Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CỦA CON NGƯỜI, CÔNG DÂN ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992


Bình Toti@

         Lịch sử xã hội loài người đã chứng minh ở bất cứ thời điểm nào trên thế giới, vấn đề quyền con người (hay còn gọi là nhân quyền) luôn luôn là một trong những tiêu chí cơ bản đánh giá sự phát triển và tiến bộ của mỗi xã hội, mỗi quốc gia, dân tộc. Nói đến quyền con người là người ta muốn đề cập đến những nhu cầu, lợi ích tự nhiên, vốn có và khách quan, được ghi nhận, bảo vệ và bảo đảm thực hiện trong pháp luật của một quốc gia và trong các thỏa thuận quốc tế. Tuy ở mỗi quốc gia có những đánh giá, nhìn nhận khác nhau về quyền con người nhưng đều thống nhất nhận thức ở chỗ quyền con người là những giá trị cao cả, thiêng liêng cần phải được hết sức tôn trọng và bảo vệ trong mọi xã hội và trong mọi thời kỳ lịch sử.        Liên quan đến lịch sử phát triển của quyền con người, các nhà nghiên cứu đã chia các quyền thành 3 “thế hệ”. “Thế hệ” thứ nhất: các quyền dân sự, chính trị; “thế hệ” thứ hai: các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa; “thế hệ” thứ ba: quyền tự quyết dân tộc, quyền phát triển… “Thế hệ” quyền con người thứ nhất (các quyền dân sự, chính trị) tập trung vào hai vấn đề chính: sự tự do và sự tham gia vào đời sống chính trị xã hội của cá nhân. Cụ thể hơn, đó là quyền sống, quyền tự do tư tưởng, tự do tôn giáo, tín ngưỡng, tự do biểu đạt, quyền được bầu cử, ứng cứ, quyền được xét xử công bằng. 

     Xét trên bình diện quốc tế, các quyền và tự do này đầu tiên được ghi nhận trong Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người năm 1948 (Universal Declaration of Human Rights – UDHR), sau đó tiếp tục được khẳng định và cụ thể hóa trong một số văn kiện quốc tế mà đặc biệt là Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) (đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 1966).

        Ở Việt Nam, ngay từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã hết sức quan tâm đến vấn đề quyền con người, trong đó có quyền dân sự, chính trị. Các quyền này được thể hiện tại chương 2 của Hiến pháp 1946, chương 3 của Hiến pháp 1959, chương 5 của Hiến pháp 1980, chương 5 của Hiến pháp 1992 và chương 2 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. So với các bản Hiến pháp trước đó, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, trong đó có quyền dân sự, chính trị đã có nhiều sửa đổi, bổ sung và thêm mới để xác định rõ hơn vị trí và tầm quan trọng của các quyền đó.

       Qua nghiên cứu Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 quy định về các quyền dân sự, chính trị, có thể thấy một số điểm sau:

Thứ nhất, về số lượng các quyền dân sự, chính trị được liệt kê.

       So với lý luận về quyền con người và các tuyên ngôn, tuyên bố, công ước quốc tế về quyền con người thì Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 còn thiếu một quyền cũng rất quan trọng, đó là quyền tự do tư tưởng. Có thể nói quyền tự do tư tưởng là một trong những quyền cơ bản, thường trực xuất hiện và gắn chặt với con người. Đây là quyền tự do suy nghĩ về các vấn đề, từ chính trị, kinh tế, xã hội đến các vấn đề về tôn giáo, tín ngưỡng, tự do tin tưởng, niềm tin cá nhân… Tự do về tư tưởng thường trực trong mỗi con người và không ai có thể kiểm soát, cũng như cấm đoán được tư tưởng người khác. Ngay cả khi một cá nhân có những tư tưởng chống đối lại một thể chế, nhà nước mà chưa thể hiện ra bằng những hành vi cụ thể thì những tư tưởng này chưa bị điều chỉnh bởi các quy định của pháp luật.

Thứ hai, những vấn đề về quy định cụ thể hướng dẫn thực hiện và đảm bảo các quyền dân sự, chính trị.

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã ghi nhận một cách rõ ràng khẳng định của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo vệ và thức đẩy các quyền con người, quyền cơ bản của công dân thông qua việc bảo đảm các quyền đó. Khi đề cập đến từng quyền dân sự, chính trị, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cũng đều có những quy định rõ vấn đề này.

Chẳng hạn như, đối với quyền bất khả xâm phạm về thân thể, Điều 20 của Dự thảo ghi rõ “được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm”. Hay đối với quyền tự do đi lại và cư trú, Điều 23 của Dự thảo quy định ‘’Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước theo quy định của pháp luật”…

Thứ ba, quy định về giới hạn quyền con người, quyền cơ bản của công dân.

Giới hạn áp dụng một số quyền là quy định được ghi nhận trong các điều luật về quyền con người mà cho phép một quốc gia áp đặt một số điều kiện với việc thực hiện hay thụ hưởng một số quyền con người nhất định.

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã có quy định về việc giới hạn quyền con người, quyền cơ bản của công dân nói chung, các quyền dân sự, chính trị nói riêng tại Điều 14 như sau “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lí do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức, sức khỏe của cộng đồng”.

Cách thức quy định về giới hạn các quyền dân sự, chính trị được thể hiện rõ trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị ICCPR 1966 của Liên hợp quốc. Theo đó các quyền bị giới hạn gồm quyền tự do đi lại, cư trú, xuất nhập cảnh (Điều 12), quyền được xét xử công khai (Điều 14), quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo (Điều 18), quyền tự do ngôn luận (Điều 19), quyền hội họp hòa bình (Điều 21), quyền tự do lập hội (Điều 22). Liên quan đến các quyền này, Công ước trên cũng nhấn mạnh (được lặp lại gần như nguyên văn ở các điều luật trên) các mục đích là điều kiện để giới hạn gồm: bảo vệ an ninh quốc gia, để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, để bảo vệ sức khỏe hay đạo đức của cộng đồng và để bảo vệ các quyền, tự do hợp pháp của người khác. Đồng thời để nhằm tránh sự tùy tiện trong việc áp đặt các quyền, Công ước này cũng ghi rõ những giới hạn đó phải được quy định trong luật.

Như vậy có thể thấy, so với Công ước ICCPR 1966, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 không quy định (có tính nhấn mạnh và được lặp lại) ở những quyền nào của con người, của công dân mà chỉ quy định ở một điều chung. Theo chúng tôi, đây là quy định hết sức đúng đắn, có tính bao trùm. Tuy nhiên, cũng thấy trong Dự thảo này chưa quy định về mục đích bảo vệ các quyền, tự do của người khác.

Có thể nói rằng, với việc kế thừa, tiếp thu có chọn lọc và phát triển so với các bản Hiến pháp trước, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã có những sửa đổi, bổ sung, thêm mới một cách cụ thể hơn, đầy đủ hơn các quy định về quyền dân sự, chính trị của con người, công dân. Tuy nhiên, như đã phân tích nói trên, Dự thảo vẫn còn một số tồn tại nhất định, đòi hỏi cần được nghiên cứu, bổ sung sao cho đáp ứng tốt nhất việc đảm bảo các quyền con người, công dân trong thực tế cũng như phù hợp với các quy định trong các công ước quốc tế về quyền con người, quyền công dân trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng.

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 rất tôn trọng quyền con người, quyền công dân
Liên quan đến các quyền dân sự, chính trị, đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 nên được sửa đổi bổ sung một số vấn đề như:

Một là, bổ sung thêm quyền tự do tư tưởng tại Điều 24 của Dự thảo. Với tinh thần đó, Khoản 1, Điều 24 của Dự thảo nên là: “1. Mọi người có quyền tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào…”.

Hai là, thêm cụm từ “để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của người khác” tại Điều 14 của Dự thảo. Theo tinh thần đó, Khoản 2 Điều 14 của Dự thảo sẽ là “2. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức, sức khỏe cộng đồng hoặc để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của người khác”.


FACEBOOK COMMENTS

23 nhận xét:

 1. Bài viết khá khúc triết, lập luận sắc sảo. Rất đáng nên đọc

  Trả lờiXóa
 2. Mấy bác dân chủ mà đọc bài này thì chắc cũng bớt to mồm hơn. Các bác chỉ lừa bọn trẻ hay bị kích động thôi chứ có lập luận được gì là hay, là để thuyets phục người khác được đâu. Mình cứ thấy các bác nói luật mình vênh lập quốc tế, thế mà chẳng thấy gì khác cả

  Trả lờiXóa
 3. Quyền co người, quyền công dân luôn được các quốc gia tôn trọng đấy chứ. Tuy nhiên mức độ quyền và giới hạn quyền phụ thuộc nhiều vào trình độ dân trí và nền dân chủ của các nước đó.

  Trả lờiXóa
 4. Mỹ họ nói người dâ có quyền tự do có súng. Thế nhưng bao nhiêu vụ sát hại dã man xảy ra thì tự do ấy có tốt không. Tôi là người dân Việt Nam, tôi không cần quyền tự do này.

  Trả lờiXóa
 5. Mỗi quốc gia quy định về các quyền của công dân mình cũng có sự khác nhau. Quan trọng nhất là tôn trọng các quyền đó thế nào thôi

  Trả lờiXóa
 6. Dĩ nhiên luật quốc gia cũng cần phù hợp với các quy định quốc tế tuy nhiên đã là công dân thì theo như bài viết cần tuân thủ luật pháp quốc gia mình. Bao giờ cũng phải chú ý tinh thần thượng tôn pháp luật chứ

  Trả lờiXóa
 7. Bài viết rất hay, có một cách nhìn nhiều khía cạnh. Cái bon rận ghẻ mà đọc những bài thế này, hết há miệng. bọn ấy chỉ cơ hội, hở ra là cắn xé lấy tiền.

  Trả lờiXóa
 8. Các quyền dân sự, chính trị của con người, công dân được quy định trong dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 đã quy định rất rõ ràng về các quyền lợi chính đáng, thiết thân của nhân dân. Hiến pháp Việt Nam vô cùng nhân đạo, thể hiện rõ đường lối của Đảng lấy dân làm gốc, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Một bản hiến pháp tiến bộ như vậy mà các thế lực phản động, thủ địch suốt ngày kêu gào về dân chủ, tiến bộ không có ở Việt Nam. Đúng là đáng buồn cười.

  Trả lờiXóa
 9. Ai dà. Họ không kêu thì bên ngoài àm sao rót tiền cho được đây.

  Trả lờiXóa
 10. Ừ. Bài viết này như An Nhiên viết hay, thể hiện tác giả là người có trình độ về luật. Tiến sĩ họ Cù chắc thua xa.

  Trả lờiXóa
 11. bản dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 đã kế thừa được những điểm mạnh của những bản hiến pháp trước đó, đồng thời bổ sung thêm những điểm còn thiếu sót. Qua đó, càng đề cao quyền con người ở Việt Nam - một nước xã hội chủ nghĩa đang từng bước đi lên con đường chủ nghĩa xã hội. Đọc bài viết này chắc bè lũ phản động xuất ngày hô hào dân chủ cũng phải cứng họng.

  Trả lờiXóa
 12. quyền con người là quyền thiêng liêng, không ai có thể xâm phạm. Ở Việt Nam, quyền con người càng được đề cao hơn bao giờ hết. Điều đó được thể hiện qua các bản hiến pháp trước đây. Và rõ nét nhất là bản dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992. Vậy mà các thế lực phản động suốt ngày tự cho mình là những nhà dân chủ đi kêu gọi quyền con người ở Việt Nam. Đúng thật là nực cười.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bọn nó phải làm thế thì mới có cơm ăn áo mặc chứ

   Xóa
 13. Bây giờ ở thế kỷ nào mà vẫn còn bàn đến luật đây. Mọi người tự giác hết rồi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Càng văn minh thì luật pháp càng phải chặt chẽ, cô dọng, dễ hiểu, dễ vận dụng và không có cơ hội cho việc lạm dụng chúng. Một quốc gia mạnh là một quốc gia sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

   Xóa
 14. các quyền tự do, dân chủ không phải tự nhiên mà có. Nó cần dược sự đồng thuận của cả xã hội, không phụ thuộc vào bất cứ ai và thế lực nào. Một quốc gia có những quyền này nhưng không thể bắt các quốc gia khác cũng phải có như thế. Mỹ có quyền đi do thám, theo dõi các quốc gia khác, trong đó có cả đồng minh nhưng không thể buộc Việt Nam phải có quyền đi theo dõi người khác được.

  Trả lờiXóa
 15. Tự do phải trog khuôn khổ

  Trả lờiXóa
 16. Cũng chẳng biết thế nào, dù chưa sửa đổi thì ở Việt Nam quyền dân chủ, quyền cơ bản của con người ở nước ta vẫn được đảm bảo, có chăng sau khi sửa đổi hiến pháp, những quy định mới sẽ thắt chặt quản lý những trường hợp lợi dụng quyền con người, quyền dân chủ để hoạt động chống nhà nước hơn mà thôi.

  Trả lờiXóa
 17. Tuy bài viết mới chỉ nêu qua một số vấn đề cần sửa đổi trong bản dự thảo Hiến pháp năm 1992 và bản dự thảo này còn phải sửa đổi khá nhiều vấn đề nữa, tuy nhiên với những góp ý một cách sát thực, sâu sắc như thế này chắc chắn rằng bản dự thảo Hiến pháp năm 1992 sẽ có giá trị hơn rất nhiều!

  Trả lờiXóa
 18. Các quyền cơ bản của công dân rất đáng được đặt ra trong bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. ngày nay, khi trình độ hiểu biết pháp luật của người dân đã được nâng cao rõ rệt thì việc tôn trọng các quyền tự do cơ bản của công dân cần thiết phải càng được coi trọng hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 19. Thông qua những đợt góp ý Hiến pháp, mặc dù có thể tốn kém về công sức, tiền bạc nhưng cũng là một hình thức tuyên truyền pháp luật của Nhà nước và là một kênh thu thập thông tin về niềm tin của nhân dân đối với Nhà nước của mình

  Trả lờiXóa
 20. Lập luận rất hay, rất chặt chẽ và thuyết phục. Đọc mấy cái này chắc mấy con rận phỉ im mồm thôi, chứ nói làm sao nổi. Với những lời lẽ đanh thép và chứng cứ hết sức chắc chắn như vậy, bài viết khiến chúng ta có một niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng, của nhà nước ta. đó là điều hết sức tốt đẹp.

  Trả lờiXóa
 21. Qua những lần sửa đổi và bổ sung, hiến pháp của chúng ta lại được bổ sung thêm những điều kiện, những chính sách để phù hợp với thực tế hơn, để kịp thời đáp ứng lợi ích người dân và với tốc độ phát triển của xã hội hơn. Đó là điều rất cần thiết và hết sức đáng ghi nhận. Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng , nhà nước ta là điều hết sức đúng đắn.

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ