Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Văn hoá thời hội nhập

Văn hóa Việt Nam được hiểu và trình bày dưới các quan niệm khác nhau:
·  Quan niệm thứ nhất: đó là đồng nhất văn hóa Việt Nam với văn hóa của người Việt, trình bày lịch sử văn hóa Việt Nam chỉ như là lịch sử văn minh của người Việt.
·  Quan niệm thứ hai: Văn hóa Việt Nam là toàn bộ văn hóa các dân tộc Việt Nam cư trú trên mảnh đất Việt Nam, chỉ có văn hóa từng tộc người, không có văn hóa dân tộc/quốc gia.
·  Quan niệm thứ ba: Văn hóa Việt Nam là cộng đồng văn hóa dân tộc/quốc gia, đây là nền văn hóa dân tộc thống nhất trên cơ sở đa dạng sắc thái văn hóa tộc người. Khái niệm dân tộc/quốc gia chỉ một quốc gia có chủ quyền, trong đó phần lớn công dân gắn bó với nhau bởi những yếu tố tạo nên một dân tộc. Quan niệm thứ ba này hiện nay đang là quan niệm chiếm số đông bởi các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý trong lĩnh vực văn hóa Việt Nam, vì vậy nội dung về văn hóa Việt Nam sẽ được trình bày theo quan niệm thứ ba, văn hóa Việt Nam theo hướng văn hóa dân tộc.
Cho dù bạn hiểu theo quan niệm nào đi chăng nữa thì văn hoá Việt Nam là  văn hóa của con người, do con người, vì con người. Đó là sự chắt lọc, kế thừa liên tục trong dòng thời gian vô tận; văn hóa là sáng tạo, chỉ có sáng tạo mới trở thành văn hóa. Giá trị văn hóa đích thực bao giờ cũng có sức thu hút và cảm hóa mạnh mẽ con người hướng về cái chân, thiện, mỹ, dù chính kiến hay niềm tin có khác nhau.
Sức mạnh to lớn của văn hoá dân tộc đã được chứng minh qua bề dày truyền thống lịch sử của dân tốc.  Trải qua một nghìn năm bị đô hộ không những không bị đồng hóa mà còn tích lũy và phát triển trở thành lực lượng vô tận vùng lên giành lại độc lập cho đất nước. Đó là nhờ dân ta đã giữ vững được nền văn hóa của dân tộc. Chúng ta đánh thắng những kẻ địch xâm lược mạnh hơn ta gấp nhiều lần. Đó là nhờ sức mạnh của Chủ nghĩa yêu nước, của nền văn hóa Việt Nam, của chủ nghĩa anh hùng kết hợp với trí thông minh, sáng tạo của dân tộc. Sự nghiệp đổi mới giành thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử càng chứng tỏ sự bền vững, sức sống, sáng tạo của nền văn hóa Việt Nam.Điều này cũng đặt ta yêu cầu  trong tình hình hiện nay chúng ta phải xây dựng  “nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.
Để xây dựng được “nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” chúng ta cần nỗ lực phát huy truyền thống và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại.
Giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc
Giữ vững, phát huy truyền thống
Trong điều kiện xã hội ngày càng phát triển hiện nay, việc giữ vững và phát huy truyền thống là một yếu tố cần thiết và tất yếu. Trong quan hệ xã hội người Việt Nam “Tôn sư trọng đạo”, tôn trọng người có công với dân tộc làm đầu. Giao lưu, đối thoại với các nền văn hóa thế giới, người Việt Nam luôn thể hiện bản lĩnh văn hiến dân tộc, giữ danh dự tâm hồn trong sáng. Tinh thần khiêm tốn học hỏi, cầu thị vì sự tiến bộ và phát triển đất nước, con người trước quan hệ quốc tế luôn được đề cao. Trong quan hệ giữa các dân tộc, giữa các tầng lớp dân cư, các nhóm cộng đồng và cá nhân, thái độ “đói cho sạch, rách cho thơm”, tinh thần “Thương người như thể thương thân” luôn là bản sắc văn hóa trong cuộc sống, ứng xử của người Việt Nam.
Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại
Chúng ta không thể phủ nhận sự phát triển của các nền văn hoá trên thế giới, trong điều kiện hội nhập hiện nay thì việc du nhập các yếu tố văn hoá nước ngoài vào Việt Nam là một quy luật. Nhưng chúng ta vẫn luôn biết cách làm chủ và chọn lọc những gì phù hợp nhất cho nền văn hoá của dân tộc.
Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá thế giới là một phương thức, một quá trình của văn hoá dân tộc Việt Nam nhằm tiếp xúc, thu thập những giá trị tốt đẹp nhất của văn hoá các dân tộc khác trên thế giới, phù hợp với tư tưởng, cảm quan, phong hoá của dân tộc mình nhằm làm giàu văn hoá dân tộc mình.
Trong bối cảnh giao lưu văn hoá quốc tế ngày càng mạnh mẽ, thì vấn đề tiếp thu có tính chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại ngày càng có vai trò quan trọng bởi nó giúp hoà nhập văn hoá dân tộc với quốc tế mà còn giúp giữ gìn, bảo vệ và phạt huy vốn liếng, bản sắc văn hoá dân tộc.
Điều đặt ra ở đây là chọn lọc như thế nào? Sự giao lưu, giao tiếp không chỉ những tinh tuý mà nó luôn có cả sự không tinh tuý, thậm chí còn độc hại, phản giá trị.. Vì vậy, ngoài cơ chế thâu nhập những gì tốt đẹp thì vẫn phải song hành với cơ chế khác, đó là chọn lọc, ngăn ngừa, loại bỏ những gì không phù hợp, những gì không thể kết hợp, chồng chéo, “hoà nhập chứ không hoà tan”, hoà nhập để làm nổi lên văn hoá bản địa.
Trong tình hình hiện nay nhiều giải pháp chưa được thực hiện triệt để,chưa đem lại hiệu quả cao; yếu tố văn hóa trong xây dựng văn hóa thời kì hội nhập chưa được đề cao để xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội . Xây dựng cơ quan văn hóa hiệu quả còn thấp. Tình trạng suy thoái về đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, nhân dân vẫn diễn ra nghiêm trọng. Năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước về văn hóa có lúc còn lúng túng, bị động trước sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Quản lý thị trường văn hóa chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Việc xây dựng luật, các chính sách về văn hóa triển khai chậm, hạn chế về tính thực tiễn.
Để xây dựng được một nền văn hoá tiên tiến, đạm đà bản sắc dân tộc điều cốt yếu là toàn dân cần “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hình thành đạo đức tốt đẹp trong giao tiếp, ứng xử. Đẩy mạnh công tác tư tưởng, văn hóa xây dựng nhân cách, nhân văn cao đẹp trong mỗi người, trong tập thể và toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Saga Nguyễn

TÁC GIẢ: Unknown // 7/28/2013 03:09:00 CH
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

2 nhận xét:

  1. Nhân đạo cái con bà nhà nó chứ, mẹ với lợi ích của nó thì chỗ nào có lợi cho mỹ thi chúng vác súng ống, bom đạn đến gọi là đem lại nhân dạo, hay giúp đỡ hay là dân chủ gì đó, nói chung tất cả những lời hoa mỹ thì chúng đem ra hết để biện minh cho hành động của mình, mẹ nhà nó, lừa người ta ah, đéo ai tin, đéo ai chấp nhận được mỹ

    Trả lờiXóa
  2. những người này cũng có một số ưu điểm, đó là trên cách nhìn khác quan về con người chứ không nhìn vào bản chất việc làm sai trái của họ, đó là những người này rất kiên trì với việc chống phá đảng và nhà nước ta, không biết coi đó là sự kiên trì hay mù quáng thì hợp lý hơn đi, có điều chỉ thấy họ luôn luôn chống đối mà thôi

    Trả lờiXóa

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ