Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY


Dân chủ và nhân quyền có mối liên quan chặt chẽ với nhau. Vì vậy để bảo vệ và thúc đẩy có hiệu quả các quyền con người đòi hỏi phải tăng cường và mở rộng hơn nữa nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Ở đây, mọi tiến bộ đạt được trong việc mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa đều là những tiêu chí để đánh giá việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người trên thực tế và ngược lại.
Mở rộng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa là một mục tiêu và hoạt động xuyên suốt của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam kể từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới. Trong mối quan hệ này, Đảng giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo, Nhà nước đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân đồng thời là chủ thể tổ chức thực hiện cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng về dân chủ xã hội chủ nghĩa. Cốt lõi tư tưởng của Đảng về mở rộng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa thể hiện ở việc hoàn thiện và thực hiện hóa cơ chế đảm bảo sự tham gia có hiệu quả của mọi tầng lớp nhân dân vào tất cả các quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách và quy định pháp luật của Đảng và Nhà nước trên mọi lĩnh vực.
Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu hơn vào đời sống mọi mặt của cộng động quốc tế, yêu cầu mở rộng và phát huy dân chủ ngày càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Mở rộng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa xem là nhân tố quyết đinh thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân và hội nhập quốc tế có hiệu quả. Chính sách của Đảng, Nhà nước trong vấn đề này hiện nay là tiếp tục hoàn thiện cơ chế thực hiện quyền làm chủ xã hội của nhân dân lao động theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đối với mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước. Để thực hiện cơ chế này, trách nhiệm giải trình của các cơ quan và viên chức nhà nước, xây dựng cơ chế phản biện xã hội và giám sát xã hội, từng bước thực hiện dân chủ trực tiếp ở cơ sở… có ý nghĩa quan trọng. Tất cả những điều này trực tiếp hoặc gián tiếp góp phần bảo đảm sự tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người, quyền công dân.

Nguyễn Chiến Thắng

TÁC GIẢ: Unknown // 1/15/2015 03:20:00 CH
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

24 nhận xét:

 1. dân chủ , một nước có một cách khác nhau, chứ không phải dân chủ là cứ theo các nước mĩ, eu, phương tây hay cái gì hết, cho nên mới hiểu được bản chất những người con người chỉ muốn tuyên truyền theo những nên dân chủ nước ngoài

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi KHÔNG THÍCH Hồ Chủ Tịch nói dối: "KHÔNG CÓ GÌ quí hơn ĐỘC LẬP, TỰ DO", giả dối quá chời lun. Các bạn phải sửa lại cho đúng như sau: "ĐỘC LẬP, TỰ DO quí giá hơn KHÔNG CÓ GÌ ty tỷ lần'' nha. Bác Hồ là đệ nhất đại bịp xứ An nam luôn.

   Tôi là CHARLIE. Tôi KHÔNG THÍCH Đảng Cộng Sản cúi đầu làm MỌI cho Tàu khựa!

   Xóa
  2. ạt được trong việc mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa đều là những tiêu chí để đánh giá việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người trên thực tế và ngược lại.
   Mở rộng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa là một mục tiêu và hoạt động xuyên suốt của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam kể từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới. Trong mối quan hệ này, Đảng giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo, Nhà nước đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân đồng thời là chủ thể tổ chức thực hiện cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng về dân chủ xã hội chủ ngh

   Xóa
  3. những người dân chứ không pahir những con số do những người cầm quyền đua ra, nước mĩ đó nói dân chủ nhân quyền nhưng thực chất nó như thế CHỦ NGHĨA KHỦNG BỐ - CON ĐẺ CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC để tìm cách nói xấu những người việt nam và lợi ích của đất nước việt vì dân và hội nhập quốc tế có hiệu quả. Chính sách của Đảng, Nhà nước trong vấn đề này hiện nay là tiếp tục hoàn thiện cơ chế thực hiện quyền làm chủ xã hội của nhân dân lao động CHỦ TRƯƠNG ĐỨNG ĐÁI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ước đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân đồng thời là chủ thể tổ chức thực hiện cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng về dân chủ xã hội chủ nghĩa. Cốt lõi tư tưởng .......

   Xóa
 2. tiêu chi đanh giá này, nó như thế nào nhỉ, nó phải phụ thuộc chính cuộc sống của những người dân chứ không pahir những con số do những người cầm quyền đua ra, nước mĩ đó nói dân chủ nhân quyền nhưng thực chất nó như thế nào

  Trả lờiXóa
 3. nếu như không biết những tiêt chí như thế này thì không nên đánh giá những nước khác làm gì đó là thực tế, cái mà những nhà dân chủ hiện nay đang cố gắng nơi để tìm cách nói xấu những người việt nam và lợi ích của đất nước việt nam chúng ta

  Trả lờiXóa
 4. Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong chính trị là một trong những chỉ tiêu không bao giờ thay đổi. Chỉ tiêu này quyết định tới vận mệnh của quốc gia.

  Trả lờiXóa
 5. Tôi KHÔNG THÍCH Hồ Chủ Tịch nói dối: "KHÔNG CÓ GÌ quí hơn ĐỘC LẬP, TỰ DO", giả dối quá chời lun. Các bạn phải sửa lại cho đúng như sau: "ĐỘC LẬP, TỰ DO quí giá hơn KHÔNG CÓ GÌ ty tỷ lần'' nha. Bác Hồ là đệ nhất đại bịp xứ An nam luôn.

  Tôi là CHARLIE. Tôi KHÔNG THÍCH Đảng Cộng Sản cúi đầu làm MỌI cho Tàu khựa!

  Trả lờiXóa
 6. Trong mối quan hệ này, Đảng giữ vai trò KẺ PHẢN QUỐC ĐÒI HỎI "VINH DANH" Phùng Quang Hải tại ngân hàng Vietinbank không bao giờ cạn tiền và được Cityland tự động nạp đầy hàng tuần, Đại tướng Phùng Quang Thanh nhưng vẫn phải chia chác, bôi trơn cho nhóm lợi ích thuộc Quân ủy Trung ương thì ngược lại, khoản thặng dư khổng lồ lên tới hàng chục nghìn tỷ mà Cityland kiếm được qua việc kinh doanh đất quốc phòng không cần vốn, chảy riêng vào túi bộ ba Đại tướng Phùng Quang Thanh, Đại tá Phùng Quang Hải và viên “sĩ quan không cấp hàm” hạng nặng Bùi Mạnh Hưng

  Trả lờiXóa
 7. Nhân dân là nền tảng là gốc rễ của bất kỳ một đất nước, quốc gia nào và một quốc gia được thành lập và tồn tại không ngoài cái mục tiêu đảm bảo cuộc sống ấm no hạnh phúc cho người dân. Nhà nước ta cũng vậy, được thành lập nên để dẫn dắt dân tộc thoát khỏi ách thực dân, phong kiến rồi thì đánh đuổi quân xâm lược và giờ là xây dựng một xã hội mới của dân do dân và vì dân.

  Trả lờiXóa
 8. Cần đưa ra những tiêu chí đánh giá để mang lại một nền dân chủ Xã Hội Chủ Nghĩa để mang lại sự vững manh của Đảng Cộng San Việt Nam, đưa ra những chủ trương đường lối đugns đắn để dẫn dắt đất nước phát triển một cánh vững bền

  Trả lờiXóa
 9. Đất nước của dân do dân vì dân và phục vụ quyền lợi của nhân , chính vì vậy mà tiêu chí đánh giá của, chính vì vậy một đất nước thực sụ dan chủ khi nhà nước phải dảm bảo quyền lợi cho nhân dân

  Trả lờiXóa
 10. Một đất nước thục sự vững mạnh phải dựa vào dân. Nhà nước ta cũng vậy, được thành lập nên để dẫn dắt dân tộc thoát khỏi ách thực dân, phong kiến rồi thì đánh đuổi quân xâm lược và giờ là xây dựng một xã hội mới của dân do dân và vì dân.

  Trả lờiXóa
 11. dan chủ là một vấn đề mà nhiều nước nahwc đến những hội nghị quốc tế, vì đây là một vấn đề nòng mà nhiều kẻ muốn lọi dụng nó để mà chống lại đảng và nhà nước ta . Chính vì vậy mà nên cần đánh giá một cách chính xac. nó phải phụ thuộc chính cuộc sống của những người dân chứ không phải những con số do những người cầm quyền đua ra,

  Trả lờiXóa
 12. dân chủ thực sụ là một nền tảng để một chế độ phát triển vững mạnh mà không có kẻ nào có thể đánh đổ. chính vì vậy mà nhiều thế lực muốn lợi dụng vấn đề dan chủ đê gây nên những chính biến trên đất nước ta và muốn chuyển hóa nôi bộ ta và thay đổi chế độ của đât nước ta hiện tại

  Trả lờiXóa
 13. LỚN LÊN MỚI BIẾT

  Hồi nhỏ tưởng học lịch sử để biết về tổ tiên nòi giống
  Lớn lên mới biết là láu cá nhồi sọ
  Hồi nhỏ tưởng ráng học thành tài để phục vụ đất nước
  Lớn lên mới biết thành tài chỉ được phục vụ nước khác
  Hồi nhỏ tưởng công an bắt cướp
  Lớn lên mới biết công an ăn cướp
  Hồi nhỏ tưởng cờ đỏ sao vàng là cờ tổ quốc
  Lớn lên mới biết đó là cờ Phúc Kiến Trung Quốc
  Hồi nhỏ tưởng Mỹ-Nguỵ là ác
  Lớn lên mới biết CS mới ác
  Hồi nhỏ tưởng bán vàng giàu nhất
  Lớn lên mới biết bán nước giàu hơn
  Hồi nhỏ tưởng đánh trận lập công lớn mới được lên tướng
  Lớn lên mới biết lòn cúi hèn hạ với giặc cũng lên tướng
  Hồi nhỏ tưởng chống TQ là yêu nước
  Lớn lên mới biết chống TQ là phản quốc
  Hồi nhỏ tưởng Đảng giải phóng miền Nam đói rách
  Lớn lên mới biết là cướp miền nam giàu có
  Hồi nhỏ tưởng bác Hồ là người Việt Nam
  Lớn lên mới biết là người TQ
  Hồi nhỏ tưởng cán bộ là đầy tớ lo cho dân ấm no
  Lớn lên mới biết dân là đầy tớ lo cho cán bộ ấm no
  Hồi nhỏ tưởng yêu nước là yêu tổ quốc
  Lớn lên mới biết yêu nước là yêu Đảng
  Hồi nhỏ tưởng những người lưu vong là Việt gian
  Lớn lên mới biết đó là khúc ruột ngàn năm
  Hồi nhỏ tưởng hi sinh xương máu đánh Mỹ là đánh cho dân tộc
  Lớn lên mới biết đánh cho Liên Sô và TQ
  Hồi nhỏ tưởng Lê Văn Tám, Tô Vĩnh Diện, Hồ Thị Kỷ là anh hùng
  Lớn lên mới biết đó là sản phẫm tuyên truyền bố láo
  Hồi nhỏ tưởng thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, Đảo Gạc Ma là của Việt Nam
  Lớn lên mới biết của TQ
  Hồi nhỏ tưởng muốn thành tiên thành thánh phải tu thân tích đức
  Lớn lên mới biết gian manh xảo trá độc ác giết vài triệu người mới được thành tiên thành thánh
  Hồi nhỏ tưởng tiền cứu trợ thiên tai dành cho dân
  Lớn lên mới biết dành cho cán bộ.
  Hồi nhỏ tưởng cờ vàng của bọn nguỵ
  Lớn lên mới biết cờ vàng có từ thời Vua Thành Thái

  Trả lờiXóa
 14. phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa xem là nhân tố quyết đinh thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân và hội nhập quốc tế có hiệu quả

  Trả lờiXóa
 15. Mót quá váo đây ỉa một bãi cho chúng nó tranh nhau ăn

  Trả lờiXóa
 16. một đất nước văn minh phát triển là một đất nước có nền dân chủ, nhân quyền của con người được đảm bảo. Thế nhưng dân chủ nhân quyền gì cũng phải có giới hạn trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Nếu không sẽ thành dân chủ quá trớn

  Trả lờiXóa
 17. ở Việt nam, tự do nhân quyền cho người dân là thứ luôn được đảm bảo. thậm chí tự do, nhân quyền của chúng ta còn được đảm bảo hơn nhiều nước có nền kinh tế tiên tiến khác trên thế giới. bằng chứng là Việt Nam dã được bầu vào trong hội đồng nhân quyền liên hợp quốc

  Trả lờiXóa
 18. Việt Nam đương nhiên là một nước có nền dân chủ nhân quyền vào loại bậc nhất thế giới vì việt nam được bầu vào trong hội đồng nhân quyền liên hợp quốc với số phiếu rất cao cơ mà. Điều đó chứng tỏ dân chủ và nhân quyền ở việt nam luôn được đảm bảo

  Trả lờiXóa
 19. tự do, dân chủ và nhân quyền là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu để đánh giá về một nền văn minh của một đất nước nào đó. Nếu như ở đất nước đó thật sự văn minh thì những giá trị của con người sẽ luôn được đảm bảo. Việt Nam là một trong những nước như vậy

  Trả lờiXóa
 20. việt nam là một quốc gia có đầy đủ tự do, dân chủ và nhân quyền. Ấy vậy mà một số thế lực thù địch luôn xuyên tạc đường lối chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, luôn bịa đặt nói rằng việt nam không có những giá trị nhân quyền, dân chủ trong khi chẳng thể đưa ra được chứng cứ nào chứng minh

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ