Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO LUÔN ĐƯỢC ĐẢM BẢO Ở VIỆT NAM


HẢI TRANG
Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo và có nhiều loại hình tín ngưỡng. Lịch sử đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tín đồ các tôn giáo đều có những đóng góp to lớn, quan trọng. Do đó Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định, đoàn kết tôn giáo là nguồn lực nội sinh, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo là chính sách nhất quán xuyên suốt Đảng, Nhà nước ta, được cụ thể hóa bằng pháp luật và bảo đảm trên thực tế, vì đây là một trong những quyền cơ bản của công dân.
Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhất quán chính sách tôn trọng tự do, tín ngưỡng tôn giáo.Ảnh: internet
Ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, dù còn bộn bề công việc, ngày 3/9/1945 tại phiên họp của Chính phủ, Hồ Chí Minh đã quan tâm đến nhu cầu tự do tín ngưỡng, tôn giáo của một bộ phận đồng bào theo đạo. Người nói: “Tôi đề nghị Chính phủ tuyên bố tín ngưỡng tự do và lương – giáo đoàn kết”. Ngày 14/6/1955, Người đã ký sắc lệnh số 234/SL xác định “Việc tự do tín ngưỡng, tự do thờ cúng là quyền lợi của nhân dân. Chính phủ luôn tôn trọng và giúp đỡ nhân dân thực hiện. Chính quyền không can thiệp vào nội bộ các tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo phải tuân theo pháp luật của Nhà nước như mọi tổ chức khác của nhân dân. Việc bảo vệ tự do tín ngưỡng bắt buộc phải trừng trị những kẻ đội lốt tôn giáo gây rối loạn”. Người từng kêu gọi các tôn giáo hãy xóa bỏ hiềm khích, đoàn kết cùng toàn dân lo cho nền độc lập của nước nhà.
Kế thừa quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tôn giáo, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng và Nhà nước ta đều quan tâm đến nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Bước sang thời kỳ đổi mới, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác tôn giáo như Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 16/10/1990; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng; Quốc hội khóa 11 đã ban hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo (số 21/2004/PL-UBTVQH11) quy định về các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; ngày 1/3/2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2005/NĐ-CP về Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo (nay là Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 8/11/2012 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo); ngày 31/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1940/2008/CT-TTg về “nhà, đất liên quan đến tôn giáo” và nhiều văn bản hướng dẫn của Nhà nước và các bộ, ban, ngành liên quan, tiếp tục khẳng định rõ “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào”. Các chính sách, pháp luật đã được thể hiện sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc của Đảng, Nhà nước Việt Nam đến nhu cầu tín ngưỡng của tín đồ, chức sắc các tôn giáo yên tâm phấn khởi tích cực thực hiện tốt cả “việc đạo, việc đời”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất phát triển kinh tế - xã hội, đấu tranh ngăn chặn những hoạt động lợi dụng tôn giáo góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Cụ thể nói, chưa bao giờ các tôn giáo có điều kiện phát triển như hiện nay, quan hệ quốc tế của các tôn giáo được mở rộng, tín đồ ngày càng đông, việc sinh hoạt tôn giáo được công khai theo quy định của pháp luật. Nếu như trước năm 2006 chỉ có 16 tổ chức tôn giáo thuộc 6 tôn giáo được Nhà nước công nhận thì đến nay cả nước có 39 tổ chức tôn giáo thuộc 13 tôn giáo được cấp đăng ký hoạt động. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp hàng trăm ha đất để xây dựng cơ sở thờ tự của tổ chức tôn giáo như: Thành phố Hồ Chí Minh đã giao 7.500m2 đất cho Tổng liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), xây dựng Viện Thánh kinh Thần học; tỉnh Đắc Lắc giao hơn 11.000 m2 đất cho Tòa Giám mục Buôn Ma Thuật, tỉnh Quảng Trị giao thêm 15 ha đất cho giáo xứ La Vang… Chính quyền các cấp giải quyết nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của tín đồ, chức sắc, tổ chức tôn giáo theo cơ chế một cửa, công khai, minh bạch, nhanh gọn.
Trong các ngày lễ lớn của các tôn giáo như lễ Noel của Đạo Công giáo, Tin Lành, lễ Phật đản của Phật giáo và một số hoạt động tôn giáo lớn diễn ra, chính quyền các cấp tạo điều kiện để tôn giáo đó đứng ra tổ chức và chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự để hàng nghìn, hàng vạn quần chúng nhân dân, tín đồ, chức sắc tôn giáo yên tâm tham gia lễ trọng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, phấn khởi của tín đồ, chức sắc các tôn giáo vào sự nghiệp đổi mới của đất nước. Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước Việt Nam triển khai nhiều chương trình, mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bảo các tôn giáo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào có đạo.
Những kết quả trong thực hiện nhất quán chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước là thực tiễn sinh động phản ánh về bức tranh tôn giáo ở Việt Nam, khẳng định đường lối đổi mới đất nước của Đảng ngày càng đi vào thực tiễn cuộc sống; khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tuy nhiên, tôn giáo là một vấn đề nhạy cảm nên thời kỳ nào các thế lực thù địch cũng lợi dụng tìm mọi cách chống phá, tuyên truyền những luận điệu sai trái cho rằng, Việt Nam không có tự do tôn giáo, vu cáo Nhà nước ta vi phạm dân chủ, nhân quyền, nhằm chi rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ Đảng, Nhà nước với đồng bào cùng tôn giáo. Mỗi khi Nhà nước ta bổ sung hoặc thay thế những văn bản pháp luật mới để điều chỉnh hoạt động tôn giáo cho phù hợp với quá trình hội nhập và phát triển đất nước, phù hợp với nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh của tín đồ thì các thế lực thù địch lại dấy lên chiến dịch viết bài đăng trên các trang mạng, các blog… đòi bãi bỏ hoặc xuyên tạc, tìm cách ngăn cản tín đồ, chức sắc thực hiện, tạo ra sự đối lập với chính quyền… Những luận điều này đã làm cho không ít tín đồ các tôn giáo hoài nghi về chính sách pháp luật về tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Song, cần phải hiểu rõ bản chất vấn đề, tôn giáo là tổ chức mang tính xã hội, ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới dù là quốc gia phát triển hay đang phát triển, khi thành lập, hoạt động cũng phải chịu sự quản lý của nhà nước. Các quốc gia đều quan tâm đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, mỗi quốc gia có các quản lý riêng tùy thuộc vào điều kiện phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội. Để xây dựng và hoàn thiện thể chế nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Đảng, Nhà nước ta đã và đang tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng theo Hiến pháp năm 2013, tạo hành lang pháp lý để các tôn giáo hoạt động và phát triển.

Như vậy, trong lịch sử cũng như thời kỳ hiện nay, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng chính sách, pháp luật để bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và các tổ chức tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhờ đó, các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam đều có điều kiện phát triển mạnh mẽ, có nhiều hoạt động giao lưu quốc tế. Nhiều tổ chức tôn giáo nước ngoài đã thuyết pháp, giảng đạo tại một số cơ sở tôn giáo cho tín đồ tôn giáo ở Việt Nam. Thông qua những hoạt động này, các tôn giáo đã tăng cường trao đổi thông tin để hiểu rõ hơn về chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Việt nam. Điều đó, khẳng định chính sách đúng đắn, nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam về tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Sự phát triển đoàn kết giữa lương - giáo, giữa các tôn giáo với nhau cùng chung tay, chung sức xây dựng một nước Việt Nam, giàu mạnh, văn minh là một đòn giáng mạnh, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về tình hình tôn giáo ở Việt Nam một cách thiết  thực, thuyết phục nhất.

TÁC GIẢ: Unknown // 9/05/2015 03:12:00 CH
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

60 nhận xét:

 1. thế mà có những kẻ ngứa mồm rà các dự luật nói việt nam không có tự do tín ngưỡng, tôn giáo đó

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Những năm qua, các tôn giáo ở nước ta phát triển nhanh về số lượng tín đồ và cơ sở thờ tự, mở rộng quan hệ với các tổ chức, cá nhân tôn giáo, đồng đạo ở nước ngoài; mọi hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân đều được chính quyền tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các tôn giáo ngày càng được cải thiện, nâng cao. Đồng bào theo đạo ở nước ta chiếm khoảng 1/4 dân số cả nước. Đại đa số tín đồ các tôn giáo đều là nhân dân lao động, có tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm, sống tốt đời đẹp đạo, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại đa số quần chúng tín đồ và chức sắc các tôn giáo đều phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

   Xóa
  2. Những nhà dân chủ dởm đang dần bóp chết tôn giáo, bọn chúng lợi dụng sự tài trợ của bọn phản động việt tân để thao túng, ép buộc mọi người theo tôn giáo của chúng, xóa bỏ các tôn giáo khác. liệu khi đó có còn tự do tôn giáo nữa không.

   Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
 2. Việt nam là một đất nước công bằng dân chủ văn minh, người dân được quyền của mình, tự do tôn giáo tín ngưỡng, miễn không làm gì trái pháp luật đã được đề ra. Đây là điều hiếm thấy ở các quốc gia khác. Đây cũng tạo ra sự phong phú trong đời sống văn hóa của người dân việt nam.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mỗi người dân sinh sống ở đất nước Việt Nam tươi đẹp này đều có quyền tự do tôn giáo, miễn là không làm trái với pháp luật là được, miễn là ngày ngày vẫn chung tay xây dựng một đất nước Việt Nam giàu đẹp là được.

   Xóa
  2. Việt Nam là một nước tự do tôn giáo, điều đó đã được ghi trong hiến pháp. Ấy vậy mà các nhà dân chủ dởm đứng sau là Việt tân đang dần muốn bóp chết sự tự do tôn giáo. Khi mà người theo giáo bị ép buộc theo các tôn giáo bất hợp pháp do các nhà dân chủ dởm lập ra thì sự tự do đã bị bóp chết.

   Xóa
 3. Tôn giáo nào cũng đều đáng được tôn trọng, tuy nhiên nhập gia thì phải tùy tục, ở trên đất nước ta thì vẫn phải tuân theo đúng pháp luật đã định. Nếu các tổ chức tôn giáo cam kết các hoạt động của tổ chức hay của cá nhân đều phải tuân theo pháp luật nước ta, thì hà cớ gì lại không thể tạo cơ hội cho họ, đây cũng tạo ra một nơi để người dân có thể sinh hoạt cộng đồng, cùng nhau phát triển chứ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chính sách tôn giáo của Việt Nam tiếp tục được khẳng định nhất quán trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và ngày càng được cụ thể, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động tôn giáo nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, bảo đảm sự đoàn kết, hòa hợp giữa cộng đồng những người có tín ngưỡng, tôn giáo và những người không có tín ngưỡng, tôn giáo, những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

   Xóa
  2. Chính sách tôn giáo của Việt Nam tiếp tục được khẳng định nhất quán trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và ngày càng được cụ thể, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động tôn giáo nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, bảo đảm sự đoàn kết, hòa hợp giữa cộng đồng những người có tín ngưỡng, tôn giáo và những người không có tín ngưỡng, tôn giáo, những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

   Xóa
  3. Những nhà dân chủ dởm đang lợi dụng đống tiền mà bọn Việt tâm ném vào để lập các tôn giáo giả mạo lôi kéo, ép buộc những giáo dân theo các tôn giáo khác như phật giáo, thiên chúa giáo... theo đạo của chúng. Như thế có còn tự do tôn giáo nữa không. Chính chúng, những kẻ dân chủ dởm đang dần bóp chết sự tự do tôn giáo.

   Xóa
 4. Việt nam ta từ xưa nay vốn theo đạo phật là chủ yếu, tới bây giờ vẫn vậy tuy nhiên sau khi bị xâm lược bởi các nước phương tây đã có rất nhiều nhà tư tưởng tới truyền bá các đạo giáo khác như tin lành, công giáo...không thể nói là đạo nào tốt hơn đạo nào, hay bắt ai theo đạo nào, vì tôn giáo vốn là niềm tin của con người vào một cái gì đó, mà niềm tin thì không thể ép buộc được. Quan trọng là nước ta cần có có một văn bản pháp luật quy định về các hoạt động của các tổ chức tôn giáo, hay của cá nhân tôn giáo như thế nào theo đúng pháp luật nước ta để đảm bảo đời sống an ninh trật tự của người dân khác.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đạo phật là đạo giáo đầu tiên của nước Việt Nam ta. Trải qua quá trình phát triển thì ngày càng có nhiều đạo giáo khác du nhập vào, chúng ta không thể đem những đạo giáo này ra mà so sánh với nhau được, so xem cái nào tốt hơn cái nào được.

   Xóa
 5. Không quan tâm ai theo tôn giáo nào, tuy nhiên điều cần quan tâm đó là niềm tin của mỗi người vào đảng và nhà nước ta, nếu chúng ta tin tưởng vào sự lãnh đạo và các đường lối phát triển của đảng và nhà nước thì dù có theo đạo nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không xảy ra các chuyện lôi kéo, hay bôi nhọ, xuyên tạc về đảng và nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 6. Nước ta tính tới năm 2006 chỉ có 16 tổ chức tôn giáo thuộc 6 tôn giáo được Nhà nước công nhận thì đến nay cả nước có 39 tổ chức tôn giáo thuộc 13 tôn giáo được cấp đăng ký hoạt động, các hoạt động của các tổ chức được công khai, các ngày lễ giáo được tổ chức linh đình, thế mà mấy con rận kia còn nói lắm lời được. Các tổ chức tôn giáo hãy cùng phối hợp với các chính sách của đảng và nhà nước để cùng nhau phát triển, tạo ra một nơi sinh hoạt cộng đồng, chia sẻ khó khăn trong cuộc sống cho người dân và đập tan những luận điệu trơ trẽn của lũ rận bán nước kia đi.

  Trả lờiXóa
 7. Chính sách nhất quán xuyên suốt Đảng và Nhà nước ta từu trước đến nayh là luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Chính sách đó đã được cụ thể hóa bằng pháp luật và bảo đảm trên thực tế trong tất cả các mặt của đời sống xã hội.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chúng ta cùng liên tưởng đến hành động bắt, tù đày, tiêu diệt mà Mỹ và một số nước áp dụng với những phần tử khủng bố theo đạo Hồi mà được gọi với cái tên “phần tử khủng bố Hồi giáo cực đoan”, đó có phải là một sự vi phạm nhân quyền của Mỹ với các tín đồ Hồi giáo này? Mọi người đều khẳng định là không. Vậy thì, việc Nhà nước Việt Nam có biện pháp xử lý với những đối tượng có hoạt động chống đảng, Nhà nước, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, mà những đối tượng này có cái mác là tín đồ tôn giáo lại được chúng cho rằng đó là hành động vi phạm quyền tự do tôn giáo!

   Xóa
 8. Hiện nay, có một số phần tử cơ hội chính trị phản động sử dụng nhiều thủ đoạn để nhằm xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng đối với tôn giáo. Là người dân lương thiện cả bên giáo và bên lương cần phải nhận thức và cảnh giác trước những thủ đoạn này.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Vì là một vấn đề nhạy cảm nên nó thường xuyên bị những thế lực thù địch lợi dụng để chống phá nhà nước ta, chúng xuyên tạc, lôi kéo người dân, bôi nhọ những chính sách của Nhà nước, nhằm phá bỏ sự đoàn kết của nhân dân cả nước.

   Xóa
 9. Tôi thấy rằng đứng trước những âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động xuyên tạc, cơ bản nhất vẫn là lập trường, tư tưởng của mỗi người có vững vàng hay không mà thôi.

  Trả lờiXóa
 10. Sự phát triển đoàn kết giữa lương - giáo, giữa các tôn giáo với nhau cùng chung tay, chung sức xây dựng một nước Việt Nam, giàu mạnh, văn minh là một đòn giáng mạnh, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về tình hình tôn giáo ở Việt Nam một cách thiết thực, thuyết phục nhất

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Với số tín đồ các tôn giáo hơn 20 triệu người, chiếm 25% dân số trong cả nước; hơn 60.000 chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo; hơn 22.000 cơ sở thờ tự tôn giáo; 16 tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận và còn một số tôn giáo như: Tịnh độ Cư sỹ Phật hội, Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, đạo Baha’i và các hệ phái Tin lành như Cơ Đốc Truyền giáo, Cơ Đốc Phục Lâm, Báp tít... Mặc dù chưa được công nhận nhưng tín đồ vẫn được duy trì sinh hoạt tôn giáo bình thường, tạo nên mặt đời sống tâm linh tôn giáo phong phú ở khắp các vùng, miền ở Việt Nam

   Xóa
 11. Tôn giáo là một vấn đề được Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm giải quyết trong quá trình tiến hành cách mạng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Những quan điểm về tôn giáo của Đảng được thể hiện nhất quán, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. chính sách tôn giáo đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta; đã động viên được đồng bào các tôn giáo đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khai thác, huy động được tiềm năng của các tôn giáo tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và đó cũng là điều kiện cơ bản để chúng ta đấu tranh có hiệu quả đối với các âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng nước ta.

  Trả lờiXóa
 12. Tôn giáo ở Việt Nam phải là quá tự do, các cha, sư ở Việt Nam luôn được tạo điều kiện hết mức để phát triển và truyền bá tư tưởng chính thống. Đối với những tà giáo ngoai đạo cần nghiêm trị và cấm lưu hành

  Trả lờiXóa
 13. Chính sách tự do tôn giáo của Đảng và nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi để mọi người có quyền bình đẳng lựa chọn tôn giáo cho mình, được nhà nước tạo điều kiện thuận lợi tối đa về cơ sở vật chất, tinh thần để cộng đồng tôn giáo đoàn kết phát triển mạnh như ngày hôm nay và có những đóng góp chung cho sự phát triển của Đất nước trong quá khứ và hiện tại.

  Trả lờiXóa
 14. Quốc gia nào không quan tâm đến tôn giáo, thì chính tôn giáo ấy sẽ gây nhiều khó dễ cho quốc gia ấy. Điển hình như IS là một hậu quả, cũng như "thành tựu" mà các nước phương Tây đã góp phần sản sinh ra một thứ Hồi giáo cực đoan gây ra muôn khổ đau cho nhiều nước thế giới. Thật đau lòng khi nhắc đến em bé đã chết trên bờ biển vì tị nạn.

  Trả lờiXóa
 15. Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng chính sách, pháp luật để bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và các tổ chức tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, điều này đã phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về tình hình tôn giáo ở Việt Nam một cách thiết thực, thuyết phục nhất.

  Trả lờiXóa
 16. Mỗi cá nhân, tổ chức ở nước nào cũng phải hoạt động trong khuôn khổ luật pháp của nước đó; hoạt động tín ngưỡng tôn giáo cũng vậy. Việt Nam là một quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo, để đảm bảo hài hòa lợi ích trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, tránh không để xảy ra xung đột tôn giáo, tín ngưỡng, ngăn chặn hoạt động lợi dụng quyền tự do tôn giáo thực hiện các hoạt động ảnh hưởng đến lợi ích chung của toàn xã hội thì tất yếu Nhà nước phải thực hiện quản lý các hoạt động tôn giáo bằng các quy định của pháp luật, đó là điều tất yếu không chỉ ở Việt Nam, mà ở mọi quốc gia.

  Trả lờiXóa
 17. Những kẻ cho rằng “Chính quyền Việt Nam hạn chế tự do tôn giáo bằng các quy định pháp luật, quy định đăng ký hoạt động…” có biết rằng nếu không có quy định của pháp luật trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, thì giả sử một nhóm tín đồ Tin Lành tập hợp đến Chùa để nhóm họp thực hiện lễ nghi thì những người theo đạo phật có chấp nhận được không?, tất yếu sẽ dẫn đến xung đột tôn giáo.

  Trả lờiXóa
 18. Hoạt động tôn giáo không chỉ thuần túy nhằm thỏa mãn nhu cầu tinh thần của tín đồ, chức sắc, nhà tu hành, mà còn liên quan đến các lĩnh vực đời sống xã hội. Ví dụ như việc xây dựng nơi thờ tự, không chỉ đơn thuần là việc củng cố, phát triển cơ sở vật chất của giáo hội, mà còn liên quan đến những quy định của Nhà nước về đất đai, quy hoạch, xây dựng; hoạt động in ấn kinh bổn, sản xuất đồ dùng việc đạo liên quan đến những quy định về văn hóa, xuất bản; hoạt động quan hệ với các tổ chức, cá nhân tôn giáo nước ngoài liên quan đến chính sách, pháp luật trên lĩnh vực đối ngoại, xuất nhập cảnh của Nhà nước... Mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội và mọi công dân liên quan đến các lĩnh vực đời sống xã hội đều phải tuân thủ pháp luật của Nhà nước. Tôn giáo và hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng ở bất kỳ quốc gia nào cũng không thể đứng ngoài pháp luật của quốc gia đó.

  Trả lờiXóa
 19. Sống tốt đời đẹp đạo. Tín ngưỡng nào cũng đều hướng tới đời sống tinh thần tốt đẹp, có ích cho chúng sinh bằng không chỉ là thứ công cụ để đi phá hoại sự bình yên của người khác và có hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ Đảng, Nhà nước với đồng bào vùng tôn giáo.

  Trả lờiXóa
 20. Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo và có nhiều loại hình tín ngưỡng. Lịch sử đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tín đồ các tôn giáo đều có những đóng góp to lớn, quan trọng. Do đó Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định, đoàn kết tôn giáo là nguồn lực nội sinh, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Chỉ những kẻ lợi dụng tôn giáo để làm các việc chống phá nhà nước thì sẽ bị pháp luật trừng trị thôi.

  Trả lờiXóa
 21. Đất nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự don tín ngưỡng và tôn giáo. Vậy mà bọn rận chủ và lũ phản động nước ngoài chúng vẫn đặt điều về sự tự do tôn giáo của chúng ta.

  Trả lờiXóa
 22. Thật vậy, lời nói không thể chứng minh được điều gì cả, để cho người ta tin, người ta phục thì cần phải có tư liệu, có thực tiễn, không thể nói suông cho xong. Hãy nhìn vào thực tế về tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam thời gian qua, chứ không thể nghe theo những bài viết, những lời xuyên tạc của những kẻ luôn có tư tưởng chống phá điên cuồng mà kết luận về tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam. Đừng để những hình ảnh gán ghép , những lời nói mị dân che lấp đi tự do tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 23. Mỗi tôn giáo đều có một nét đẹp văn hóa riêng nếu biết cách duy trì hoạt động của mình theo hướng tích cực, vì thế Đảng và nhà nước ta luôn luôn đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Tuy nhiên nếu để bị lợi dụng vào những mục đích chính trị, chống phá Nhà nước thì đó không còn là sự tự do theo hướng tích cực, mỗi cá nhân hoạt động tôn giáo nên giữ được chính kiến của mình tránh bị kẻ xấu lợi dụng

  Trả lờiXóa
 24. Tín ngưỡng tôn giáo từ lâu đã trở thành một phần đời sống tinh thần của con người, đã ăn sâu vào tư tưởng, tiềm thức của một bộ phận quần chúng nhân dân. Thực tế khách quan cho thấy, tôn giáo tín ngưỡng sẽ tồn tại lâu dài cùng nhân dân. Đây cũng chính là vấn đề nhạy cảm mà nếu không đảm bảo được tự do tôn giáo tin ngưỡng sẽ rất dễ gây ra những hậu quả khó lường. May mắn thay, những tín đồ , giáo dân Việt Nam luôn được đảm bảo quyền tự do của mình để có thể sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần xây dựng, phát triển đất nước.

  Trả lờiXóa
 25. Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định quan điểm thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật”.

  Trả lờiXóa
 26. Quán triệt, kế thừa, phát triển quan điểm tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Người, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng hoàn thiện chủ chương, cơ chế, chính sách, pháp luật về tôn giáo, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân thực hành quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mình.

  Trả lờiXóa
 27. Hiến pháp - văn bản có giá trị pháp lý cao nhất qua năm lần ban hành, sửa đổi đều đề cập đến vấn đề quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo hướng ngày càng hoàn thiện, dân chủ, tôn trọng, tạo điều kiện tốt nhất cho chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và tổ chức tôn giáo hợp pháp phát triển một cách lành mạnh và công bằng nhất. Ở VN, tôn giáo luôn luôn tự do. Một số kẻ xuyên tạc, bịa đặt ngoài kia có tới gần hết có lẽ chưa một lần từng đặt chân tới VN

  Trả lờiXóa
 28. Nhìn chung, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam đã thể hiện được đầy đủ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Điều đó thể hiện những tiến bộ vượt bậc và những cố gắng rất lớn của Nhà nước Việt Nam trong việc tôn trọng, bảo đảm quyền con người nói chung, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình xây dựng một Nhà nước pháp quyền, khi tình hình kinh tế, xã hội của đất nước còn nhiều khó khăn.

  Trả lờiXóa
 29. chả có ở đâu mà tự do tín ngưỡng, tôn giáo lại rõ ràng, rộng rãi và được nhà nước thực thi triệt để như ở Việt Nam. mọi người dân có thể tùy thích theo tôn giáo, tín ngưỡng không hề bị ngăn cấm hay cưỡng ép. tuy nhiên một số kẻ lợi dụng điều này để phá hoại các tôn giáo, phá hoại sự đoàn kết tôn giáo, dân tộc để chuộc lợi bất chính. Đó là những kẻ đáng bị lên án và trừng trị.

  Trả lờiXóa
 30. Nhiều khi thấy một số kẻ lợi dụng chiêu trò tín ngưỡng tôn giáo àm quậy phá tôi nghĩ nhà nước nên xiết chặt quản lý mới phải không nên để những kẻ sâu một làm hại các tôn giáo, làm mất đi nét văn hóa, truyền thống đoàn kết của dân tộc. Những kẻ mà ngày ngày mở miệng ra là tự do thế này tự do thế kia là những thằng chả biết cái đếch gì.

  Trả lờiXóa
 31. Chả có nước nào mà sự tự do tín ngưỡng tôn giáo luôn được đảm bảo như Việt Nam. Vì Tín ngưỡng tôn giáo từ lâu đã trở thành một phần đời sống tinh thần của con người, đã ăn sâu vào tư tưởng, tiềm thức của một bộ phận quần chúng nhân dân. Do vậy đảng và nhà nước ta luôn coi trọng.

  Trả lờiXóa
 32. Ở thời điểm hiện tại Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng chính sách, pháp luật để bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và các tổ chức tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhờ đó, các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam đều có điều kiện phát triển mạnh mẽ, có nhiều hoạt động giao lưu quốc tế. Chứ không phải như lời bịa đặt của lũ rận và lũ phản động.

  Trả lờiXóa
 33. Có thể thấy từ trước tới nay Đảng nhà nước Việt Nam luôn có những chủ trương và chính sách nhất quán đối với tín ngưỡng,tôn giáo.Luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển và đảm bảo các quyền tự do tôn giáo.Tuy nhiên tôn giáo là một vấn đề nhạy cảm nên bị các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng xuyên tạc chống phá.Chính vì thế chúng ta cần phải hết sức cảnh giác với các thủ đoạn của chúng.

  Trả lờiXóa
 34. Đảng và nhà nước ta luôn tôn trọng quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng, không bao giờ can thiệp vào tôn giáo tín ngưỡng người dân. Thế mà cái lũ rận và suốt ngày cứ ẳng lên về vấn đề này.

  Trả lờiXóa
 35. Việc tự do tín ngưỡng, tự do thờ cúng là quyền lợi của nhân dân. Chính phủ luôn tôn trọng và giúp đỡ nhân dân thực hiện. Chính quyền không can thiệp vào nội bộ các tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo phải tuân theo pháp luật của Nhà nước như mọi tổ chức khác của nhân dân. Từ lâu Bác Hồ đã quan tâm đến vấn đề tôn giáo, và Đảng và nhà nước ta cũng đã kế thừa trong giai đoạn thời chiến cũng như thời bình để hòa hợp dân tộc.

  Trả lờiXóa
 36. Chính sách đúng đắn, nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam về tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Sự phát triển đoàn kết giữa lương - giáo, giữa các tôn giáo với nhau cùng chung tay, chung sức xây dựng một nước Việt Nam, giàu mạnh, văn minh. Đây là cái tát mạnh vào sự xuyên tạc của các thế lực thù địch luôn nói xấu chính quyền chúng ta.

  Trả lờiXóa
 37. Đảng và nhà nước luôn tôn trọng sự tự do tín ngưỡng tôn giáo. Tuy nhiên là phải trong khuôn khổ pháp luật cho phép, chứ không phải như nhiều kẻ lợi dụng tôn giáo để phá hoại chính quyền kích động bà con biểu tình.

  Trả lờiXóa
 38. Tôn giáo luôn là vấn đề nhạy cảm là quyền riêng tư của mỗi cộng đồng người trên thế giới. Trong quá khứ và thời điểm hiện tại luôn xảy ra các cuộc chiến tranh vì vấn đề sắc tộc. Chúng ta thấy vấn đề tôn giáo đã được Đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm và tạo mọi điều kiện về vật chất và cả tinh thần để đảm bảo quyền thiêng liêng đó cho mọi người và cộng đồng. Tuy nhiên trong thế giới đầy bất ổn như hiện nay tôn giáo, sắc tộc luôn được các thể lực phản động lợi dụng để kích động gây mất ổn định và chúng ta cần phải cảnh giác cao độ để giữ vững ổn định xã hội.

  Trả lờiXóa
 39. Vấn đề tôn giáo là một vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Việt Nam luôn luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và đảm bảo cho người dân được thực hiện đây đủ các quyền và nghĩa vụ của công dân. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo sẽ luôn được đảm bảo ở Việt Nam

  Trả lờiXóa
 40. Tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam có sự phát triển hết sức mạnh mẽ trong thời gian gần đây, tuy nhiên việc phát triển đó cũng tạo ra không ít khó khăn cho nhà nước chúng ta trong việc thực hiện chính sách, bảo vệ cho họ. Bên cạnh đó chúng ta cũng rất khó khăn khi những tên hoạt động lợi dụng tự do tôn giáo cũng như những quyền hạn khác về việc tự do dan chủ để có thể thực hiện được mục đích chông phá lau dài của chúng khi tác động vào những vấn đề hết sức nhạy cảm như tôn giáo.

  Trả lờiXóa
 41. Việt Nam là một nước tự do tôn giáo, chính vì vậy bọn phản động việt tân mới lợi dụng điều đấy để xuyên tạc, kích động gây khó khăn cho nhà nước ta. Mỗi tôn giáo đều có những giáo lí riêng đều hướng con người tới cái tốt, hoàn thiện con người. thế mà các nhà dân chủ rởm lại lợi dụng tôn giáo để gây chia rẽ dân tộc, lợi dụng tôn giáo để chống phá nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 42. Xin khẳng định lại là các tín đồ tôn giáo là một phần không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc, tự do tín ngưỡng tôn giáo luôn được nhà nước ta quan tâm và thực hiện nghiêm túc, không có chuyện đàn áp tôn giáo như một số kẻ ngu dốt, hoang tưởng nghĩ ra. Mọi tín đồ tôn giáo bình đẳng trước pháp luật như những người khác và chịu sự quản lý của nhà nước. Ai làm trái với pháp luật đều bị xử lý.

  Trả lờiXóa
 43. Có những ông chẳng hiểu gì về tín ngưỡng tôn giáo nhưng phán cứ như thánh. Phân tích thì chả có tý căn cứ khoa học nào cả toàn trích dẫn từ những nguồn không chính thống hoặc do chính mình nhào nặn ra. Từ lâu chính sách của Đảng và Nhà nước là mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, không phân biệt người theo đạo hay không theo đạo, tất cả đều là người dân Việt Nam cả

  Trả lờiXóa
 44. tự do tôn giáo là để người dân tự lựa chọn cho mình những tôn giáo cầu mong của mình. tôn giáo thể hiện là niềm tin của con người vào thế lực siêu nhiên nào đó, niềm tin này của người dân là nhu cầu chính đáng vì thế cần được nhà nước và cả xã hội bảo vệ.
  nhà nước ta đảm bảo quyền tự do tôn giáo vì vậy mọi hành vi lợi dụng tôn giáo kích động người dân là vi phạm pháp luật. những con người lợi dụng tôn giáo là đều là những người tội phạm của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 45. đừng chỉ lấy cái vỏ bọc là tự do tôn giáo mà muốn nói gì thì nói. Những kẻ tự cho mình là những kẻ rận chủ lại có quyền phán xét đủ điều thiết nghĩ chúng có hiểu gì hay không mà lại nói như thế. Bao nhiêu việc cứ lấy vi phạm tự do tôn giáo, tín ngưỡng ra những thực chất chả bao giờ có chuyện đó xảy ra chúng chỉ là những kẻ lợi dụng để thực hiện ý đồ xấu của chúng mà thôi

  Trả lờiXóa
 46. Với việc Đảng, Nhà nước công nhận Ban đại diện Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kytô Việt Nam (hay còn gọi là Giáo hội Mặc Môn), tính đến nay, Việt Nam đã có 39 tổ chức tôn giáo và một pháp môn tu thuộc 14 tôn giáo được công nhận. Việc được Nhà nước công nhận sẽ giúp cho cộng đồng tín hữu có được sự tổ chức chặt chẽ và đầy đủ để tuân thủ theo hướng dẫn của pháp luật. Điều này cho thấy chính sách tôn giáo ở Việt Nam có sự thay đổi mạnh mẽ, ngày càng tự do và rộng mở. Thời gian tới, theo quy định của pháp luật. Thời gian tới Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục công nhận về mặt tổ chức đối với những tổ chức tôn giáo và các nhóm tôn giáo có nhu cầu muốn được đăng ký hoạt động cũng như muốn được công nhận về mặt tổ chức.

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ