Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG CÓ PHÙ HỢP VỚI VIỆT NAM?


Lựa chọn con đuờng đi của mỗi dân tộc là vấn đề hệ trọng, phải chính do dân tộc đó quyết định, phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi nuớc. Mọi sự áp đặt từ bên ngoài đều không thành công hoặc phải trả giá đắt bằng xung đột, mất ổn định chính trị và ảnh huởng tiêu cực đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Việt Nam không giống với các nuớc Phương Tây. Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ để lựa chọn con đuờng đi của riêng mình. Đi lên XHCN là nguyện vọng của dân tộc ta, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn của nhân dân ta. Thực hiện đa nguyên, đa đảng là đi ngược lại với ý chí, nguyện vọng của nhân dân ta. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, đặc biệt là liên quan tới việc lấy ý kiến nhân dân vào bản dự thảo Hiến pháp năm 1992, có một số cá nhân, có thể là do quan điểm, tư tưởng đối lập, thù địch với Nhà nước Việt Nam hoặc do ấu trĩ về chính trị mà “kêu gào” đòi Việt Nam phải xóa bỏ Điều 4 ở trong Hiến pháp, đòi Việt Nam phải thực hiện Đa nguyên, đa đảng, phải cho phép các đảng phái chính trị khác được ra đời và tự do cạnh tranh với Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy bản chất của đa nguyên, đa đảng có thực sự hào nhoáng như những gì các thế lực đang tuyên truyền? đa nguyên, đa đảng có phải là ý chí, nguyện vọng của nhân dân ta? Mục đích kêu gọi đa nguyên đa đảng tại Việt Nam? 

Đa nguyên, đa đảng đem lại dân chủ? 

Đa nguyên đa đảng không phải là chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, đa nguyên chính trị thực chất là một khuynh hướng xã hội triết học, tuyệt đối hóa sự đa dạng đối kháng của các nhóm, các đảng đối lập, tổ chức xã hội đối lập. Giai cấp tư sản còn gọi là giai cấp tiến bộ trong dấu tranh chống độc quyền bảo vệ sự đa dạng và quyền lợi của các tổ chức xã hội phát triển. Khi xuất hiện các tổ chức độc quyền đa nguyên chính trị mất dần ý nghĩa ban đầu trở thành thủ đoạn để điều chỉnh lợi ích trên nguyên tắc cạnh tranh giữa các nhóm. Tổ chức độc quyền có lực lượng ngang bằng nhau là bình phong dân chủ che đậy sự bất công, bất bình đẳng trong xã hội tư bản. Khi chủ nghĩa xã hội xuất hiện, đa nguyên chính trị trở thành công cụ tư tưởng để giai cấp tư sản chống các nhà nước xã hội chủ nghĩa, phong trào công nhân và các trào lưu tiến bộ trên thế giới bằng việc đòi mở rộng quyền tự do dân chủ vô chính phủ, chống nguyên tắc tập trung dân chủ, đòi thực hiện chế độ đa đảng, nhằm vô hiệu hóa và từng bước đẩy Đảng Cộng sản khỏi vị trí lãnh đạo xã hội, đòi xây dựng nhà nước pháp quyền tư sản – bề ngoài đại diện cho lợi ích của tất cả các nhóm, đảng phái đối lập, nhưng thực chất đại diện cho lợi ích của giai cấp tư sản. 

Chúng ta không phủ nhận những yếu tố tích cực của đa nguyên, đa đảng nhưng thực chất đa nguyên, đa đảng không phải là yếu tố duy nhất, nền tảng duy nhất đảm bảo dân chủ đích thực. Dân chủ là một giá trị xã hội được hình thành và đảm bảo bởi nhiều yếu tố, trong đó có lực luợng cầm quyền xã hội, cơ chế quản lý xã hội và trình độ làm chủ của người dân… Vì vậy, bất cứ một xã hội nào, nhất nguyên hay đa nguyên, một đảng hay đa đảng, nếu đảng cầm quyền và nhà nước quan tâm đến thể chế đảm bảo quyền lực thực tế của nhân dân, tôn trọng nhân dân, coi nhân dân là gốc, là chủ thể của quyền lực, đuợc thể hiện trong cương lĩnh, mục tiêu, chương trình hành động, thông qua hệ thống hiến pháp và pháp luật… thì xã hội đó có dân chủ. Dân chủ là thành quả đấu tranh lâu dài của của nguời dân là một bậc thang giá trị của nhân loại chứ không phải là sản phẩm của sự “kêu gào” của một số phần tử trong xã hội. Thực tế cho thấy các nước tư bản đều thực hiện đa nguyên, đa đảng nhưng nhân dân có thực sự làm chủ vận mệnh của mình hay không lại là chuyện khác. Các nước phương Tây và Mỹ đang không ngừng nói đến vấn đề nhân quyền trên thế giới. Mỹ luôn cho rằng Việt Nam, Cuba, Trung Quốc, Nga…. vi phạm dân chủ, nhân quyền và đòi can thiệp vào nội bộ của các nước này để “xây dựng nhân quyền”. Tuy nhiên Thực tế cho thấy, tại các nước đa nguyên, đa đảng như Mỹ và phương Tây lại thường xuyên xảy ra những vụ vi phạm nhân quyền mà cả thế giới đều lên án như: Vi phạm quyền con nguời tại nhà tù Guantanamo; Vụ cựu nhân viên tình báo Mỹ - Edward Snowden tiết lộ thông tin Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ thực hiện các vụ nghe lén trên toàn cầu và nghe lén ngay cả các công dân Mỹ… Những cuộc tranh giành quyền lực của các đảng phái của các nước mà có bàn tay của Mỹ tác động như Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungari, Rumania hay tại một số nước châu Á như Pakistan, Myanmar, Thái Lan… kéo dài hàng chục năm, làm cho hàng triệu người thiệt mạng, hàng chục triệu người đói nghèo… đã cho thấy, thực chất của đa nguyên, đa đảng là sự phân chia, tranh giành và giữ chính quyền, kiểm soát xã hội. 

Cái gọi là đa nguyên, đa đảng ở một số nước thực chất vẫn là nhất nguyên chính trị. Đó là một chế độ chính trị tư sản và giai cấp tư sản vẫn là giai cấp duy nhất cầm quyền thống trị xã hội. Vì vậy, tại sao một đất nước, một dân tộc như Việt Nam đã lựa chọn và đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, theo định hướng CHCN lại phải chia sẻ quyền lực cho nhiều đảng phái không đi theo con đường CNXH. Trong Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của nước ta “mọi quyền lực thuộc về nhân dân”, “nhân dân lao động là người chủ đất nuớc”, không thể vì những yếu kém, mất dân chủ tại một số nơi hiện nay mà phủ nhận thành quả của gần 70 năm cách mạng của nhân dân ta. 

Đa đảng đối lập là đi ngược lại với lịch sử và ý chí nguyện vọng của nhân dân ta:

Sự ra đời của 1 đảng phái chính trị không phải với mục tiêu làm phong phú thêm ý thực hệ tư tuởng mà nó phải làm tròn bổn phận mang lại lợi ích cho dân tộc cho đất nuớc. Vào những năm 30 của thế kỷ trước, trong khi nhiều phong trào yêu nước đều bị Thực dân Pháp dìm trong biển máu, do không có phương hướng, một cách thức đấu tranh giành độc lập đúng đắn. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) là sự lựa chọn tất yếu, khách quan của lịch sử. Với định hướng, mục tiêu chính trị rõ ràng “độc lập dân tộc, gắn liền với XHCN”, đã tập hợp được tuyệt đại đa số nhân dân ủng hộ. Duới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam lấy tư tưởng Hồ Chí Minh và ánh sáng của Chủ Nghĩa Mác Lê Nin là lực lượng đại diện cho giai cấp công nhân hiện đại đã lãnh đạo nhân dân ta giành và giữ vững nền độc lập, tự do cho dân tộc, mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, nhân dân. 

Sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội là vấn đề mang tính giai cấp phù hợp với quy luật khách quan, thông qua việc ghi nhận vai trò lãnh đạo của Đảng mà uy tín của Đảng được nâng cao không chỉ với nhân dân trong nước mà cả với nhân dân thế giới, không chỉ với chính đảng của giai cấp tư sản mà cả với các đảng cộng sảng anh em. Mà nhất là trong khi các đảng anh em đang trong giai đoạn thoái trào. Việc ghi nhận vai trò lãnh đạo của Đảng vào điều 4 hiến pháp là sự thể chế hóa, vai trò lãnh đạo của Đảng trở thành nguyên tắc hiến định cơ bản xuyên suốt quá trình hoạt động tổ chức của bộ máy nhà nước. 

Đảng lãnh đạo nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội: Đảng đề ra đường lối chủ trương chính sách lớn định hướng cho việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, lãnh đạo nhà nước thể chế hóa thành những quy phạm pháp luật có tính cưỡng chế. Đảng định hướng cho tổ chức hoạt động bộ máy nhà nước. Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo của mình đối với nhà nước và xã hội bằng phương pháp dân chủ, bằng quyết định của tập thể và trách nhiệm cá nhân, dân chủ đi đôi với tập trung, trung phát huy trên cơ sở phát huy dân chủ. 

Duới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới gần 30 năm qua đã tạo ra thế và lực mới của dân tộc VN trên truờng quốc tế; đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Nước ta thoát khỏi tình trạng nước nghèo kém phát triển. Nhân dân ta được sống trong hoà bình, không có bạo động, lật đổ, không có phe phái chém giết lẫn nhau. Dân chủ XHCN đang được từng bứơc hoàn thiện. Người dân đang thực hiện quyền dân chủ thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp là tự lựa chọn đại biểu của mình thông qua các cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân, thông qua hình thức dân chủ đại diện là Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội để bày tỏ nguyện vọng và chính kiến của mình; để kiểm tra, giám sát hoạt động của Đảng và chính quyền, phản biện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. VN là nước được bàn bè quốc tế đánh giá cao về sự ổn định chính trị, được thừa nhận là nước thành công nhất trong công cuộc xoá đói, giảm nghèo cho nhân dân. 
(Ảnh internet)
Đảng, nhân dân, đất nước ta đang đi đúng con đường đã chọn. Thành quả của gần 70 năm xây dựng và đi theo con đường XHCN là không thể phủ nhận. Thực hiện đa nguyên có nghĩa là xoá bỏ con đường đi lên XHCN. Vậy tại sao phải thực hiện đa nguyên, đi tìm con đường nào khác tốt và liệu có còn đường nào tốt hơn con đường mà dân tộc ta, nhân dân ta đã lựa chọn và đổ bao nhiêu xương máu trong gần 70 năm qua để xây dựng, giữ gìn? Vì sao phải lập thêm những đảng phái đối lập để đất nước ta rơi vào cảnh “nồi da nấu thịt” chém giết lẫn nhau, tranh giành quyền lực lẫn nhau. 

Đòi đa nguyên, đa đảng là âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam: 

Đa nguyên đa đảng làm cho đất nước ta hỗn loạn đây là mục tiêu cơ bản của cái gọi là “diễn biến hòa bình” và “bạo loạn lật đổ”. Chúng phủ nhận sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và Nhà nước, coi sự lãnh đạo đó là “độc tài”, chúng coi đảng lãnh đạo nhân dân nhưng thực chất là một tập “đoàn chính trị”. Trong bối cảnh hiện nay chúng khoét sâu vào mặt xấu của kinh tế thị trường và sự thiếu xót của các cấp lãnh đạo. Nhưng họ có hiểu hết được niềm tự hào của dân tộc khi đất nước đã hoàn toàn độc lập, được tự do phát triển mà không phụ thuộc vào đất nước nào, không bị tác động làm sai lệch hướng phát triển xã hội chủ nghĩa. 

Để thực hiện âm mưu này, trong những năm qua, chúng tích cực tài trợ về tài chính, phương tiện, huấn luyện về phương pháp cho số phản động lưu vong thực hiện các hoạt động chống phá điên cuồng cách mạng nước ta trên trường quốc tế: Chống phá VN tham gia ứng cử Uỷ viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008 – 2009, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc 2013; tuyên truyền làm cộng đồng quốc tế, cộng đồng ngừơi Việt hiểu sai về tình hình tại VN, mở các lớp huấn luyện về đấu tranh bất bạo động, câu kết với số cơ hội chính trị trong nước nhằm tạo dựng “ngọn cờ”, tiến hành các hoạt động bạo loạn, lật đổ, kích động hằn thù dân tộc, tạo dựng các đảng chính trị trong nước với âm mưu đưa VN vào quỹ đạo ảnh hưởng của chúng. 

Chúng ta đã phát hiện, đấu tranh ngăn chặn nhiều hoạt động chuyển tiền, tài liệu, vũ khí về trong nước, đập tan các âm mưu đánh bom nhằm gây tiếng vang của các tổ chức phản động, bóc gỡ nhiều đối tượng cơ hội chính trị trong nước câu kết với số phản động lưu vong nhằm tạo 1 thế lực đối lập tại VN… 

Vì vậy, Thực hiện đa nguyên đa đảng tất yếu sẽ dẫn đến tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau, làm cho nhân tâm ly tán, đất nước hỗn loạn, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã dày công vun đắp; làm mất ổn định chính trị và như vậy nguồn lực của đất nước tất yếu sẽ chia năm sẻ bảy nền kinh tế cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhân dân ta sẽ đói khổ thêm. Và lúc đó là thời cơ cho các thế lực thù địch tấn công, lợi dụng. 

Đa nguyên, đa đảng tất yếu các đảng phái chính trị phải tìm các thủ đoạn để chèn ép lẫn nhau, tìm các thế lực bên ngoài làm chỗ dựa. Nhân dân ta đã trải qua gần 100 năm bị đô hộ, xâm lược của thực dân, đề quốc, đã từng chứng kiến cái gọi là “tự do”, “dân chủ” của phương Tây, đã từng thấu hiểu cảnh đa nguyên đa đảng “nồi da, nấu thịt” của chế độ Nguỵ quyền, tay sai bán nước. Đã có biết bao xương máu của người dân vô tội đổ xuống để có độc lập, tự do như hôm nay. Vậy tại sao ta phải xới tung lên sự bình yên để rồi quyền lực, của cải và long dân lại chia x echo một số thế lực. Tại sao phải đổi hướng đi theo con đường nào khác? Mặc dù đất nước ta còn nghèo, nhân dân ta còn thiếu thốn, khó khan nhưng nguyên nhân không phải là do chế độ một đảng hay một xã hội nhất nguyên. 

Rõ ràng, đòi đa nguyên đa đảng là thủ đoạn thâm độc của cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực tư tưởng ở thời kỳ đổi mới. Đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá XHCN, đặc biệt là trên lĩnh vực tư tửơng, văn hoá là vấn đề có ý nghĩa sống còn của cách mạng VN, là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn hiện nay. Cho dù các thế lực thù địch có điền cuồng, xảo quyệt đến đâu chúng ta cũng tin tưởng rằng, với kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị, Đảng ta sẽ khẳng định được vị trí, uy tín và hoàn thành vai trò, sứ mệnh của mình trước nhân dân. Nhất định nhân dân ta đủ sang suốt, tỉnh táo để lựa chọn lãnh tụ của mình, lựa chọn con đường đi đúng đắn của mình. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, CNXH sẽ được xây dựng thành công trên đất nước ta. 
                                                             TIÊN PHONG


FACEBOOK COMMENTS

30 nhận xét:

 1. đa nguyên, đa đảng chỉ là cái cớ để bọn rận ghẻ giúp các thế lục thù địch biến Việt Nam thành như thái lan, ukraina, hay lybia...để cuối cùng Mỹ là thằng hưởng lợi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. phát biểu thiếu kiến thưc. bị nhồi sọ là chủ yếu.

   Xóa
 2. Dân tộc VN không thể nào có hòa bình và đoàn kết thật sự.Bởi vì,vấn đề cốt lỏi không được giải quyết một cách thỏa đáng.Đó là đa nguyên,hòa giải và hòa hợp dân tộc.Nguyên nhân là do đảng CS chủ trương độc tài,toàn trị,không chịu chia sẽ quyền hành,trách nhiệm và quyền lợi một cách công bình cho mọi người dân.Họ muốn nắm hết quyền lực để hành động một cách tự tung tự tác.Họ đã gây ra biết bao sai lầm và đau khổ cho đồng bào nhân dân.Con đường họ đi đầy máu xương và nước mắt.Cuối cùng,họ đưa đất nước vào vòng nô lệ cho TQ một cách nhục nhã.Thế nhưng,ai có ý kiến phê phán thì bị họ trù dập,trấn áp và bỏ tù với những lý do mơ hồ và rất phi lý. Những việc làm đó tự nó đã ngăn cản mọi ý muốn hòa giải hòa hợp của đồng bào nhân dân.Tại sao ở những nước khác,người ta không đặt ra vấn đề hoà giải hoà hợp mà chỉ có ở VN? Bởi vì ở đất nước họ đã có đa nguyên và đa đảng. Có đa nguyên và đa đảng, tức là có dân chủ và tự do.CNCS chủ trương độc đảng thì làm gì có dân chủ tự do? Bởi,họ hành động một mình một chợ,người dân không có quyền gì cả. Nhưng họ vẫn mạo danh là đại diện nhân dân.Các dân tộc khác đã biết chia sẻ trách nhiệm và quyền lợi cho nhau một cách công bình.Đảng nào muốn đứng lên lãnh đạo đất nước thì phải đưa ra đường lối chủ trương để nhân dân lựa chọn.Bản thân họ phải là những người tử tế,lương thiện,có tài năng và đức độ mà nhân dân tín nhiệm và tin tưởng để bầu họ lên lãnh đạo đất nước. Không có chuyện tự đưa người lên rồi buộc người dân phải chấp nhận và tuân lệnh môt cách tuyệt đối như đảng CSVN.Đó là cách hành xử ngang ngược không tôn trọng công bằng và lẽ phải của người văn minh.Như vậy VN sẽ không bao giờ có hòa giải hòa hợp dân tộc.Đất nước sẽ mãi trì trệ,lạc hậu vì nhân dân không hợp tác với chính quyền và không hết lòng phục vụ cho đất nước.Những lời kêu gọi gian trá,lừa bịp và rổng tuếch sẽ không có tác dụng. Bởi chánh quyền tham nhũng,bốc lột và hà hiếp đồng bào diễn ra hằng ngày trước mắt người dân quá rõ ràng và trắng trợn.Dù nhà nước có nguỵ biện cách nào thì người dân vẫn nhìn thấy hết sự thật.Thời đại ngày nay,những thủ đoạn gian manh, bịp bợm sẽ bị phơi bày trong giây lát bởi truyền thông Internet.Chỉ có sự chân thành thật sự mới đi tới được hòa giải hòa hợp dân tộc.Nếu không thì chỉ là vô ích mà thôi.

  Trả lờiXóa
 3. Bài viết chỉ mang tính tổng hợp lại những chủ đề đã quá cũ kỹ rồi thì phải. Liệu có cần phải giải thích dài dòng như vậy nữa không. Chúng ta chỉ cần nhìn vào một điều là rõ thấy ở Việt Nam cơ chế đa đảng, nhiều đảng tranh giành quyền lực đã xảy ra vào đầu thế kỷ 20 nhưng sau đó nhiều đảng không thể đem lại cho đất nước độc lập, tự do và sự phát triển mà chỉ có duy nhất một đảng làm nên tất cả đó là đảng cộng sản.

  Trả lờiXóa
 4. Do đặc thù về kinh tế, chính trị, xã hội của từng nước nên không thể áp đặt chính trị của nước khác cho Việt Nam được. Việt Nam nếu đa nguyên đa đảng thì chắc chắn một điều rằng rồi sẽ có ngày loạn lạc, sẽ có ngày đất nước bị ngoại xâm. Hãy cứ xét vào tình trạng thực tế thì rõ biết. Nếu đa nguyên đa đảng thì những kẻ làm rận chủ hiện nay sẽ là con chó hưởng lợi ích từ Mỹ nên sẽ quyết tâm nô dịch cả chính dân tộc mình để vừa lòng ông chủ.

  Trả lờiXóa
 5. Trên thực tế thì đa đảng chỉ đưa lại cho đất nước sự hỗn loạn mà thôi. Còn cái đa đảng mà Mỹ đang rao giảng thì người Mỹ không áp dụng, mà chỉ có 2 đảng tượng trưng đó là đảng dân chủ và đảng cộng hòa của giai cấp tư sản. Đây là hai đảng trong một mà thôi, dù gì thì cũng chỉ nhằm thực hiện các chính sách đem lại lợi ích cho giai cấp tư sản mà thôi, không hơn không kém là như vậy.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. phát biểu ngu quá. nếu nói vậy thì dan mỹ khổ quá rồi. thế thì ngta qua mỹ qua Nhật làm mẹ gì ???

   Xóa
 6. Trong lịch sử đã cho thấy rằng đất nước Việt nam chỉ hùng mạnh những khi chúng ta thống nhất, còn suy yếu là những khi đất nước cát cứ, tan rã chẳng hạn như trong loạn 12 sứ quân...Nói chung là những gì mà chúng ta nhìn thấy đó là nên thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi lịch sử đã thừa nhận sự lãnh đạo đó, và thực tiễn là Đảng đã lãnh đạo đất nước, dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. thắng lợi nào mày nói thử coi? hay là tham nhũng hối lộ đút lót ??

   Xóa
 7. Làm sao chúng ta có thể Đa nguyên đa đảng được, đa nguyen, đa đảng để mà hỗn loạn như Thái Lan và rất nhiều đất nước khác thì không thể được. Những con rận theo giặc vẫn muốn chúng ta đa nguyên, đa đảng để mà từng bước phá hoại đất nước mình đấy mà

  Trả lờiXóa
 8. Một đất nước đang ổn định bởi một Đảng cầm quyền thì không có lý do gì không tiếp tục duy trì nó,trong khi nhiều nước trên thế giới có nhiều Đãng lãnh đạo đất nước thường xuyên xảy ra hỗn loạn cũng như không ổn định lâu dài về xã hội cho dù kinh tế của họ phát triển hơn

  Trả lờiXóa
 9. Đa nguyên đa đảng là bước để mà khiến chúng ta lâm nguy mà thôi. CHính vì vậy mà những lũ giặc bán nước theo tư bản luôn muốn đất nước của chúng ta đa nguyên, đa đảng là vậy. CHúng sẽ chống phá nhà nước này nếu như đa đảng để rồi muốn đưa đất nước ta vào tay giặc đấy

  Trả lờiXóa
 10. Đa nguyên đa đảng là cái cớ để các thế lực thù địch sử dụng chống phá nước ta. Môi quốc gia đều có một con đường đi cho riêng mình. Cá nhân tôi thấy điều rõ nhất là ở một quốc gia đa nguyên đa đảng thì thường xuyên mất ổn định về chính trị. Ơ những nước có nền kinh tế mạnh như Mỹ và một số nước phương Tây thì khác, còn cứ nhìn các nước ở Đông Nam Á thì thấy mà khiếp, thường xuyên bất ổn chính trị, biểu tình, nội chiến triền miên mà khiếp.

  Trả lờiXóa
 11. Đất nước ta đang phát triển ổn định dứoi sự lãnh đạo của đảng và nhà nước thì sao phải đa nguyên đa đảng làm gì. Đa nguyên đa đảng như thái lan và ukraine để khiến cho người dân phải sống trong hoàn cảnh khổ sở sao. Do vậy đất nước ta không thể đa nguyên đa đảng được

  Trả lờiXóa
 12. Các thế lực thù địch của nước ta chúng muốn đất nước ta đa nguyên đa đảng để tạo cơ hội dễ dàng cho bọn chúng chống phá và can thiệp vào tình hình chính trị nước ta chúng không có mcuj đích tốt đẹp nào đối với nước ta cả. Mọi người hãy cảnh giác đừng nghe lời những kẻ phản động mà đi biểu tình đòi đất nước ta đa nguyên đa đảng

  Trả lờiXóa
 13. Những kẻ rận chủ chúng đòi đa nguyên đa đảng để tạo điều kiện cho chúng thực hiện những âm mưu và thủ đoạn xấu xa của bọn chúng đối với đất nước ta một cách dễ dàng hơn. Nhân dân Việt Nam chỉ cần một đảng lãnh đạo là Đảng Cộng Sản Việt Nam. Sao phải đa nguyên đa đảng chứ

  Trả lờiXóa
 14. Đa nguyên đa đảng không phù hợp với điều kiện và tình hình đất nước ta. Đất nước ta đang phát triển ổn định nhân dân có một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Mọi người dân Việt Nam không muốn đất nước ta trở nên đa nguyên đa đảng vậy các kẻ rận chủ chúng mày đừng có àm xuyên tạc

  Trả lờiXóa
 15. Dưới sự lãnh đạo của đảng đã đưa đất nước ta nên một vị trí mới trên trường quốc tế. Nước ta đã được tham gia vào các tổ chức quốc tế và có tiếng nói đóng góp ý kiến và đưa ra những ý kiến của mình. Với những việc làm như vậy đã khẳng định vai trò lãnh đạo cảu đảng và nhà nước đối với nước ta là rất quan trọng

  Trả lờiXóa
 16. Đa nguyên đa đảng ở nước ta là không thể được bọn phản động chúng tuyên truyền kích động những người dân nước ta còn thiếu hiểu biết đi biểu tình theo bọn chúng gây rối tình hình an ninh trật tự. Các cấp chính quyền hãy tuyên truyền đường lối và chủ trương của đảng và nhà nước ta để mọi người dân đều biết

  Trả lờiXóa
 17. Đa nguyên đa đảng chẳng có cái gì tốt cả. Như mọi người thấy đấy tình hình ở đất nước thái lan và ukraine trong thời gian qua xảy ra xung đột và bất ổn liên miên người dân kéo xuống đường biểu tình chống chính phủ như vậy. Vậy đa nguyên đa đảng để làm gì?

  Trả lờiXóa
 18. Các thế lực thù địch của nước ta chúng muốn thúc đẩy nước ta đa nguyên đa đảng để cho bọn chúng có điều kiện thuận lợi để chống phá ngăn chặn sự phát triển của đất nước ta. Đất nước ta không thể đa nguyên đa đảng được.Đất nước ta đang sống trong một xã hội hoà bình ổn định mọi người đều có điều kiện để phát triển khả năng của mình

  Trả lờiXóa
 19. Thực tế cho thấy đa nguyên đa đảng chỉ khiến cho tình hình đất nước trở lên hỗn loạn mà thôi. Nếu đất nước mà hỗn loạn thì làm sao đất nước có thể phát triển kinh tế được như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của những người dân.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. thực tế nào cho mày thấy đa đảng là loạn vậy? châu âu, mỹ, singapore, đài loan, hàn quốc, canada, úc.. nhật đa đảng đó có loạn ko ?? mày bị cs nhồi sọ mà éo biết

   Xóa
 20. Không thể chấp nhận được những việc làm của đám rận chủ bán nước kia.chúng nó luôn có những việc làm chống phá Việt nam.làm sao mà có thể đi theo con đường đa nguyên đa đảng được.Đất nước Việt nam đang có được sự ổn định và phát triển mạnh mẽ.Vậy nên chẳng có cái lí do gì mà lại đi theo con đường đa nguyên đa đảng cả.Nhân dân Việt nam sẽ tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản Việt nam.

  Trả lờiXóa
 21. Lúc nào các thế lực thù địch của áp đặt đa nguyên đa đảng vào đất nước Việt nam để thực hiện mưu đồ chống phá và xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt nam mà thôi,nhưng làm sao chúng mày có thể làm được điều đó chứ.Nhân dân Việt nam sẽ mãi trung thành với Đảng cộng sản Việt nam.Chỉ có Đảng cộng sản Việt nam mới có thể lãnh đạo nhân dân và đất nước Việt nam mà thôi.Thật là phi lí.

  Trả lờiXóa
 22. Hãy nhìn vào các nước theo chế độ đa nguyên đa đảng là có thể biết được nó có phù hợp hay không.Hãy nhìn thái lan,ukraina...mà xem.Chính cái sự đa nguyên đa đảng đó mà làm cho tình hình đất nước thêm rối ren,khủng hoảng chính trị ngày càng trầm trọng.vậy nên chẳng có cái lí do gì mà Việt nam lại đi theo cái con đường đó cả.Dù các ngươi có áp đặt như thế nào thì cũng không thể thay đổi được một điều là.Đảng cộng sản Việt nam quang vinh muôn năm.Nhân dân Việt nam sẽ tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản Việt nam.

  Trả lờiXóa
 23. Đất nước ta chỉ cần một đảng lãnh đạo là quá đủ để chèo chống đất nước rồi. Khi chưa có nền tảng để chuyển chế độ đa đảng, trong khi truyền thống, văn hóa lịch sử cũng không cho phép đa đảng thì Đảng Cộng sản lãnh đạo đất nước là lựa chọn sáng suốt nhất. Những kẻ muốn chống lại chế độ, chống lại đất nước và dân tộc mới muốn đa đảng ở VIệt Nam

  Trả lờiXóa
 24. Vấn đề đa nguyên đa đảng đã được nói đến nhiều trong kì sửa đổi hiến pháp vừa rồi của đất nước ta. Có lẽ đến giờ những ai thực sự thấu hiểu đều nhận ra rằng đất nước ta không phù hợp với đa nguyên đa đảng. Nhung vẫn còn những kẻ cố chấp, cố tình không hiểu hoặc cố tình xuyên tạc để đòi đa nguyên đa đảng với những mục đính khác, không phải vì sự phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 25. Đa nguyên đa đảng làm cho đất nước ta hỗn loạn đây là mục tiêu cơ bản của cái gọi là diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ. Chúng phủ nhận sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và Nhà nước, coi sự lãnh đạo đó là độc tài, chúng coi đảng lãnh đạo nhân dân nhưng thực chất là một tập đoàn chính trị.

  Trả lờiXóa
 26. phần đầu nói sai rồi, phần sau thì đúng. cộng sản độc tài, một tập đoàn thống trị bán nước hại dân.

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ