Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

NHẬN DIỆN CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Tĩn tò@

        Ngay từ khi chủ nghĩa xã hội ra đời, chủ nghĩa tư bản đã xác định “phải xoá bỏ ngay từ trong trứng”. Lịch sử đã chứng minh, khi hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa phát triển mạnh tại Liên Xô và các nước Đông Âu thì chủ nghĩa xã hội trở thành đối trọng của chủ nghĩa tư bản. Do đó, chủ nghĩa tư bản trở nên thù địch và xác định rằng sự tồn tại của chủ nghĩa xã hội là nguy cơ cho sự tồn tại của mình. Các chính sách cô lập, phá hoại nhằm ngăn chặn, xoá bỏ vai trò của các nước xã hội chủ nghĩa được các nước tư bản đưa ra. Năm 1946, Ken-man đại diện lâm thời của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Liên Xô trình lên chính phủ Mỹ kế hoạch chống Liên Xô : “Bao vây quân sự, phong toả kinh tế; lật đổ chính trị; thậm chí dùng vũ lực can thiệp”. Cùng thời gian đó, giám đốc CIA tuyên bố: “Mục tiêu là phải reo rắc ở Liên Xô sự hỗn loạn và phải bắt đầu bằng chiến tranh tâm lí thay giá trị của Liên Xô bằng đồ rởm và tìm mọi cách ủng hộ và nâng đỡ đám gọi là “nghệ sĩ” để họ truyền bá bạo lực, đồi trụy, chủ nghĩa vô liêm sỉ, phản bội vào Liên Xô. Tóm lại, mọi thứ vô đạo đức”. Trong hai năm 1949 - 1950 Mỹ đã tiêu tốn 50 triệu đô la cho các kế hoạch chống Liên Xô. Tháng 7 năm 1947,Ken-nan lại tiếp tục đưa ra những biện pháp bổ sung cho chiến lược “ngăn chặn”: bên cạnh việc tăng cường chạy đua vũ trang, cần tăng cường viện trợ cho các nước xung quanh Liên Xô nhằm mục đích cô lập.

Tuy nhiên cuối cùng thì các kế hoạch này đều thất bại.

         Đến năm 50 của thế kỷ 20, ý tưởng “hoà bình giải phóng” của AlenDalet ra đời để hỗ trợ cho chiến tranh quân sự, đây được xem là phôi thai của “Diễn biến hoà bình”. Đến năm 1957, lần đầu tiên tổng thống Aixenhao tuyên bố: “Mỹ sẽ giành thắng lợi bằng hoà bình” và mục đích của tuyên bố đó không gì khác là làm suy yếu từ đó tiến hành lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa. 


        Trong những năm 1980 đến nay, chủ nghĩa tư bản đã đạt được sự phát triển ổn định. Bên cạnh đó, chủ nghĩa xã hội lâm vào khủng hoảng. Việc thực hiện những chính sách cải cách sai lầm càng dẫn đến khủng hoảng trầm trọng hơn tại Liên Xô. Lợi dụng cơ hội đó, chủ nghĩa tư bản ráo riết hoàn thiện và thực hiện “Diễn biến hoà bình” nhằm làm sụp đổ Liên Xô và hệ thống các nứơc xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Níchxơn đã nêu ra chính sách đối thoại thay vì tiếp tục đối đầu với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa như trước đó, chính sách ngoại giao của cựu ngoại trưởng Mĩ Hen-Kit-xin-giơ và công cuộc cải tổ chính trị của nguyên Tổng bí thư ĐCSLX M. C. Gobachov đã gây ra sự sụp đổ của Liên Xô.Với các nước xã hội chủ nghĩa khác, chúng tiến hành hoạt động làm xói mòn tư tưởng, đạo đức và niềm tin vào đảng cộng sản cũng như chế độ xã hội chủ nghĩa, khiến cho quá trình “tự diễn biến”, tự suy yếu diễn ra. Cột mốc năm 1988 khi Ních-Xơn xuất bản cuốn “1999, chiến thắng không cần chiến tranh” được xem là sự hoàn chỉnh của chiến lược “diễn biến hoà bình”.

       Trong giai đoạn hiện nay, chủ nghĩa tư bản đế quốc cùng các thế lực thù địch khi tiến hành chiến lược “Diễn biến hoà bình” tại các nước xã hội chủ nghĩa luôn coi Việt Nam là một trọng điểm . Sau các thật bại đau đớn từ năm 1950 đến 1975, chủ nghĩa đế quốc hiểu rằng không thể dùng hành động quân sự để xâm lược hay biến Việt Nam thành nô lệ, sân sau của chúng. Chúng chấm dứt các đòn tấn công quân sự, chúng chuyển sang các chiến lược mới “bao vây cấm vận kinh tế”, “cô lập về ngoại giao” kết hợp với “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Khi Liên Xô và khối xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã, chúng càng tiến hành ráo riết “Diễn biến hoà bình” tại Việt Nam.

        Từ năm 1995 đến nay, sau thành công của công cuộc cải cách đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, thì các thế lực thù địch lại tiếp tục điều chỉnh chính sách của chúng. Không lộ liễu, không công khai! Chúng đã tuyên bố xoá bỏ “cấm vận kinh tế” ,bình thường hoá quan hệ ngoại giao nhưng đẩy mạnh hoạt động xâm nhập như : “dính líu”, “ngầm”, “sâu, hiểm” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. 

         Mục đích không bao giờ thay đổi của chủ nghĩa tư bản đế quốc và các thế lực thù địch trong việc sử dụng chiến lược “Diễn biến hoà bình” với Việt Nam là tạo ra lực lượng đối trọng với Đảng Cộng Sản từ đó tiến tới xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, hướng lái nước ta theo con đường chủ nghĩa tư bản và từng bước lệ thuộc trở thành sân sau của chúng. Để đạt mục tiêu đó, chúng không từ bỏ bất kì thủ đoạn nào, chúng chống phá từ công khai đến bí mật trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội:

      Thủ đoạn về kinh tế: Trên lĩnh vực kinh tế, chúng muốn xoá bỏ “định hướng xã hội chủ nghĩa” ở Việt Nam, chúng muốn nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Do đó, chúng luôn tìm cách phát triển, khuyến lệ thành phần kinh tế tư nhân nhằm từng bước xoá bỏ vai trò của thành phần kinh tế nhà nước. Lợi dụng quan hệ ngoại giao, viện trợ quốc tế về kinh tế, vốn đầu tư nước ngoài, sự chuyển giao công nghệ để không ngừng gây sức ép về chính trị, không ngừng đưa ra các đòi hỏi để từng bước chuyển hoá Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ đoạn về chính trị: Chúng khuyến khích, hỗ trợ kinh tế các đối tượng trong nước để đòi đa nguyên đa đảng, xoá bỏ vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng Sản, lợi dụng các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để xuyên tạc, chia rẽ Đảng ta và nhân dân.


Thủ đoạn về tư tưởng - văn hoá: Tiến hành hoạt động nhằm phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ đó phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, bên cạnh đó chúng ra sức truyền bá tư tưởng tư sản vào các tầng lớp nhân dân bằng các lối sống tư bản coi trọng vật chất, từng bước làm phai mờ bản sắc văn hoá và giá trị văn hoá của dân tộc Việt Nam.

Thủ đoạn trong lĩnh vực tôn giáo - dân tộc: Chúng lợi dụng những tồn tại lịch sử để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Chúng khoét sâu vào tâm lý tự ti, mặc cảm cũng như trình độ dân trí còn chưa cao của đồng bào dân tộc ít người ở những khu vực hiểm yếu để kích động tư tưởng đòi ly khai, tự trị. Với vấn đề tôn giáo, chúng lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của nhà nước ta để thực hiện âm mưu tôn giáo hoá dân tộc, gây tâm lý cực đoan trong nhân dân.

Thủ đoạn trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh: Chúng không ngừng thu thập các bí mật quốc gia. Kích động các phần tử cực đoan, ngụy dân chủ trong nước, lừa bịp nhân dân trong việc đòi phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, trong việc đòi phi chính trị hoá quân đội.

Thủ đoạn trên lĩnh vực đối ngoại: Chúng lợi dụng chính sách mở cửa, tinh thần hợp tác quốc tế của Việt Nam để tuyên truyền và hướng Việt Nam theo hướng tư bản chủ nghĩa. Tìm cách hạn chế nước ta quan hệ ngoại giao với các nước lớn trên thế giới khác cũng như việc đầu tư của các nước đó vào Việt Nam. Đồng thời, chúng không ngừng tìm cách chia rẽ tình đoàn kết của các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, hạ thấp uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

      Với nhiều hình thức chống đối khác nhau, cả công khai và cả bí mật các thế lực thù địch đang muốn làm chệch hướng sự phát triển của đất nước Việt Nam, đưa Việt Nam phát triển theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Nhận diện được âm mưu thủ đoạn của chúng, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cần phát huy tính tích cực chủ động, nêu cao cảnh giác; đồng thời phát hiện, phòng ngừa và đấu tranh với các âm mưu thủ đoạn đó.

TÁC GIẢ: Unknown // 10/22/2013 11:00:00 CH
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

87 nhận xét:

 1. Chủ nghĩa đế quốc cho rằng sự ra đời của chủ nghĩa xã hội là nguy cơ, là hiểm hoạ đối với chúng. Do vậy khi chủ nghĩa xã hội mới được hình thành trên cơ sở lí luận thì chúng đã kiên quyết chống phá chủ nghĩa xã hội, và khi CNXH được thiết lập ở Liên Xô và các nước Đông Âu thì chúng càng điên cuồng chống phá chủ nghĩa xã hội.Nhưng sau nhiều năm chống phá chủ nghĩa xã hội và phong trào cách mạng thế giới chúng đã rút ra bài học là không thể dùng sức mạnh quân sự đơn thuần để chiến thắng chủ nghĩa xã hội mà cần sử dụng các biện pháp tổng lực : Chống phá về kinh tế chính trị, văn hoá, văn nghệ, quân sự, ngoại giao “ diễn biến hoà bình” thì mới có thể chiến thắng chủ nghĩa xã hội. Chính vì vậy từ giữa thế kỷ XX, chiến lược " diễn biến hoà bình " bắt đầu hình thành. Ban đầu " diễn biến hoà bình " chỉ được sử dụng như một biện pháp hỗ trợ cho các chiến lược " ngăn chặn “ , "phản ứng linh hoạt "... của chủ nghĩa đế quốc để chống phá chủ nghĩa xã hội và phong trào cách mạng thế giới.

  Trả lờiXóa
 2. Gần đây ," diễn biến hoà bình "đã trở thành chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động âm mưu lật đổ chế độ chính trị - xã hội các nước xã hội chủ nghĩa. Chiến lược " diễn biến hoà bình " của chủ nghĩa đế quốc đã góp phần quyết định làm sụp đổ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông âu " Hiện nay: Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang ra sức thực hiện “diễn biến hoà bình ", bạo loạn lật đổ chống phá quyết liệt các nước xã hội chủ nghĩa còn lại trong đó Việt Nam là một trọng điểm. Vì vậy chống chiến lược " diễn biến hoà bình ", bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Vì vậy hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu nội dung phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 3. ''Diễn biến hoà bình" là chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm lật đổ chế độ chính trị - xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa và các nước không tuân theo sự lãnh đạo của chúng từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự.Nội dung chính của chiến lược "Diễn biến hoà bình" là kẻ thù sử dụng mọi thủ đoạn kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá, xã hội, đối ngoại, an ninh..., để phá hoại, làm suy yếu từ bên trong các nước xã hội chủ nghĩa. Kích động các mâu thuẫn trong xã hội, tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, sắc tộc, khuyến khích tư nhân hoá về kinh tế và đa nguyên về chính trị, làm mơ hồ giai cấp và đấu tranh giai cấp trong nhân dân lao động. Đặc biệt, chúng coi trọng khích lệ lối sống tư sản và từng bước làm phai nhạt mục tiêu, lí tưởng xã hội chủ nghĩa ở một bộ phận học sinh. Triệt để khai thác và lợi dụng những khó khăn, sai sót của Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo nên sức ép, từng bước chuyển hoá và thay đổi đường lối chính trị, chế độ xã hội theo quỹ đạo chủ nghĩa tư bản.

  Trả lờiXóa
 4. Chủ nghĩa đế quốc cùng các thế lực thù địch luôn coi Việt Nam là một trọng điểm trong chiến lược "Diễn biến hoà bình" chống chủ nghĩa xã hội. Mục tiêu nhất quán của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong sử dụng chiến lược "diễn biến hoà bình" đối với Việt Nam là thực hiện âm mưu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, lái nước ta đi theo con đường chủ nghĩa tư bản và lệ thuộc vào chủ nghĩa đế quốc,... Để đạt được mục tiêu đó, các thế lực thù địch không từ bỏ bất kì thủ đoạn chống phá nào như sử dụng bạo lực phi vũ trang, bạo lực vũ trang, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội,...Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta hiện nay là toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tinh vi, thâm độc và nhiều thủ đoạn tinh vi khó nhận biết.

  Trả lờiXóa
 5. Các thế lực thù địch chú trọng nuôi dưỡng các tổ chức phản động sống lưu vong ở nước ngoài và kết hợp với các phần tử cực đoan, bất mãn trong nước gây rối, làm mất ổn định xã hội ở một số vùng nhạy cảm như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ của Việt Nam. Chúng tiến hành nhiều hoạt động xảo quyệt để lôi kéo, mua chuộc quần chúng nhân dân lao động đứng lên biểu tình chống lại chính quyền địa phương. Vùng Tây Bắc, chúng kích động người H’Mông đòi thành lập khu tự trị riêng. Vùng Tây Nguyên, chúng ra sức tuyên truyền thành lập nhà nước Đề Ga, chờ thời cơ thuận lợi để tiến hành lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 6. Thủ đoạn cơ bản mà các thế lực thù địch đã sử dụng để tiến hành bạo loạn lật đổ chính quyền ở một số địa phương nước ta là: kích động sự bất bình của quần chúng, dụ dỗ và cưỡng ép nhân dân biểu tình làm chỗ dựa cho lực lượng phản động trà trộn hoạt động đập phá trụ sở, rồi uy hiếp khống chế cơ quan quyền lực của địa phương. Trong quá trình gây bạo loạn, bọn phản động tìm mọi cách để mở rộng phạm vi, quy mô, lực lượng và kêu gọi sự tài trợ tiền của, vũ khí ngoài nước vào để tăng sức mạnh.

  Trả lờiXóa
 7. Mục tiêu của chiến lược "Diễn biến hoà bình" mà các thế lực thù địch tiến hành ở Việt Nam là làm chuyển hoá chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta theo con đường tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là phải làm thất bại âm mưu thủ đoạn trong chiến lược "Diễn biến hoà bình" của kẻ thù đối với cách mạng Việt Nam. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước, tạo môi trường hoà bình để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá; bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc

  Trả lờiXóa
 8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 9. Đấu tranh chống " diễn biến hoà bình" là một cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc gay go, quyết liệt, lâu dài và phức tạp trên mọi lĩnh vực. Thực chất chiến lược diễn biến hoà bình" mà các thế lực thù địch sử dụng để chống phá cách mạng nước ta là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc. Mục tiêu của chiến lược đó là nhằm xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng, làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và chuyển hoá theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Do đó, cuộc đấu tranh sẽ hết sức gay go, quyết liệt và lâu dài trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

  Trả lờiXóa
 10. Chống "diễn biến hoà bình" là cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh hiện nay để bảo vệ vững chắc xã hội chủ nghĩa. Xuất phát từ các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt mà các thế lực thù địch sử dụng trong chiến lược "diễn biến hoà bình" với nhiều đòn tấn công "mềm" trên tất cả các lĩnh vực để chống phá cách mạng nước ta. Vì thế, Đảng ta đã xác định rõ nội dung bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay là toàn diện, coi trọng giữ vững an ninh kinh tế, chính trị, văn hoá, tư tưởng.

  Trả lờiXóa
 11. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đấu tranh chống "diễn biến hoà bình". Các thế lực thù địch sử dụng sức mạnh tổng hợp để chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đánh vào mọi tầng lớp nhân dân lao động, mọi tổ chức chính trị - xã hội, mọi lĩnh vực. Do đó, phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng để làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 12. Kết hợp chặt chẽ giữa giữ vững bên trong với chủ động ngăn chặn, phòng ngừa và chủ động tiến công làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch. Do đó, mọi cấp, mọi ngành, mọi người dân phải thấy rõ tính chất nham hiểm của chiến lược "Diễn biến hoà bình". Từ đó, phải nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động tiến công làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” của kẻ thù nhằm chống phá cách mạng nước ta.

  Trả lờiXóa
 13. Chủ động, kiên quyết, khôn khéo xử lí tình huống và giải quyết hậu quả khi có bạo loạn xảy ra, giải quyết các vụ gây rối, không để phát triển thành bạo loạn. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch bao giờ cũng chủ động chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, từng bước làm suy yếu từ bên trong và khi có thời cơ tiến hành lật đổ chế độ xã hội. Thực tế chứng minh, chủ động tấn công sẽ tạo thuận lợi giành thắng lợi trong chiến tranh nói chung và trong phòng chống chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của kẻ thù đối với nước ta.

  Trả lờiXóa
 14. Xây dựng tiềm lực vững mạnh của đất nước, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân trong nước và quốc tế, kịp thời làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù đối với Việt Nam. Trên thực tế, kẻ thù thường cấu kết lực lượng phản động ở ngoài nước với những phần tử cực đoan, chống đối ở trong nước và bằng nhiều thủ đoạn tinh vi và thâm hiểm, tổng hợp. Do vậy, phải thường xuyên coi trọng xây dựng tiềm lực kinh tế, chính trị, quân sự, văn hoá, xã hội, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về mọi mặt. Chú trọng tuyên truyền giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân lao động hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn cơ bản trong chiến lược "Diễn biến hoà bình" mà kẻ thù sử dụng để chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 15. Muốn ngăn chặn, đấu tranh đạt hiệu quả, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của kẻ thù đối với nước ta thì phải giữ vững sự ổn định xã hội và làm cho đất nước ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Tệ quan liêu, tham nhũng được kẻ thù lợi dụng để khoét sâu mâu thuẫn nội bộ, kích động nhân dân lao động đứng lên biểu tình chống lại chính quyền địa phương, chống Đảng và Nhà nước ta, gây mất ổn định xã hội. Do đó, việc đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế là giải pháp hữu hiệu để giữ vững và thúc đẩy yếu tố bên trong của đất nước luôn ổn định.

  Trả lờiXóa
 16. Chủ động nắm địch, phát hiện kịp thời những âm mưu, thủ động của các thế lực thù địch sử dụng để chống phá cách mạng nước ta có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Do vậy phải giáo dục rộng rãi trong toàn xã hội để mọi người dân Việt Nam, mọi tổ chức chính trị - xã hội đều nhận thức sâu sắc âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược "Diễn biến hoà bình" của kẻ thù chống phá cách mạng Việt Nam. Cần phải đấu tranh phê phán những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác cách mạng trong một bộ phận nhân dân, học sinh trước âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm trong chiến lược "Diễn biến hoà bình" của kẻ thù chống phá nước ta hiện nay. Mỗi người dân Việt Nam phải có tri thức, có bản lĩnh chính trị, có phương pháp xem xét phát hiện và báo cáo kịp thời thủ đoạn chống phá của kẻ thù cho cơ quan chức năng xử lí không để bất ngờ.

  Trả lờiXóa
 17. Đối với nước ta, bảo vệ Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là đế quốc Mĩ và các thế lực thù địch lợi dụng sự sụp đổ của xã hội chủ nghĩa, ở Liên Xô và Đông Âu, lợi dụng cuộc chiến chống khủng bố, tấn công quyết liệt vào độc lập chủ quyền của các quốc gia, dân tộc, đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa trong đó có nước ta. Vì vậy, khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng đất nước, nhân dân ta luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các thành quả cách mạng.

  Trả lờiXóa
 18. Xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững mạnh sẽ bảo đảm cho chế độ xã hội luôn ổn định, phát triển. Do vậy, phải luôn luôn chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp nhân dân, mọi thành phần kinh tế, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng, mọi miền đất nước; đoàn kết trong Đảng và ngoài Đảng, người đang công tác và người đã nghỉ hưu, người trong nước và người đang sinh sống ở nước ngoài.

  Trả lờiXóa
 19. Sinh viên là thế hệ tương lai của đất nước, đồng thời cũng là một đối tượng mà các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng, chống phá nhằm làm suy thoái về đạo đức, lối sống và phai nhạt niềm tin, lí tưởng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy là sinh viên cần phải có nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt, cống hiến cho đất nước, phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết không để kẻ thù lợi dụng, kịp thời phát hiện và tích cực đấu tranh, ngăn ngừa, đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ, giữ vững sự ổn định mọi mặt góp phần thực hiện thực thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 20. Mỗi thủ đoạn, hình thức, biện pháp mà kẻ thù sử dụng trong chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ, cần có phương thức xử lí cụ thể, hiệu quả. Khi mỗi tình huống bạo loạn xảy ra, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị, xử trí theo nguyên tắc nhanh gọn - kiên quyết - linh hoạt - đúng đối tượng - không để lan rộng, kéo dài. Từ đó, xây dựng đầy đủ luyện tập các phương án sát với diễn biến từng địa phương, từng đơn vị, từng cấp, từng ngành. Hoạt động xử lí bạo loạn phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, các ngành tham mưu, quân đội và công an.

  Trả lờiXóa
 21. Hiện nay các thế lực thù địch hoạt động gian xảo dưới mọi hình thức. Chúng thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" để nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc,xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta trong công cuộc đổi mới hiện nay. Chúng ta phải đề cao cảnh giác, tin tưởng vào Đảng nhà nước, cương quyết chống lại những hành vi manh tính phản động.

  Trả lờiXóa
 22. Trong âm mưu diễn biến hòa bình chống Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc , kích động chống đối, nhằm làm mất ổn định chính trị - xã hội, tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của ta. Chúng dấy lên chiến dịch xuyên tạc, vu cáo Nhà nước Việt Nam bóp nghẹt tự do tôn giáo, đòi phải bãi bỏ những văn bản pháp luật đó

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chó hoang trahamlai20:48 23 tháng 10, 2013

   Tăng cường công tác tuyên truyền đập tan tành âm mưu của chúng

   Xóa
 23. Những thành tựu đã đạt được trong 20 năm thực hiện Cương lĩnh Đổi mới-(Cương lĩnh 1991) đã đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, đời sống của nhân dân đã có những cải thiện đáng kể, vị thế, uy tín của Việt Nam đã được nâng cao rõ rệt,… Tuy nhiên đất nước vẫn đang đứng trước nhiều thách thức, trong đó có Chiến lược "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc, lợi dụng dân chủ, nhân quyền nhằm “can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và ổn định chính trị của Việt Nam”

  Trả lờiXóa
 24. Chiến lược diễn biến hòa bình đã trải qua nhiều giai đoạn với nhiều phương thức khác nhau. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, chiến lược này chủ yếu diễn ra trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị - lĩnh vực phi bạo lực. Đỉnh cao của chiến lược này là những tác động của Phương Tây vào cải tổ ở Liên Xô, Đông Âu và Trung Quốc (trong sự kiện động loạn ở Bắc Kinh, mùa hè 1989). Thời kỳ hậu cải tổ, chiến lược DBHB, một mặt tập trung mũi nhọn vào các nước XHCN còn lại, trong đó có Việt Nam, mặt khác tiếp tục “hoàn thiện” các chế độ mới chuyển đổi ở các quốc gia SNG và Đông Âu - nói một cách cụ thể hơn, đó là việc xóa bỏ các chính phủ còn ít nhiều chịu ảnh hưởng của chế độ XHCN Liên Xô và của các Đảng Cộng sản bằng các cuộc “cách mạng màu”.Đối với Việt Nam, chiến lược DBHB đã có những thay đổi quan trọng, nó không còn theo nguyên nghĩa – chỉ là những tác động về tư tưởng, lý luận như phê phán mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu cũ, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin… (thời kỳ từ giữa những năm 80 đến đầu những năm 90 thế kỷ XX). Cho đến nay, chiến lược đó đã chuyển sang kết hợp DBHB về tác động về tư tưởng, lý luận với tiến công về chính trị - công kích trực tiếp vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chế độ XHCN, thể chế quốc gia - trong đó có Điều 4 Hiến pháp 1992 về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống pháp luật Quốc gia; xuyên tạc, lên án sự nghiệp cách mạng của dân tộc trên một nửa thế kỷ qua, đặc biệt là cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy hy sinh gian khổ của cả dân tộc.

  Trả lờiXóa
 25. Tính phức tạp cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình là ở chỗ, trong khi phải đương đầu với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thì đồng thời chúng ta cũng đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trên lĩnh vực chính trị đó là việc “bảo đảm quyền con người, quyền công dân và các điều kiện để mọi người được phát triển toàn diện”; là “đẩy mạnh cải cách lập pháp, tư pháp… tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN”; là kiên quyết đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, “hoàn thiện thể chế, luật pháp; thực hiện dân chủ công khai, minh bạch”. Trên lĩnh vực quốc tế đó là “tăng cường hợp tác quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế… thực hiện có trách nhiệm các cam kết quốc tế”. Trên lĩnh vực kinh tế xã hội, đó là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, phát triển hài hòa giữa các vùng miền, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tốt tiến bộ và công bằng xã hội trong từng chính sách phát triển

  Trả lờiXóa
 26. Đấu tranh chống diễn biến hòa bình ngày nay cần nắm vững những nhận thức mới của Đảng ta về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về xã hội XHCN, nhất là các nguyên tắc về dân chủ XHCN, trong đó có vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên tắc pháp quyền XHCN, trong đó Hiến pháp, pháp luật quốc gia phải được tôn trọng; quyền, lợi ích của cá nhân phải đi đôi với nghĩa vụ, trách nhiệm.

  Trả lờiXóa
 27. Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã sử dụng các hình thức, biện pháp phi vũ trang để chống phá Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cả ở trong nước và ở nước ngoài. Đây là cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt, nhằm làm suy yếu nền kinh tế, rối loạn về xã hội, làm chệch hướng đường lối chính trị, làm mất sức chiến đấu của các LLVT, cô lập và hạ thấp vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, vào con đường xã hội chủ nghĩa (XHCN), từ đó chuyển hóa chế độ XHCN theo con đường tư bản chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 28. DBHB làm cho việc thực hiện chủ trương, đường lối không thành công trên thực tế; chống phá các cơ quan, tập thể và cá nhân lãnh đạo Đảng và Nhà nước; chống phá hệ tư tưởng giai cấp công nhân, chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chống phá nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, các giá trị văn hóa truyền thống và cách mạng; chống phá sự nghiệp đổi mới đất nước, âm mưu làm chệch hướng công cuộc đổi mới; ngăn trở, kìm hãm làm chệch hướng sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam; chống phá sự nghiệp quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân; âm mưu xóa bỏ sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, công an, “vô hiệu hóa” LLVT...

  Trả lờiXóa
 29. chủ nghĩa đế quốc sử dụng nhiều phương tiện, nhiều lực lượng, con đường và biện pháp phi vũ trang rất xảo quyệt, tinh vi, trong đó chú trọng sử dụng hệ thống thông tin-truyền thông toàn cầu (các đài phát thanh, truyền hình, sách, báo, tạp chí...) để tuyên truyền chống phá về chính trị, tư tưởng, tuyên truyền chống Đảng, chống chế độ, kích động, gây hoang mang trong nhân dân, gây rối loạn xã hội.

  Trả lờiXóa
 30. Can thiệp, gây sức ép, làm chuyển hóa chế độ là dạng thức “diễn biến hòa bình” mà chủ nghĩa đế quốc đã áp dụng đối với nhiều nước và có những kết quả nhất định. Đối với Việt Nam, dạng thức này được chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch áp dụng từ khi Việt Nam chủ trương đổi mới toàn diện, mở rộng quan hệ quốc tế, chủ động hội nhập kinh tế thế giới, nhằm can dự và can thiệp sâu hơn, nhiều hơn vào công việc nội bộ của Việt Nam, âm mưu từng bước chuyển hóa “êm thấm” Việt Nam

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Kết hợp “diễn biến hòa bình” với bạo loạn lật đổ là một dạng thức mới được chủ nghĩa đế quốc áp dụng chống phá cách mạng Việt Nam trong nhiều năm qua; rất nguy hiểm, tác động trực tiếp đến an ninh chính trị của quốc gia.
   Bạo loạn lật đổ là một phương thức chống phá cách mạng nhằm mục tiêu lật đổ chế độ, giành chính quyền trung ương và địa phương bằng các hoạt động có tổ chức (bao gồm hoạt động chính trị và hoạt động quân sự) của bọn phản động trong nước khi đã lôi kéo, tập hợp được số đông quần chúng, được đế quốc và các thế lực phản động quốc tế chỉ đạo, giúp đỡ, thậm chí có thể sử dụng một bộ phận lực lượng trực tiếp tham gia chi viện. Bạo loạn lật đổ gồm bạo loạn chính trị và bạo loạn quân sự

   Xóa
 31. Nhiều chuyên gia “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc cho rằng, đối với các nước cộng sản, hình thức chống phá “giấu mặt” bằng can dự, can thiệp, gây sức ép, chuyển hóa thường có kết quả hơn hình thức đối đầu trực tiếp. Nó làm cho đối phương dễ mất cảnh giác, chủ quan, không có sự đề phòng cao. Khi việc can thiệp và chuyển hóa đến một mức độ nhất định, thì nếu có nhận ra cũng đã muộn và hậu quả sẽ khó lường.

  Trả lờiXóa
 32. “Diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ tuy khác nhau về phương thức, thủ đoạn, nhưng đều thống nhất về mục tiêu là lật đổ chế độ, giành chính quyền. Trong quá trình tiến hành “diễn biến hòa bình” chống cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch thường kết hợp “diễn biến hòa bình” với bạo loạn lật đổ, trong đó “diễn biến hòa bình” giữ vai trò xung kích, đi trước, chuẩn bị lực lượng, điều kiện (chuẩn bị về tư tưởng, tổ chức, lực lượng, quần chúng, địa bàn, thời cơ…) để tiến hành bạo loạn lật đổ khi có thời cơ. Bạo loạn lật đổ là hệ quả tất yếu của các hoạt động “diễn biến hòa bình” trước đó.

  Trả lờiXóa
 33. Kết hợp “diễn biến hòa bình” với bạo loạn lật đổ là sự kết hợp hai phương thức “hòa bình” và “không hòa bình” trong một chiến lược chống phá cách mạng Việt Nam; có thể diễn ra đồng thời, đan xen trên một hay nhiều khu vực. Bạo loạn chính trị thường là đòn tiến công ban đầu đối với chính phủ, “châm ngòi” cho toàn bộ cuộc bạo loạn và áp lực toàn diện đối với chính phủ trong suốt quá trình diễn ra bạo loạn.

  Trả lờiXóa
 34. Quy mô bạo loạn tùy thuộc vào tương quan lực lượng, vào điều kiện và thời cơ, mục đích thực sự của bạo loạn. Có loại “bạo loạn lật đổ” chỉ mang tính cục bộ, quy mô nhỏ, trên địa bàn hẹp và cũng chỉ nhằm mục đích tập dượt, chuẩn bị, gây thanh thế cho các cuộc bạo loạn quy mô lớn hơn, có mục đích cao hơn. Có loại bạo loạn nhằm hỗ trợ cho các hoạt động “diễn biến hòa bình”, như gây rối loạn chính trị-xã hội để tăng sức ép đối với chính phủ, buộc chính phủ thay đổi đường lối, chính sách theo hướng có lợi cho “diễn biến hòa bình” và tạo điều kiện cho các hoạt động “diễn biến hòa bình” tiếp theo. Ở nước ta, hai cuộc bạo loạn chính trị ở Tây Nguyên trong những năm 2001 và 2004 rất nguy hiểm, gây hậu quả trực tiếp, tiêu cực đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 35. Trong quá trình chống phá cách mạng nước ta, các thế lực thù địch không đơn thuần thực hiện một dạng thức mà thường sử dụng nhiều dạng thức; không chỉ tiến hành các hoạt động “diễn biến hòa bình” mà còn kết hợp với bạo loạn lật đổ để tăng thêm hiệu quả chống phá. Do vậy, trong đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, chúng ta cần đề cao cảnh giác, chủ động phát hiện, ngăn chặn sớm, đập tan các âm mưu, mầm mống gây bạo loạn của các thế lực thù địch phản động, không để xảy ra “điểm nóng”, tụ tập biểu tình, khiếu kiện đông người, diễn biến phức tạp trên diện rộng.

  Trả lờiXóa
 36. Ngày nay, đất nước ta bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội với hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” với những thủ đoạn thâm độc, tinh vi, xảo quyệt nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, trong đó chú trọng tác động vào quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Sở dĩ đây được coi là một trong những hướng tấn công chủ yếu đối với cách mạng nước ta, vì nếu thực hiện thành công “diễn biến hòa bình” trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật sẽ làm thay đổi chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh theo hướng tư sản.

  Vì vậy, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” nói chung và chống “diễn biến hòa bình” trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật nói riêng là cuộc đấu tranh giải quyết vấn đề “ai thắng ai” giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản của cách mạng Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 37. Đáng tiếc, thời gian qua, trong nội bộ ta, vẫn có những người chủ quan, mất cảnh giác, thậm chí mất cảnh giác nghiêm trọng trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch, phản động; có người còn không tỉnh táo, bị mắc mưu, phụ họa, cổ súy cho những luận điệu của địch, đòi đa nguyên, đa đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng; đòi tam quyền phân lập, xây dựng “xã hội dân sự” theo tiêu chí phương Tây; đòi “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”; đòi “chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa”... Trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật, có những người hằn học, phê phán, phủ nhận những thành quả của đất nước và nhân dân ta trên lĩnh vực này; đòi áp dụng rập khuôn những quy định, mô hình pháp luật của các nước với thể chế chính trị tư sản vào Việt Nam... Rõ ràng, đó là những biểu hiện của sự giảm sút ý chí cách mạng, mất cảnh giác, không nhận rõ tính chất phức tạp của cuộc đấu tranh giai cấp trong giai đoạn cách mạng mới, không phân biệt rõ đâu là địch, đâu là ta, mơ hồ về tư tưởng chính trị.

  Trả lờiXóa
 38. Lịch sử đã chứng tỏ quy luật vận động và phát triển của nước ta là dựng nước đi đôi với giữ nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, quy luật này vẫn giữ nguyên giá trị thời sự. Chúng ta không cường điệu, đánh giá quá cao kẻ địch, nhưng thực tế đã dạy chúng ta rằng, trong đấu tranh, tuyệt nhiên không bao giờ được lơi lỏng mất cảnh giác. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nâng cao cách giác, nhận thức đúng và đầy đủ tính chất gay gắt và phức tạp của cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, phản động; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi gây phương hại đến sự ổn định, vững mạnh và phát triển của chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

  Trả lờiXóa
 39. Chủ nghĩa đế quốc cho rằng sự ra đời của chủ nghĩa xã hội là nguy cơ, là hiểm hoạ đối với chúng. Do vậy khi chủ nghĩa xã hội mới được hình thành trên cơ sở lí luận thì chúng đã kiên quyết chống phá chủ nghĩa xã hội, và khi CNXH được thiết lập ở Liên Xô và các nước Đông Âu thì chúng càng điên cuồng chống phá chủ nghĩa xã hội. Nhưng sau nhiều năm chống phá chủ nghĩa xã hội và phong trào cách mạng thế giới chúng đã rút ra bài học là không thể dùng sức mạnh quân sự đơn thuần để chiến thắng chủ nghĩa xã hội mà cần sử dụng các biện pháp tổng lực : Chống phá về kinh tế chính trị, văn hoá, văn nghệ, quân sự, ngoại giao “ diễn biến hoà bình” thì mới có thể chiến thắng chủ nghĩa xã hội. Chính vì vậy từ giữa thế kỷ XX, chiến lược " diễn biến hoà bình " bắt đầu hình thành. Ban đầu "diễn biến hoà bình " chỉ được sử dụng như một biện pháp hỗ trợ cho các chiến lược " ngăn chặn “ , "phản ứng linh hoạt "... của chủ nghĩa đế quốc để chống phá chủ nghĩa xã hội và phong trào cách mạng thế giới.

  Trả lờiXóa
 40. Gần đây ,"diễn biến hoà bình "đã trở thành chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động âm mưu lật đổ chế độ chính trị - xã hội các nước xã hội chủ nghĩa. Chiến lược " diễn biến hoà bình " của chủ nghĩa đế quốc đã góp phần quyết định làm sụp đổ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông âu " Hiện nay: Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang ra sức thực hiện “diễn biến hoà bình ", bạo loạn lật đổ chống phá quyết liệt các nước xã hội chủ nghĩa còn lại trong đó Việt Nam là một trọng điểm. Vì vậy chống chiến lược " diễn biến hoà bình ", bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Vì vậy hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu nội dung phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 41. Nội dung chính của chiến lược "Diễn biến hoà bình" là kẻ thù sử dụng mọi thủ đoạn kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá, xã hội, đối ngoại, an ninh..., để phá hoại, làm suy yếu từ bên trong các nước xã hội chủ nghĩa. Kích động các mâu thuẫn trong xã hội, tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, sắc tộc, khuyến khích tư nhân hoá về kinh tế và đa nguyên về chính trị, làm mơ hồ giai cấp và đấu tranh giai cấp trong nhân dân lao động. Đặc biệt, chúng coi trọng khích lệ lối sống tư sản và từng bước làm phai nhạt mục tiêu, lí tưởng xã hội chủ nghĩa ở một bộ phận học sinh. Triệt để khai thác và lợi dụng những khó khăn, sai sót của Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo nên sức ép, từng bước chuyển hoá và thay đổi đường lối chính trị, chế độ xã hội theo quỹ đạo chủ nghĩa tư bản.

  Trả lờiXóa
 42. Mục tiêu nhất quán của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong sử dụng chiến lược "diễn biến hoà bình" đối với Việt Nam là thực hiện âm mưu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, lái nước ta đi theo con đường chủ nghĩa tư bản và lệ thuộc vào chủ nghĩa đế quốc,... Để đạt được mục tiêu đó, các thế lực thù địch không từ bỏ bất kì thủ đoạn chống phá nào như sử dụng bạo lực phi vũ trang, bạo lực vũ trang, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội,...Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta hiện nay là toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tinh vi, thâm độc và nhiều thủ đoạn tinh vi khó nhận biết,

  Trả lờiXóa
 43. Thủ đoạn cơ bản mà các thế lực thù địch đã sử dụng để tiến hành bạo loạn lật đổ chính quyền ở một số địa phương nước ta là: kích động sự bất bình của quần chúng, dụ dỗ và cưỡng ép nhân dân biểu tình làm chỗ dựa cho lực lượng phản động trà trộn hoạt động đập phá trụ sở, rồi uy hiếp khống chế cơ quan quyền lực của địa phương. Trong quá trình gây bạo loạn, bọn phản động tìm mọi cách để mở rộng phạm vi, quy mô, lực lượng và kêu gọi sự tài trợ tiền của, vũ khí ngoài nước vào để tăng sức mạnh.

  Trả lờiXóa
 44. Yêu cầu đặt ra là phải nâng cao cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, dự báo đúng thủ đoạn, quy mô, địa điểm và thời gian. Nắm vững nguyên tắc xử lí trong đấu tranh chống bạo loạn lật đổ là: nhanh gọn, kiên quyết, linh hoạt, đúng đối tượng, sử dụng lực lượng và phương thức đấu tranh phù hợp, không để lan rộng kéo dài.

  Trả lờiXóa
 45. Mục tiêu của chiến lược "Diễn biến hoà bình" mà các thế lực thù địch tiến hành ở Việt Nam là làm chuyển hoá chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta theo con đường tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là phải làm thất bại âm mưu thủ đoạn trong chiến lược "Diễn biến hoà bình" của kẻ thù đối với cách mạng Việt Nam. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước, tạo môi trường hoà bình để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá; bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc

  Trả lờiXóa
 46. Muốn ngăn chặn, đấu tranh đạt hiệu quả, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của kẻ thù đối với nước ta thì phải giữ vững sự ổn định xã hội và làm cho đất nước ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Tệ quan liêu, tham nhũng được kẻ thù lợi dụng để khoét sâu mâu thuẫn nội bộ, kích động nhân dân lao động đứng lên biểu tình chống lại chính quyền địa phương, chống Đảng và Nhà nước ta, gây mất ổn định xã hội. Do đó, việc đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế là giải pháp hữu hiệu để giữ vững và thúc đẩy yếu tố bên trong của đất nước luôn ổn định.

  Trả lờiXóa
 47. Chủ động nắm địch, phát hiện kịp thời những âm mưu, thủ động của các thế lực thù địch sử dụng để chống phá cách mạng nước ta có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Do vậy phải giáo dục rộng rãi trong toàn xã hội để mọi người dân Việt Nam, mọi tổ chức chính trị - xã hội đều nhận thức sâu sắc âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược "Diễn biến hoà bình" của kẻ thù chống phá cách mạng Việt Nam. Cần phải đấu tranh phê phán những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác cách mạng trong một bộ phận nhân dân, học sinh trước âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm trong chiến lược "Diễn biến hoà bình" của kẻ thù chống phá nước ta hiện nay. Mỗi người dân Việt Nam phải có tri thức, có bản lĩnh chính trị, có phương pháp xem xét phát hiện và báo cáo kịp thời thủ đoạn chống phá của kẻ thù cho cơ quan chức năng xử lí không để bất ngờ.

  Trả lờiXóa
 48. Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa thực chất là để tạo ra cơ sở vật chất, phát triển lực lượng sản xuất và từng bước hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; đồng thời, là điều kiện để tăng năng suất lao động của xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động, để tạo nên sức mạnh của thế trận "lòng dân".

  Những giải pháp trên đây có quan hệ chặt chẽ với nhau, tạo thành một chỉnh thể thống nhất nhằm đấu tranh ngăn ngừa âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của kẻ thù sử dụng để chống phá Việt Nam hiện nay. Vì vậy trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ này không nên coi nhẹ hoặc tuyệt đối hoá một giải pháp nào.

  Trả lờiXóa
 49. Lịch sử đã chứng tỏ quy luật vận động và phát triển của nước ta là dựng nước đi đôi với giữ nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, quy luật này vẫn giữ nguyên giá trị thời sự. Chúng ta không cường điệu, đánh giá quá cao kẻ địch, nhưng thực tế đã dạy chúng ta rằng, trong đấu tranh, tuyệt nhiên không bao giờ được lơi lỏng mất cảnh giác. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nâng cao cảnh giác, nhận thức đúng và đầy đủ tính chất gay gắt và phức tạp của cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, phản động; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi gây phương hại đến sự ổn định, vững mạnh và phát triển của chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

  Trả lờiXóa
 50. Việt Nam chưa bao giờ nằm ngoài kính ngắm của chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Cho nên Đấu tranh chống DBHB ngày nay cần nắm vững những nhận thức mới của Đảng ta về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về xã hội XHCN, nhất là các nguyên tắc về dân chủ XHCN, trong đó có vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên tắc pháp quyền XHCN, trong đó Hiến pháp, pháp luật quốc gia phải được tôn trọng; quyền, lợi ích của cá nhân phải đi đôi với nghĩa vụ, trách nhiệm. Thắng lợi của cuộc đấu tranh chống DBHB còn cần phải dựa trên nhận thức, hành động và tình cảm cách mạng trong sáng, kiên quyết khắc phục những khiếm khuyết của xã hội, vì những giá trị cao cả của dân tộc được hình thành trong lịch sử cũng như những giá trị chân chính của mỗi người.

  Trả lờiXóa
 51. Các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” với những thủ đoạn thâm độc, tinh vi, xảo quyệt nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, trong đó chú trọng tác động vào quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Sở dĩ đây được coi là một trong những hướng tấn công chủ yếu đối với cách mạng nước ta, vì nếu thực hiện thành công “diễn biến hòa bình” trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật sẽ làm thay đổi chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh theo hướng tư sản. Vì vậy, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” nói chung và chống “diễn biến hòa bình” trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật nói riêng là cuộc đấu tranh giải quyết vấn đề “ai thắng ai” giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản của cách mạng Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 52. thời gian qua, trong nội bộ ta, vẫn có những người chủ quan, mất cảnh giác, thậm chí mất cảnh giác nghiêm trọng trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch, phản động; có người còn không tỉnh táo, bị mắc mưu, phụ họa, cổ súy cho những luận điệu của địch, đòi đa nguyên, đa đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng; đòi tam quyền phân lập, xây dựng “xã hội dân sự” theo tiêu chí phương Tây; đòi “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”; đòi “chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa”… Trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật, có những người hằn học, phê phán, phủ nhận những thành quả của đất nước và nhân dân ta trên lĩnh vực này; đòi áp dụng rập khuôn những quy định, mô hình pháp luật của các nước với thể chế chính trị tư sản vào Việt Nam… Rõ ràng, đó là những biểu hiện của sự giảm sút ý chí cách mạng, mất cảnh giác, không nhận rõ tính chất phức tạp của cuộc đấu tranh giai cấp trong giai đoạn cách mạng mới, không phân biệt rõ đâu là địch, đâu là ta, mơ hồ về tư tưởng chính trị.

  Trả lờiXóa
 53. Mục tiêu chiến lược của các thế lực thù địch là chống phá hệ tư tưởng Mác - Lê-nin, chống phá các thể chế nhà
  nước theo mô hình xã hội chủ nghĩa. Để đạt được mục tiêu ấy, một trong những thủ đoạn của các thế lực thù địch là dùng sức mạnh mềm với chiến lược “diễn biến hoà bình” và vũ khí chính là “thông tin, truyền thông” tấn công
  một cách toàn diện, liên tục vào mọi lĩnh vực đời sống chính trị - xã hội của các quốc gia, dân tộc đi theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Trong cuộc chiến này, phương tiện truyền thông đại chúng là một công cụ được các thế
  lực thù địch khai thác triệt để và sử dụng làm “vũ khí” tấn công lợi hại nhất.

  Trả lờiXóa
 54. Với thủ đoạn tiến hành chiến lược “ diễn biến hòa bình”, trong những năm gần đây, các lực lượng chống phá cách mạng Việt Nam không ngừng kích động tâm lý, tình cảm của người dân xung quanh các vấn đề biên giới, lãnh thổ cũng như xuyên tạc các nỗ lực ngoại giao, giải quyết hòa bình các tranh chấp mà Việt Nam đang thực hiện với mục đích làm suy giảm niềm tin, gieo rắc sự nghi ngờ đối với chủ trương, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, gây chia rẽ dân tộc. Ví dụ, trong khi dư luận khu vực và quốc tế có nhiều quan điểm, ý kiến thể hiện mong muốn Trung Quốc và các bên liên quan giải quyết hòa bình các tranh chấp trên Biển Đông, kiềm chế để tránh một cuộc xung đột vũ trang có thể xảy ra thì các thế lực thù địch đã lợi dụng phương tiện truyền thông đại chúng để đưa những thông tin xấu, kích động sự chia rẽ, tạo nghi ngờ sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong nỗ lực giải quyết tranh chấp trên Biển Đông...

  Trả lờiXóa
 55. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 56. Trong tiến trình hội nhập quốc tế, báo chí cách mạng Việt Nam đã có những đóng góp không nhỏ vào những thành tựu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục... Hệ thống báo chí đã rất nỗ lực trong việc phổ biến kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân. Đó là những thông tin nhanh, phong phú, đa dạng, nhiều chiều theo định hướng chính trị của Đảng và Nhà nước, đồng thời phản ánh ý kiến xây dựng và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Báo chí đã giới thiệu những nhân tố tích cực, khẳng định những thành tựu đổi mới và con đường xã hội chủ nghĩa đã lựa chọn, chống những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, phê phán những quan điểm sai trái, chống những luận điểm thù địch... Báo chí đã truyền bá, cổ vũ cho chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước là phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo đảm công bằng xã hội, giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh. Báo chí góp phần đẩy mạnh tuyên truyền sự nghiệp mở rộng và hợp tác kinh tế của nước ta với các nước trong khu vực và quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng đất nước ngày càng ổn định và phát triển

  Trả lờiXóa
 57. Đấu tranh chống âm mưu “ diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là một cuộc đấu tranh gay go, phức tạp. Trong cuộc đấu tranh này, các cơ quan báo chí, những người làm báo không chỉ đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, vu cáo, bịa đặt của địch, mà điều quan trọng là chứng minh tính đúng đắn của đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta; khẳng định những giá trị ưu việt của chủ nghĩa xã hội; xây dựng cách nhìn, quan điểm đúng đắn cho đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên, bởi vì đây là đối tượng quan trọng hàng đầu của âm mưu “diễn biến hòa bình”.

  Trả lờiXóa
 58. Trong cuộc tấn công trên mặt trận tư tưởng - văn hóa các lực lượng thù địch đã lựa chọn một thứ vũ khí lợi hại - đó chính là hệ thống các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là báo chí. Do đó, bên cạnh việc phản bác những luận điệu vu cáo, chỉ trích của các thế lực chống đối, cơ hội chính trị, báo chí cần chủ động tấn công, vạch trần những mặt xấu, các khuyết tật của xã hội tư bản; trình bày quan điểm chính diện của Đảng, Nhà nước một cách có hệ thống trên các vấn đề lớn như: Tự do, dân chủ, nhân quyền, kinh tế nhiều thành phần và định hướng xã hội chủ nghĩa...

  Trả lờiXóa
 59. Chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch không chỉ tập trung vào mô hình xã hội chủ nghĩa hiện thực ở Liên Xô, Đông Âu trước đây, phủ nhận lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn tiến công về chính trị, công kích vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thân thế, sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh, xuyên tạc, lên án sự nghiệp cách mạng của toàn dân tộc, kích động tâm lý hẹp hòi, tư tưởng cực đoan tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tác động xấu đến mọi mặt đời sống văn hóa, xã hội...

  Trả lờiXóa
 60. Việt Nam là một nước có vị trí địa chiến lược rất quan trọng, cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Ngày nay, các thế lực thù địch hiếu chiến vẫn luôn tìm cách lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “nhân quyền” để chống phá cách mạng nước ta. Trong chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của chúng, vấn đề dân tộc, tôn giáo được coi là “ngòi nổ”, là lĩnh vực nhạy cảm nhất và đây cũng là một trong những trọng điểm tiến công của địch nhằm tạo ra vùng tự trị, vùng ly khai gây mất ổn định chính trị, tư tưởng-văn hoá và kinh tế, xã hội, để viện cớ bảo vệ “dân chủ”, “nhân đạo”, “nhân quyền” tiến tới dùng sức mạnh quân sự răn đe, buộc ta phải theo đường lối chính trị, kinh tế của chúng.

  Trả lờiXóa
 61. Mục tiêu chiến lược của địch là thúc đẩy dân chủ hóa về chính trị, tự do hóa về kinh tế, nhằm chuyển hóa Việt Nam theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Phương thức tiến hành là tập trung thực hiện âm mưu thủ đoạn “DBHB”, kết hợp với bạo loạn chính trị. Biện pháp chiến lược là: tổng hợp, toàn diện trên các lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, KT-XH, khoa học- kỹ thuật, ngoại giao, gián điệp - tình báo... nhưng then chốt là đẩy mạnh đấu tranh trên hình thái tư tưởng văn hóa, dựng ngọn cờ “dân chủ”, “tự do”, “nhân quyền”, tiến hành thâm nhập chính trị, tư tưởng, đề cao quan niệm giá trị phương Tây, thực hiện đa nguyên quan điểm và đa nguyên chính trị. Dùng thủ đoạn kinh tế, thúc đẩy tư nhân hóa, thực hiện nền kinh tế thị trường theo cơ chế kinh tế thị trường của các tổ chức phi chính phủ và thị trường phương Tây, tạo điều kiện cho cải cách “dân chủ hóa”.

  Trả lờiXóa
 62. Diễn biến hòa bình chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế, được thực hiện dưới một phương thức, thủ đoạn mới để chống phá, đẩy lùi và đi đến xoá bỏ chủ nghĩa xã hội. Đối tượng của chiến lược Diễn biến hòa bình là các nước có khuynh hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa. Bản chất của chiến lược DBHB là chống chủ nghĩa xã hội. Nội dung cơ bản là phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa về các mặt chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá, xã hội, v.v... Phương thức và thủ đoạn chủ yếu là tạo dựng và thúc đẩy những nhân tố phản động, chống đối từ bên trong, đẩy đối phương vào khủng hoảng toàn diện, từng bước chuyển hoá chế độ chính trị theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa hoặc bị chính các thế lực chống đối dùng bạo lực lật đổ.

  Trả lờiXóa
 63. Tung tin thất thiệt, tuyên truyền xuyên tạc; tạo dựng nhân cốt, tạo dựng ngọn cờ. Tuyển chọn người vào tổ chức “Hội” chặt chẽ, có chọn lọc. Tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết bằng các thủ đoạn mê tín dẫn tới mê muội để lừa gạt, chiếm đoạt, kết hợp mê hoặc với cường chế, kết hợp giữa thuyết phục với tung tin để răn đe là các hành động chính của chúng.

  Trả lờiXóa
 64. Việt Nam chúng ta luôn bị các thế lực thù địch xem là trọng điểm của chống phá, chúng luôn muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam , chúng muốn hướng lái đất nước chúng ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Nhưng chúng sẽ thất bại, Đảng cộng sản Việt Nam đang hoàn thành tố nhiệm vụ và đang được sự tin tưởng và ủng hộ của Đảng.

  Trả lờiXóa
 65. Trong giai đoạn hiện nay, chủ nghĩa tư bản đế quốc cùng các thế lực thù địch khi tiến hành chiến lược “Diễn biến hoà bình” tại các nước xã hội chủ nghĩa luôn coi Việt Nam là một trọng điểm. Vì thế chúng ta hãy phát hiện và làm thất bại những âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 66. Mục đích không bao giờ thay đổi của chủ nghĩa tư bản đế quốc và các thế lực thù địch trong việc sử dụng chiến lược “Diễn biến hoà bình” với Việt Nam là tạo ra lực lượng đối trọng với Đảng Cộng Sản từ đó tiến tới xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, hướng lái nước ta theo con đường chủ nghĩa tư bản. Để tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu của đất nước, chúng ta phải cảnh giác để phát hiện và làm thất bại những mục tiêu, âm mưu này của chúng.

  Trả lờiXóa
 67. Trong giai đoạn hiện nay, chủ nghĩa tư bản đế quốc cùng các thế lực thù địch khi tiến hành chiến lược “Diễn biến hoà bình” tại các nước xã hội chủ nghĩa luôn coi Việt Nam là một trọng điểm. Chúng luôn tìm cách chống phá nhà nước ta bằng họi hình thức trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, kinh tế, chính trị. Chúng ta phải thực sự cảnh giác trước những âm mưu của chúng.

  Trả lờiXóa
 68. Các thế lực thù địch và chủ nghĩa đế quốc luôn xác định Việt Nam chúng ta là một trọng điểm của chống phá. Đất nước ta đã trải qua nhiềukhó khăn gian khổ để được như ngày hôm nay, vì vậy trong thời gian tới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ là một việc làm quan trọng và là nhiệm vụ của cả đất nước.

  Trả lờiXóa
 69. Để tiếp tục thực hiện thành công những mục tiêu mà đất nước đã đặt ra. Thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới của đất nước,sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền của lãnh thổ đất nước. Đây là việc làm quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của đất nước.

  Trả lờiXóa
 70. Bạo loạn lật đổ là một phương thức chống phá cách mạng nhằm mục tiêu lật đổ chế độ, giành chính quyền trung ương và địa phương bằng các hoạt động có tổ chức (bao gồm hoạt động chính trị và hoạt động quân sự) của bọn phản động trong nước khi đã lôi kéo, tập hợp được số đông quần chúng, được đế quốc và các thế lực phản động quốc tế chỉ đạo, giúp đỡ, thậm chí có thể sử dụng một bộ phận lực lượng trực tiếp tham gia chi viện. Bạo loạn lật đổ gồm bạo loạn chính trị và bạo loạn quân sự

  Trả lờiXóa
 71. Đối với Việt Nam, dạng thức này được chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch áp dụng từ khi Việt Nam chủ trương đổi mới toàn diện, mở rộng quan hệ quốc tế, chủ động hội nhập kinh tế thế giới, nhằm can dự và can thiệp sâu hơn, nhiều hơn vào công việc nội bộ của Việt Nam, âm mưu từng bước chuyển hóa “êm thấm” Việt Nam

  Trả lờiXóa
 72. Nhiều lúc tôi đã nghĩ: có không ít dân oan cũng mong liều chết để lấy mạng một thằng trong tứ trụ để cảnh cáo số còn lại phải thay đổi vì nếu không làm vậy thì giới cầm quyền không bao giờ mở mắt ra, và vì thế có lẽ không bao giờ có thay đổi? nhưng làm thế nào? thuốc nổ, súng ống ở đâu, làm sao tiếp cận được bọn ngoan cố ấy?
  Dân ta muốn ôn hòa, dân ta đã nhẫn nhục chịu đựng hy vọng vào sự biết điều, sự hoàn lương của những người cầm đầu đảng csVN, vì nhẫn nhục nên dân ta đã quá cơ cực và mất đi tất cả quyền dân của mình, nhưng càng nhẫn nhục chịu đựng thì đảng cs cầm quyền càng lấn tới vì chúng quyết tâm cướp đoạt của dân nhiều hơn nữa (chứng cớ là hiến pháp sửa đổi của chúng càng độc ác hơn)
  Không, thưa đồng bào, chúng ta đã đến đường cùng, không còn gì để mất, chúng ta phải đứng lên! Chần chừ là chết thế hệ con cháu mai sau, chần chừ là mất nước vào tay đại hán đến nơi.
  Thiển nghĩ, nếu cái "hiếp pháp" lưu manh phản động độc tài đảng cs toàn trị do đảng cs đẻ ra tiếp tục “thông qua” thì đã hết cơ hội để bọn cầm đầu đảng cs phản tỉnh-cần phải gấp rút phát động cả nước xuống đường chống chế độ độc tài, nếu không người dân sẽ vĩnh viễn là nô lệ, đất nước sẽ vĩnh viễn mất vào tay trung quốc.

  Trả lờiXóa
 73. Trong giai đoạn hiện nay, chủ nghĩa tư bản đế quốc cùng các thế lực thù địch khi tiến hành chiến lược “Diễn biến hoà bình” tại các nước xã hội chủ nghĩa luôn coi Việt Nam là một trọng điểm . Sau các thật bại đau đớn từ năm 1950 đến 1975, chủ nghĩa đế quốc hiểu rằng không thể dùng hành động quân sự để xâm lược hay biến Việt Nam thành nô lệ, sân sau của chúng. Chúng chấm dứt các đòn tấn công quân sự, chúng chuyển sang các chiến lược mới “bao vây cấm vận kinh tế”, “cô lập về ngoại giao” kết hợp với “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Khi Liên Xô và khối xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã, chúng càng tiến hành ráo riết “Diễn biến hoà bình” tại Việt Nam. đế quốc tư bản ngày càng tinh ranh trong vấn đề diễn biến hòa bình trên các quốc gia đối địch, đặc biệt việt nam..sau hàng loạt những thất bại chúng dần thay đổi chính sách , đối với chúng ta, nguy hiểm hơn...

  Trả lờiXóa
 74. trong giai đoạn hiện nay khi mà các thế lực thù địch ngày càng ráo riết chuẩn bị chu đáo tấn công ta trên mọ mặt trận từ tư tưởng ,đường lối chính sách đến , quân sự thì sự cảnh giác là không thừ , chúng có muôn vàn các chiêu bài để đưa ta vào tròng và nếu để chúng tóm được thóp thì quả là nguy hiểm vô cùng

  Trả lờiXóa
 75. Ngày nay, đất nước ta bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội với hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” với những thủ đoạn thâm độc, tinh vi, xảo quyệt nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, trong đó chú trọng tác động vào quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Sở dĩ đây được coi là một trong những hướng tấn công chủ yếu đối với cách mạng nước ta, vì nếu thực hiện thành công “diễn biến hòa bình” trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật sẽ làm thay đổi chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh theo hướng tư sản.

  Trả lờiXóa
 76. phương Tây đang đẩy mạnh việc cổ súy cho cái gọi là “dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam. Họ đã dùng nhiều biện pháp để tuyên truyền, xuyên tạc tình hình, vu cáo Việt Nam thiếu dân chủ, vi phạm nhân quyền, không có tự do tôn giáo, đối xử không công bằng với người dân tộc. Qua đó, tìm mọi cách đưa người vào Việt Nam với danh nghĩa khác nhau để xúc tiến việc tìm hiểu tình hình, thu thập thông tin và lợi dụng vấn đề “dân chủ, nhân quyền” để chống phá Đảng, Nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 77. Diễn biến hòa bìn là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị -xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước XHCN từ bên trong, chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động đứng đầu là Mỹ tiến hành …Nội dung chính: sử dụng mọi thủ đoạn kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội , đối ngoại, an ninh,… kết hợp với răn đe quân sự để ngầm phá từ bên trong, tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền; kích động các mâu thuẫn tôn giáo, dân tộc, chủng tộc; truyền bá mô hình chính trị, kinh tế, tư tưởng và lối sống của Chủ nghĩa Tư bản; khuyến khích tư nhân hóa về kinh tế và đa nguyên chính trị; triệt để khai thác và lợi dụng những khó khăn, sai sót của nhà nước hiện hành, làm trầm trọng thêm quá trình khủng hoảng kinh tế-xã hội, tạo nên sức ép ngày càng lớn, buộc lãnh đạo nhà nước từng bước chuyển hóa , thay đổi đường lối chính trị, nhường quyền lãnh đạo cho nhà nước đối lập, làm cho thể chế chính trị tiến bộ, cách mạng bị thủ tiêu

  Trả lờiXóa
 78. khi chủ nghĩa xã hội mới được hình thành trên cơ sở lí luận thì chúng đã kiên quyết chống phá chủ nghĩa xã hội, và khi CNXH được thiết lập ở Liên Xô và các nước Đông Âu thì chúng càng điên cuồng chống phá chủ nghĩa xã hội, tạo nên sức ép ngày càng lớn, buộc lãnh đạo nhà nước từng bước chuyển hóa , thay đổi đường lối chính trị, nhường quyền lãnh đạo cho nhà nước đối lập, làm cho thể chế chính trị tiến bộ, cách mạng bị thủ tiêu,chúng ta hãy thận trọng với diễn biến này

  Trả lờiXóa
 79. Phải nói là tôi cũng chịu khó chịu nhục mà đọc cho hết 80 cái ý kiến trong đó có vô số ý cò của các "Nhà lý luận mac lenin" Thật tội nghiệp cho họ, họ cứ nghỉ mình là bề trên của kẻ chăn bầy . họ lo cho dân việt bị bọn đế quốc cai trị thì khốn khổ . Nhưng tại sao các bình luận viên không chịu sáng mắt ra coi lại các quan triều đình , quan phủ quan huyện lại cứ tham nhũng vơ vét của dân để có Dola để gữi con mình sang học bọn "XẤU "làm gì?

  Nhiều người nói mà không biết mình đang nói gì .

  Đến to lớn giỏi như ông tổng trọng mà còn chả hiểu cái CNXH mặt tròn mặt méo ra sao mà các cảm tình đảng cứ nhắng lên .

  ông tổng còn nói hết thế kỷ này không biết ...

  Một thế kỷ = 5 thế hệ từ năm 1930 đến hết thế ký thứ 2 = 170 năm = 8 đời + 1/2 đời đi theo đảng làm cách mạng (đổi đời) đi lên CNXH mà không biết cái hình dạng CNXH mặt tròn hay méo ra sao mà cũng cứ nhắm mắt mà chém gió sao không biết nhục là gì ; sao không biết mình tối tăm nhỉ ?
  Gần hai đời người 38 năm, có hòa bình thì một nửa dân số trên cả nước vẫn bửa đói bửa no và còn vô số người còn không đủ cơm ăn áo mặc vậy mà các người cứ nói vu vơ cứ nói những lời huyền ảo .
  Chúa ôi !! Có phải dân tộc con bị Ngài Rũa sã chăng sao nhiều người mất trí thế họ ngây họ ngộ họ tưng tửng đến bao giờ mới tỉnh ???

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thế mấy ông biết rõ mặt tròn, mặt méo của CNTB rồi đó nên mới biết cái xấu để tránh, cái tốt để sang học, học để về xây dựng đất nước đúng như mục tiêu CNXH hướng tới. mặt tròn mặt méo của CNTB có mục tiêu vĩnh cửu là chuyên gây họa cho dân tộc khác để kiếm lời

   Xóa
 80. Trong giai đoạn mới hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới. Thế nhưng các thế lực thù địch cũng có những sự chống phá mới, chúng vẫn chưa dừng lại, chúng vẫn liên tục chống phá chúng ta với những chiêu bài mới. Vì thế chúng ta phải nêu cao tinh thần cảnh giác.

  Trả lờiXóa
 81. Mục đích không bao giờ thay đổi của chủ nghĩa tư bản đế quốc và các thế lực thù địch trong việc sử dụng chiến lược “Diễn biến hoà bình” với Việt Nam là tạo ra lực lượng đối trọng với Đảng Cộng Sản từ đó tiến tới xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, hướng lái nước ta theo con đường chủ nghĩa tư bản và từng bước lệ thuộc trở thành sân sau của chúng. Để đạt mục tiêu đó, chúng không từ bỏ bất kì thủ đoạn nào, chúng chống phá từ công khai đến bí mật trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Toàn dân ta cần phát huy tính tích cực chủ động, nêu cao cảnh giác; đồng thời phát hiện, phòng ngừa và đấu tranh với các âm mưu thủ đoạn đó.

  Trả lờiXóa
 82. Nhận diện được âm mưu thủ đoạn của chúng, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cần phát huy tính tích cực chủ động, nêu cao cảnh giác; đồng thời phát hiện, phòng ngừa và đấu tranh với các âm mưu thủ đoạn đó.

  Trả lờiXóa
 83. Mục đích không bao giờ thay đổi của chủ nghĩa tư bản đế quốc và các thế lực thù địch trong việc sử dụng chiến lược “Diễn biến hoà bình” với Việt Nam là tạo ra lực lượng đối trọng với Đảng Cộng Sản từ đó tiến tới xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, hướng lái nước ta theo con đường chủ nghĩa tư bản và từng bước lệ thuộc trở thành sân sau của chúng.

  Trả lờiXóa
 84. Đám con hoang của chủ nghĩa đế quốc cho rằng, đối với các nước cộng sản, hình thức chống phá “giấu mặt” bằng can dự, can thiệp, gây sức ép, chuyển hóa thường có kết quả hơn hình thức đối đầu trực tiếp.

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ