Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

ĐÔI NÉT VỀ TỔ CHỨC ĐỐI LẬP

Từ khi Chủ Nghĩa Xã Hội ở Đông Âu và Liên Xô xụp đổ, nó gắn liền với cái gọi là tư duy chính trị mới của các đối tượng chống đối. Nội dung cơ bản đó là đa nguyên, đa đảng đối lập trong thời kỳ cải tổ Liên Xô và Đông Âu cũ. Nếu trước đây hoạt động của tổ chức phản động diễn ra lén lút, bí mật với khẩu hiệu là: “lật đổ chính quyền khôi phục chế độ cũ” theo phương thức vũ trang thì nay chuyển sang xu hướng công khai hóa, quốc tế hóa, hội nhập hóa tiến hành đấu tranh công khai “bất bạo động” các chiêu bài đòi mở rộng “dân chủ, nhân quyền, đòi đa nguyên đa đảng” mà không trực tiếp đưa ra mục đích cuối cùng của mình là lật đổ chính quyền.
          Mục tiêu của chúng ta là giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản không chấp nhận đa nguyên đa đảng, không hình thành các tổ chức đối lập làm đối trọng vơi ĐCS. Tổ chức đối lập ở Việt Nam là tập hợp các phần tử có cùng quan điểm tư tưởng chính trị câu kết chặt chẽ với nhau hình thành tổ chức cơ cấu hệ thống đường lối rõ ràng hoạt động công khai “bất bạo động” và đại diện cho một bộ phận quần chúng nhất định ở trong nước mục tiêu trang giành đòi chia sẻ dần dần xóa bỏ thể chế chính trị của nước ta.

          Tổ chức có đường lối cụ thể rõ ràng, cách thức chống đối bài bản có bước đi lộ trình cụ thể. Chúng nêu rõ mục đích công khai là tranh giành đòi chia sẻ tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Phong trào công khai hợp pháp quốc tế hóa, hợp pháp háo tổ chức trong nước (tên gọi cơ cấu nhân sự, trụ sở, cương lĩnh điều lệ, ra báo làm cơ quan ngôn luận cho tổ chức với tính chất nhiều cấp độ khác nhau). Hoạt động với khẩu hiệu: “thúc đẩy dân chủ mở rộng nhân quyền”, lợi dụng các vấn đề ngạy cảm, tiêu cực, khó khan, khuyết điểm những sai sót trong việc đề ra những đường lối chính sách, bóp méo chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà Nước, vu cáo Nhà Nước chuyên quyền độc đoán vi phạm dân chủ nhân quyền từ đó lôi kéo quần chúng đấu tranh nghị trường hoặc sử dụng áp lực tiến tới xóa bỏ quyền lãnh đạo của Đảng.

FACEBOOK COMMENTS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ