Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

NHẬN DIỆN PHƯƠNG THỨC “BẤT BẠO ĐỘNG” (P1)
Để lật đổ chính quyền sở tại của một nhà nước, các thế lực thù địch có thể sử dụng nhiều cách thức, thủ đoạn hoạt động khác nhau. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay phương thức “bất bạo động” đang được chúng sử dụng như một vũ khí lợi hại nhằm làm suy yếu, tiến tới lật đổ chính quyền nhà nước đương nhiệm. Phương thức “bất bạo động” được hiểu là một kiều hoạt động chống đối của các thế lực thù địch không sử dụng vũ khí, bạo lực mà sử dụng sức mạnh của số đông ngựời để gây áp lực với đảng, chính phủ, từ đó làm sụỵ yếu, tiến tới lật đổ vai trò lãnh đạo của đảng cầm quyền và chính phủ nhà nước đương nhịêm. 

Thực tiễn cuộc “cách mạng màu nhung” ở Tiệp Khắc năm 1989; “cách mạng màu” ở Serbia (2000), Gmzia (2003), Ukraina (2004), Kurgưstan (2005)...; “cách mạng hoa nhài” lật đồ chính phủ đương nhiệm tại một số nước Bắc Phi và Trung Đông thời gian vừa qua cho thấy tính chất đặc biệt nguy hiểm của phương thức “bất bạo động”. Được sự hậu thuẫn của các thế lực thù địch, các lực lượng đối lập và những phần tử chống đối chính phủ tại các quốc gia này đã triệt để lợi dụng sự khủng hoảng, mất ổn định của tình hình kinh tế - xã hội trong nước để kích động, lôi kéo - người dân xuống đường biểu tình, bạo loạn; từ đó, sử dụng sức mạnh của số đông người để gây áp lực, làm suy yếu, tê liệt, tiến tới lật đồ chính phủ cầm quyền. 
Ở Việt Nam, thời gian gần đây được sự hậu thuân của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong người Việt, số đối tượng chống đối cực đoan trong nước đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về phương thức “bất bạo động” trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trên mạng Internet. Điển hình như: Tổ chức phản động lưu vong “Việt Nam canh tân cách mạng đảng” mở chuyên mục “Tìm hiểu và thảo luận về đấu tranh bất bạo động ” trên website của tổ chức www.viettan.org để tuyên truyền, phổ biến về vai trò, các nguyên lý, đặc tính, quy luật hành động cũng như cách thức tổ chức, thực hiện phương thức “bất bạo động”; các đối tượng thù địch bên ngoài cùng với số đối tượng chống đối trong nước tuyên truyền sách “Đấu tranh bất bạo động - 50 điềm trọng yếu" của Srdja Popoviv, Andrej Milovojevic, Slobodan Djinnovic; tài liệu từ độc tài đến dân chủ của Gene Sharp được chuyển ngữ sang tiếng Việt... 

Để giới thiệu, cổ vũ, khuyến khích cho phương thức “bất bạo động". Mục tiêu của chúng là thông qua tuyên truyền rộng rãi về phương thức “bất bạo động” để lôi kéo, kích động các giai tầng xã hội tẩy chay, bất hợp tác với chính quyền, tuần hành, biểu tình, gây áp lực với Đảng, Nhà nước, làm suy yếu hệ thống chính trị, tiến tới lật đô chế độ XHCN ở nước ta. 

Trước ý đồ chuyển hướng hoạt động theo phương thức “bất bạo động” của các thế lực thù địch vào hoạt động chống Đảng, Nhà nước ta, một vấn đề đặt ra cần được nghiên cứu, trao đổi là làm rõ về bản chất phản động, tính chất nguy hiểm của phương thức “bất bạo động” và tìm ra giải pháp đấu tranh hữu hiệu, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động này. Trong phạm vi bài viết này, tác giả xin đi sâu phân tích những dấu hiệu mang tính đặc trưng, qua đó góp phần nhận diện được bản chất cũng như tính chất nguy hiểm của phương thức “bất bạo động". 

Thứ nhất, chủ thể chính điều khiển, chỉ đạo và tổ chức thực hiện là các tổ chức phản động lưu vong người Việt và số đối tượng cực đoan trong nước. Trong đó, các tổ chức phản động lưu vong và số đối tượng phản động, thù địch, bất mãn trong nước giữ vai trò trong việc tuyên truyền, hô hào, kích động các giai tầng xã hội tham gia đấu tranh “bất bạo động” cũng như hướng dẫn, tổ chức thực hiện phương thức “bất bạo động”. 

Thứ hai, đây là phương thức hoạt động không sử dụng vũ khí, bạo lưc vũ trang mà sử dụng sức mạnh của số đông người để gẩy ấp lực, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chế độ XHCN ở nước ta. 

Khác với phương thức bạo lực vũ trang và các phương thức đấu tranh truyền thống khác, “bất bạo động” là phương thức hoạt động chống đối không sử dụng vũ khí, lực lượng vũ trang mà chủ yếu tập trung vào việc sử dụng sức mạnh của số đông người để chống đối chính quyền, trên cơ sở hô hào, kích động công nhân đình công; lôi kéo, kích động các giai tầng xã hội xuống đường tuần hành, biểu tình, gây áp lực với Đảng, Nhà nước, đòi thực hiện các yêu sách như: Đảng cầm quyền từ bỏ vai trò lãnh đạo; cải cách chính trị; phi chính trị hóa lực lượng vũ trang... từ đó làm suy yếu, tiến tới vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN ở nước ta. 

Thứ ba, tẩy chay, bất hợp tác với chính quyền là những nguyên tắc cơ bản. 

Thực tiễn các cuộc đấu tranh “bất bạo động” diễn ra tại nhiều nước trên thế giới thời gian qua cho thấy, những nguyên tắc chính được các lực lượng đối lập, chống đối sử dụng là: “Bất tuân dân sự” -Tức là người tham gia phương thức này có thể từ chối thực hiện những việc mà họ vẫn thường làm, hoặc bắt buộc phải làm theo yêu cầu của luật pháp; cố ý thực hiện: - Tức là người tham gia có thể thực hiện những việc mà họ thường không làm hoặc bị cấm thực hiện (như đình công, biểu tình…); Thuyết phục và thương lượng: -nguyên tắc này được thực hiện ở giai đoạn cuối cùng, khi chính quyền Nhà nước đã bị dồn vào thế phải “nhượng bộ”. 

Nói cách khác, tẩy chay, bất hợp tác với chính quyền được thực hiện trong phương thức “bất bạo động” chủ yếu là về kinh tế, chính trị, xã hội. Điều này đã được thể hiện rõ trong tài liệu "Từ độc tài đến dân chủ” của Gene Sharp. Theo tài liệu này, các hình thức tẩy chay, bất hợp tác với chính quyền, bao gồm: tẩy chay, bất hợp tác về kinh tế (tẩy chay, bởi công nhân, tẩy chay bởi nhà sản xuất, tự bãi công, bãi thị đồng loạt, rút tiền khỏi ngân hàng, từ chối trả các lệ phí, từ chối nhận tiền của nhà nước...); bất hợp tác về chính trị (công khai từ chối ủng hộ nhà nước; viết và phát biểu kêu gọi chống đối, tẩy chay bầu cử; ngôi ăn vạ; bất hợp tác về tư pháp; cản trở các hệ thống thông tin và tin tức...); bất hợp tác về xã hội (tầy chay giao tiếp; sinh viên biểu tình, bất phục tùng dân sự rút lui khỏi các định chế xã hội; ơ nhà, tạo khu an toàn...). 

Thứ tư, đình công, biểu tình, tuần hành chống đối chính quyền là hình thức chống đối chủ yếu. 

Mục tiêu chính của các thế lực thù địch trong thực hiện phương thức “bất bạo động” là bằng những “chiến thuật” hòa bình trong đấu tranh chính trị để lật đổ chính quyền. Do đó, đình công, biểu tình, tuần hành là hình thức được chúng xác định mang lại hiệu quả cao và ít thiệt hại nhất. Đồng thời, sử dụng các hình thức này trong trường hợp chính quyền sử dung vũ lực để đàn áp thì đó sẽ là điều kiện thuận lợi, là cái cớ để các thế lực thù địch bên ngoài lợi dung can thiệp gây sức ép, thậm chí sử dụng sức mạnh quân sự để tấn công. Để kích động, lôi kéo công nhân đình công, các giai tầng xã hội khác xuống đường biểu tình, tuần hành, các thế lực thù địch thường lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong quản lý của nhà nước, những diễn biến phúc tạp của tình hình trong nước và thế giới để kêu gọi, kích động người dân xuống đường tuần hành, biểu tình. 
Điển hình như việc lợi dụng diễn biến tình hình chính trị bất ổn tại các nước Bắc Phi và Trung Đông, làn sóng “cách mạng hoa nhài” tại các nước này; lợi dụng tình hình căng thẳng liên quan đến việc tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông..., các tổ chức phản động lưu vong người Việt, số đối tượng chống đối cực đoan trong nước đã tuyên truyền kích động các giai tầng xã hội, nhất là thanh niên, sinh viên xuống đường biểu tình, gây áp lực với Đảng, Nhà nước ta, đòi thực hiện “dân chủ”, xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp 1992 - vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN ở nước ta. 

(Còn tiếp ... )

Hải Trang


TÁC GIẢ: Unknown // 3/09/2014 03:34:00 CH
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

20 nhận xét:

 1. Những bài viết mới về tổ chức lãnh đạo, phương pháp kinh nghiệm tổ chức đấu tranh bất bạo động trên thế giới, những bài học thành công và thất bại... đang truyền lửa cho mỗi người dân VN...
  Không khí trong cả xã hội đang nóng lên.

  Trả lờiXóa
 2. Hoạt động bất bạo động cực kì nguy hiểm mặc dù nó không sử dụng vũ trang, bạo lực. Một khi đất nước bị khủng hoảng về kinh tế thì những kẻ phản động cơ hội sẽ vùng dậy móc nối với các thế lực thù địch ở nước ngoài để làm rối thêm tình hình trong nước, khủng hoảng kinh tế lại ngày càng trầm trọng, kéo theo đó là khủng hoảng về chính trị và điều tất yếu là nhà nước đó sụp đổ, kéo theo hàng loạt ảnh hưởng kéo theo của nó. Vì vậy cần ngăn cấm không được để xảy ra biểu tình, tuần hành gây rối làm mất uy tín vào nhân dân.

  Trả lờiXóa
 3. quá nhiều lũ sâu bọ bấu víu vào bài này có lẽ nó đã đụng vào đúng âm mưu của chúng nên chúng mới phát rồ lên như thế,đúng là cái bất ổn định này rất nguy hiểm và chúng lũ sâu bọ trên kia cũng đang thực hiện điều đó,anh hùng bàn phím không súng đạn bom mìm không nguy hiểm dùng lời lẽ tuyên truyền kịch động lòng dân làm xa rời đảng điều đó nguy hiểm hơn vạn lần đánh vào theo mặt thẳng

  Trả lờiXóa
 4. Thực tiễn đã cho chúng ta thấy được sự nguy hiểm của phương thức " bất bạo động ".Điển hình như cuộc “cách mạng màu nhung” ở Tiệp Khắc năm 1989; “cách mạng màu” ở Serbia (2000), Gmzia (2003), Ukraina (2004), Kurgưstan (2005)...; “cách mạng hoa nhài” lật đồ chính phủ đương nhiệm tại một số nước Bắc Phi và Trung Đông thời gian vừa qua. Chúng ta tham gia vào các cuộc biểu tình, mít tinh mà không được sự cho phép của Nhà nước, Chính quyền thì đó cũng là một trong những biểu hiện của việc tham gia " bất bạo động " đấy.

  Trả lờiXóa
 5. Theo cách nhìn của tôi thì càng ngày càng có những phương pháp tinh vi hơn trong việc chống phá nhà nước,chúng không sử dụng vu khí và các hành động ngu ngốc mà dùng những thông tin,mồm mép để nói những điều sai sự thật,kích động những người thiếu ý thức,tạo dựng số đông và tập trung hô hào chống lại.cần phải có những biện pháp cụ thể khi "bất bạo động" này xảy ra

  Trả lờiXóa
 6. Thực tiễn qua các cuộc cách mạng trên thì các hình thức phản động đang ngày càng tinh vi hơn,chúng không dùng đến sức mạnh của vũ khí mà lôi kéo người khác,gây niềm tin trong con người đó với đảng cộng sản lung lay và từ đó hô hào chống lại nhà nước

  Trả lờiXóa
 7. Có thể nói vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN ở nước ta rất quan trọng, nó là cầu nối để chúng ta thấy được lòng tin của nhân dân vào đảng, vào nhà nước và đặc biệt là chế độ XHCN. Chúng ta ổn định và phát triển, đất nước là của dân, do dân và vì nhân dân chỉ có ở Việt Nam và số ít các nước trên thế giới

  Trả lờiXóa
 8. "ặc anh" NỔ cho cổ nó banh chứ VÕ MỘNG rồi còn đâu mộng mà NỔ...

  Trả lờiXóa
 9. bất bạo động là một phương thức đấu tranh được các thế lực thù địch nhằm vào chính phủ đang đương nhiệm khi họ không sử dụng vũ lực để bạo động mà họ dùng sức mạnh của phần đông dân chúng biểu tình, gây áp lực nên chính quyền, buộc chính quyền không còn cách nào khác là phải miễn nhiệm, và nó được áp dụng ở một số nước. Do vậy chúng ta mới lại càng thấy được sức mạnh của việc hợp nhất nhân dân, nếu được nhân dân ủng hộ thì nhất định sẽ thắng lợi

  Trả lờiXóa
 10. Đây là chiêu bài của bọn phản động trong nước và các thế lực thù địch nước ngoài lợi dụng việc thiếu hiểu biết của một bộ phận nhân dân để kích động, lôi kéo nhân dân vào những hoạt động chống phá nhà nước của chúng. Việc nhận diện những chiêu bài này có ý nghĩa quan trọng để tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho nhân dân.

  Trả lờiXóa
 11. Bọn phản động ngày càng có nhiều hình thức hoạt động khác nhau và hình thức ngày càng tinh vi hơn.VIệc lợi dụng sự thiếu biết của một số người,chúng sử dụng hình thức bất bạo động,không sử dụng vũ khí mà chỉ sử dụng mồm kêu gọi,rồi lấy đó làm sức ép tới các cơ quan.

  Trả lờiXóa
 12. Tẩy chay, bất hợp tác với chính quyền được thực hiện trong phương thức “bất bạo động” chủ yếu là về kinh tế, chính trị, xã hội.qua đây đã thấy rõ được tinh thần phản quốc của bọn chúng,chúng kêu gọi,hô hào theo số đông để xuyên tạc đảng và nhà nước.Cần phải dẹp bỏ ngay các tổ chức hoạt động kiểu này

  Trả lờiXóa
 13. Tẩy chay, bất hợp tác với chính quyền được thực hiện trong phương thức “bất bạo động” chủ yếu là về kinh tế, chính trị, xã hội.qua đây đã thấy rõ được tinh thần phản quốc của bọn chúng,chúng kêu gọi,hô hào theo số đông để xuyên tạc đảng và nhà nước.Cần phải dẹp bỏ ngay các tổ chức hoạt động kiểu này

  Trả lờiXóa
 14. Thật sự là đối với những con người như thế này thì chúng ta hãy cứ để luật pháp xử lí chúng thật nghiêm minh bởi vì chúng chỉ là những kẻ bán nước hại dân. Miệng lưỡi của chúng thì lúc nào cũng nói là yêu nước vì nhân dân nhưng những hành động của chúng thì lại đang là những hành động của kẻ phá hoại đất nước làm hại nhân dân mà thôi. Thế nên hãy cứ để cho luật pháp trừng trị bọn chúng thật nghiêm minh.

  Trả lờiXóa
 15. Những con người này họ đâu có mong muốn đấu tranh vì đất nước vì nhân dân mà họ chỉ nghĩ cho chính cái bản thân của họ thôi còn cuộc sống của người khác sẽ chẳng bao giờ họ để ý làm gì cả bởi vì nó đã bị những đồng tiền bẩn thỉu che mờ đi mất rồi. Những loại người này không xứng đáng để sống trong xã hội của chúng ta mà hãy loại bỏ chúng ra khỏi xã hội để xã hội ngày càng văn minh tốt đẹp hơn.

  Trả lờiXóa
 16. Thật nguy hiểm khi chúng ta xem xét tại các nước Trung Đông và Châu Phi, nó có thể đã và đang hiện diện ở Việt Nam, chính vì thế các nội dung đưa ra ở trong bài viết là hoàn toàn hữu ích với chính những người đọc như chúng ta, chúng ta cần biết để nên tránh không rơi vào các cái bẫy do chúng đã đặt ra.

  Trả lờiXóa
 17. Việc nhận diện các thủ đoạn của các thế lực thù địch hiện nay là một phương pháp rất tốt để chúng ta có thể tự bảo vệ chính mình và xã hội, khi chúng ta có được những nhận thức thì kẻ địch dù có tinh vi, xảo quyệt đến đâu thì chúng cũng sẽ chẳng bao giờ có thể lợi dụng chúng ta được.

  Trả lờiXóa
 18. Không có một hoạt động nào của các thế lực thù địch không có cách giải quyết, tất cả các hoạt động, âm mưu của chúng từ trước đến nay điều có thể nói rằng thất bại, điều gì đã làm cho chúng thất bại, một trong những nguyên nhân có lẽ chính là tinh thần dân tộc, sự hiểu biết của người dân.

  Trả lờiXóa
 19. Chiêu bài của bọn phản động ở VIệt Nam có thể nói là bài học vỡ lòng của chúng. Học cách xuyên tạc, học cách kích động, học cách lợi dụng nhân dân, học cách chửi thuê... đều là những bài học cho những kẻ muốn trở thành rận chủ VIệt Nam. Chúng lợi dụng sự bất mãn của nhân dân, sự kém hiểu biết, lợi dụng ngay cả lòng yêu nước để thực hiện các hành vi chống nhà nước, phá rối an ninh mà chúng bày ra.

  Trả lờiXóa
 20. Trước không hay mò mẫm trên mạng nên không rõ tình hình thế giới và đất nước nhưng giờ lớn rồi mò mẫm các xó xỉnh internet mới thấy đám bán nước cầu vinh cho ngoại bang nó cứ mọc nhan nhản trên mạng ý ! cứ biểu tình này rồi biểu tình nọ . Chính đám này là tay sai cho tư bản đế quốc để thực hiện âm mưu bất bạo động lên đất nước ta. Thực sự chẳng biết nói gì với đám này nữa @@ có lẽ tất cả chỉ vì tiền mà thôi !

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ