Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH VỀ NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ


HẢI TRANG
Nguyên tắc tập trung dân chủ - nguyên tắc cơ bản trong xây dựng, tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản; là nguyên tắc được C.Mác và Ph. Ăngghen khởi tạo, được V.l.Lê Nin khái quát và khẳng định là nguyên lý xây dựng Đảng kiểu mới về mặt tổ chức của giai cấp công nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn khẳng định tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng, là tiêu chuẩn để phân biệt Đảng Cộng sản với các đảng phái khác, phủ nhận nguyên tắc này là phủ nhận Đảng từ bản chất.
Đảng ta luôn nhất quán nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động
Chủ nghĩa đế quốc với mục đích thiết lập một thế giới “nhất thể hóa tư bản chủ nghĩa” do các nước đế quốc siêu cường thống trị và bá quyền. Mục tiêu trực tiếp là lật đổ chính quyền đương nhiệm của các quốc gia mà các đế quốc siêu cường cần khống chế, thay đổi lực lượng lãnh đạo, lập chính quyền mới chịu sự chi phối của chúng.
Chính vì vậy, suốt nhiều thập kỷ qua, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn “công phá” vào sự hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đăc biệt các luận điệu sai trái về nguyên tắc tập trung dân chủ - nguyên tắc tổ chức cơ bản trong xây dựng tổ chức và hoạt đông của Đảng Cộng sản, nhằm từng bước hạ thấp vị thế, uy tín, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước và xã hội.
Họ cho rằng nguyên tắc tập trung dân chủ nay đã lỗi thời. Nó chỉ phù hợp với hoạt động của Đảng khi chưa giành được chính quyền, trong hoạt động bí mật hoặc khi lãnh đạo chiến tranh. Còn trong thời bình Đảng cầm quyền, nhân dân làm chủ thì nguyên tắc này tỏ ra lỗi thời, không có hiệu lực, không phù hợp nữa. Đây là một trong những sai lầm trong nhận thức về bản chất nguyên tắc tập trung dân chủ, không thể có Đảng nào chặt chẽ ở giai đoạn này, lại buông lại ở giai đoạn khác. Thực tiễn cho thấy, dù Đảng có bề dày lịch sử nhưng không bao giờ buông long kỷ luật, coi nhẹ tập trung thống nhất, nhấn mạnh một chiều về dân chủ, để cho các phần tử cơ hội, cực đoan tự do lung loạn, chia rẻ tổ chức sẽ làm rối loạn và tan rã Đảng.
Chúng ta biết rằng, với nguyên tắc tập trung dân chủ, V.l Lê Nin đã xây dựng, tổ chức Đảng Công nhân dân chủ xã hội Nga lãnh đạo thành công cuộc cách mạng tháng 10 vĩ đại (1917), vượt qua khó khăn của những năm tháng nội chiến, giữ vững chính quyền Xô Viết, thì sau 74 năm (1991), Đảng Cộng sản Liên Xô do không nắm vững được bản chất và buông long nguyên tắc hoạt động, đã bị kẻ thù và một số phần tử cơ hội phản động phá vỡ và làm tan rã. Do vậy, ở mỗi thời kỳ cách mạng, trong mọi điều kiện hoàn cảnh đều phải thực hiện nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, chỉ khác ở cơ chế vận hành, nội dung, yêu cầu, phương thức lãnh đạo phù hợp và linh hoạt. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ không chỉ góp phần mở rộng dân chủ, phát huy mạnh mẽ dân chủ mà còn phải giữ gìn tính tập trung, thống nhất, tính kỷ luật chặt chẽ nghiêm minh trong Đảng.
Những luận điệu sai trái trên cho rằng, tập trung dân chủ chỉ là một thứ chế độ tập quyền, độc đoán bảo thủ, kìm hãm sự tư duy sáng tạo. Họ ra sức tán dương thực hiện dân chủ tự do, dân chủ vô hạn, dân chủ cực đoan… ủng hộ nhiều phe nhóm đối lập để đấu tranh, bàn cãi. Sử dụng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” để cổ vũ cho những người có nhiều ý kiến bất đồng, trái chiều trong Đảng để gây chia rẻ, mâu thuẫn nội bộ. Họ cố tình tỏ ra không hiểu, hoặc cố tình xuyên tạc bản chất của nguyên tắc, họ dẫn ra những ví dụ về những sai lâm, về quan liêu độc đoán, về việc mất dân chủ của một số người trong bộ máy của Đảng để chứng minh cho việc cần thiết phải thay thế nguyên tắc tập trung dân chủ. Một số người còn ngộ nhân rằng, nếu tập trung càng cao thì dân chủ càng giảm, muốn tăng cường dân chủ thì phải giảm bớt sự tập trung, còn giữ lại nguyên tắc tập trung dân chủ sẽ không khắc phục được tình trạng độc đoán, quan liêu, gia trưởng…
Lại có quan điểm cho rằng, tập trung là danh từ, còn dân chủ là tính từ, dân chủ chỉ là cái bổ nghĩa cho tập trung, làm rõ thuộc tính tập trung; nên về thực chất đó là nguyên tắc tập trung hoặc là bản chất của tập trung dân chủ là tập trung quan liêu, vì tập trung chỉ là mục đích, dân chủ chỉ là phương tiện, do vậy có rất nhiều phương tiện để đạt được mục đích, thành ra dân chủ chỉ là một phương tiện mà thôi. Rõ ràng luận điệu này đã tầm thường hóa dân chủ, mưu đồ để phá hoại và làm cho chúng ta từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc chia cắt nguyên tắc vốn thống nhất, hoặc đem dân chủ đối lập với tập trung là không hiểu đúng bản chất nguyên tắc tập trung dân chủ.
Để đấu tranh với các quan điểm sai trái và bảo vệ tính đúng đắn của nguyên tắc tập trung dân chủ, chúng ta cần nhận thức đúng đắn bản chất nguyên tắc tập trung dân chủ. Chúng ta phải hiểu khi nói đến tập trung thì bao giờ cũng có hai trường hợp tập trung trên cơ sở dân chủ hoặc tập trung phi dân chủ (tập trung quan liêu); còn khi nói đến dân chủ cũng như vậy, dân chủ hướng tới tập trung hoặc dân chủ vô chính phủ (dân chủ phá vỡ tập trung). Những vấn đề này khẳng định tập trung trên cơ sở dân chủ không bao giờ thống nhất với tập trung phi dân chủ, nếu tập trung trên cơ sở dân chủ phát triển thì tập trung phi dân chủ sẽ bị đầy lùi và ngược lại, còn dân chủ hướng tới tập trung không bao giờ thông nhất với dân chủ vô chính phủ; nếu dân chủ hướng tới tập trung mà phát triển thì dân chủ vô chính phủ sẽ bị thu hẹp và ngược lại. Do đó, phải đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái về bản chất của nguyên tắc tập trung dân chủ.
Đảng ta kiên quyết phê phán việc phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng luôn nhất quán nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản, phân biệt chính Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân, Đảng cách mạng chân chính với các đảng phái khác, phủ nhận nguyên tắc này là phủ nhận Đảng từ bản chất. Kinh nghiệm phong trào công nhân công nhân thế giới trước đây, ở Liên Xô, Đông âu cho thấy “Những kẻ phản bội Đảng đều bắt đầu tìm cách phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Đảng”.

Trước những diễn biến phức tạp khó lường của tình hình thế giới và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ thành quả của sự nghiệp cách mạng Việt Nam đòi hỏi Đảng ta phải luôn nêu cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch.

TÁC GIẢ: Unknown // 7/09/2015 11:15:00 SA
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

32 nhận xét:

 1. Lần trước có đứa hỏi vấn đề này ko trả lời được. Bây h hiểu rồi. Cảm ơn admin

  Trả lờiXóa
 2. Nước ta theo thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa nên vì vậy chỉ có Đảng cộng sản là lực lượng lãnh đạo cao nhất có quyền quyết định, nên nếu chúng ta không thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ thì sẽ rời xa nguyên tắc của chủ nghĩa mác lê nin như vậy không thể thành công trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
 3. Nguyên tắc tập trung dân chủ nó rất quan trọng trong xây dựng đảng, âm mưu của các thế lực thù địch bên ngoài chúng muốn lợi dụng nguyên tắc này để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản đây mà, đúng là một âm mưu thâm độc và nham hiểm mà chúng ta cần phải để phòng

  Trả lờiXóa
 4. Bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa là một cơ chế đồng bộ chuyên thực hiện các chức năng và nhiệm vụ. Để bộ máy nhà nước có hiệu lực và hiệu quả trong việc quản lý xã hội thì vấn đề quan trọng hàng đầu là phải bảo đảm cho nó có được một cơ cấu tổ chức hợp lý, một cơ chế hoạt động đồng bộ, với một đội ngũ cán bộ có năng lực tốt. "Tập trung dân chủ " là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất , có tính bao quát nhất được áp dụng hầu hết ở các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam. Cùng với đường lối chính trị đúng đắn, Đảng lấy chủ nghĩa Mác- Leenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Hiệu lực của tập trung dân chủ lấy cái cốt yếu là sức mạnh của tổ chức, mục đích là làm cho nhân dân được ấm no, hạnh phúc và trở thành người chủ của đất nước có quyền lực và năng lực thực sự của người làm chủ, để xây dựng nước nhà ngày càng giàu đẹp, hùng mạnh . Một nhà nước mạnh thì không thế lực thù địch trong- ngoài nào có thể phá hoại. Tuy nhiên, chúng ta luôn đề cao tinh thần cảnh giác đặc biệt với bọn phản động- chúng có thể bất chấp mọi âm mưu, thủ đoạn nham hiểm nào để đạt được mục đích của mình.

  Trả lờiXóa
 5. Cái lũ rận chủ thì kinh rồi, cái gì chúng chẳng chém được, suốt ngày đi viết mấy bài viết để bêu xấu đảng cộng sản cũng như nói xấu chính quyền. Cứ có cái gì sai trái là chúng lôi lên ngay. Nhiều cái chúng nói cũng đúng nhưng mà phần lớn là do chúng thêm mắm thêm muối vào rồi, nên độ đáng tin của chúng là không cao

  Trả lờiXóa
 6. Không lạ gì những chiêu bài xuyên tạc, bôi nhọ Đảng và nhà nước ta. Để đạt được mục đích, những kẻ chống đối, cơ hộ chính trị và tay sai cho những thế lực thù địch không ngừng lợi dụng những sai sót của Đảng, nhà nước để hạ bệ. Nếu như không hiểu rõ mưu đồ này thì rất dễ bị mắc lừa dẫn đến những hậu quả khó lường.

  Trả lờiXóa
 7. Đừng có nghe vào mấy cái luận điệu rồi phân tích của cái lũ rận chủ ấy, chúng nói thì lúc nào chẳng hay được nhiều tiền thế chỉ để ngồi xuyên tạc, bóp méo sự thật thôi mà, nên là chúng đầu tư công phu lắm. Nhiều cái chúng nói ý như thật ấy nếu người nào không để ý rất dễ rơi vào cái bẫy của chúng

  Trả lờiXóa
 8. Không thể yêu thương nổi cái lũ rận chủ này, làm tốt thì chúng bảo có mỗi thế cũng không làm được, ăn tiền thuế của dân thì phải làm thế là đúng rồi. Mà làm sai tí thì chúng lôi ra soi mói rồi bảo là ăn tiền của dân mà lại làm ăn thế à, rồi giải tán đảng cộng sản? Nói chung là những lời chúng nói cái gì cũng có lý nhưng thực chất toàn là hư cấu thôi

  Trả lờiXóa
 9. Phải công nhận một điều là những cái bài viết của lũ rận chủ này, nếu không phải là những người có hiểu biết hay là để ý kĩ một tí thì rất dễ bị bọn chúng lừa, bởi chúng viết rất khéo nhé, trong bài viết của chúng thì chỉ một vài phần trăm là sự thật thôi, còn lại chúng dựa vào đó mà xuyên tạc ra để nói xấu chế độ ấy mà

  Trả lờiXóa
 10. LŨ rận chủ này suốt ngày cái luận điệu đa nguyên đa đảng, bảo cái gì tập trung dân chủ là sai ư, là độc quyền ư, đúng là nực cười không chịu được. Hẳn là những người này không biết được dân chủ là gì hay sao mà lại nói thế chứ. Thế mà cũng mang cái mác dân chủ, thật là buồn cười quá đi thôi

  Trả lờiXóa
 11. Đừng có bao giờ tin vào lời rận chủ, bởi chúng có tư tưởng chống cộng nên lúc nào mũi tên chẳng hướng về phía đảng cộng sản cũng như chính quyền chứ. Chúng suốt ngày đi nói xấu như vậy bởi lợi ích của chúng không được đảm bảo nếu đảng cộng sản nắm quyền mà thôi. Thế cho nên những lời chúng nói đều không đáng tin và chỉ xuất phát từ phía chúng mà thôi

  Trả lờiXóa
 12. Rận chủ thì mãi chỉ là rận chủ, không lớn lên được đầu, dù bên nước ngoài có cho nhiều tiền thật đấy nhưng dù sao đồng tiền cũng không phải là tất cả đâu. Đừng có mà cố đấm ăn xôi nữa, các người dù viết bài hay nhưng không đáng tin như vậy nên sẽ chẳng ai tin các người đâu mà

  Trả lờiXóa
 13. Tập trung dân chủ là hình thức tiên tiến của chủ nghĩa xã hội, ấy thế mà cái lũ rận chủ này lại nói xấu được thì cũng đến chịu với cái lũ này đấy, chẳng biết cái gì sất, thế mà suốt ngày đi kêu da dả da dả rằng mình đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền, trong khi cái khái niệm dân chủ còn chẳng biết

  Trả lờiXóa
 14. Cũng đến nực cười với cái lũ mang danh là đấu tranh vì dân chủ ở Việt Nam, chúng suốt ngày kêu đấu tranh vì dân chủ nhưng lại không biết được sự ưu việt của việc tập trung dân chủ hay sao? Thế chúng muốn thế nào, muốn chúng nắm cái dân chủ ấy trong tay à? Dân chủ có nghĩa là để cho dân làm chủ chứ không phải để cái lũ rận đấy làm chủ đâu nhé

  Trả lờiXóa
 15. Cũng đến nực cười với cái lũ mang danh là đấu tranh vì dân chủ ở Việt Nam, chúng suốt ngày kêu đấu tranh vì dân chủ nhưng lại không biết được sự ưu việt của việc tập trung dân chủ hay sao? Thế chúng muốn thế nào, muốn chúng nắm cái dân chủ ấy trong tay à? Dân chủ có nghĩa là để cho dân làm chủ chứ không phải để cái lũ rận đấy làm chủ đâu nhé

  Trả lờiXóa
 16. Tập trung dân chủ là hướng tới sự tập trung để phát triển chứ không phải như cái lũ rận chủ suốt ngày kêu đấu tranh dân chủ đó nói đâu. Chúng ta phải hiểu rằng tập trung dân chủ là như thế nào, cái đó mới là cái quan trọng chứ cứ hiểu lờ mờ rồi lại bị lũ rận chủ nó lừa cho lại đâm ra hồ đồ thì hỏng rồi

  Trả lờiXóa
 17. Rận chủ nói thì cũng hay đấy nhưng đáng tiếc là chưa khéo thôi, chúng lại đi xuyên tạc, nói xấu về cái sự ưu việt của tập trung dân chủ thì đúng là không biết tự lượng sức mình rồi. Chúng chỉ đưa ra được cái mặt tập trung phi dân chủ là tập trung quan liêu thôi nhưng đó chỉ là cái mặt hạn chế rất nhỏ chứ không phải là tất cả nhé.

  Trả lờiXóa
 18. Các thế lức thù địch luôn tìm mọi cách hạ bệ đảng cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng với sự đề cao cảnh giác và đấu tranh thì bọn chúng sẽ không bao giờ đạt được mục đích.

  Trả lờiXóa
 19. Chủ nghĩa đế quốc và các nước tư bản không bao giờ muốn chế độ chủ nghĩa xã hội tồn tại cả. Chúng luôn tìm cách phá hoại và nói xấu chế độ chúng ta. Nhưng chẳng bao giờ mà chúng đạt được điều chúng muốn cả.

  Trả lờiXóa
 20. Đảng luôn nhất quán nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản, phân biệt chính Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân, Đảng cách mạng chân chính với các đảng phái khác."Những kẻ phản bội Đảng đều bắt đầu tìm cách phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Đảng”. Chúng cố tình tỏ ra không hiểu, hoặc cố tình xuyên tạc bản chất của nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng ta phải luôn nêu cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 21. Có bao nhiêu loài động, thực vật quí hiếm bị tuyệt chủng, không biết lũ rận chủ này bao giờ mới tuyệt chủng chứ? chúng còn sinh sôi, nảy nở ngày nào thì chúng còn xuyên tạc, nói xấu chế độ ngày ý. "Tập trung dân chủ " là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất , có tính bao quát nhất được áp dụng hầu hết ở các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam. Lũ rận chủ đáng ghét kia, mi biết thì hãy lắp bắp, không biết thì dựa cột mà nghe. Đừng có lúc nào cũng tìm mọi thủ đoạn thâm độc, nham hiểm để hy vọng lật đổ chế độ.

  Trả lờiXóa
 22. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 23. Mọi luận điệu sai trái của các thế lực thù địch đều hướng tới việc chống phá và đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.vậy nên cho dù chúng nó có nói gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam đối với đất nước.Và Việt Nam luôn lấy tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng.

  Trả lờiXóa
 24. Các thế lực thù địch chúng không từ một thủ đoạn nào để chống đối nhà nước Việt Nam, đặc biệt chúng luôn muốn xóa bỏ đi vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam nên chúng thường xuyên tuyên truyền những luận điệu sai trái, nên mọi người dân trước thềm đại hội không nên nghe theo những lời tuyên truyền của bọn phản động

  Trả lờiXóa
 25. Việc tập trung dân chủ trong Đảng đây là điều rất quan trọng, nên chúng ta không thể bỏ được, nếu không có sự dân chủ trong Đảng thì chẳng khác nào là sự độc đoán quyền lực, vì vậy mà chúng ta không nên nghe theo những lời xuyên tạc của bọn phản động làm gì.

  Trả lờiXóa
 26. Đã là một tổ chức thì cần phải có người cầm đầu, có người lãnh đạo các người khác, người nói phải có người nghe và phải làm theo. Theo tôi nghĩ rằng nguyên tắc tập trung dân chủ là một nguyên tắc quan trọng đối với bất ky một cơ quan tổ chức nào, nó đảm bảo cho sự hoạt động vững chắc và ổn định đồng thời các cá nhân cũng được thể hiện sự dân chủ tập trung của mình

  Trả lờiXóa
 27. Các đối tượng chống đối và lũ kền kền đang tiến hành xuyên tạc về nguyên tắc tập trung dân chủ (nguyên tắc tổ chức cơ bản trong hoạt động của tổ chức Đảng) nhằm từng bước hạ thấp vị thế, uy tín, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước và xã hội. Chúng xuyên tạc rằng nguyên tắc này là lỗi thời và nên xóa bỏ, mọi người cẩn phải cẩn thận với những luận điệu của chúng

  Trả lờiXóa
 28. Các đối tượng chống đối muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, do đó chúng đang nói xấu và xuyên tạc nguyên tắc tập trung dân chủ-đây là nguyên tắc hoạt động cơ bản. Chúng ta hãy cùng nhau nêu cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 29. Hầu hết mọi quyết định. chỉ đạo của Đảng hoàn toàn toàn theo lợi ích của người dân xong vì sự đa dạng của ngôn ngữ Việt Nam nên nhiều người khó hiểu, có người hiểu sai, có người lợi dụng để phá hoại. VÌ vậy khi phổ biến cần có văn bản hướng dẫn rộng rãi để hạn chế những kẻ "phá hoại" và giúp mọi người hiểu rõ hơn

  Trả lờiXóa
 30. Đảng ta luôn luôn lấy dân làm gốc, đặt lợi ích của dân lên trên mọi thứ khác, mọi quyết định của Đảng luôn là vì lợi ích của nhân dân. Cần phổ biến rộng rãi đến người dân để hạn chế những kẻ chuyên lợi dụng sơ hở nhằm phá hoại Đảng và Nhà nước ta, giúp người dân hiểu rõ hơn.

  Trả lờiXóa
 31. Cần gì phải nói nữa, một khi Mỹ chấp nhận Việt Nam thì cũng là lúc Việt Tân mất đi giá trị lợi dụng đối với Mỹ và đồng minh phương Tây. Chính vì lẽ đó mà Việt Tân cảm thấy bực bội khi Mỹ củng cố quan hệ Việt Nam, đồng nghĩa với việc Việt Tân sẽ mất đi một chỗ dựa vững chắc, mất đi hậu phương của mình hay nói đúng hơn mỗi thành viên của Việt Tân mất đi "miếng cơm, manh áo" của mình, vì còn ai ủng hộ, bơm tiền cho chúng nữa đâu. Có thể thấy rõ tương lai đang mịt mù đối với Việt Tân - những kẻ bán nước, hại dân khi hết thời.

  Trả lờiXóa
 32. Do yếu kém về hoạt động, đội ngũ lãnh đạo thối nát nên Việt Tân chẳng còn mặn mà gì với HAEDC nữa và đã đem con bỏ chợ được hơn 1năm nay. Nguồn kinh phí dồi dào từ Việt Tân bị cắt giảm nên nhiều thành viên đã từ bỏ HAEDC chuyển sang ổ nhóm rận chủ khác.

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ