện tại mày đặt cái lòng tin chó chết của mày cho ai?cho bộn thực dân, đế quốc à? Ngu như con chó

   Xóa
  3. Việc lấy ý kiến của dân để đưa vào Dự thảo báo cáo chính trị là chủ trương rất đúng đắn, khách quan và mang tính dân chủ. Đây là lúc quyền làm chủ của mọi người dân được thể hiện rõ ràng nhất. Tinh thần của Dự thảo được dựa trên ý kiến của nhân dân là sát thực và chân thật nhất.

   Xóa
 2. Trong một nước, nhất là với một nước cả trăm triệu dân, không thể có sự đồng lòng nhất trí đến từng người dân. Trước một chủ trương, một chính sách thể nào cũng có sự chống đối, chống phá vì bao giờ cũng có những kẻ thù đủ màu sắc, những người không đồng quan điểm, những kẻ cơ hội, bất mãn. Cho nên, để giành thắng lợi trong những vấn đề chiến lược, phải tin ở sức mình và tin vào sự ủng hộ của đa số nhân dân. Việc tranh thủ ý dân cho Dự thảo Báo cáo chính trị chính là mang ý nghĩa đó.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Phải nói rằng là để có được sự đồng lòng nhất trí của toàn bộ nhân dân thì là điều không bao giờ làm được, trong 1 tập thể nhỏ vài ba người đã khó có sự đồng lòng đến thế nói gì cả một dân tộc trăm triệu dân.

   Xóa
 3. Ý kiến đóng góp rất cần xuất phát từ động cơ đúng, thể hiện tinh xây dựng, tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, đất nước, nhân dân chứ không phải vì bất kỳ một mục đích nào khác bởi các đối tượng xấu có thể lợi dụng việc đóng góp ý kiến để thực hiện mưu đồ chống phá Đảng và Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 4. Ý kiến đóng góp rất cần xuất phát từ động cơ đúng, thể hiện tinh xây dựng, tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, đất nước, nhân dân chứ không phải vì bất kỳ một mục đích nào khác bởi các đối tượng xấu có thể lợi dụng việc đóng góp ý kiến để thực hiện mưu đồ chống phá Đảng và Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 5. Ở Việt Nam mình là dân chủ hơi quá rồi, nói ra ý kiến đóng góp thì không sao đây toàn lại dụng quyền tự do dân chủ của mình để mà phát biểu theo kiểu phá hoại. Theo mình thì nên cho đóng góp ý kiến nhưng mà phải xử lí nghiêm những kẻ lợi dụng quyền lợi của mình vì mục đích đê hèn

  Trả lờiXóa
 6. Việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các Dự thảo văn kiện của Đảng như một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng nhằm động viên, phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội. Điều này tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong việc nghiên cứu, tạo niềm tin, động lực đưa Nghị quyết và các văn kiện của Đảng vào cuộc sống nhân dân.

  Trả lờiXóa
 7. Để thực hiện có hiệu quả các mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đã nêu, các cơ quan tham mưu của Đảng bám sát quá trình lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân, nhân sỹ, trí thức, nhà khoa học, nhà quản lý; kịp thời động viên, cổ vũ, chỉ đạo việc đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội đúc rút kinh nghiệm, nhắc nhở những biểu hiện góp ý và tiếp thu góp ý mang tính hình thức, đơn giản, hạn chế cả số lượng, chất lượng cũng như hiệu quả.

  Trả lờiXóa
 8. Việc lấy ý kiến nhân dân tham gia xây dựng văn kiện Đại hội XII của Đảng qua báo chí cần được tiến hành chặt chẽ, khoa học; phát huy được trí tuệ của các tầng lớp nhân dân; phòng ngừa các thế lực xấu lợi dụng việc góp ý để tán phát thông tin, quan điểm thù địch, sai trái, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước…, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội.

  Trả lờiXóa
 9. Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội lần thứ XII của Đảng đã được công bố rộng rãi để lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân trong vòng 1 tháng rưỡi qua. Đây là cơ hội mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, nhận thức thực tế hơn những thành tựu cũng như những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhưng quan trọng nhất là đóng góp ý kiến trực tiếp vào quá trình xây dựng các chủ trương, chính sách để phát triển đất nước 5 năm tới và khát vọng vươn lên của 30 năm tiếp theo.

  Trả lờiXóa
 10. Hơn 1 tháng sau khi Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng được đưa ra lấy ý kiến của nhân dân. Người dân mong mỏi là những ý kiến đóng góp xác đáng sẽ đến được với Đảng. Những đóng góp của người dân, đa phần đều là những đóng góp tâm huyết, được nghiên cứu và đúc kết từ chính cuộc sống hàng ngày mà ra, cùng với mong mỏi ý kiến của mình sẽ góp phần đúng đắn hóa các chính sách của đảng và nhà nước, đưa nước ta thực hiện đúng những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn đã đặt ra.

  Trả lờiXóa
 11. Đất nước là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa, do dân vì dân mà phát triển, chính vì vậy những đợt sinh hoạt cộng đồng như thế này cần phải triển khai nhiều hơn, không chỉ đối với những chính sách trong đại hội mà còn nhiều vấn đề khác. Tuy nhiên việc này cũng có những hệ lụy liên quan như bọn rận chủ dởm lợi dụng tình hình để xuyên tạc, chống phá, hay soi mói phản biện thái quá các chính sách của đảng và nhà nước, điều này cần tới sự đoàn kết bài trừ tật xấu, những phần tử cực đoan trong xã hội đất nước ta của nhân dân ta.

  Trả lờiXóa
 12. Một hành động rất chí phải của Đảng thể hiện tính dân chủ của chế độ ta, bọn rận chủ đâu rồi, bọn mày thấy gì chưa? Dân chủ là phải thể hiện bằng hành động, bằng thực tế chứ không phải như tụi mày suốt ngày chỉ biế võ mồm thôi.
  Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân mà, mọi hành động phải xuất phát từ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo văn kiện đại hội XII giúp cho nhân dân giải quyết những vướng mắc trong lòng. Đảng tuyệt thật !

  Trả lờiXóa
 13. Đất nước ta là đất nước của dân, do dân và vì dân. Vì vậy chúng ta phải lấy sức mạnh của quần chúng nhân dân là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân là một hình thức thể hiện sự dân chủ mạnh mẽ của Đảng và nhà nước ta và đây cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân để họ có thể đóng góp ý kiến, trí tuệ của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lấy dân làm gốc thì sẽ có được sức mạnh của toàn dân. Vì thế mà việc lấy ý kiến đóng góp của dân là chuyện nên làm, thể hiện nhà nước ta là một nhà nước của dân, do dân và vì dân. Những đóng góp của người dân, đa phần đều là những đóng góp tâm huyết, được nghiên cứu và đúc kết từ chính cuộc sống hàng ngày mà ra, cùng với mong mỏi ý kiến của mình sẽ góp phần đúng đắn hóa các chính sách của đảng và nhà nước, đưa nước ta thực hiện đúng những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn đã đặt ra.

   Xóa
 14. có đất nước nào như việt nam mà quyền dân chủ và lợi ích của nhân được chính họ làm chủ . hok có quyền dân chủ ngay trong việc xây dựng một đại hội cho một giai đoạn lịch sử mới ,chặng đường mơi mà chính họ sẽ là người quyết định .vậy có đáng để phá bỏ đi một quốc gia tiên phong vì quyền lợi của nhân dân quyền lợi của con người

  Trả lờiXóa
 15. Lấy ý kiến nhân dân là thể hiện đầy đủ quỳên công dân, đầy đủ quỳên lợi của nhân dân để nhân dân góp phần xây dựng đất nước. Nhân dân là nguồn động lực cho cán bộ làm việc, dân luôn là người đánh giá tốt nhất, sát đáng nhất về mọi lĩnh vực trong đời sống. Đẩy thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dan.nhân dân là gốc là sức mạnh của toàn dân tộc

  Trả lờiXóa
 16. Lấy ý kiến nhân nhân là hoàn toàn chính xác vì nhân dân là gốc rễ của mọi vấn đề, các chính sách chủ trương của đảng cũng đều vì lợi ích của nhân dân vì vậy để nhân dân góp ý kiến là sát nhất. Đi thẳng vào vấn đề mà nhân dân muốn

  Trả lờiXóa
 17. Lấy ý kiến nhân nhân là hoàn toàn chính xác vì nhân dân là gốc rễ của mọi vấn đề, các chính sách chủ trương của đảng cũng đều vì lợi ích của nhân dân vì vậy để nhân dân góp ý kiến là sát nhất. Đi thẳng vào vấn đề mà nhân dân muốn

  Trả lờiXóa
 18. Ba cái đầu thì bao giờ cũng hơn 1 cái đầu. Lấy ý kiến của dân không chỉ là tận dụng triệt để trí tuệ mẫn tiệp của dân, mà còn là rất nhiều tâm tư nguyện vọng của dân trên mọi lĩnh vực.

  Trả lờiXóa
 19. Cách để người dân đóng góp ý kiến của mình vào các văn bản, nghị quyết quan trong là điều đáng thực hiện và thực hiện một cách đồng bộ hơn. Nó phát huy cao độ tinh thần dân chủ nhân dân

  Trả lờiXóa
 20. Việc lấy ý kiến của nhân dân vào việc tham gia xây dựng văn kiện đại hội Đảng XII là một quyết vô cùng đúng đắn và sáng suốt của Đảng. Đây là cơ hội giúp cho nhân dân thể hiện tài năng, trí tuệ vào việc đóng góp và xây dựng đất nước. Đây cũng là hành động càng làm rõ thêm Đảng và Nhà nước luôn nêu cao tiêu chí lấy dân làm gốc. Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhưng đồng thời phải có những hình phạt thích đáng cho những tên rận chủ lởm dựa vào điều này làm loạn, thừa cơ hội hạ thấp uy tín của Đảng trong nhân dân gây mất trật tự xã hội

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi thấy chưa bao giờ Việt nam hay bất kì một quốc gia nào trên thế giới lại có thể có quyền tự do quyết định các chính sách, đường lối phát triển của đất nước một cách triệt để như thế này. Ở một số nước dân chủ như Mỹ mà cũng chỉ có dân chủ trong bầu cử chứ không có dân chủ trong việc thể hiện ý kiến của mình về đường lối chính sách thế này bao giờ

   Xóa
 21. Việc lấy ý kiến của nhân dân vào việc tham gia xây dựng văn kiện đại hội Đảng XII là một quyết vô cùng đúng đắn và sáng suốt của Đảng. Đây là cơ hội giúp cho nhân dân thể hiện tài năng, trí tuệ vào việc đóng góp và xây dựng đất nước. Đây cũng là hành động càng làm rõ thêm Đảng và Nhà nước luôn nêu cao tiêu chí lấy dân làm gốc. Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhưng đồng thời phải có những hình phạt thích đáng cho những tên rận chủ lởm dựa vào điều này làm loạn, thừa cơ hội hạ thấp uy tín của Đảng trong nhân dân gây mất trật tự xã hội

  Trả lờiXóa
 22. Việc lấy ý kiến của nhân dân vào việc tham gia xây dựng văn kiện đại hội Đảng XII là một việc vô cùng cần thiết và đúng đắn. nó cho thấy rằng Đảng Và Nhà nước luôn chú trọng tới nhân dân, tư tưởng lấy dân làm gốc luôn được đặt lên hàng đầu. vì thế hi vọng rằng việc lấy ý kiến lần này sẽ được tổ chức một cách khoa học, chăt chẽ, tránh để bị các thế lực thù địch lợi dụng sự việc lần này để tuyên truyền, kích động, lôi kéo nhân dân hoặc có những hoạt động chống phá, bôi nhọ Đảng Và Nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 23. Lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo văn kiện đại hội XII đã thể hiện tính dân chủ của Đảng và Nhà nước ta trong mọi công việc trọng đại của đất nước.Nhưng chúng ta phải hết sức cảnh giác việc các thế lực thù địch chống đối lợi dụng việc lấy ý kiến này để chống phá ,phá hoại sự kiện quan trọng này của đất nước.để làm được điều đó đề nghị cơ quan có thẩm quyền định hướng ,quản lí chặt chẽ việc góp ý của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 24. Việc lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhằm động viên, tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội XII của Đảng; qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

  Trả lờiXóa
 25. Mọi đại biểu quốc hội đều là đại diện cho nhân dân các địa phương, những gì họ kiến nghị, đề bạt đều là ý kiến, góp sức của người dân. Mỗi người dân đều có quyền cho ý kiến riêng của mình để phát triển đất nước. Chỉ cần điều đó đúng, điều đó giúp cho đất nước đi lên thì không có lý do gì các nhà lãnh đạo lại không tôn trọng ý kiến đó !!!

  Trả lờiXóa
 26. Việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng, cho thấy vai trò, vị trí của nhân dân, những người chủ của đất nước. Những ý kiến đó cũng là nguyện vọng, mong muốn của người dân gửi tới những người lãnh đạo, những người đại diện cho họ để giúp đất nước ngày một phát triển hơn.

  Trả lờiXóa
 27. Mọi người dân Việt Nam đều có quyền bầu cử và ứng cử khi đủ điều kiện cho phép, đó là dân chủ, nhân quyền mà chế độ mang lại. Mọi ý kiến của nhân dân nếu đúng đắn, hợp lý thì được các đại biểu quốc hội (đại diện cho nhân dân địa phương) sẽ giải trình lại cấp trên để các nhà lãnh đạo có thể hiểu rõ dân hơn. Nhân dân là lực lượng quan trọng nhất để phát triển đất nước !

  Trả lờiXóa
 28. Mong rằng sau khi đại hội Đảng XII sắp tới sẽ bầu lại cơ cấu nhân sự, tuyển chọn được những người đủ đức đủ tài, hết mình vì công việc và được nhân dân tin yêu, quyết không thể để những thành phần tha hóa biến chất, phá rối ở trên trung ương được.

  Trả lờiXóa
 29. Việc lấy ý kiến nhân dân đóng góp các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng nhằm động viên, phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong việc nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho các Dự thảo văn kiện ngay trong quá trình xây dựng cũng như khi đã trở thành Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tạo niềm tin, động lực đưa Nghị quyết và các văn kiện của Đảng vào cuộc sống.

  Trả lờiXóa
 30. Để tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn này, các cơ quan làm công tác tham mưu của Đảng; các cơ quan báo chí cần bám sát và quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, quy định việc lấy ý kiến và tổng hợp, giới thiệu ý kiến của các tầng lớp nhân dân đóng góp xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XII. Tuân thủ các nội dung, quy định có tính nguyên tắc trong Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, quan điểm và các quy định của Đảng.

  Trả lờiXóa
 31. Việc lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng là đợt sinh họạt chính trị quạn trọng, sâu rộng của Đảng nhằm tận dụng triệt để trí tuệ mẫn tiệp của nhân dân, phát huy dân chủ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đây rõ ràng là việc nên làm để thể hiện sự dân chủ của nước ta.

  Trả lờiXóa
 32. Việc lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng đã thực hiện đúng theo quan điểm "Lấy dân làm gốc" của Đảng ta, phát huy tính dân chủ của mọi tầng lớp nhân dân.

  Trả lờiXóa
 33. Đại hội Đảng diễn ra 5 năm 1 lần.vì thế cần có những đổi mới cho những chặn đường 5 năm sắp tới.vì thế việc lấy ý kiến đống gọp của dân là cực kì cần thiết cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ta.đồng thời thể hiện tính dân chủ của nhà nước công hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

  Trả lờiXóa
 34. Đại hội Đảng diễn ra 5 năm 1 lần.vì thế cần có những đổi mới cho những chặn đường 5 năm sắp tới.vì thế việc lấy ý kiến đống gọp của dân là cực kì cần thiết cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ta.đồng thời thể hiện tính dân chủ của nhà nước công hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

  Trả lờiXóa
 35. Việc lấy ý kiến đóng góp của người dân cho Đại hội Đảng là thể hiện tính dân chủ và vai trò của người dân, người dân được làm chủ đất nước, đóng góp ý kiến của mình cho những quyết định chính sách của đất nước có hiệu quả và phù hợp với thực tiễn, vậy mà những nhà dân chủ dởm suốt ngày đi kêu gào nói nước ta không tự do dân chủ, không hiểu họ đang suy nghĩ gì nữa, đúng là những con người máy móc.

  Trả lờiXóa
 36. Ý kiến đóng góp rất cần xuất phát từ động cơ đúng, thể hiện tinh xây dựng, tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, đất nước, nhân dân. Nội dung góp ý cần cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, giàu sức thuyết phục; ý kiến cần có chiều sâu, tính phát hiện, tính dư báo.

  Trả lờiXóa
 37. Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng đã được đông đảo mọi tầng lớp quan tâm, đóng góp ý kiến là rất đáng trân trọng. Mọi người đều thấy có nghĩa vụ và bổn phận của mình đóng góp tiếng nói dù nhỏ của mình đến các vấn đề quan trọng để xây dựng cho sự phát triển chung của đất nước. Nguyện vọng và trí tuệ của các cá nhân, tôt chức xã hội thể hiện ý chí tiên lên của dân tộc ta.

  Trả lờiXóa
 38. Đợt góp ý lần này cũng là một hình thức thu phục triệt để trí tuệ toàn thể dân tộc phuc vụ sự nghiệp chấn hung đất nước, biểu dương lực lượng. Đồng thời thể hiện trình độ dân chủ,. Đây là một bước tiến thể hiện thế chế dân chủ của đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 39. không lấy ý kiến thì bảo là không dân chủ, lấy ý kiến thì bảo chỉ là hình thức. thế nào đám rận chủ cũng luyến láy nói đc.
  trân trọng sự đóng góp của toàn thể nhân dân. chắc chắn Đảng sẽ thảo ra một văn kiện đáp ứng các tâm nguyện, nguyện vọng của nhân dân

  Trả lờiXóa
 40. Xây dựng đất nước là việc chung của mọi người chứ đâu phải việc của riêng ai. Đất nước là nơi mình lớn lên, sinh ra và trưởng thành, dùng trí tuệ và trái tim của mình để cống hiến xây dựng quê hương đất nước là việc nên làm. Trong quá trình phát triển chắc hẳn sẽ vấp phải nhiều khó khăn, sai lầm vì vậy rất cần sự đóng góp của mọi người. Nhưng mà đâu phải ai cũng hưởng ứng như ai, đóng góp ở đây cần sự tích cực, tiến bộ phù hợp với thực tiễn hiện nay chứ không cần những đóng góp mang tính thiếu xây dựng, tiêu cực, làm rối loạn xã hội. Các bạn "dân chủ" rất hay đóng góp xây dựng đất nước nhưng chẳng thấy cái đóng góp nào tốt đẹp cả :( Chỉ toàn thấy hàm ý phá hoại sự ổn định của đất nước thôi! Đã là người Việt Nam thì đừng nên nghe lời bên ngoài phá hoại nước nhà chứ, lợi ích trước mắt làm mờ mắt các bạn rồi. Tỉnh táo lên đi!!!! Đất nước cần sự cống hiến tích cực của các bạn hơn đấy.

  Trả lờiXóa
 41. Muốn xây dựng được đất nước phát triển và cuộc sống của người dân được nâng cao thì ý kiến của người dân là không thể thiếu được để đóng góp cho 1 đất nước dân chủ như nước ta. Mong là Đại hội lần thứ XII của Đảng sẽ thành công và tốt đẹp nhờ những sự góp ý và ý kiến của tất cả người dân trên cả nước

  Trả lờiXóa
 42. Đất nước phát triển luôn cần những đóng góp của nhân dân. Nhà nước ta luôn tôn trọng ý kiến của nhân dân. Vì nhân dân chính là những người chứng kiến và hưởng những chính sách mà đảng và nhà nước đề ra. Vì vậy, ý kiến của người dân luôn được đảng, nhà nước quan tâm để từ đó sửa đổi bổ sung cho phù hợp!

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ