Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA LẠC HẬU ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂNVăn hoá và phát triển có mối quan hệ biện chứng sâu sắc: Nếu có bề dày kinh nghiệm văn hoá, chúng ta sẽ có khả năng đồng cảm với những cộng đồng khác trong quá trình tương tác. Sự hiểu biết lẫn nhau sẽ khiến mỗi cộng đồng trở nên tinh tế hơn trong các hành vi tìm kiếm lợi ích của mình. Ngược lại, sự phát triển quá nhanh sẽ không tạo điều kiện cho sự ngưng tụ của các kinh nghiệm văn hoá và tạo ra trạng thái hời hợt về mặt văn hóa. Điều này sẽ khiến cho các hành vi tìm kiếm lợi ích của mỗi cộng đồng trở nên khó chấp nhận trong mắt những cộng đồng khác.
Thực tế cho thấy, ở những cộng đồng có nền văn hoá lạc hậu, thái độ cứng nhắc, không cởi mở và không khách quan đối với văn hoá tạo ra sự đối kháng không phải chỉ giữa tầng lớp này với tầng lớp kia, giữa thế hệ này với  thế hệ kia trong cộng đồng mà hơn thế giữa chính cộng đồng đó với thế giới bên ngoài. Sự phá hoại của văn hoá mặc dù lâu hơn nhưng lớn hơn rất nhiều so với sự phá hoại của chính trị. Sự phá hoại đó thể hiện một cách hiền lành dưới dạng kìm hãm hay không hiền hành dưới dạng xung đột sắc tộc và tôn giáo, cho nên cần phải có thái độ khoa học với văn hoá. Cần phân tích cách đưa các yếu tố văn hoá hỗ trợ và lý giải các quá trình phát triển, trong đó có lợi ích tinh thần lâu dài và gián tiếp, cho nên con người phải biết cách nhân nhượng đối với những xung đột quyền lợi mang tính văn hoá. Tóm lại, cần phải có thái khoa học đối với vai trò của văn hóa trong tiến trình phát triển của nhân loại nói chung và ở các nước nói riêng.
Trong thời đại hội nhập và toàn cầu hoá hiện nay, mỗi một nền văn hoá, mỗi một quốc gia không thể tồn tại độc lập với thế giới bên ngoài. Nền văn hoá lạc hậu, không cởi mở chắc chắn không đủ khả năng giúp con người vượt qua ngưỡng của sự chậm phát triển do nó cản trở sự đồng thuận trong nhận thức của cộng đồng. Đã đến lúc các cộng đồng văn hoá cá biệt nhận ra rằng, cơ hội chắc chắn sẽ đến từ việc nâng cao tính cởi mở của nền văn hoá vì mở cửa về văn hoá sẽ giúp một cộng đồng nâng cao năng lực thu nhận các giá trị tiến bộ và loại bỏ những gì lạc hậu và cản trở sự phát triển, cũng tức là xúc tiến sự đồng thuận trong việc vượt qua những khó khăn về nhận thức và hiện thực hoá các cơ hội phát triển của cộng đồng.

Văn hóa chính là cái nôi nuôi dưỡng cho mọi sự phát triển. Văn hoá tạo ra môi trường sống và không gian tinh thần để nâng đỡ các không gian chính trị và không gian kinh tế. Chính bởi vậy, sự phát triển về kinh tế và chính trị phụ thuộc đáng kể vào không gian tinh thần đó. Nếu không gian tinh thần lạc hậu, con người sẽ nảy sinh tâm lý tự mãn về những giá trị của mình, rất khó khăn trong việc nhận ra cái mới và tiếp cận cái mới, và do đó, sẽ bỏ lỡ các cơ hội phát triển.
Bình Toti@

TÁC GIẢ: Unknown // 12/02/2013 09:57:00 CH
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

32 nhận xét:

 1. Cần phải đổi mới tư duy văn hóa. Có nghĩa là phải biết đặt phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế. Có thể nói đổi mới tư duy về văn hoá phải bắt đầu từ nhận thức, coi văn hóa là động lực và đòn bẩy thúc đẩy kinh tế phát triển và làm “hài hòa hóa” các mối quan hệ xã hội và “lành mạnh hóa” môi trường xã hội… Để nâng tầm văn hóa thì phải đẩy mạnh quảng bá văn hóa Việt Nam ra nước ngoài

  Trả lờiXóa
 2. Kinh tế và văn hóa tương tác biện chứng với nhau. Trong mối quan hệ này kinh tế càng phát triển thì văn hóa càng sôi nổi, rầm rộ. Ngược lại, nếu hoạt động văn hóa sôi nổi, hiệu quả thì tác động đến sự phát triển kinh tế. Như vậy, cần lấy kinh tế để đầu tư cho văn hóa thật nhiều và đúng chỗ, khi văn hóa phát triển mạnh mẽ và hiệu quả thì sẽ tác động cực kỳ mạnh mẽ đến nền kinh tế

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Văn hóa và phát triển có mối quan hệ biện chứng sâu sắc. Nếu có bề dày kinh nghiệm văn hóa, chúng ta sẽ có khả năng đồng cảm với những cộng đồng khác trong quá trình tương tác. Sự hiểu biết lẫn nhau sẽ khiến mỗi cộng đồng trở nên tinh tế hơn trong các hành vi tìm kiếm lợi ích của mình. Ngược lại, sự phát triển quá nhanh sẽ không tạo điều kiện cho sự ngưng tụ các kinh nghiệm văn hóa và tạo ra trạng thái hời hợt về mặt văn hóa.

   Xóa
  2. các quốc gia dang phát triển luôn cảm thấy mình bị thua thiệt khi tham gia vào quá trình hội nhập và toàn cầu hóa, cho đến khi nhận ra rằng các cơ hội bị bỏ lỡ do sự dị biệt về văn hóa chính là thông diệp về ảnh hưởng của tính lạc hậu tương đối của văn hóa.

   Xóa
 3. Văn hóa là một “nguồn lực mềm” làm động lực và đòn bẩy thúc đẩy kinh tế phát triển và làm “hài hòa hóa” các mối quan hệ xã hội và “lành mạnh hóa” môi trường xã hội.
  Một trong những nội dung quan trọng trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) thông qua tại Đại hội XI là Đảng ta đã nêu lên định hướng về văn hóa với nội hàm toàn diện, sâu sắc: “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ; làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển”.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận thức về tính giới hạn của sự lạc hậu tương đối về văn hóa thể hiện sự khôn ngoan của con người trong việc phân loại những công cụ hỗ trợ sự phát triển. Có thể nói, sự lạc hậu về mặt văn hóa, nếu nhìn từ góc độ này, sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tiến trình phát triển của mỗi cá thể, mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc và thậm chí tạo ra những trở ngại rất lớn trên phạm vi toàn cầu.

   Xóa
 4. Không nói cũng biết, lạc hậu là khổ như thế nào. Thông tin về đất nước không biết, khôn được tiếp cận với những tri thức mới , tiên tiến của xã hội, đầu óc chỉ quanh quẩn bốn cột nhà và góc bếp. Đặc biệt những người lạc hậu là đối tượng đầu tiên bọn phản động nhắm tới để kêu gọi, kích động, lợi dụng vào các hoạt động biểu tình, nổi loạn...

  Trả lờiXóa
 5. thế giới đang diễn ra sự chuyển đổi mô hình phát triển trong ý tưởng về bản chất của sự tăng trưởng và sự phát triển, hướng đến một nhận thức về vai trò của văn hoá trong việc tác động đến các hoạt động kinh tế ở các cộng đồng nhỏ và các cộng đồng lớn và đặc biệt nhấn mạnh các quá trình tăng trưởng và sự thay đổi ở các nước đang phát triển. Trung tâm của sự chuyển đổi này là việc định hướng lại tư duy phát triển từ một mô hình phát triển lấy hàng hoá vật chất làm trung tâm sang mô hình lấy con người làm trung tâm. Sự chuyển đổi trong tư duy phát triển này ngày càng hiện hữu trong chính sách của nhiều quốc gia trên thế giới . Khẳng định điều đó cho chúng ta nhận thức rõ hơn cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn của chiến lược xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá mà Đảng ta đã đề ra: văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, là động lực cho sự phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Văn hóa là cái nôi nuôi dưỡng mọi sự phát triển. Văn hóa tạo ra môi trường sống và không gian tinh thần để nâng đỡ các không gian chính trị và không gian kinh tế. Chính bởi vậy, sự phát triển về kinh tế và chính trị phu thuộc đáng kể vào không gian tinh thần đó. Nếu không gian tinh thần lạc hậu, con người sẽ nảy sinh tâm lý tự mãn về những giá trị của mình, rất khó khăn trong việc nhận ra cái mới và tiếp cận với cái mới, và do đó, sẽ bỏ lỡ các cơ hội phát triển.

   Xóa
 6. Không thể phủ nhận sự kìm hãm của văn hóa lạc hậu đối với tiến trình phát triển của nhân loại nói chung và của thế giới thứ ba nói riêng.Văn hóa tạo ra sự thuận lợi cho phát triển mọi mặt.Chính vì vậy chúng ta cần phải loại bỏ những thứ văn hóa lạc hậu,cứng nhắc kia ra khỏi đất nước.Để đất nước có thể phát triển một cách mạnh mẽ hơn.

  Trả lờiXóa
 7. Trong Nghị quyết Trung ương 5 ( Khóa VIII), Đảng ta khẳng định: Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra trong quá trình dựng nước và giữ nước…, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc.
  Văn hóa là mục tiêu của sự phát triển bởi lẽ, văn hóa do con người sáng tạo ra, chi phối toàn bộ hoạt động của con người, là hoạt động sản xuất nhằm cung cấp năng lượng tinh thần cho con người, làm cho con người ngày càng hoàn thiện, xa rời trạng thái nguyên sơ ban đầu khi từ con vật phát triển thành con người. Con người tồn tại, không chỉ cần những sản phẩm vật chất mà còn có nhu cầu hưởng thụ sản phẩm văn hóa tinh thần, con người và xã hội loài người càng phát triển thì nhu cầu văn hóa tinh thần đòi hỏi ngày càng cao. Đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần đó chính là đảm bảo sự phát triển ngày càng nhiều của cải vật chất cho con người và xã hội.
  Có thể nói, văn hóa phát triển thì kinh tế - xã hội,...mới có thể phát triển được

  Trả lờiXóa
 8. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời là mục tiêu của sự phát triển. Vì xét cho cùng, mọi sự phát triển đều do con người quyết định mà văn hóa thể hiện trình độ vun trồng ngày càng cao, càng toàn diện con người và xã hội, làm cho con người và xã hội ngày càng phát triển, tiến bộ; điều đó nghĩa là ngày một xa rời trạng thái nguyên sơ, mông muội để tiến tới một cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và văn minh. Trong đó, bản chất nhân văn, nhân đạo của mỗi cá nhân cũng như của cả cộng đồng được bồi dưỡng; phát huy trở thành giá trị cao quý và chuẩn mực tốt đẹp của toàn xã hội. Mục tiêu này phù hợp với khát vọng lâu đời của nhân loại và là mục đích phát triển bền vững, tiến bộ của các quốc gia, dân tộc. Đây là một nội dung quan trọng của Chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang xây dựng

  Trả lờiXóa
 9. rước đây, để phát triển kinh tế, người ta thường nhấn mạnh và khai thác yếu tố lao động của con người cho sự phát triển. Ngày nay, trong điều kiện của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, yếu tố quyết định cho sự phát triển là trí tuệ, là thông tin, là sáng tạo và đổi mới không ngừng nhằm tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần ngày càng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng và phong phú của mỗi người cũng như của toàn xã hội.

  Trong thời đại ngày nay, một nước giàu hay nghèo không chỉ ở chỗ có nhiều hay ít lao động, vốn, kỹ thuật và tài nguyên thiên nhiên, mà chủ yếu ở chỗ có khả năng phát huy đến mức cao nhất tiềm năng sáng tạo của nguồn lực con người hay không? Tiềm năng sáng tạo này nằm trong các yếu tố cấu thành văn hóa, nghĩa là trong ý chí tự lực, tự cường và khả năng hiểu biết, trong tâm hồn, đạo lý, lối sống, trình độ thẩm mỹ của mỗi cá nhân và của cả cộng đồng.

  Trả lờiXóa
 10. Một chính sách phát triển đúng đắn là chính sách làm cho các yếu tố cấu thành văn hóa thấm sâu vào tất cả các lĩnh vực sáng tạo của con người: văn hóa trong sản xuất, văn hóa trong quản lý, văn hóa trong lối sống, văn hóa trong giao tiếp, văn hóa trong sinh hoạt gia đình, ngoài xã hội, văn hóa trong giao lưu và hợp tác quốc tế… Nói cách khác, hàm lượng trí tuệ, hàm lượng văn hóa trong các lĩnh vực của đời sống con người càng cao bao nhiêu thì khả năng phát triển kinh tế - xã hội càng trở nên hiện thực bấy nhiêu.

  Văn hóa là hệ điều tiết của sự phát triển. Bởi lẽ, văn hóa phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của các nhân tố khách quan và chủ quan, của các điều kiện bên trong và bên ngoài, bảo đảm cho sự phát triển được hài hòa, cân đối, lâu bền.

  Trả lờiXóa
 11. Nhận thức sâu sắc giá trị của văn hóa trong quá trình phát triển, Đảng ta xác định tiến hành đồng bộ và gắn kết chặt chẽ ba lĩnh vực: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt cùng với việc xây dựng văn hóa, nền tảng tinh thần của xã hội nhằm tạo nên sự phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững của đất nước. Trong đó, nội dung xây dựng văn hóa được xác định: “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, một định hướng quan trọng để đất nước phát triển bền vững

  Trả lờiXóa
 12. Ở bất cứ khoảng thời gian nào cũng thế, từ xã hội cộng sản nguyên thủy cho đến xã hội chủ nghĩa hiện nay, yếu tố văn hóa luôn là yếu tố quan trọng, tạo ra sự phát triển của xã hội nói chung. nếu văn hóa phát triển mà không theo kịp với sự phát triển của xã hội thì đó sẽ là yếu tố kìm hãm sự phát triển của xã hội

  Trả lờiXóa
 13. Văn hoá và phát triển có mối quan hệ biện chứng sâu sắc: Nếu có bề dày kinh nghiệm văn hoá, chúng ta sẽ có khả năng đồng cảm với những cộng đồng khác trong quá trình tương tác. Đó là điều mà chúng ta không thể phủ nhận, là thực trạng chung của mỗi quốc gia. vì vậy, phát triển kinh tế đất nước luôn phải gắn chặt với nhiệm vụ giữ gìn nét đẹp văn hóa đất nước.

  Trả lờiXóa
 14. Trong thời đại hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, mỗi một nền văn hoá, mỗi một quốc gia không thể tồn tại độc lập với thế giới bên ngoài. Nền văn hóa lạc hậu, không cởi mở chắc chắn không đủ khả năng giúp con người vượt qua ngưỡng của sự chậm phát triển do nó cản trở sự đồng thuận trong nhận thức của cộng đồng.

  Trả lờiXóa
 15. Văn hóa chính là cái nôi nuôi dưỡng mọi sự phát triển. Văn hóa tạo ra môi trường sống và không gian tinh thần để nâng đỡ các không gian chính trị và không gian kinh tế. Chính bởi vậy, sự phát triển về kinh tế và chính trị phụ thuộc đáng kể vào không gian tinh thần đó. Nếu không gian tinh thần lạc hậu, con người sẽ nảy sinh tâm lý tự mãn về những giá trị của mình, rất khó khăn trong việc nhận ra cái mới và tiếp cận cái mới, và do đó, sẽ bỏ lỡ các cơ hội phát triển.

  Trả lờiXóa
 16. một điều mà chúng ta không thể phủ nhận, đó chính là việc văn hóa có ảnh hưởng một cách sâu sắc và có yếu tố quyết định đối với sự phát triển của một quốc gia. Nó quyết định hinh thái phát triển xã hội cũng như định hướng phát triển của xã hội đó. Vì vậy, giữ gìn và phát triển văn hóa một cách đúng đắn, hợp lý là một điều hết sức cần thiết.

  Trả lờiXóa
 17. văn hóa và sự phát triển xã hội có một sự liên quan chặt chẽ với nhau, có mối liên hệ mật thiết và không thể tách rời. Văn hóa quyết định sự phát triển của xã hội đó . vì vậy, trong mọi bối cảnh, trong mọi tình hình thì nhiệm vụ giữ gìn và phát triển văn hóa luôn là một điều được đặt lên hàng đầu.

  Trả lờiXóa
 18. không những chỉ có chính trị và kinh tế mới ảnh hưởng đến sự phát triển của một nước, mà văn hóa cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của một nước. sự phát triển nhưng cũng cần bảo tồn và phát triển nền văn hóa dân tộc của nước mình nhưng không vì thế mà những nền văn hóa lạc hậu vẫn được sử dụng rộng rãi được, điều đó kìm hãm sụ phát triển của thời đại, đi ngược với những nghiên cứu của khoa học hiện đại. vậy nên chúng ta nên lưu giữ những nét đẹp văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc mình nhưng cũng không nên loại bỏ các nền văn hóa lạc hậu đi.

  Trả lờiXóa
 19. Lạc hậu là hòn đã cản lớn nhất đối với quá trình phát triển đất nước, nhận ra vấn đề này đất nước ta đã có nhiều chính sách để phổ cập kiến thức đến nhiều vùng miền khắp cả nước. Lạc hậu cũng là điểm yếu mà kẻ xấu thường lợi dụng để lừa gạt đồng bào ta, lôi kéo kích động đồng bào kém hiểu biết để phục vụ lợi ích của chúng.

  Trả lờiXóa
 20. Trong thời đại hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, mỗi một nền văn hoá, mỗi một quốc gia không thể tồn tại độc lập với thế giới bên ngoài. Nền văn hóa lạc hậu, không cởi mở chắc chắn không đủ khả năng giúp con người vượt qua ngưỡng của sự chậm phát triển do nó cản trở sự đồng thuận trong nhận thức của cộng đồng. Đã đến lúc các cộng đồng văn hóa cá biệt phải nhận ra rằng, cơ hội chắc chắn sẽ đến từ việc nâng cao tính mở của nền văn hóa vì mở cửa về văn hóa sẽ giúp một cộng đồng nâng cao năng lực thu nhận các giá trị tiến bộ và loại bỏ những gì lạc hậu và cản trở sự phát triển, cũng tức là xúc tiến sự đồng thuận trong việc vượt qua những khó khăn về nhận thức và hiện thực hóa các cơ hội phát triển của cộng đồng.

  Trả lờiXóa
 21. Văn hóa chính là cái nôi nuôi dưỡng mọi sự phát triển. Văn hóa tạo ra môi trường sống và không gian tinh thần để nâng đỡ các không gian chính trị và không gian kinh tế. Chính bởi vậy, sự phát triển về kinh tế và chính trị phụ thuộc đáng kể vào không gian tinh thần đó. Nếu không gian tinh thần lạc hậu, con người sẽ nảy sinh tâm lý tự mãn về những giá trị của mình, rất khó khăn trong việc nhận ra cái mới và tiếp cận cái mới, và do đó, sẽ bỏ lỡ các cơ hội phát triển.

  Trả lờiXóa
 22. Văn hóa và phát triển có mối quan hệ biện chứng sâu sắc. Nếu có bề dày kinh nghiệm văn hoá, chúng ta sẽ có khả năng đồng cảm với những cộng đồng khác trong quá trình tương tác. Sự hiểu biết lẫn nhau sẽ khiến mỗi cộng đồng trở nên tinh tế hơn trong các hành vi tìm kiếm lợi ích của mình.

  Trả lờiXóa
 23. Các quốc gia đang và kém phát triển thường có khuynh hướng duy trì bản sắc văn hóa như một bằng chứng về sự khác biệt, thậm chí lo ngại rằng, toàn cầu hóa sẽ xói mòn bản sắc văn hóa và bản lĩnh văn hóa, quên mất rằng bản sắc văn hóa hay bản lĩnh văn hóa đều được hình thành sau những quá trình lâu dài, tự nhiên và không thể biến mất trước những tương tác về văn hóa.

  Trả lờiXóa
 24. Nền văn hóa của mỗi quốc gia , mỗi dân tộc là khác nhau . từ sự khác nhau đó dẫn tới những nét cơ bản khác nhau của mỗi quốc gia , Và cũng từ đó mà chúng ta thấy không một quốc gia nào có quyền áp đặt lên một quốc gia khác , vì đấy không phải đại diện cho nền văn hóa của họ .

  Trả lờiXóa
 25. Trong thời đại này , công nghệ liên kết các nền văn hóa lại với nhau . Tuy nhiên không vì thế mà chúng ta hòa tan vào trong đó . Phải giữ được bản sắc của dân tộc mình , tiếp thu những tinh hoa của văn hóa nước ngoài vào thôi. Có bản sắc riêng của dân tộc mới làm cho dân tộc đứng vững mạnh , và phát triển một cách bền vững được .

  Trả lờiXóa
 26. Cần tôn trọng văn hóa nhưng không có nghĩa là tiếp tục những văn hóa cổ hủ , hoặc xóa bỏ toàn bộ đi văn hóa của dân tộc . trong thời kì phát triển này thì chúng ta cần tiếp thu những văn hóa khác , nhưng chỉ dừng ở mức tham khảo chứ không phải thay đổi theo họ. Mỗi dân tộc đều có một nét văn hóa riêng. dân tộc nào giữ được văn hóa thì cũng giữ được bản sắc riêng của mình .

  Trả lờiXóa
 27. Cần phân tích cách đưa các yếu tố văn hoá hỗ trợ và lý giải các quá trình phát triển, trong đó có lợi ích tinh thần lâu dài và gián tiếp, cho nên con người phải biết cách nhân nhượng đối với những xung đột quyền lợi mang tính văn hoá. văn hóa nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc để người dân ta có thể học hỏi thêm từ nhiều nước bên ngoài nữa nên vì vậy mà chúng ta phải có những chính sách thật hợp lí

  Trả lờiXóa
 28. văn hóa cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của một nước. sự phát triển nhưng cũng cần bảo tồn và phát triển nền văn hóa dân tộc của nước mình nhưng không vì thế mà những nền văn hóa lạc hậu vẫn được sử dụng rộng rãi được, chúng ta cần có những chính sách hợp lí hơn để phát triển văn hóa nước ta đậm đà bản sắc dân tộc

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ