Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Âm mưu “Diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch


       Ngày 30/04/1975 đất nước Việt Nam hoàn toàn thống nhất,non sông Việt Nam thu về một mối,dân tộc được đoàn tụ sau những ngày bị bọn thực dân,đế quốc thống trị ,bắt ly tán và vùi dập trong máu lửa.

Ôi, buổi trưa nay, tuyệt trần nắng đẹp
Bác Hồ ơi! Toàn thắng về ta
Chúng con đến, xanh ngời ánh thép
Thành phố tên Người lộng lẫy cờ hoa.
Cho chúng con giữa Vui này được khóc
Hôn mỗi đứa em, ôm mỗi mẹ già
Như lòng Bác, mỗi khi Bác đọc
Đồng bào miền Nam, mắt kính bỗng nhoà.
(Toàn thắng về ta)


                   Xe tăng tiến vào dinh độc lập(30/04/1975)

         Đây là một chiến thắng lịch sử,một móc son chói lọi đánh dấu trên đất nước Việt Nam sạch bóng giặc ngoại xâm.Nhân dân Việt Nam được tự làm chủ hoàn toàn vận mệnh của mình,được độc lập-tự do-hạnh phúc dưới chế độ Xã Hội chủ Nghĩa.Thế nhưng từ đó cho đến nay,dân tộc Việt Nam vẫn phải chống lại âm mưu phá hoại của thế lực thù địch.Những kẻ thua cuộc không nuốt trôi cơn hận,những kẻ mất đi quyền lợi “sung sướng” của mình,bất mãn với chế độ…Vẫn không ngừng tìm mọi cách chống phá,tìm mọi cách để lật đổ chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam,thủ tiêu Đảng Cộng Sản.

Âm mưu của thế lực thù địch với “diến biến hòa bình” là chống phá đất nước ta trên mọi mặt,mọi phương diện:

Về mặt chính trị tư tưởng: Chúng coi đây là mục tiêu hàng đầu,quan trọng nhất để chúng làm cho đất nước Việt Nam tự chuyển biến và tự chuyển hóa không còn đi theo con đường Xã Hội Chủ Nghĩa.Chúng âm mưu triệt phá,thủ tiêu chủ nghĩa Mác-LêNin,tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân.Chúng tăng cường tuyên truyền qua mọi phương tiện có thể,với tư tưởng Tư Bản Chủ nghĩa,lối sống thực dụng,xa hoa,trụy lạc trái với thuần phong mỹ tục nét văn hóa Á-Đông,nét văn hóa của dân tộc Việt Nam.Làm cho tình hình chính trị ngày càng khủng hoảng,để nhân dân không tin vào chế độ,không còn mặn nồng với những ngày chiến thắng lịch sử của dân tộc nữa.Đặc biệt,nguy hiểm hơn,chúng cho người xuyên tạc các đường lối chính sách của Đảng-nhà nước,kích động tầng lớp nhân dân,chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam,đặc biệt là đoàn kết trong các dân tộc và trong các tôn giáo.Chúng cho người chui sâu,leo cao vào nội bộ ta,phá hoại các chủ trương,kích động ngầm,làm cho nhân dân mất lòng tin vào chính quyền.

Về mặt Văn hóa-Xã Hội: thực tế,đây là mặt gần gũi nhất với nhân dân,thế lực thù địch âm mưu chống phá trên phương diện này nhằm làm mất đi bản chất của Dân tộc Việt Nam,từ đó rất dễ dàng chuyển hóa,thực hiện những bước tiếp theo.Chúng chống phá trực tiếp các đường lối chính sách của Đảng;làm chệch hướng đi các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc,đồng thời tôn thờ,cổ súy theo hình thức “tây hóa” sống xa rời thực tế,thích hưởng thụ,làm mất đi cái gốc căn bản nhất của nét văn hóa người Việt.Thế lực thù địch phá hoại,bằng cách kích động các bà con dân tộc,tôn giáo,các tư tưởng dân tộc hẹp hòi sống theo kiểu ly khai,chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc,đặc biệt là lợi dụng triệt để những mâu thuẫn đơn giản trong xã hội để đào sâu tư tưởng hận thù.Chúng nhắm vào các tầng lớp trẻ trong xã hội và các văn nghệ sỹ lôi kéo để tuyên truyền,truyền bá những tư tưởng phản động từ đó hướng rộng rãi đại chúng vào những tư tưởng đó.

Về các mặt kinh tế: Âm mưu của thế lực thù địch là hướng cho đất nước Việt Nam không còn đi theo con đường kinh tế thị trường định hướng Xã Hội chủ Nghĩa mà đi theo hướng Tư Bản Chủ Nghĩa.Chúng tích cực phá hoại các chính sách phát triển kinh tế của đất nước,thúc đẩy chuyển hóa cơ cấu kinh tế,các ngành,các lĩnh vực quan trọng chúng đều tăng cường phá hoại.Lợi dụng sự mở cửa nền kinh tế của đất nước Việt Nam để xâm nhập thị trường,lũng đoạn kinh tế,phá hoại làm cho nền móng kinh tế của đất nước bị lung lay,dần chuyển hóa thành kinh tế TBCN.

Trên lĩnh vực quốc phòng,an ninh,đối ngoại: Đây là trọng vấn đề rất quan trọng mà thế lực thù địch nhắm vào để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” ở nước ta.Chúng phá hoại từ những chính sách của Đảng và nhà nước ta,trên lĩnh vực,quốc phòng,an ninh,đối ngoại,âm mưu là làm cho sự tê liệt hoàn toàn các chính sách,dẫn đến sự điều chỉnh của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với các lĩnh vực này không còn tác dụng nữa.Chúng tuyên truyền,đòi “phi chính trị hóa” lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân,đây là hai lực lượng căn bản bảo vệ Đảng,nhà nước,bảo vệ sự an ninh tổ quốc,toàn vẹn lãnh thổ nếu như chúng thực hiện được âm mưu này thì coi như “diễn biến hòa bình” được thực hiện thành công một phần.Chúng lợi dụng sự mở cửa hội nhập để tăng cường phá hoại đất nước,gây mất ổn định an ninh trật tự,đặc biệt là những địa bàn có vị trí đặc biệt trong vấn đề quốc phòng,an ninh.Chúng lợi dụng vấn đề dân tộc,tôn giáo,lợi dụng sự thiếu nhận thức chính trị của bà con để kích động gây mất an ninh,trật tự, mất đoàn kết dân tộc,tiến hành thành lập các nhà nước tự trị,khu tự trị.Tạo kịch bản “diễn biến hòa bình” giống như các nước Nam Tư cũ,lybia,Syria,Ai Cập…Kịch bản “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch ở các nước Trung Đông.

Nguy hiểm hơn,chúng luôn lợi dụng vấn đề này để lên tiếng can thiệp,chỉ trích thông qua ngoại giao hay trực tiếp bằng các biện pháp khác làm cho tình hình quốc phòng,an ninh đất nước ta gặp nhiều khó khăn.

Để bảo vệ thành công thành quả cách mạng,bảo vệ thành công con đường đi lên Xã hội Chủ Nghĩa và làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch thì đòi hỏi toàn Đảng,toàn dân phải không ngừng nỗ lực,tăng cường phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc:

Thứ nhất:Kiên định đi theo con đường chủ nghĩa Mác-Lênin,tư tưởng Hồ Chí Minh,đường lối quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam.Xây dựng trong mỗi con người bãn lĩnh chính trị vững vàng,không để thế lực thù địch làm lung lay nền tảng tư tưởng vững chắc đấy.Tin tưởng,trên cơ sở góp ý điều chỉnh một cách khoa học,phù hợp với điều kiện hiện tại của đất nước,để vừa xây đắp được nền móng tư tưởng vừa có cơ hội phát triển thêm tầm tư duy mới,tư tưởng tiến bộ.Kiên định con đường Xã Hội chủ Nghĩa mà Bác Hồ và toàn Đảng ,toàn dân đã chọn.Không mơ hồ dao động trước âm mưu xuyên tạc chính sách của Đảng,nhà nước của thế lực thù địch.

Thứ hai:Phòng và chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch,tiến hành bài trừ các tư tưởng tư bản chủ nghĩa với lối sống thực dụng,xa rời thực tế trái với thuần phong mỹ tục của nhân dân Việt Nam.Xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến,đậm đà bản sắc dân tộc. “Hòa nhập nhưng không được hòa tan” trong thời kỳ hội nhập của đất nước,giữ được bản chất văn hóa của con người,của dân tộc Việt Nam để bạn bè thế giới biết đến nét văn hóa đó.Phát huy truyền thống dân tộc của con người Việt Nam,kiên cường,bất khuất,đập tan mọi âm mưu,luận điệu của thế lực thù địch.

Thứ ba:Nâng cao tinh thần cảnh giác cho mọi người dân trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch.Không để chúng sử dụng những chiêu trò kích động,mua chuộc để phá hoại dân tộc khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam,không để chúng lợi dụng vấn đề dân tộc,tôn giáo để chia rẽ dân tộc tộc ta được.

Thứ tư: Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,không để thế lực thù địch lợi dụng sự tự do thương mại để “lũng đoạn” thị trường Việt Nam.Tích cực đóng góp,xây dựng và phát triển nền kinh tế nước nhà lên một tầm cao mới,có chỗ đứng trên trường quốc tế.Ngăn chặn,chống lai âm mưu chuyển hóa nền kinh tế của nước ta chệch hướng sang kinh tế “Tư bản chủ nghĩa”.

Thứ năm: Đập tan những âm mưu,luận điệu “phi chính trị hóa” lực lượng quân đội và công an của thế lực thù địch.Xây dựng hai lực lượng này càng vững mạng,chính quy,tinh nhuệ và từng bước hiện đại để bảo vệ đất nước bảo vệ nhân dân,bảo vệ thành quả của tổ quốc Việt Nam xã Hội Chủ Nghĩa.Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng,nhà nước đối với hai lực lượng này,tạo mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân,giữa quân với dân để nâng cao tinh thần chiến đấu của dân tộc.

Tất cả mọi người dân chúng ta,đặc biệt là giới trẻ hiện nay,cần nâng cao cảnh giác,không nên lơ là trước âm mưu,thủ đoạn của thế lực thù địch.Phát hiện,ngăn chặn và xử lý lịp thời những tình huống bất ngờ xẩy ra,để chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch./

Kiến QuốcFACEBOOK COMMENTS

2 nhận xét:

  1. tay này lên đến độ bệnh cao nhất rồi thì phải, chuẩn bị đến giai đoạn gọi là tẩu hỏa nhập ma rồi, già sắp về với tổ tiên rồi mà còn sinh ra viết truyện sex đúng là loại mất nết và không có đạo đức, chuyện của hắn nghe cũng thật là bệnh hoạn quá, lại còn cả loạn luân nữa, tên này hết thuốc để chữa rồi

    Trả lờiXóa
  2. Hội nghị trung ương là dịp để lấy lại tín nhiệm để bổ sung những cá nhân ưu tú những con người tài năng tâm huyết vào bộ chính trị.Hội nghị Trung ương Đảng 7 bổ sung bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Nguyễn Thiện Nhân vào Bộ Chính trị khóa XI đang là một quyết định vô cùng chính xác. Bởi cả ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Nguyễn Thị Kim Ngân đều là những con người tài năng và tâm huyết với dân tộc với quê hương đất nước

    Trả lờiXóa

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ