Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 VÀ BÀI HỌC XÂY DỰNG BẢO VỆ CHỦ QUYỀN ĐẤT NƯỚC


Victor Charlie
Cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 của nhân dân ta nổ ra gần như đồng thời trong cả nước, giành thắng lợi trọn vẹn chỉ chưa đầy nửa tháng và hầu như không có đổ máu. Chính quyền cách mạng của nhân dân được thành lập từ trung ương đến cơ sở, nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước độc lập tự do.
Cách mạng tháng Tám 1945 thành công tạo dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Ảnh: internet
Bài học nắm thời cơ, chủ động tiến công cách mạng, đem sức ta mà giải phóng cho ta của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám 1945 soi sáng con đường cho Đảng, nhân dân ta giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến thần thánh, các cuộc kháng chiến đấu tranh bảo vệ chủ quyền đát nước và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành đổi mới, hội nhập vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thắng lợi của cách mạng tháng 8/1945 thể hiện nghệ thuật lãnh đạo khởi nghĩa tài tình về chớp lấy thời cơ lịch sử với quyết tâm cao, phải giành cho được độc lập. Cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 nổ ra, nhân dân ta từ Bắc chí Nam nhất tề đứng dậy theo lệnh tổng khởi nghĩa và giành được chính quyền trong cả nước, chấm dứt hơn 100 năm thống trị của chính quyền thực dân và chế độ phong kiến hàng nghìn năm.
Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của tư tưởng Hồ Chí Minh, nổi bật nhất là tư tưởng về giải phóng dân tộc, một trong những đóng góp to lớn vào lý luận Mác - Lênin, mở con đường cho các dân tộc bị áp bức đứng lên, đoàn kết đấu tranh giành quyền độc lập, tự do.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc được hình thành trong hành trình tìm đường cứu nước của Người, bắt đầu từ năm 1911. Mười năm buôn ba trên khắp các châu lục, Nguyễn Ái Quốc hoạt động trong các phong trào các dân tộc bị áp bức và phong trào công nhân để tìm con đường cứu dân, cứu nước. Tiếp thu chân lý của Mác - Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã tìm được con đường cách mạng “muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có cách nào khác là đi theo con đường cách mạng vô sản’. Tin theo Lênin, ủng hộ Quốc tế Cộng sản, tham gia đại hội Tours, trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên, Nguyễn Ái Quốc đã nhận thấy, cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa là một bộ phận của cách mạng vô sản quốc tế và Người đã đặt phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam vào  quỹ đạo của phong trào vô sản quốc tế. sự sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào giải phóng dân tộc được thể hiện ở chỗ, ngay từ đầu Nguyễn Ái Quốc đã xác định đúng vị trí, vai trò của cách mạng giải phóng ở các nước thuộc địa khi cho rằng, cách mạng thuộc địa phải và có thể chủ động tiến lên giành thắng lợi, chẳng những không bị động chờ thắng lợi cách mạng vô sản ở chính quốc mà bằng các cuộc đấu tranh của mình, cách mạng thuộc địa có thể góp phần hỗ trợ tích cực cho cách mạng ở các nước tư bản, đế quốc. Từ đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác Lenin vào các phong trào yêu nước phong trào công nhân, tuyên truyền, giác ngộ tinh thần cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên, công nhân, nông dân, trí thức, thành lập tổ chức yêu nước và cách mạng để tập hợp lực lượng, đào tạo bồi dưỡng, chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, bên ngoài thì liên hệ với vô sản quốc tế, bên trong thì tổ chức lực lượng, đoàn kết đồng bào đứng lên đánh đuổi ngoại xâm, giành độc lập.
Trong tác phẩm Đường Kách Mệnh, Nguyễn Ái Quốc khẳng định: “Đảng có vững mạnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Sự sáng tạo đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam ở chỗ, ngay từ khi thành lập Đảng đã kết hợp một cách nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa Mác - Lênin, phong trào công nhân, phong trào yêu nước. Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt do người soạn thảo trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt cách mạng Việt Nam: giành độc lập và đi lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám là minh chứng chứng minh sự đúng đắn, xác thực của tư tưởng Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên trong phong trào cộng sản Quốc tế, Đảng ta, mới có 15 tuổi với 5.000 đảng viên đã lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở nước thuộc địa thành công, đập tan xiềng xích nô lệ của chủ nghĩa thực dân, phong kiến, xây dựng nền dân chủ cộng hòa, Nhà nước đầu tiên của nhân dân ở Đông Nam Á.
Sau 30 năm buôn ba ở nước ngoài, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng. Tháng 8/1941 Người chủ trì Hội nghị trung ương lần thứ 8, xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu, bức thiết của cách mạng. Mặt trận Việt Mịnh ra đời liên hiệp được các lực lượng yêu nước phản đế, thực hiện đoàn kết toàn dân đấu tranh đẩy đuổi chủ nghĩa thực dân, phát xít dưới ngọn cờ giải phóng dân tộc lá sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là sự chuẩn bị lực lượng cách mạng trong quần chúng nhân dân, thông qua đấu tranh chính trị, từng bước xây dựng các tiểu thổ du kích, du kích chính thức làm nòng cốt cho các cuộc khởi nghĩa, tiến tới khởi nghĩa vũ trang, khởi nghĩa từng phần trong từng địa phương, giành thắng lợi và mở đường cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn. Ngày 22/12/1944, Nguyễn Ái Quốc chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân có nhiệm vụ huấn luyện các lực lượng vũ trang địa phương và phát triển đội quân chủ lực, cùng với lực lượng quần chúng làm tổng khởi nghĩa tháng Tám thành công.
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, giải phóng dân tộc là tiền đề để giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Nghĩa là giữa cách mạng giải phóng dân tộc  và cách mạng xã hội chủ nghĩa không có điểm dừng mà là cách mạng không ngừng, cách mạng giải phóng dân tộc phát triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa thì mới giành được thắng lợi hoàn toàn. Cách mạng tháng Tám thành công, nhân dân ta giành quyền làm chủ đất nước, mở ra một thời kỳ mới, độc lập dân tộc gắn liền với bảo vệ chủ quyền, xây dựng đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội.
Ngay sau khi cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt toàn dân Việt Nam long trọng tuyên bố với thế giới rằng, Việt Nam đã giành được độc lập sau gần 80 năm bị đô hộ… và để bảo vệ quyền độc lập, tự do của mình, toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền độc lập, tự do ấy. Bản  tuyên ngôn đã bày tỏ rõ quyết tâm bảo vệ quyền dân tộc độc lập, tự do của nhân dân, bảo vệ chủ quyền của đất nước và quyền được mưu cầu hạnh phúc của toàn thể nhân dân Việt Nam.
Để thực hiện quyền cơ bản ấy của dân tộc và con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân kháng chiến và xây dựng, bảo vệ tổ quốc. Một trong những công việc quan trọng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng là xây dựng bộ máy Nhà nước làm công cụ lãnh đạo và phục vụ nhân dân trong xã hội mới. Người đã thực hiện sáng tạo những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, coi chính quyền là vấn đề cơ bản của cách mạng, giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền còn khó hơn. Trong những năm đầu sau cách mạng, chính quyền còn non yếu lại phải đối mặt với vô vàn khó khăn từ giặc trong, giặc ngoài, giặc đói, giặc dốt.. Vậy mà với niềm tin vào sức mạnh nhân dân, với những quyết sách đúng đắn , chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã đấu tranh giành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp. Có thể nói, từ khi thành lập, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, suốt 24 năm làm chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo xây dựng bộ máy nhà nước và hệ thống pháp luật thực sự vì dân, do dân và của dân. Tổng tuyển cử cả nước và Hiến pháp 1946 là kết quả trực tiếp của cách mạng tháng Tám, là thắng lợi đầu tiên của tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc gắn liền với xây dựng Nhà nước của dân, vì dân, do dân. Trong điều kiện mới hiện nay, chúng ta cần quán triệt và phát triển hơn nữa tư tưởng của Người về xây dựng Hiến pháp, xây dựng bộ máy nhà nước của dân, do dân và vì dân thật sự trong sạch vững mạnh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng cảnh báo từ rất sớm những căn bệnh của bộ máy Nhà nước như trái phép, cậy thế, cậy quyền, hủ hóa, chia rẻ… trong những căn bệnh ấy thì tham ô, lãng phí, quan liêu là ba căn bệnh nguy hiểm nhất. Kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa I, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rõ: làm việc nước là hi sinh, là phấn đấu, quên lợi ích riêng mà nghĩ đến lợi ích chung. Cuối năm 1945, trong lúc xây dựng Hiến pháp của Nhà nước Việt Nam mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh hình phạt nặng đối với người đưa và nhận hối lộ. Ngày 21/1/1946, Người ký quốc lệnh khép tội tham ô, trộm cắp vào tội tử hình. Những quyết sách của Người sau khi xây dựng đất nước tỏ rõ quyết tâm muốn xây dựng đất nước thật sự trong sạch, thật sự dân chủ, thượng tôn pháp luật và đã ngăn chặn có hiệu quả các căn bệnh trong đội ngũ cán bộ, công chức. Muốn thực hành tiết kiệm phải tẩy sạch nạn tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu.  Do vậy, cần thường xuyên giáo dục cho các bộ ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, chống “nhũng lạm” thường xuyên cải cách, kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh nghiêm khắc yêu cầu cán bộ, công chức phải thực hiện tốt chữ liêm trước để làm kiểu mẫu cho dân chúng.
Tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền và những hoạt động thực tiễn của Người đều nổi bật lên là lòng nhân ái và tình người.  Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng việc quản lý con người bằng pháp luật, sử dụng pháp làm nguyên tắc ứng xử chung của xã hội. Đó là pháp trị, nhà nước pháp quyền. Đồng thời, Người cũng chủ trương Đức trị, thực hành dân chủ rộng rãi, ra sức bảo vệ quyền tự do dân chủ của nhân dân, lấy đức để giáo dục, cảm hóa con người, yêu thương, quý trọng nhân dân.
Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền vì dân, một vấn đề có ý nghĩa thực tiễn hiện hay là chăm lo xây dựng Nhà nước cần quán triệt, thực hiện những nội dung quan trọng trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng về cải cách tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước. Theo đó, cần tổng kết lý luận và phát triển lý luận về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo cương lĩnh 2011 và Hiến pháp 2013 nhằm tăng cường và xây dựng bộ máy nhà nước hiệu lực, hiệu quả trong thời kỳ phát triển đất nước.

Trong bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay, những bài học của cách mạng tháng Tám 1945 về sức mạnh đoàn kết toàn dân, đem sức ta mà giải phóng cho ta cũng như thành quả của cách mạng tháng Tám năm 1945 xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân vẫn còn tươi nguyên giá trị, soi sáng con đường đi tới của nhân dân ta trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền đất nước, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.

TÁC GIẢ: Unknown // 9/06/2015 09:24:00 SA
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

22 nhận xét:

 1. Trải qua thử thách thời gian và lịch sử, cuộc Cách mạng tháng Tám không chỉ khẳng định ý nghĩa thời sự nóng bỏng mà ngày càng khẳng định những giá trị lịch sử lâu bền. Những giá trị đó đang được phát huy bởi các mục tiêu, nhiệm vụ: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; giữ vững chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa… Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội gắn bó mật thiết và thống nhất trong toàn bộ tiến trình cách mạng và trong công cuộc đổi mới hiện nay. Phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững. Đổi mới đồng bộ, phù hợp về kinh tế và chính trị vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thực hành dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất với trình độ khoa học công nghệ ngày càng cao đồng thời hoàn thiện quan hệ sản xuất và thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ ngày càng cao trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

  Trả lờiXóa
 2. Cách mạng thánh tám năm 1945 có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn,nó không chỉ để lại cho Việt Nam lịch sử hào hùng mà nó còn mang ý nghĩa sau sắc vào một cuộc cải cách mạng làm thay đổi đất nước và cải thiện tình hình kinh tế đất nước,xây dựng đất nước theo hướng chủ nghĩa xã hội,hội nhập với thế giới.

  Trả lờiXóa
 3. những bài học của cách mạng tháng Tám 1945 về sức mạnh đoàn kết toàn dân, đem sức ta mà giải phóng cho ta cũng như thành quả của cách mạng tháng Tám năm 1945 xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân vẫn còn tươi nguyên giá trị, soi sáng con đường đi tới của nhân dân ta trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền đất nước, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.

  Trả lờiXóa
 4. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945 dẫn tới việc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có ý nghĩa to lớn đối với dân tộc ta và có ý nghĩa quốc tế sâu sắc.
  Cách mạng Tháng Tám là một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Bằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta đã đập tan ách phát-xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Ðảng ta từ khi ra đời bị khủng bố dã man, đã trở thành đảng lãnh đạo chính quyền, lãnh đạo xã hội.

  Trả lờiXóa
 5. Nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện có kết quả hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là vấn đề có ý nghĩa sống còn của nước ta hiện nay. Chúng ta vững tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Ðảng một dân tộc đã rửa được nỗi nhục mất nước, một dân tộc đi tiên phong chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc, thì dân tộc ấy nhất định có đủ nghị lực và sức mạnh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, tiến lên sánh vai cùng các dân tộc trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 6. Cách mạng tháng Tám là một trong những thắng lợi đầu tiên đánh dấu một mốc son trong sự nghiệp đấu tranh giữ nước của dân tộc ta. Thắng lợi này đã cho thấy trí tuệ thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc nắm bắt thời cơ tiến hành cách mạng đồng thời cũng thể hiện sự đoàn kết, nhất trí, tinh thần đấu tranh quật khởi và lòng yêu nước sâu sắc của toàn dân tộc ta. Sau cách mạng tháng Tám, Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa chính là hệ quả tuyệt vời nhất, là lời tuyên bố long trọng với thế giới về nền độc lập của chúng ta.

  Trả lờiXóa
 7. Kỷ niêm 70 năm ngày Quốc khánh, chúng ta ôn lại những bài học này thật ý nghĩa và nó vẫn vẹn nguyên giá trị cho đến tận bây giờ. Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi là kim chỉ nam cho nhân dân ta trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền đất nước, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.

  Trả lờiXóa
 8. Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ của Pháp trong gần một thế kỉ tại Việt Nam, đồng thời lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại ngàn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đảng Cộng sản Việt Nam từ chỗ phải hoạt động bí mật, bất hợp pháp đã trở thành một đảng cầm quyền và hoạt động công khai.

  Trả lờiXóa
 9. Cách mạng tháng 8 đánh dấu bước ngoặt lịch sử quan trọng của đất nước ta. Đập tan xiềng xích nô lệ của bọn đế quốc thực dân, lập nên nhà nước Việt Nam ngày hôm nay. Chúng ta có quyền tự hào về những thành quả cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được. Sự độc lập tự do của nước Việt Nam được bạn bè quốc tế công nhận, đó là sự thật không thể phủ nhận, cho dù là chúng nó có xuyên tác thế nào thì nhân dân ta vẫn vững lòng tin vào Đảng vào chế độ.

  Trả lờiXóa
 10. Cách mạng tháng Tám là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Với sự ra đời của Mặt trận Việt Minh, ngọn cờ dân tộc đã được Đảng ta giương cao hơn bao giờ hết, Mặt trận Việt Minh thực sự trở thành nhân tố trung tâm quy tụ sức mạnh của nhiều lực lượng và cá nhân yêu nước tiến bộ. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và nâng lên một tầm cao mới.

  Trả lờiXóa
 11. Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ của Pháp trong gần một thế kỷ tại Việt Nam, chấm dứt sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế gần một nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đảng Cộng sản Việt Nam từ chỗ phải hoạt động bí mật, bất hợp pháp trở thành một đảng cầm quyền và hoạt động công khai.

  Trả lờiXóa
 12. Cách mạng tháng tám là sự kiện vĩ đại trong lich sự dân tộc, đánh dấu bước tiến nhảy vọt của cách mạng Việt Nam. Đây là lần đầu tiên giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành được chính quyền trong cả nước, lần đầu tiên chế độ dân chủ nhân dân ở Việt Nam ra đời. Thấu hiểu được tầm quan trọng của cuộc cách mạng tháng 8 đó, trong thời đại hội nhập ngày nay, có thể không có khả năng xảy ra xâm lăng về biên giới, đất liền nhưng các cuộc xâm lăng về văn hóa, kinh tế...đang là những mối nguy hại cho đất nước. Chúng ta cũng phải hết sức chú ý.

  Trả lờiXóa
 13. Cách mạng tháng 8 và bản tuyên ngôn độc lập Bác đọc ngày 2/9/1945 khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một dấu mộc son chói lọi trong lịch sử dân tộc ta. Đưa nước ta thoát khỏi ách đô hộ của các nước đế quốc, thực dân, của chế độ phong kiến thối nát thời đó, đưa nước ta tiến lên phát triển như ngày nay

  Trả lờiXóa
 14. Từ cách mạng tháng tám thành công mà đảng và nhà nước đã rút ra được bài học nắm thời cơ, chủ động tiến công cách mạng, soi sáng con đường cho Đảng, nhân dân ta giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến thần thánh, các cuộc kháng chiến đấu tranh bảo vệ chủ quyền đát nước và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành đổi mới, hội nhập vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đấy chính là sự nhanh nhạy biết năm bắt thời cơ của đảng và nhà nước.

  Trả lờiXóa
 15. Trong bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay, những bài học của cách mạng tháng Tám 1945 về sức mạnh đoàn kết toàn dân, đem sức ta mà giải phóng cho ta cũng như thành quả của cách mạng tháng Tám năm 1945 xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân vẫn còn tươi nguyên giá trị. Đảng và nhà nước cần phát huy để đưa đất nước ngày càng vững mạnh phát triển hơn.

  Trả lờiXóa
 16. Bài học thành công của cuộc cách mạng tháng tám năm 1945 vẫn còn vẹn nguyên giá trị cho đến thời điểm này. Đó là biết nắm bắt thời cơ, sự đoàn kết đồng lòng của toàn dân. Ngày nay muốn đất nước giàu mạnh phát triển cũng cần như thế.

  Trả lờiXóa
 17. với những kẻ mà chúng cảm thấy không tự hào về ngày Quốc khánh, xem ngày Quốc khánh như ngày "Quốc hận" thì việc chúng tuyên truyền, xuyên tạc về việc tổ chức diễu binh, diễu hành hay bắn pháo hoa, đại bác là điều dễ hiểu và tự chúng đang lạc lõng và tách ra khỏi cộng đồng người dân Việt Nam thôi. Bản chất của chúng cũng chỉ muốn xuyên tạc lịch sử, phủ định những thành quả của Cách mạng Tháng Tám và ý nghĩa của ngày Quốc khánh 2-9 mà thôi

  Trả lờiXóa
 18. Thời gian càng lùi xa, chúng ta càng nhìn rõ hơn tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám 1945. Về ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo Cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

  Trả lờiXóa
 19. VIệc diễu binh nhân ngày lễ lớn của dân tộc thể hiện khí phách,tinh thần cũng như là để biểu dương lực lượng,điều này là việc hết sức bình thường và nước nào cũng làm cả.chính vì thế nhân kỉ niệm 70 năm quốc khánh của nước Việt Nam thì việc diễu binh diễu hành là chuyện hoàn toàn đúng đắn,mà khi tổ chức một sự kiện nào đó cũng sẽ phát sinh kinh phí.BBC nên biết điều đó và đừng có xuyên tạc lung tung nữa.

  Trả lờiXóa
 20. Chúng chỉ giỏi tuyên truyền xuyên tạc chống phá đất nước Việt Nam là giỏi thôi. Những luận điệu mà chúng đưa ra sặc mùi chống phá đất nước Việt Nam và cổ súy cho những hoạt động chống phá đất nước của các đối tượng núp bóng "dân chủ". Và thực tế có còn ai tin vào những luận điệu của chúng đưa ra khi những hoạt động của chúng đang đi ngược lại với lợi ích của cộng đồng dân tộc Việt Nam

  Trả lờiXóa
 21. Đất nước đang trong ngày kỷ niệm 70 năm thống nhất đất nước, ngày độc lập của dân tộc và đất nước. Thử hỏi cái lũ phản động đã làm được gì cho nhân dân,cho đất nước chưa mà chúng dám buông những lời xuyên tạc lịch sử như vậy,lũ này chúng có lương tâm và đạo đức của một con người nữa hay không? Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, sự đồng lòng của nhân dân đất nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

  Trả lờiXóa
 22. Sau hơn 04 năm tuyên bố thành lập, đến nay “Hội anh em dân chủ” đang chuẩn bị tan rã sau khi những đối tượng cầm đầu, cốt cán đã bị bắt, xử lý nghiêm minh với những hoạt động đi ngược lại với lợi ích của quê hương, đất nước. Trước đó, vào ngày 23/4/2013, Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội và Đinh Nhật Uy đã tuyên bố thành lập "Hội anh em dân chủ", đưa lên mạng xã hội dự thảo, cương lĩnh, điều lệ, logo và kêu gọi sự tham gia của những kẻ cùng tư tưởng bất mãn, chống phá đất nước.

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ