Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, khẳng định vai trò quan trọng của Đảng cộng sản Việt nam


Hải Trang

         Toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế trong giai hiện nay là điều kiện cần và đủ cho sự phát triển một cách toàn diện của mỗi một quốc gia trong đó có Việt Nam.

         Mở cửa hội nhập là điều tất yếu trong chiến lược phát triên đất nước, nhưng hòa nhập nhưng không hòa tan, giữ vững bản saắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại…cùng với đó là sự kiên định một cách tuyệt đối về vị trí vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản- Đảng tiên phong của nhân dân lao động, của dân tộc Việt Nam. Vì vây tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị là vấn đề luôn được đặt lên hàng đầu. Nhằm khẳng định được vai trò to lớn của Đảng cộng sản Việt Nam trong mọi thời kỳ phát triển đất nước.


         Xây dựng Đảng về chính trị là quá trình xác lập, củng cố hệ tư tưởng trong Đảng, trên cơ sở đó xuất phát từ thực tiễn để xây dựng được đường lối chinh trị dung đắn, lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối đó củng cố nâng cao vai trò lãnh đạo uy tín chính trị của Đảng.

      Xây dựng Đảng về chính trị là nâng cao bản lĩnh chính trị về trình độ trí tuệ của Đảng, bồi dưỡng giáo dục và nâng cao trình độ cho đội ngũ Đảng viên. Có thể nói, Đảng ta là một Đảng truyền thống, trải qua 83 năm thành lập và phát triển, Đảng ta vẫn là đội tiên phong , có tổ chức và là hình thức tổ chức giai cấp cao nhất của giai cấp công nhân. Đảng ra đời kiên định chũ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng chủ động sáng tạo vào cách mạng dân tộc; qua cá thời kỳ, đại hội mà Đảng ta từng bước phát triển, trưởng thành hơn về mọi mặt. Nhân dân tin tưởng vào sự nghiệp lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Vì vây, nâng cao bản lĩnh chính trị về trình độ trí tuệ của Đảng là vấn đề quan trọng trong việc khẳng định vị thế to lớn của một chính Đảng duy nhất vẫn hoạt động vì nước vì dân: nâng cao khả năng nhận thức, vận dụng đúng các quy luật khách quan; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chũ nghĩa xã hội; kiên quyết đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng…    
        Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, khi các thế lực thù địch bên ngoài, những phần tử cơ hội đang lăm le chống phá Đảng và nhà nước ta thì đây là vấn đề hết sức quan trọng. Sự bành trướng của một bộ phận phản động, chống đối qua các trang mạng xã hội như: Việt Tân, thanh niên công giáo, nhật ký yêu nước…hay sự lêch hướng về chính trị của một số phần tử bị lợi dụng như Nguyên Kha, Phương Uyên, Lê Hiếu Đằng…. trong thời gian qua một lần nữa cho thấy việc nâng cao bản lĩnh chính trị của Đảng là vấn đề cấp thiết. Đảng cần hành động để đập tan moị âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, củng cố lòng tin nơi nhân dân.

      Xây dựng đường lối chính trị đúng đắn nhằm đảm bảo thống nhất giữa tính Đảng và tính khoa học thể hiện được ý chí và nguyện vọng của nhân dân, phục vụ nhân dân và vì lợi ích của nhân dân; phát huy truyền thống của dân tộc, tinh thần cách mạng của toàn Đảng toàn dân.

“ Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lý chói qua tim”

        Ánh sáng của Đảng luôn là ngọn đuốc soi sáng đường đi cho dân tộc. Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở lý luận quan trong cho Đảng ta từng bước xây dựng hoàn thiện về chính trị, trang bị bản lĩnh, ý chí lòng kiên định cho tổ hức Đảng nói chung và mỗi một cán bộ đảng viên nói riêng. Khẳng định được vai trò lãnh đạo duy nhất đúng đắn của Đảng, minh chứng cho những luận điệu sai trái của các thế lực chống đối, ngăn chặn một cách triệt để về âm mưu đa nguyên, đa đảng cũng như đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chũ nghĩa Việt Nam của thế lực phản cách mạng cả trong và ngoài nước.

       Xây dựng, đổi mới để lãnh đạo đất nước phát triển đúng đắn, có hiệu quả củng cố được lòng tin tuyêt đôi nơi nhân dân. Sự đồng lòng, đoàn kết nơi nhân dân là yếu tố quan trọng quyết định sự thắng lợi của Đảng cộng sản Việt nam. Quần chúng là mục tiêu và là động lực cách mạng của Đảng cộng sản Việt nam.

      Chiến tranh cũng như thời bình, công tác xây dựng đất nước bảo vệ độc lập dân tộc là nhiêm vụ không ngừng nghỉ, đòi hỏi sự phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, trên tất cả mọi lĩnh vực.

      Nước Viêt Nam là một nước độc lập, dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng, nhân dân Việt Nam là nhân dân của một nước đoàn kết, có lòng yêu nước nồng nàn. Vì vậy sự đoàn kết thống nhất giữa Đảng cộng sản với nhân dân là sức mạnh to lớn trong công cuộc xây dựng, củng cố, phát triển Đảng, phát triển đất nước.

TÁC GIẢ: Unknown // 10/15/2013 06:09:00 SA
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

21 nhận xét:

 1. Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Đại biểu trung thành của lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mac - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam.Tất cả phải chung tay xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng như vậy phải giử vững vai trò của Đảng cộng sản , khi còn Đảng thì đưa ra được những quyết sách để cho đất nước phát triển không ngừng và giử vững ổn định chính trị

   Xóa
 2. có thể nói rằng, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản là không ai có thể phủ nhận được, lịch sử và hiện tại đã chứng minh cho điều đó, nhưng điều đáng buồn hiện nay là đã có một bộ phận nhỏ Đảng viên tha hóa, biến chất làm mất lòng tin của nhân dân, nên điều cần phải làm ngay của Đảng bây giờ là phải chỉnh đốn Đảng, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng để khẳng định hơn nữa niềm tin của nhân dân vào Đảng

  Trả lờiXóa
 3. từ khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời cho đến nay nó đã chứng minh được vài trò hết sức to lớn của mình, vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với đất nước, nhờ có Đảng mà nhân dân ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, để có được như ngày hôm này, chúng ta cần phải tăng cường tình đoàn kết gắn bó hơn nữa giữa nhân dân và Đảng, để càng làm tăng thêm sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân đối với Đảng cộng sản VIệt Nam

  Trả lờiXóa
 4. Đảng cộng sản là sự lựa chọn của lịch sử, từ khi Đảng ra đời đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để có được ngày hôm nay, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là không thể phủ nhận được. nhưng hiện nay, có một số đảng viên tha hóa biến chất làm cho nhân dân mất lòng tin vào Đảng, điều quan trọng bây giờ là phải chỉnh đốn đảng

  Trả lờiXóa
 5. ĐẢng cộng sản Việt Nam lãnh đạo dât nươc kaf điều hiển nhiên , đó là sự lựa chon của lịch sử , nhiệm vụ của đảng rất lớn lao ,đó là việc xây dựng, đổi mới để lãnh đạo đất nước phát triển đúng đắn, có hiệu quả củng cố được lòng tin tuyêt đôi trong lòng dân!

  Trả lờiXóa
 6. Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là đại diện cho nhân dân, của nhân dân và vì nhân dân, đảng lãnh đạo, chỉ đạo đường lối chính sách, định hướng cho đất nước đi theo con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội một cách đúng đắn, tránh không bị lệch hướng khỏi con đường này, việc bọn phản động bây giờ đang nhằm vào chống phá nhà nước, chính quyền nhân dân đang tập trung chủ yếu vào quyền con người mà thôi, chẳng qua là nhà nước đã quá hoàn thiện về nội dung và hình thức pháp luật ở mọi mặt rồi mà

  Trả lờiXóa
 7. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết tinh của nhiều thứ tinh hoa của chủ nghĩa Mác Lê Nin, thuyết khổng tử.....và rất nhiều những đảng phái khác mà Hồ Chí Minh đã ứng dụng và khéo léo vận dụng vào tình hình nước ta lúc bấy giờ một cách hài hòa và hợp lí, bắt đầu mở đầu từ 34 chiến sĩ dưới sự dẫn dắt của đại tướng Võ Nguyên Giáp thì giờ đây đội quân đó đã thực sự hùng mạnh và nhấn chìm tất cả bè lũ cướp nước và bán nước, giúp chúng ta giành được chiến thắng

  Trả lờiXóa
 8. Đảng cộng sản là đảng cầm quyền ở nước ta. Đảng đưa nước ta thoạt khỏi chiến tranh, Đảng xây dựng đất nước ngày càng phát triển như hiện nay. Đảng lãnh đạo nước ta trong từng bước đi lên. Chúng ta học tập, rèn luyện, năm động và sáng tạo để góp sức xây dựng Đảng

  Trả lờiXóa
 9. Đất nước ta đang trong thời kì hội nhập và phát triển . Đảng và nhà nước sẽ gặp nhiều khó khăn, chúng ta phải bên cạnh ủng hộ, động viên, tạo sức mạnh cho Đảng. Đảng thành lập do dân, lãnh đạo do dân chọn. CHúng ta phải luôn giữ niềm tiên bên Đảng, giúp Đảng xây dựng đất nước.

  Trả lờiXóa
 10. Trong công cuộc đổi mới, Đảng ta gặp không ít khó khăn. Nhất là giai đoạn hòa bình phát triển, các thế lực thù đich tiếp tục dòm ngó nước ta. Chúng luôn bịa đặt, bóp méo sự thật bôi xấu Đảng, chia rẽ tình cảm giữa Đảng và nhân dân, khiến nhân dân hiểu sai về Đảng, nhân dân nổi lên chống phá. Những lúc thế này nhân dân phải đồng lòng, tin tưởng Đảng, đoàn kết với Đảng đẻ bảo vệ và xây dựng đất nước

  Trả lờiXóa
 11. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân. Đảng lãnh đạo nhân dân Việt Nam trong quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Trong lịch sử dân tộc, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo dân tộc ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, không ngừng đưa đất nước phát triển đi lên để sánh vai với các cường quốc năm châu. Trong kháng chiến chống ngoại xâm, Đảng lãnh đạo quân và dân ta bằng các đối sách, chiến lược với kẻ thù để từng bước dành được độc lập hoàn toàn cho dân tộc, để có một Việt Nam thống nhất như ngày hôm nay.

  Trả lờiXóa
 12. Sau khi Đảng ta ra đời, đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Và bây giờ thành một nước đang phát triển xứng tầm với khu vực và thế giới. Đời sống nhân dân được nâng cao, xã hội phát triển. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng là đúng đắn, luôn đề cao tính dân chủ, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, tình hình chính trị, xã hội ổn định, nhân dân có điều kiện làm chủ đất nước. Để trở thành được như ngày hôm nay, có vị trí trên trường quốc tế là nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự quản lý của Nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 13. Đảng cộng sản là Đảng cầm quyền ở nước ta, sự lãnh đạo của Đảng là sự lãnh đạo toàn diện, không một tổ chức, một lĩnh vực nào trong xã hội mà Đảng không lãnh đạo, không chịu trách nhiệm. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chủ trương và chính sách lớn, bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và hành động gương mẫu của Đảng viên. Các đảng viên, cũng như quần chúng nhân dân hãy cũng nhau xây dựng Đang trong sạch và vững mạnh.

  Trả lờiXóa
 14. Đất nước đã giành được hòa bình. Đất nước ngày càng phát triển, các thế lực thù địch hoạt động trong và ngoài nước ngày càng gian xảo. Nó đang cố tình chia rẽ nội bộ Đảng và nhà nước ta. Cán bộ nhà nước và nhân dân phải đoàn kết, tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau xây dựng Đảng và đấu tranh chống các thế lực thù địch

  Trả lờiXóa
 15. lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc đã khẳng đinh vai trò to lớn của sự lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, có đảng lãnh đạo, chỉ huy chúng ta đã đi hết từ những thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hiện nay, đã hòa bình, nước ta đang trong con đường hội nhập và phát triển thì chúng ta cần khẳng định vai trò tuyệt đối của đảng hơn nữa chứ không để các tổ chức phản động có điều kiện chia rẽ, phân hóa đất nước thành nhiều đảng khác nhau. Chúng ta tin rằng, sự đoàn kêt, đồng lòng của cả dân tộc từ quá khứ đến tương lại với bản chất anh hùng dưới sự lãnh đao của đảng cộng sản chúng ta tiếp tục sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 16. Trong giai đoạn hiện nay, với những bước phát triển mới với những thời cơ và thách thức mới. Để tiếp tục thực hiện thành công những mục tiêu của mình, những mục tiêu đã đặt ra trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Vì thế tăng cường công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay là vô cùng quan trọng, khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với toàn xã hội là điều có ý nghĩa quyết định.

  Trả lờiXóa
 17. Xây dựng Đảng về chính trị là quá trình xác lập, củng cố hệ tư tưởng trong Đảng, trên cơ sở đó xuất phát từ thực tiễn để xây dựng được đường lối chinh trị dung đắn, lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối đó củng cố nâng cao vai trò lãnh đạo uy tín chính trị của Đảng. Vì thế đây là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

  Trả lờiXóa
 18. Toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế trong giai hiện nay là điều kiện cần và đủ cho sự phát triển một cách toàn diện của mỗi một quốc gia trong đó có Việt Nam. Xây dựng, đổi mới để lãnh đạo đất nước phát triển đúng đắn, có hiệu quả củng cố được lòng tin tuyêt đôi nơi nhân dân. Sự đồng lòng, đoàn kết nơi nhân dân là yếu tố quan trọng quyết định sự thắng lợi của Đảng cộng sản Việt nam

  Trả lờiXóa

 19. Ánh sáng của Đảng luôn là ngọn đuốc soi sáng đường đi cho dân tộc. Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở lý luận quan trong cho Đảng ta từng bước xây dựng hoàn thiện về chính trị, trang bị bản lĩnh, ý chí lòng kiên định cho tổ hức Đảng nói chung và mỗi một cán bộ đảng viên nói riêng. Vì vậy xây dựng Đảng trong sạch vững manh là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay của đất nước.

  Trả lờiXóa
 20. Đảng công sản là Đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo ở nước ta.Trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay chúng ta cần nâng cao trách nhiệm vai trò trong việc xây dựng, củng cố Đảng để tạo sức mạnh bền vững cho Đảng, chống lại các thế lực thù địch luôn dòm ngó nước ta.

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ