Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

BẢO ĐẢM SỰ BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, HOÀN THIỆN KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ VỀ QUYỀN CÔNG DÂN


Việt Nam là một quốc gia có 54 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng, tạo nên nét đẹp truyền thống trong sự đa dạng, phong phú của nền văn hóa Việt Nam. Trải qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, các dân tộc Việt Nam có truyền thống đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau. Trong công cuộc đổi mới ngày nay, Đảng và Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực hiện chính sách nhất quán là bảo đảm quyền bình đẳng giữa các dân tộc, coi đó là một trong những nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Chủ nghĩa xã hội và thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chính sách này được thể hiện rõ trong các cương lĩnh, văn kiện của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Đơn cử, Điều 5 Hiến pháp 1992 quy định: “Nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển về mọi mặt, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số”.
Cùng với chủ trương thực hiện chính sách bình đẳng giữa các dân tộc, Nhà nước không ngừng hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về nhân quyền, quyền công dân. Từ năm 1986 đến nay, Nhà nước đã ban hành hơn 13.000 văn bản pháp luật về mọi lĩnh vực trong đó có nhiều văn bản có ý nghĩa quan trọng với việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người. 
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam là một trong những văn bản pháp lý thể hiện rõ nhất việc bảo đảm quyền công dân, ảnh minh họa
Hiện tại, Chính phủ đang triển khai thực hiện các Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Chiến lược cải cách tư pháp, Chương trình cải cách hành chính… nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, bảo đảm có hiệu quả các quyền con người, quyền công dân của mọi người dân. Về vấn đề này, trong Báo cáo quốc gia kiểm điểm định kỳ việc thực hiện nhân quyền ở Việt Nam, Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục chương trình cải cách hành chính, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế nhằm củng cố Nhà nước pháp quyền đảm bảo tốt hơn quyền làm chủ của công dân, đồng thời xác định việc hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về nhân quyền, quyền công dân là một trong những ưu tiên quốc gia trong việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền trong thời gian tới.
Trong thời đại ngày nay, những chủ trương này ngày càng được cụ thể hóa bằng các chính sách, hoạt động cụ thể của Nhà nước đối với mỗi người dân cũng như với cả cộng đồng xã hội. Với nhiều thành tựu đạt được, Việt Nam đã vinh dự trúng cử vào Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc với số phiếu cao nhất năm 2013.
Như vậy có thể khẳng định rằng, Việt Nam là một trong số các quốc gia thực hiện tốt và có hiệu quả việc bảo đảm sự bình đẳng giữa các dân tộc, hoàn thiện các quy định pháp lý về nhân quyền, về quyền công dân.

Nguyễn Chiến Thắng

TÁC GIẢ: Unknown // 12/18/2014 03:33:00 CH
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

8 nhận xét:

 1. Đất nước Việt Nam có 54 dân tộc sống với nhau như anh em. Đoàn kết và tương trợ lẫn nhau là đức tính tốt đẹp sẵn có từ ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam

  Trả lờiXóa
 2. Việt Nam là một trong số các quốc gia thực hiện tốt và có hiệu quả việc bảo đảm sự bình đẳng giữa các dân tộc, hoàn thiện các quy định pháp lý về nhân quyền, về quyền công dân. Nhân quyền và quyền công dân của Việt Nam đã xuất hiện từ rất lâu cho tới bây h vẫn được thực hiện tốt và đảm bảo và Việt Nam đã được cả thế giới công nhận.

  Trả lờiXóa
 3. Nước ta là một nước có nhiều dân tộc sinh sống, mỗi dân tộc lại có nét phong tục tập quán riêng đặc trưng cho nền văn hóa của dân tộc mình, các dân tộc từ xưa đã có sự giao thoa đoàn kết cùng nhau xây dựng đất nước, ngày nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Đảng và Nhà nước luôn xác định vấn đề đại đoàn kết các dân tộc, chú ý phát triển các dân tộc thiểu số vùng còn nhiều khó khăn.

  Trả lờiXóa
 4. Hiến pháp của nước ta xây dựng luôn dựa trên sự bình đẳng,dân chủ và nhân quyền.Chính vì vậy,Việt Nam là một đất nước đa sắc tộc,với 54 dân tộc mà mọi người vẫ có thể sinh sống đoàn kết bên nhau.

  Trả lờiXóa
 5. Việt Nam ta là nước có nhiều dân tộc sinh sống, mỗi dân tộc có một nét đặc trưng riêng, phong tục tập quán khác nhau, có một số dân tộc có ngôn ngữ khác nhau, nhưng không vì thế mà dân tộc ta phân biệt đối xử như một số nước phương Tây luôn có xung đột sắc tộc xảy ra từng ngày từng giờ. Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến các dân tộc thiểu số, chú ý đến phát triển, đoàn kết các dân tộc.

  Trả lờiXóa
 6. Tuy hoàn cảnh của Việt Nam rất khó khăn cả về điều kiện kinh tế,địa hình,dân số với 54 dân tộc anh em trải dài trên khắp lãnh thổ.Nhưng tất cả các dân tôc anh em đêu sinh sống làm ăn rất đoàn kết, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau.Điều đó được thể hiện rõ nhất thông qua các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc

  Trả lờiXóa
 7. Bất kì ai trong số 54 dân tộc Việt Nam đều có thể cảm nhận được sự bình đẳng,dân chủ và nhân quyền của hiến pháp Việt Nam.Hiến pháp Việt Nam đã và đang đảm bảo,hoàn thiện về khuân khổ pháp lí của quyền công dân.

  Trả lờiXóa
 8. Việt Nam trúng cử vào hội đòng nhân quyền Liên Hợp Quốc năm 2013 mà bọn Mỹ và tư bản phương Tây vẫn cứ kêu là Việt Nam vi phạm nhân quyền, đòi thả các tù nhân lương tâm trong khi chính phủ Mỹ lại ra sức đàn áp những tù nhân, dùng nhục hình tra tấn, coi thường tính mạng con người-nhân quyền đấy nhỉ!

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ