Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

Hiểu “DÂN CHỦ” và “NHÂN QUYỀN” như thế nào cho đúng !!!


        Đất nước và xã hội chỉ thoát được độc tài và có dân chủ, tôn trọng NHÂN QUYỀN khi và chỉ khi dân trí người dân được cải thiện, mọi người đều biết, hiểu rõ và thực hành đúng giá trị của dân chủ và nhân quyền. 
Đôi khi dân chủ và nhân quyền còn bị đánh tráo khái niệm để nhằm làm tư lợi và phục vụ cho nhóm lợi ích, thế nên miệng thì hô hào là dân chủ và nhân quyền nhưng hành động thì chỉ toàn là độc tài, phản dân chủ & phi nhân quyền. Bài viết này xin được mạng phép trình bày ngắn gọn 2 khái niệm này: 
DÂN CHỦ: Được hiểu đơn giản nhất bởi khái niệm, trong một cuộc họp – hội nghị – đại hội mà trong đó có sự biểu quyết công khai và minh bạch với kết quả đa số thắng thiểu số. Cho nên bất kỳ cá nhân nào hoặc thiểu số nào dùng chính kiến của mình để tự quyết, tước đoạt và không chấp nhận số đông mà không thông qua cuộc họp – hội nghị – đại hội là phản dân chủ => Độc Tài. Thế nên, người theo cộng sản cũng có quyền dân chủ và người chống cộng sản cũng có quyền dân chủ, không ai được tự ý đứng về bên này, hoặc bên kia mà tước bỏ quyền dân chủ của người khác. 

VD: Số đông quy định hành động ăn cắp là trọng tội thì cá nhân người ăn cắp không được dùng chính kiến của thiểu số cá nhân để xem hành động ăn cắp là vô tội. 
Nhóm 72 đã đánh tráo ‘khái niệm dân chủ‘ trở thành ‘quyền của nhân dân‘, họ hô hào tranh đấu đòi hỏi dân chủ khi ngụy biện dưới vỏ bọc bởi đòi hỏi ‘quyền của nhân dân’, nhưng chính họ lại tự quyết vai trò là 15 người đại biểu của đồng bào mà không qua bất kỳ sự biểu quyết công khai và minh bạch nào trước đồng bào thông qua một cuộc họp, hay một hội nghị, hay đại hội nào, đã vậy chính hành động đưa ra trưởng đại diện là Nguyễn Đình Lộc càng chứng minh cho thấy đây là hành động phản dân chủ (phi dân chủ) khi không có sự biểu quyết bầu chọn nhất trí của số đông… Mà chỉ là sự biểu quyết của thiểu số, thế nên họ (nhóm 72) là phản dân chủ và ngụy biện dưới vỏ bọc chung chung là ‘quyền của nhân dân’. 


SỰ NGỤY BIỆN CỦA DÂN CHỦ: là một quá trình diễn giải khái niệm dân chủ bởi lập luận ‘dân chủ là quyền làm chủ của nhân dân’. Thoạt nghe lần đầu có vẻ như hợp lý, nhưng đó chỉ là một thuật ngữ ngụy biện diễn giải sai ý nghĩa cho 2 chữ dân chủ, vì cụm từ “nhân dân” lại là một khái niệm vừa hẹp vừa rộng không có số lượng cụ thể. Một người cũng được gọi là nhân dân (người dân), hàng trăm người cũng được gọi là người dân – cụ thể hơn bằng nhóm dân, và nhân dân khác hẳn về mặt ý nghĩa với toàn dân (tất cả – toàn thể nhân dân), tức là chúng ta đang nói đến chi tiết về số lượng mà không còn chung chung là nhân dân nữa. Khi nói chung chung “quyền của nhân dân” tức là quyền của một người cũng sẽ tương đương với quyền của một nhóm người và đồng thời cũng sẽ ngang bằng với quyền của toàn dân, vì như trên đã trình bày cụm từ “nhân dân” lại là một khái niệm vừa hẹp vừa rộng không có số lượng cụ thể. Thế nên, chính sự ngụy biện‘quyền của nhân dân’ này đã làm sai lệch giá trị của dân chủ, vì khi đó một nhóm thiểu số cũng có thể lạm dụng và nhân danh là ‘quyền của nhân dân’ để gọi là dân chủ… dùng chính kiến của thiểu số để tự quyết, tước đoạt và không chấp nhận số đông mà không thông qua cuộc họp – hội nghị – đại hội là phản dân chủ => Đây đích thực là sự ngụy biện về dân chủ.! 

VD: Khi nhóm 72 đã lạm dụng và ngụy biện dân chủ khi họ tự quyết nội dung kiến nghị 72, hiến pháp 72 (quyền lập hiến là của nhân dân), họ tự quyết 15 đại biểu và 1 trưởng đại biểu. 

QUY TẮC DÂN CHỦ: Trong một cuộc họp – hội nghị – đại hội khi nhóm đa số đã thắng thiểu số thì nhóm thiểu số phải tuân thủ theo nhóm đa số mà không được chống đối (chỉ được tiếp tục tranh luận và phản biện để giải quyết vấn đề mà không được quyền tự quyết). 
Quyền dân chủ của công dân được thể hiện cụ thể thông qua quyền cử tri địa phương bởi ứng cử, tiến cử, bầu cử hoặc bãi nhiệm dân biểu Quốc hội, mà không là sự ám thị chung chung quyền của nhân dân.! Vì có rất nhiều người dân không màn đến chuyện chính trị và quyền lực, hoặc họ không đủ năng lực để thực thi quyền hợp pháp của họ (người thiểu năng, người mất trí, tâm thần, trẻ em dưới 12 tuổi, người vùng sâu vùng xa hẻo lánh..v.v….). Thế nên quyền dân chủ của công dân chỉ được thể hiện cụ thể thông qua quyền cử tri địa phương.! 


NHƯ THẾ NÀO THÌ ĐƯỢC COI LÀ THỰC THI DÂN CHỦ.?: Thực thi dân chủ là ở đó phải tiến hành tổ chức tối thiểu một hình thức thăm dò có cả kết quả và số lượng tán thành và không tán thành (ủng hộ và không ủng hộ). Hoặc cao hơn nữa là sự biểu quyết tán thành và không tán thành công khai của một cuộc họp – hội nghị – đại hội.! Bất kỳ một cuộc biểu quyết nào chỉ đăng tin số lượng tán thành mà không đăng tải số lượng không tán thành đều là dân chủ giả tạo, phi dân chủ, vì không thể hiện được đâu là thiểu số và đâu là đa số nên không thể coi là dân chủ.!!! Tuy nhiên, khi thể hiện số lượng tán thành mà không thể hiện được số lượng không tán thành mà kết quả của tán thành có số lượng quá thấp so với tổng số mặc định, thì đó là bằng chứng không là một đòi hỏi có giá trị dân chủ vì thiểu số không thể lấn áp đa số.! 

VD: “Kiến nghị 72 – hiến pháp 72″ cho dù có 100,000 chữ ký ủng hộ thì cũng chỉ là thiểu số so với gần 90 triệu dân. Không thể lấy ý kiến của thiểu số mà áp dụng cho đa số, vì đó là phi dân chủ => độc tài. 

“Lời tuyên bố của các công dân tự do” cho dù có 1,000,000 dân ký tên ủng hộ mà không có danh sách không ủng hộ, thì chính họ đã thừa nhận họ chỉ là nhóm thiểu số của cả đất nước. Một khi đã là nhóm thiểu số thì sẽ không bao giờ gọi là hành động dân chủ, vì thiểu số không thể áp chế cho đa số. 
NHÂN QUYỀN: Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận, tự do thể hiện quan điểm, tự do chọn lựa đảng chính trị, tất cả các quyền khác không được xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Cho nên bất kỳ cá nhân nào, hoặc thiểu số nào dùng chính kiến của mình để cấm người khác phát biểu, hoặc chỉ muốn người khác nghe mình nói mà không chấp nhận lời nói của người khác, đồng thời chỉ muốn người khác theo mình hoặc phải theo phe phái mà mình yêu thích mà không chấp nhận việc người khác đối lập với lý tưởng của mình thì đều là phản nhân quyền. 
Thế nên, nhân quyền là không được cưỡng đoạt, hoặc định hướng người khác phải nói thế này mà không được nói thế kia. Đồng nghĩa, cộng sản không thể cưỡng đoạt người chống cộng sản phải nói và hành động theo ý của cộng sản, người dân chống cộng sản cũng không được cưỡng đoạt người khác lúc nào cũng phải luôn luôn là chống cộng sản. 
Đó chính là dân chủ và nhân quyền, xin đừng nói 1 đằng mà làm một nẽo lợi dụng nhân danh dân chủ và nhân quyền để được tôn sùng và được độc quyền (trí thức). 

NHÂN QUYỀN là quyền bất khả xâm phạm đến các quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. 
Từ giá trị của dân chủ và nhân quyền đó, tuyệt đối không một nhóm lợi ích nào, hay đảng chính trị nào được quyền nhân danh “lợi ích của Nhân Dân và Dân Tộc” để tước đi vai trò nhân dân và dân tộc của người khác khi có cùng nguồn gốc và tiếng mẹ đẻ. 
Đứng trên phương diện của sự LOGIC, một khi đã là thể chế dân chủ tuyệt đối thì sẽ không bao giờ tồn tại đảng chính trị, vì một khi có sự tồn tại của đảng chính trị là có sự tồn tại quyền lực cá nhân của lãnh đạo đảng – sáng lập đảng mà không còn là quyền của nhân dân.! 
THẾ NÀO LÀ MỘT PHONG TRÀO DÂN CHỦ.? Là một xã hội mà ở đó nhóm thiểu số dùng quyền lực mà họ có để tự quyết mọi vấn đề của xã hội mà không thông qua sự biểu quyết “đa số” thắng “thiểu số” – gọi là ĐỘC TÀI, dẫn đến nhiều nhóm thiểu số khác hành động đòi hỏi nhóm thiểu số quyền lực kia phải thực thi một tiến trình biểu quyết công khai và minh bạch phải có đa số thắng thiểu số mà không là quyền tự quyết của nhóm thiểu số quyền lực. Đó gọi là PHONG TRÀO DÂN CHỦ.!!! 
       Phong trào kiến nghị, phong trào nói lên tiếng nói của người dân chưa đủ yếu tố để cấu thành “phong trào dân chủ”. vì đó chưa phải là một hành động cụ thể buộc được nhóm thiểu số quyền lực kia phải hội đàm, hoặc phải đàm phán với những nhóm thiểu số khác. Chưa hình thành được yếu tố ĐA SỐ và THIỂU SỐ cùng nhau hành động thì chưa thể gọi là PHONG TRÀO DÂN CHỦ, mà đó chỉ là đòi hỏi và nhen nhóm khởi đầu mà thôi. 
         Hiểu rõ giá trị và tiến trình của dân chủ để thực thi dân chủ mà không để mình chết, hoặc sau đó nhận ra sai lầm chỉ vì hiểu sai lệch về dân chủ. Đừng như người dân Ai Cập chạy về ủng hộ một phía, vô tình tạo quyền lực cho một phía để rồi sau đó lại biểu tình phản đối người mình đã từng ủng hộ…. Phải có dân trí thì mới thực thi được dân chủ, đừng để bị lừa rồi mới nhận ra chỉ vì mình hiểu sai, hoặc thiếu hiểu biết về dân chủ và nhân quyền. Sẽ còn khủng hoảng,  tranh chấp và bất ổn chính trị dài dài nếu người dân chưa hoặc không nắm rõ quy tắc dân chủ và nhân quyền 
Sưu tầm internet


TÁC GIẢ: Unknown // 5/04/2013 02:30:00 CH
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

14 nhận xét:


 1. Hơn 80 năm qua, Đảng cộng sản Việt nam đã lãnh đạo nhân dân Việt nam trải qua bao thăng trầm của lịch sử để có cuộc sống như ngày hôm nay, ĐẠI đa số nhân dân Việt nam sống và là việc hôm nay biết được những giá trị mà mình có hôm nay là do ai tạo ra và nhờ ai mà có được?
  Vậy mà các Bạn cứ mở miệng ra là Đảng cộng Sản độc tài, là Đảng trị … vậy có phải là vu khống và bịa đặt hay không? Khi mà hơn 80 triệu dân Việt nam thống nhất ý chí bởi sự lãnh đạo của Đảng, bởi sự lựa chọn chế độ… cho nên diều các ông muốn có chăng không đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của đông đảo nhân dân Việt nam

  Trả lờiXóa
 2. Nếu hiện nay không phải là thời bình mà đó là chiến tranh thì các ông những nhà hoạt động vì dân chủ, tiến bộ chO Việt nam có đi tiên phong trong lãnh đạo nhân dân bảo vệ Tổ quốc hay không? Hay chỉ mồm to và chui rúc sang các nước Phương tây để trốn tránh nghĩa vụ của với đất nước như kháng chiến chống Mỹ, Pháp ngày xưa thôi? Nếu thực sự vì dân vì nước này thì hãy cùng chung tay cùng xã hội để tạo ra của cải vật chất phát triển xã hội chứ đừng chạy theo mấy cái danh “ hảo” mà các nhà “rân chủ” nước ngoài phong cho để rồi bán rẻ đất nước, đi ngược lại lợi ích của đông đảo nhân dân Việt nam

  Trả lờiXóa
 3. Dân chủ, nhân quyền là một trong những vấn đề nhạy cảm mà các thế lực thù địch luôn lợi dụng để chống phá. Kích động tinh thần của nhân dân, nhẹ dạ và khả tin. CHúng đưa những thông tin sai sự thật , xuyên tạc các chính sách cũng như đường lối của Đảng, nhà nước ta tạo tâm lý hoang mang, bức xúc trong nhân dân. Từ đó, chúng thực hiện các cuộc biểu tình, chống đối chính quyền. Làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội. Vì vậy, chúng ta cần hiểu đúng và rõ ràng về dân chủ, nhân quyền, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình. không để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề này để chống phá nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 4. Dân chủ, nhân quyền. Để hiểu hết được nó không phải là một việc đơn giản. Hơn nữa, những lĩnh vực này bao gồm rất nhiều thứ trừu tượng, khó mường tượng. nhưng nó lại là một vấn đề rất nhạy cảm, ảnh hưởng đến vận mệnh của cả một đất nước. nên các thế lực thù địch, chống phá luôn nhằm vào vấn đề này để tuyên truyền những thông tin không đúng sự thật, gây mâu thuẫn trong nhân dân, gây khó khăn cho chính quyền. vì vậy, những người dân chúng ta nên thật thận trọng với những thông tin liên quan đến vấn đề dân chủ, nhân quyền, không để các thế lực thù địch lợi dụng để chống lại nhà nước, Đảng.

  Trả lờiXóa
 5. Với tình hình hiện nay, các thế lực chống phá, thù địch liên tục nhằm vào các vấn đề nhạy cảm, phức tạp để chống phá, tuyên truyền những luận điệu sai trái, gây bức xúc trong dư luận. Đặc biệt là vấn đề vầ dân chủ và nhân quyền. Lợi dụng lòng tin của đại đa số bộ phận nhân dân, sự thiếu nắm bắt thông tin, bọn chúng liên tục đưa những thông tin sai sự thật về Đảng, về nhà nước. gây mất lòng tin vào Đảng của nhân dân. Với những âm mưu ngày càng bỉ ổi và càng nhiều, nhằm mục đích lật đổ chính quyền, thì chúng ta, những người dân nên hiểu vấn đề dân chủ, nhân quyền một cách thật đúng đắn, để tránh sự lợi dụng kích động của những thế lực phản động, chống lại chính quyền

  Trả lờiXóa
 6. " Dân chủ", " nhân quyền". 2 vấn đề mà bấy lâu nay chúng ta đều thấy đã tốn bao giấy mực bàn tán, viết xoay quanh hai vấn đề này. Người hiểu thì chưa nói, kẻ không biết đã kịp tren lời. không chỉ có những kẻ không biết, những kẻ biết và còn nham hiểm hơn họ còn biến khái niệm này thành khái niệm mới áp đặt đòi hỏi.

  Trả lờiXóa
 7. Mình nghĩ là không phải lức nào đa số như bạn nói là cũng đúng đâu? có những trường hợp ý kiến thiểu số mới là chính xác. Mình cũng không bàn về việc đa số thiểu số trong việc sửa đổi hiến pháp. Chúng ta dựa vào điều đúng đắn, đã được chứng minh. Đa số chỉ là một trong những yếu tố hàng đầu để đánh giá. Chúng ta thấy những luận điệu không đúng, không mang tinh thần đóng góp về vấn đề sửa đổi hiến pháp. Chúng ta loại bỏ những ý kiến đó.

  Trả lờiXóa
 8. Hiểu "dân chủ" và "nhân quyền". những giá trị của cuộc sống, quyền lợi của bất cứ ai trong xã hội được hưởng. Và khái niệm này được một số nhóm người đánh tráo khái niệm như tác giả đã nói. biến đổi về bản chất khái niệm để có những mục đích không tốt, chúng ta hiểu dân chủ, nhân quyền theo những giá trị vốn có của nó, theo những gì đã được quy định và quan trọng là đúng bản chất.

  Trả lờiXóa
 9. tôi sống ở Việt Nam, tôi thấy tôi được hưởng các quyền về dân chủ, nhân quyền rất toàn diện, rất tốt, tôi dám khẳng định điều đó. trong khi những người ở nơi viễ xú, mười năm họ mới về Việt Nam vài ngày, và những nước như Mĩ, có người còn có khi chưa tới Việt Nam nhưng tất cả họ cứ hùng hồn bảo Việt Nam vi phạm nhân quyền. có phải vì họ có hiềm khích với Việt Nam. muốn gây khó dễ cho Việt Nam nên họ mới áp đặt cho VN như thế?!

  Trả lờiXóa
 10. Từ khi thành lập cho đến nay Đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam ta luôn luôn quan tâm chú ý đến vấn đề dân chủ và quyền dân chủ cho nhân dân ta. Điều này được thể hiện qua các việc làm sáng suốt đúng đắn của Đảng và nhà nước ta như để cho nhân dân tự do ngôn luận có quyền bầu cử đóng góp ý kiến, tự do tôn giáo... Có thể thấy chưa có một nước nào mà lại được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và nhà nước ta về vấn đề dân chủ và nhân quyền của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 11. Đúng thế mỗi người cần phải thật sự tỉnh táo sáng suốt để có những sự nhìn nhận, cái nhìn đúng đắn về vấn đề dân chủ và nhân quyền tránh có những sự nhìn nhận sai lầm tiêu cực. Hiện nay có một số người đã có những sự nhìn nhận không đúng đắn tiêu cực về vấn đề này nên đã có những hành động sai trái vi phạm pháp luật của Việt Nam gây ra những hậu quả và tác hại xấu đối với nước ta dân tộc ta.

  Trả lờiXóa
 12. Vấn đề này hiện nay là một vấn đề rất nhạy cảm nó luôn luôn được các thế lực thù địch và bọn phản động chú ý đến lợi dụng để chống phá, phá hoại nhà nước ta. Vì thế nên mỗi người chúng ta cũng cần phải thật tỉnh táo sáng suốt để có cái nhìn đúng đắn nhất tránh có những sự nhìn nhận sai lầm đáng tiếc để rồi có những hành động vi phạm pháp luật của Việt Nam gây ra những tác hại xấu cho dân tộc ta.

  Trả lờiXóa
 13. Hiện nay có không ít người do thiếu sự hiểu biết chưa thật tỉnh táo sáng suốt nên đã có những sự nhìn nhận chưa đúng đắn tiêu cực và đã làm ra những hành vi vi phạm pháp luật của Việt Nam hơn nữa nó còn lại gây ra những hậu quả xấu cho nhà nước ta dân tộc ta. Vì vậy mà mọi người cần phải thật tỉnh táo không nên có những hành động sai làm không đáng có để rồi có những hậu quả đáng tiếc.

  Trả lờiXóa
 14. Ở đây là VIỆT NAM chứ không phả là MỸ, dân chủ là của nhân dân chứ không phải chỉ riêng gì của mấy cá nhân đưa ra cái bản kiến nghị 72 cho riêng mình để yêu sách với chính quyền và đòi chà đạp lên lợi ích của đồng bào mình một cách vô lý như vậy được.Đây là bản kiến nghị của thiểu số và rất vô lý nên nhìn qua không ai có thể chấp nhận được.Dân chủ ở nước ta đã quá rõ ràng qua các đợt bầu cử đại biểu Quốc hội hay đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là qua đợt lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp đang diễn ra hiện nay.

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ