Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI, ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY


Nhìn lại toàn bộ sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo kể từ ngày thành lập đến này đã chứng minh rằng nhân tố có ý nghĩa quyết định tạo nên mọi thắng lợi cách mạng là con người. Vì vậy, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ “Phương hướng lớn của chính sách xã hội là: Phát huy nhân tố con người trên cơ sở đảm bảo công bằng, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ công dân; kết hợp tốt tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội; giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần; giữa đáp ứng các nhu cầu trước mắt với chăm lo lợi ích lâu dài; giữa cá nhân với tập thể và cộng đồng xã hội.
Trong công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định đặt con người vào vị trí trung tâm của các chính sách phát triển; coi con người là mục tiêu phấn đấu cao nhất của chế độ. Mọi chủ trương, chính sách phát triển đều xuất phát từ con người, lấy con người làm trung tâm. Tăng trưởng và phát triển kinh tế vì con người, đi đôi với phát triển các mặt về văn hóa, giáo dục, nâng cao dân trí, bảo vệ và cải thiện môi trường. Mục tiêu nhất quán của mọi chính sách xã hội do Đảng và Nhà nước đề ra đều hướng trọng tâm vào con người, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất của mọi thành viên trong xã hội, bảo đảm những nhu cầu tối thiểu nhất của con người là ăn, ở, mặc, đi lại, học tập, nghỉ ngơi, khám chữa bệnh và nâng cao thể chất con người Việt Nam. Trong những năm tới, Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định các vấn đề ưu tiên là bảo đảm tốt hơn phúc lợi xã hội, giả quyết ngày càng nhiều việc làm cho người lao động, tập trung làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh công tác bảo hiểm xã hội, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể chất của nhân dân, thực hiện dân số, kế hoạch hóa gia đình, đấu tranh với các tệ nạn xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi các đại dịch như HIV/AIDS, dịch cúm…; bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu, đồng thời chú trọng hoàn thiện cơ chế bảo trợ xã hội.
Trong báo cáo quốc gia kiểm điểm định kỳ việc thực hiện nhân quyền ở Việt Nam, Chính phủ Việt Nam xác định việc thúc đẩy các chính sách xã hội như xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, chăm sóc y tế, giáo dục đào tạo và củng cố hệ thống an sinh xã hội là những ưu tiên  quốc gia trong việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền trong thời gian tới, trong đó đưa ra những cam kết cụ thể về những vấn đề này, bao gồm:
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, chú trọng tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, quan tâm phát triển mạng lưới an sinh xã hội, cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo và các nhóm người dễ bị tổn thương, cho các vùng sâu vùng xa;
- Phấn đấu đạt phổ cập trung học cơ sở;
- Chú trọng phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống phân biệt đối xử với nạn nhân của tệ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ án và tạo việc làm, thu nhập của nạn nhân của việc buôn bán phụ nữ, trẻ em, chú trọng giải quyết vấn đề lao động trẻ em; kết hợp chặt chẽ với các nước, đặc biệt là các nước trong khu vực trong công tác chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, chống tội phạm xuyên quốc gia;
- Tiếp tục chương trình tiêm chủng vắc xin phòng chống 7 bệnh cho trẻ em, chú trọng công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS; quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, sức khỏe sinh sản, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng.
- Đẩy mạnh thực hiện chính sách bình đẳng giới, tuyên truyền xóa bỏ phân biệt đối xử vì giới tính; tạo cơ hội bình đẳng về giáo dục, việc làm và thu nhập cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, phụ nữ người dân tộc thiểu số, đẩy mạnh công tác chống bạo lực gia đình, công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức trọng nam kinh nữ.
Nguyễn Chiến Thắng

TÁC GIẢ: Unknown // 12/23/2014 12:01:00 CH
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

27 nhận xét:

 1. Một quốc gia hội tụ đầy đủ những điều kiện bên ngoài để phát triển: Đất đai phì nhiêu, Khí hậu ôn hòa, khoáng sản phong phú, điều kiện tự nhiên thuận lợi nhưng nếu muốn phát triển cần phải đề cao nhân tố con người. Bởi con người là nhân tố quyết định đến sự phát triển của quốc gia. Con người biết cách khai thác và sử dụng những điều kiện bên ngoài phục vụ cho sự phát triển. Ngày nay Việt Nam cần chú trọng hơn nữa trong phát triển con người.

  Trả lờiXóa
 2. Con người là trung tâm của một xã hội,vì vậy muốn xã hội phát triển thì điều đầu tiên là chúng ta phải xác định phát triển con người trước tiên.Khi con người đã phát triển thì tất cả mọi mặt của xã hội sẽ được đi lên,từ đời sống kinh tế,xã hội đến đời sống tinh thần sẽ ngày càng văn minh, hiện đại.

  Trả lờiXóa
 3. Trong tình hình hiện nay,Nước ta đã tham gia vào rất nhiều các tổ chức lớn của thế giới,cũng như giao lưu với gần hết các quốc gia trên thế giới.Vì vậy,để có thể theo kip,cũng như hòa nhập được với sự phát triển của thế giới thì chúng ta cần phải chú trọng đầu tư vào phát triển nguồn lực con người trước tiên,từ đó sẽ giúp cho đất nước phát triển bền vững nhất.

  Trả lờiXóa
 4. Việt Nam là một đất nước đã có đầy đủ những điều kiện tự nhiên để phát triển, một vấn đề quan trọng còn lại là vấn đề về nhân tố con người. Đảng và Nhà nước nên đặt nhân tố con người vào vị trí trung tâm của các chính sách phát triển; coi con người là mục tiêu phấn đấu cao nhất của chế độ.

  Trả lờiXóa
 5. Con người là nhân tố tạo nên xã hội và cũng chính con người là nguồn lực cho sự phát triển của xã hội. Phát huy được sức mạnh của từng cá nhân đến tập thể sẽ góp phần tích cực vào việc phát triển đất nước ngày một giàu mạnh hơn. Muốn làm được điều đó trước tiên cần phải tăng cường giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước.

  Trả lờiXóa
 6. Tầm quan trọng của nhân tố con người ngày càng được thể hiện rõ, đặc biệt trong nền kinh tế tri thức như hiện nay. Trong thời đại hội nhập hiện nay thì yếu tố con người càng quan trọng hơn bao giờ hết để có thể tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại cũng như thực hiện có hiệu quả công cuộc đổi mới đất nước.

  Trả lờiXóa
 7. Phát triển người là đặc trưng bản chất của xã hội chủ nghĩa, con người là chủ thể, là nhân tố năng động nhất, sáng tạo nhất trong mối quan hệ của ba hệ thống đó. Trong thời đại ngày nay chúng ta cũng thấy được nhân tố này đang có ý nghĩa thiết thức để có thể thực hiện cho được những mục đích to lớn của nhân loại để có thể hướng tới thời kỳ phát triển cho đất nước.

  Trả lờiXóa
 8. Nhân tố con người phản ánh bản chất xã hội, mặt chất lượng của nguồn lực con người, nhấn mạnh tính chất tích cự, tự giác, sáng tạo của nguồn lực con người, trong quan hệ với kinh nghiệm, thói quen, thể lực của chủ thể. Chỉ có con người mới có tư duy sáng tạo có thể thực hiện việc làm mà không bất cứ thể lực thiên nhiên nào có thể thực hiện được.

  Trả lờiXóa
 9. Nói đến nhân tố con người là nói đến vai trò chủ thể một quá trình cải tiến xã hội với những tiềm năng về phẩm chất và năng lực, coi đây là nguồn nội sinh quyết định sự phát triển. Đó cũng là yếu tố hết sức quan trọng cũng như tiền đề để có thể thực hiện bất cứ việc làm gì mà xã hội của chúng ta cần đển, nguồn nhân lực này là không thể thiếu cũng như trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần đến.

  Trả lờiXóa
 10. Nhân tố con người là hết sức quan trọng cũng như là cái đòn bẫy để có thể thực hiện bất cứ việc làm gì của đất nước trong thời kỳ này để có thể đi lên. Nâng cao chất lượng nhân tố con người là hướng vào gia tăng các giá trị về phẩm chất xã hội : lý tưởng, chính trị, đạo đức, niềm tin . . .những năng lực tổ chức, quản lý, nhận thức và hoạt động thực tiễn.. Trong những việc làm của mình thí các cơ quan nhà nước cần thực hiện việc làm để có thể nâng cao chất lượng nguồn lực này.

  Trả lờiXóa
 11. chúng ta cần bảo đảm tốt hơn phúc lợi xã hội, giả quyết ngày càng nhiều việc làm cho người lao động, tập trung làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh công tác bảo hiểm xã hội, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể chất của nhân dân

  Trả lờiXóa
 12. Con người chính là yếu tố quan trọng nhất, đó là một điều đúng và công nhận phải ói như thế, vì nếu như không có những người giỏi thì không thể nào thay đổi được những suy nghĩ lạc hậu và không thể nào lam cho những người việt nam sánh vai với các cường quốc năm châu hơn

  Trả lờiXóa
 13. Nên như thế thật, con nguwoif chính là một nhân tố quyết định mọi việc, không có con người thì sẽ không có những hành động không có những sáng kiến và không có những bứt phá nên xã hội nào biết trọng dụng người tài thì xã hội đó là xã hội đi đúng huowgns

  Trả lờiXóa
 14. con người là nhân tố chính , là động lực cho sự phát triển kinh tế -xã hội của đất nước , các cụ xưa đã có câu "lấy dân làm gốc " , tất cả những chính sách , đường lối đều phải dựa vào lợi ích của nhân dân , vì nhân dân mà thực hiện , như thế mới phát triển bền vững được

  Trả lờiXóa
 15. Đúng rồi, cần phải phát huy nhân tố con người thì mới có thể làm cho xã hội này đi lên được mới có thể sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới được, có như thế những người việt nam thân thiện mới có thể sống trong xã hội tốt hơn dudocj

  Trả lờiXóa
 16. con người thì lúc nào cũng là trung tâm quyết định mọi thành bại của công việc. Và để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hiện nay thì phát huy nhân tố con người là rất cần thiết. Con người phải được chăm sóc đầy đủ về các mặt thiết yếu của cuộc sống với trình độ dân trí nâng cao, môi trướng sống và làm việc trong lành thì tất yếu sẽ có những thành công

  Trả lờiXóa
 17. Chính trí tuệ của con người là thứ có thể đưa đất nước phát triền bền vững nhất!Nhà nước cần thúc đẩy các biện pháp cụ thể và sát thực trong việc cải thiện và phát triển nhân tố con người,từ đó nâng cao nền kinh tế, góp phần nhanh phát triển đất nước trong thời kì mới.

  Trả lờiXóa
 18. Trong tất cả các nhân tố để đưa đất nước đi lên thành một nước phát triển mạnh cả về kinh tế và quân sự sánh ngang với các nước khác thì trong đó nhân tố quan trọng nhất là nhân tố con người. Chỉ cần nhân tố con người được phát triển mạnh thì các nhân tố cũng theo đó phát triển từ đó đất nước sẽ dần lớn mạnh.

  Trả lờiXóa
 19. Phát huy nhân tố con người cũng là một yếu tố rất quan trọng, phát huy ở đây không phải chỉ phát huy mỗi trỉnh độ năng lực mà còn phát huy ở cái tâm, cái tầm, con người vừa có tài vừa có đức và vận dụng được tốt khoa học kĩ thuật mới là những con người đem lại hanh phúc cho nhân dân, cho đất nước.

  Trả lờiXóa
 20. Con người,chính là nhân tố quan trọng nhất trong tất cả mọi việc,vì thế,phát huy nhân tố con người chính là phát huy tất cả những gì quý giá nhất của chúng ta,phát huy được tiềm năng của con người,thì đó chính là sức mạnh.

  Trả lờiXóa
 21. Con người chính là nền tảng của mọi đất nước,vì thế,muốn phát triển được đất nước thì phải phát triển được con người.Vì thế phát huy nhân tố con người luôn là điều được coi trọng trong mọi thời đại.

  Trả lờiXóa
 22. Trong mọi thời kỳ thì con người luôn là nhân tố quan trọng nhất,và con người luôn chiếm giữ vị trí đặc biệt,Thời kỳ kinh tế hội nhập hiện nay,thì tiềm năng của nhân tố con người là điều quan trọng nhất để đưa đất nước phát triển.

  Trả lờiXóa
 23. nhân tố con người là nhân tố vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của bất kì quốc gia nào. Đã từ lâu đảng ta đã nhận thức được tầm quan trọng của nhân tố con người và đã thể chế hóa vào các đường lối, chủ trương chính sách của mình

  Trả lờiXóa
 24. đảng và nhà nước đã rất sáng suốt khi xác định phát huy nhân tố con người là sách lược hàng đầu trong phát triển kinh tế xã hội. Nếu như phát huy được nhân tố con người một cách triệt để thì chẳng mấy chốc mà việt nam có thể sánh vai với các cường quốc năm châu

  Trả lờiXóa
 25. cần phải phát huy được nhân tố con người thì đất nước mới có thể phát triển được. Thử hỏi người việt nam thông minh thuộc hàng tốp đầu của thế giới. Nếu chúng ta có thể tận dụng được sự thông minh vốn có của người việt thì chắc chúng ta chẳng hề thua kém mỹ và nhật đâu

  Trả lờiXóa
 26. cần phải phát huy được nhân tố con người thì đất nước mới có thể phát triển được. Thử hỏi người việt nam thông minh thuộc hàng tốp đầu của thế giới. Nếu chúng ta có thể tận dụng được sự thông minh vốn có của người việt thì chắc chúng ta chẳng hề thua kém mỹ và nhật đâu

  Trả lờiXóa
 27. nhân tố con người là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định sự phát triển của bất kì quốc gia nào. Nhìn vào nhật bản thì có thể thấy. Họ đâu có rừng vàng biển bạc, lại phải chịu nhiều thiên tai bão lũ nhưng nhờ phát huy tốt nhân tố con người nên đất nước họ vô cùng phát triển

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ