Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá về tư tưởng, lý luận của các thế lực thù địch trong thời gian qua


Lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng cho Đảng ta
Thời gian qua, các thế lực thù địch đã ra sức tấn công về tư tưởng, lý luận, nhằm mục đích "đa nguyên, đa đảng", xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội. Vì vậy, việc nhận rõ âm mưu, thủ đoạn đó và xác định các biện pháp phòng chống và đấu tranh của chúng ta là hết sức cần thiết.

Năm 2012 và những tháng đầu năm 2013, nước ta tổ chức lấy ý kiến toàn dân về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 và Luật Đất đai (sửa đổi); các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta diễn ra sâu rộng trên mọi bình diện quốc tế và khu vực... Cay cú trước những thành công đó, các thế lực thù địch đã tìm mọi cách chống phá chúng ta, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận.

1. Về âm mưu, thủ đoạn chống phá

Nhằm mục tiêu “chuyển hóa” niềm tin của nhân dân, chúng thường xuyên theo dõi, bám nắm mọi diễn biến đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của nước ta. Chúng “dày công” nghiên cứu, tổng hợp có hệ thống mọi vấn đề; tận dụng triệt để những nhận định hạn chế, yếu kém, sơ hở trên các mặt, nhất là về chính trị, kinh tế, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại qua các báo cáo chính thức của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, địa phương… xem đó là điểm tựa, “chứng minh” cho những quan điểm, chính kiến, nhận địch sai lầm của chúng.
Chúng luôn tập hợp những ý kiến, phát biểu của những người có “uy tín”, “vị thế”, nhưng có quan điểm, chính kiến trung dung, thậm chí trái với đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, luật pháp của Nhà nước; kết hợp với sự tích hợp, dẫn dắt những quan điểm, tư tưởng đối lập, sai lầm về chính trị từ những kẻ tạo dựng là “nhà khoa học”, “nhân sĩ, trí thức yêu nước”, giả danh “chủ bút” báo này, tạp chí nọ… để trực tiếp xen lồng, tuyên truyền các quan điểm, tư tưởng thù địch chế độ ta.

Nham hiểm hơn, chúng sử dụng chiêu thức tỏ ra “có” tính lý luận, “bác học”, “uyên thâm”; “khoe mẽ” ở nước ngoài, “thông thạo” ngôn ngữ nước sở tại để chế áp, ám thị theo lối “cả vú lấp miệng em”…, buộc người đọc chấp nhận, tin theo. Chúng ra sức “tỉ thí”, thách đố các nhà khoa học, chính giới lý luận của ta về những “luận cứ”, “luận điểm” bảo là tìm thấy từ các nguyên tác, “gốc” được C.Mác và Ph.Ăngghen viết hoặc xuất bản bằng tiếng Đức.

Chúng luôn khoét sâu những điểm yếu kém, hạn chế trong thực thi công vụ của các cơ quan, cán bộ lãnh đạo, quản lý từ Trung ương đến cơ sở; tạo dựng ra cái gọi là phe này, phái nọ hay những “cuộc đấu đá”, tranh giành quyền lực… để gây lòng nghi kỵ, ngờ vực, phá hoại lòng tin vào Đảng, Chính phủ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; qua đó, phát tán những tư tưởng chống Cộng, dân chủ tư sản phản động, kích động lòng người, cổ vũ cho những tư tưởng, hành động cực đoan, chống phá chính quyền Nhà nước.

Tiến công qua Internet là hình thức, phương tiện chủ yếu của chúng. Qua đây, chúng liên kết, chia sẻ, phát tán rộng khắp thông tin, kể cả qua tin nhắn, tin đồn, truyền miệng trong các cộng đồng, tầng lớp dân cư. Chúng tán dương, cổ vũ lẫn nhau trong một “thế trận” tuyên truyền chống phá có “kịch bản” cụ thể và dày đặc. Mới đây, chúng còn tuyên truyền cả các phương thức công nghệ để thu hút, tổ chức lực lượng tiến công và lẩn tránh, xóa dấu vết trước sự đấu tranh của các cơ quan nghiệp vụ của ta.

2. Về nội dung chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận

Theo sát các sự kiện trong nước, trong năm 2012 và những tháng đầu năm 2013, các thế lực thù địch tiến công chống phá đa dạng, rộng khắp trên nhiều vấn đề tư tưởng, lý luận, song tập trung chủ yếu vào các vấn đề sau:

Một là, Chúng xuyên tạc, lật ngược, bác bỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Trong đó, với học thuyết Mác - Lênin,
Hai là, Chúng xuyên tạc những chân lý, nguyên lý khoa học của chủ nghĩa Mác, đối lập thực tiễn cách mạng Việt Nam với chủ nghĩa Mác; coi chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Trung Quốc và Việt Nam hiện nay chính là cái “thực thể” đã bị chủ nghĩa Mác phủ định từ nền móng.

Ba là, Chúng xúc phạm lòng tôn kính của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; kết hợp với xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh và những cố gắng, nỗ lực hết mình của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngăn chặn đẩy lùi những tiêu cực, tệ tham nhũng trong xã hội; xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.

Bốn là, Chúng phủ nhận sự nhận thức lý luận và thực tiễn về sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc ta. Chúng thiết lập và giả tạo những tư liệu, nhận định sai lầm, khó kiểm chứng về lịch sử;
Năm là, Chúng xóa nhòa ranh giới mọi giai cấp, tầng lớp, phủ nhận cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc đang diễn ra đầy khó khăn, phức tạp hiện nay; xuyên tạc bản chất, nguồn gốc giai cấp của Đảng, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng nước ta.

Sáu là, Chúng tập trung xuyên tạc tinh thần, nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), đặc biệt là phá hoại niềm tin về việc thực hiện thành công Nghị quyết. Chúng tiến công trực diện, trực tuyến, trực tiếp và dày đặc vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; coi việc làm này là “không có hy vọng” để lấy lại niềm tin trong nhân dân và cán bộ, đảng viên và đó là “Sự khốn cùng của (phương pháp) cách mạng”.

Bảy là, Chúng cổ súy, hô hào lẫn nhau tập trung phản bác các luận cứ, phương pháp, quy trình, cách thức và thời gian tổ chức lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992; xuyên tạc tinh thần sửa đổi Hiến pháp; phủ nhận lý luận và các nguyên tắc xã hội chủ nghĩa về lập hiến, lập pháp; tuyên truyền các học thuyết, nguyên tắc tư sản về lập hiến. những người, gia đình đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội với những kẻ tử thương một thời theo chân ngoại xâm chống lại độc lập, thống nhất dân tộc…

Tám là, Kết hợp xuyên tạc tình hình khiếu kiện đất đai, hướng lái, kích thích tư tưởng chống đối trong một bộ phận nông dân với nói xấu, vu cáo lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước; xuyên tạc bản chất, chia rẽ sự đoàn kết, thống nhất giữa Công an, Quân đội với Đảng, Nhà nước và nhân dân nhằm tuyên truyền, kích động tư tưởng bạo loạn, lật đổ bằng ngôn từ mới.


Toàn dân đoàn kết xóa bỏ mọi luận điệu chống phá của các thế lực thù địch
Trên cơ sở nhận diện âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận mọi người dân Việt Nam cần phải quán triệt sâu sắc những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để kịp thời phat hiện, ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả, Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá về tư tưởng, lý luận của các thế lực thù địch đó là cơ sở để đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, phản động, cùng mọi luận điệu xuyên tạc, những thông tin sai lệch của các thế lực thù địch.


Chính Trực @

TÁC GIẢ: Unknown // 4/07/2013 09:59:00 SA
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

98 nhận xét:

 1. hiện nay, Đấu tranh tư tưởng, lý luận là bộ phận rất hệ trọng và nhạy cảm trong đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc, liên quan trực tiếp đến sự thịnh suy của quốc gia dân tộc và sự sống còn của chế độ xã hội. Hiện nay và dự báo trong những năm tới, cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận ở nước ta thực sự là mặt trận nóng bỏng hàng đầu, quyết liệt và phức tạp nhất trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
  Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận rất khó khăn và phức tạp, nhất là khi các thế lực thù địch ra sức công kích, bài xích những vấn đề cốt lõi làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta và chế độ XHCN nên chúng ta cần chung tay đoàn kết lại để đấu tranh với mọi luận điệu của các thế lực thù địch

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lâu nay các thế lực chống phá chủ nghĩa xã hội, cách mạng Việt Nam ko còn xa lạ gì nữa chúng luôn triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin, tuyên truyền nhất là enternet để gieo rắc các quan điểm, tư tưởng tư sản, phản động, xuyên tạc, bôi đen lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta. Chúng cố tình rêu rao rằng, lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng ta ưa dùng bạo lực, say máu chiến tranh nên đã đưa cả dân tộc vào con đường “nồi da nấu thịt”, “huynh đệ tương tàn”… Bằng thủ đoạn thâm độc này, kẻ thù đã làm cho không ít người, nhất là các thế hệ trẻ mơ hồ, hoài nghi, giảm sút niềm tin vào Đảng, Bác Hồ.
   đúng là âm mưu nham hiểm của bon phản động mục rỗng

   Xóa
  2. chúng không ngừng nói xấu Đảng, bôi nhọ lãnh đạo nhà nước, chúng chê bai lí luận của nghĩa Mac- Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.Bác hồ là vị lãnh tụ của đất nước mà chúng có thể gọi là Thằng thì chúng thật sự là bọn côn đồ, đầu đường xó chợ, bọn vô văn hóa, vô văn minh rồi

   Xóa  3. Hồi chuông báo tử cho Đảng Cộng Sản Việt Nam

   Tả tơi hết rồi, hoảng sợ, loạn trí hết rồi. Đảng nói không còn ai nghe, người ta SỢ thì nhiều, nể phục thì ít, và tự nguyện theo đảng thì chỉ là con số ZERO.
   Bênh đảng cao nhất là bằng bênh cái ghế ngồi của họ, theo cả nghĩa đen lẫn bóng.
   Ngày đảng hết tiền, bớt có tiền có giá trị thật sự, thì ngày đó các người lợi dụng đảng kiếm tiền sẽ bỏ đảng, bán rẻ đảng, đánh phá đảng, ngay lập tức.
   Họ “phản đảng” chẳng phải vì ghét đảng, hay vì bênh phe Dân chủ. Chẳng qua khi đó họ đánh đảng để kiếm quyền lợi trong CP mới.
   Họ nay đang theo đảng vì tiền, họ cũng sẽ bỏ đảng vì tiền.
   Họ là các con, thằng, điếm chính trị. Hơn 99% đảng viên là các con, thằng điếm chính trị. Chúng đã, đang, và sẽ bòn rút đảng từ bên trong, vì chúng biết cách, và chúng vô lương tâm, vô liêm sỉ, đến mức không thể tưởng tượng.
   Đảng sẽ sập vì không thể không sập, vì đảng bị cấu trúc bởi toàn các thành phần sẵn sàng bỏ đảng, bán rẻ đảng, khi có người cho họ nhiều quyền lợi hơn họ đang được hưởng.
   Nay đảng viên ĐCSVN cũng như đảng viên ĐCS LX vào các năm 1987 trở về sau.
   Họ không còn lý tưởng gì nữa, mà vào đảng, trụ trong đó, chỉ vì tiền. Họ là các thành phần cặn bã, ngu dốt, mánh mung gian xảo NHẤT của xã hội, do nếu không như vậy thì họ cần gì vào đảng cho mất công đi họp hoài.
   CSVN nuôi đám này rất tốn tiền, và sẽ bị sập kinh tế vì nuôi họ.
   Một vị linh mục mà mất niềm tin, thì phải có lương rất cao mới chịu ở lai làm, và đa số linh mục như vậy thì Hội Thánh Công giáo bị sập ngay, khi vị nào cũng đòi lương 80 ngàn đô la/ năm, mấy ông Từ giúp nhà thờ ai cũng đòi $20/ giờ, các bà lo dọn dẹp, chưng bông đòi $15/ giờ, thì nhà thờ nào chịu cho nỗi.
   CSVN đang gặp trường hợp này. Cách đây 30 năm, họ trả lương bằng xì dầu nuớc mắm, cũng có mấy triệu đảng, đoàn viên cúc cung tận tuỵ trung thành, lên rừng xuống núi làm “Thanh niên xung phong”, dẹp các hố bom, v.v…
   Dũng TTg ráng chích steroids cho nền KT trong 2, 3 năm nay. Tiền bạc đầy tràn, như người phù thủng bị tăng cân, nhưng nền KT chẳng có sức mạnh nội tại nào cả, búng 1 cái là gãy đổ.
   Thời gian qua, những qủa đấm thép đã sụp đổ thê thảm lạm phát như con ngựa bất kham, thị trường – chính trường ngổn ngang những bất ổn, nền tài chính quốc gia như kẻ động kinh đang trong cơn co giật và nó đã kiệt quệ, chút hơi tàn này còn thoi thóp được bao nhiêu “phút” nữa ?
   Chính sách vĩ mô hạt mè của chính phủ + với lòng tham vô đáy + ý chí quyết tâm của nhóm lợi ích, vơ vét đến giọt tài nguyên cuối cùng của quốc gia, và các bạc cuối cùng của người lao động .. . . chúng đã đẩy nền kinh tế xuống tận đáy, để cho xã hội vô vàn những bất ổn, người làm công ăn lương, viên chức và ngừoi lao động, đang ngụp đầu -vùng vẫy trong bão giá . . .thuế các loại, lệ phí các loại, giá điện mỗi qúy mỗi tăng, giá xăng dầu tăng theo lòng tham của kẻ cưốp . . . ..
   người dân bị dồn vào bức tường, thì chuyện người sống, kẻ chết ắt sẽ phải xảy ra.


   Xóa
  4. Mình kể cho thằng bạn đang là trung tướng quân đội nghe về lời lẽ của dân trong khu phố, họ thấy lính tráng và công an là họ chửi, rằng : " Bọn công an và quân đội lương cao ngất trời, là bọn chó săn dùng súng bảo vệ đảng, cho nên chúng luôn hô hào chống lại sự tự do dân chủ và tự do báo chí, tôn giáo, đảng phái! Chúng hô là để kiếm ăn, lên lon, lên hạt..."!
   Ngay như thằng bạn mình ( hồi đi học cấp 3) đang ngồi đối diện đây, hiện là trung tướng ở một tổng cục, lương đút túi hơn 30 triệu, xăng xe, điện thoại... miễn phí. Chưa kể bổng lộc mỗi tháng bao thư phong bì cả trăm triệu đồng, họp hành ăn nhậu tùm lum, nhà đất bao la, vợ con sụt sịt thì cũng có tiêu chuẩn chữa bệnh miễn phí hoàn toàn, cho nên nó "yêu Đảng CSVN" là dĩ nhiên - như lời hắn nói chuyện với mình khi đi ăn cơm trưa nay trên phố Bát Đàn.
   Ừ, mình đồng ý một phần với ông bạn trung tướng, rằng .... Mình chấp nhận cán bộ đảng- chính phủ- nhà nước - quân đội - công an... thu nhập cao, có "ăn " chút đỉnh", có nhiều tài khoản... vì công tác vất vả, đặc thù. Song, mình không chấp nhận ở chỗ sự tham lam công quỹ của đội ngũ cán bộ đảng viên ĐCSVN thật là kinh khủng, không thể lấy gì bù đắp nổi. Các vụ "Vina..", Sông Đà, Dầu khí, cơ man các loại... ngân sách mất hàng triệu tỉ, biến đi đâu? Đảng không kỷ luật nổi một gã nào trong chóp bu, vì sao? Hơn nữa, mai kia khi nhân dân căm giận chính quyền, họ bãi thị - đình công - dẹp tiệm, không còn thuế má, hụt ngân sách - chỉ làm ăn cầm chừng - giải tán doanh nghiệp tư nhân ( vì bị bóp cổ) ... thì đảng - nhà nước lấy gì để nuôi hàng triệu lính, công an, mặt trận, đoàn thể ngốn mỗi tháng ngàn tỉ ngân sách cho lương, thưởng?
   Cái chết của đảng là ở chỗ ấy đấy, chứ không phải súng đạn đâu nhé!
   Nghe đến đây, ông bạn trung tướng trầm ngâm, vã cả mồ hôi, chuyện không đùa, bởi khi lòng dân tự ái vì quá khổ sở vẫn nghèo mạt, bệnh tật thì bị bác sĩ coi như con vật nếu ít tiền, còn cán bộ đảng thì có "Trung tâm chăm sóc cán bộ" to đùng... thì dân sẽ điên tiết lên và mọi sự bùng nổ, dân làm thật chứ không đùa! Cho nên không thể cứ mãi hô Mác - Lê - tư tưởng HCM để ... lên quân hàm, lên lương, tăng màu mỡ...!

   Xóa
 2. đấu tranh trên mặt chính trị lý luận là công việc khó khăn, trên thực tế chủ nghĩa mác - lenin và tư tưởng HỒ chí minh luôn là nền tảng tư tưởng của Đảng ta, diều đó là tất yếu rồi nhưng phải có kế hoạch bảo vệ nó bền vững
  Điều này đòi hỏi phải có lực lượng hạt nhân thực sự có bản lĩnh vững vàng, có năng lực tư duy lý luận và trải nghiệm thực tiễn giữ vai trò chỉ đạo, định hướng và làm nòng cốt trong tổ chức đấu tranh. Đó là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp và lực lượng chuyên trách làm công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trong xã hội.

  Trả lờiXóa
 3. chúng ta cần quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa phương châm: Chủ động tiến công, đoàn kết hiệp đồng, gắn kết chặt chẽ “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính, dựa vào cơ sở lý luận và thực tiễn với cái tâm trong sáng để thuyết phục là chủ yếu, đấu tranh giữ vũng lập trường cách mạng để từng bước xóa bỏ đi các âm mưu của các thế lực thù địch thực hiện các âm mưu chống phá đất nước ta

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. nói chí lý lắm
   Chúng tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng, thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Người, tách rời và đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lê-nin nhằm phủ nhận cơ sở lý luận của Đảng;
   rằng tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là tư tưởng dân tộc không chịu ảnh hưởng gì của chủ nghĩa Mác - Lê-nin có tính quốc tế.
   Đặc biệt, kẻ thù mở chiến dịch phản tuyên truyền vu khống để "hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh" bằng những thủ đoạn hèn hạ nhất, như dựng chuyện đời tư để bôi nhọ Người; phát tán nhiều tài liệu tuyên truyền phản động, bằng nhiều phương tiện khác nhau như: sách, báo, đài truyền thanh, truyền hình, Internet, rỉ tai truyền miệng, tranh ảnh… làm cho không ít người nhẹ dạ cả tin, hoài nghi về Lãnh tụ kính yêu của mình, nhân dân phân tâm, mất niềm tin vào Đảng do Người thành lập
   chúng ta phải nhận diện cách sâu sác, chính xác các âm mưu của các thế lực phản động để đấu tranh có hiệu quả và tuyê truyền cho nhân dan hiểu được bản chất tốt đẹp của hệ thông lý luận việt nam

   Xóa
 4. Hiện nay, đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới toàn diện gắn xây dựng với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
  Do vậy, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục,nhận diện mọi âm mưu của các thế lực thù địch làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ địch trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” trong cả nước .
  tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa chúng ta

  Trả lờiXóa
 5. biện pháp để có thể lật cđộ chính quyền của chúng là thực hiện cuộc cách mạng màu, cách mạng đường phố ở Việt Nam,để làm được điều này thì chúng tấn công vào hệ tư tưởng của chúng ta, đánh vào lĩnh vực văn hóa tư tưởng, nhằm thay đổi cách nhìn, sự ủng hộ của nhân dân vào Đảng, chính quyền, từ đo chính nhân dân sẽ lật độ chính quyền và chúng sẽ nhảy vào thâu tóm

  Trả lờiXóa
 6. Giờ đâu đâu cũng có đủ loại tổ chức trá hình toàn lấy vỏ bọc bảo vệ dân quyên dân chủ rùi tự do nhưng chả thấy đâu toàn lợi dụng vấn đề đó để chống phá thui.Chúng trước khi đọc hay tin vào một tổ chức nào đó hãy nên tìm hiểu kỹ về mục đích ...tổ chức của nó.Tránh để bị lợi dụng là điều hết sức cân thiết.

  Trả lờiXóa
 7. trong mấy ngày gần đây, dư luận đang hướng về vụ án gia đình ông Vươn ở Hải phòng, có những người đã mang trê mình dòng chữ " tha bổng cho ông Vươn". thật vô lí phải không mọi người, tội danh của ông vươn là rõ như ban ngày ai cũng biết mà bọn phản động lại đi thuê người dân đi chống đối,chắc mọi người không biết chứ mục đích của chúng là nhàm tạo ra sư luận xấu, tạo ra sự bất đồng để tạo ra một cuộc biểu tình chống chính quyền, chúng nhồi nhét vào đầu người dân hình ảnh xấu về Đảng, về chính quyền để phục vụ cho kế hoạnh lật độ chính quyền của chúng mà thôi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. chúng dùng tiền mua chuộc, xúi giục người dân làm việc cho chúng, còng chúng chỉ việc núp bóng, đợi thời cơ để lãnh đạo nhà nước, thật bỉ ổi! nếu người dân không tỉnh táo thì đất nước đang hòa bình sẽ trẻ nên loạn lạc, rối ren và người khổ cũng chỉ là người dân mà thôi

   Xóa
 8. nhận diện được bộ mặt thật của chúng rồi thì mỗi người dân phải nâng cao ý thwucs bảo vệ mình, bảo vệ đất nước, nếu bắt gạp những thông tinh mang những tính chất như trên thì phải phản biện lại chúng, không hùa theo, phải báo ngay cho các cơ quan chức năng để xử lí những cá nhân có tư tưởng, truyền bá những lãnh điệu sai trái

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. người dân khi lên mạng đọc báo, tin tức thì nên tìm những trang mạng chính thống, trang mạng mà nhà nước công nhận cho phép hoạt động, tránh xa những trang mạng đen, vì ở đó những thông tin mà chúng đưa ra toàn là thông tin sai lệch, thông tin BẨN mà thôi

   Xóa
 9. Cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội,sự mở cửa hơp tác của Việt Nam, các thế lực thù địch cũng đang không ngừng lợi dụng chính điều này để vu khống, lừa bịp, đặt điều đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 10. Trong giai đoạn hiện nay các thế lực thù địch, các tổ chức phản động luôn có những âm mưu thâm độc để chống phá lại Đảng và Nhà nước ta. Một trong những âm mưu đó là phá hoại về chính trị tư tưởng mà ở đây chính là chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với nhiều thủ đoạn, phương thức khác nhau, chúng tìm cách tiêm nhiễm tư tưởng bất mãn chính trị, chủ nghĩa tư bản cho các tầng lớp trong nhân dân, chuyển hóa dần dần về tư tưởng, quan điểm của nhân dân, thông qua đó kích động nhân dân chống lại đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, dần dần tiến tới đa nguyên, đa đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Vì vậy mỗi người dân chúng ta nên nâng cao bản lĩnh chính trị để qua đó có thể nhận diện một cách chính xác, đầy đủ những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, tránh bị chúng lợi dụng để phá hoại đất nước.

  Trả lờiXóa
 11. các thủ đoạn của chúng ngày càng tráo trở và bỉ ổi. ra sức chống phá nhà nước và chính quyền ta bằng rất nhiều thủ đoạn, xuyên tạc, nói xấu chế độ. Những luân điệu sai trái, truyền bá hình ảnh và thông tin sai sự thật ra nước ngoài, kích động và lôi kéo nhân dân. toàn dân chúng ta phải một lòng đoàn kết, kiên quyết chống lại những âm mưu, thủ đoạn đó, chỉ có như vậy, đất nước mới bình yên được

  Trả lờiXóa
 12. trong thời kỳ hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đa ra sứ chống phá nhà nước ta, không trừ thủ đoạn để đạt được mục đích. trong đó những âm mưu, thủ đoạn về chính trị ngày càng có xu hướng gia tăng và phức tạp, làm ảnh hưởng không nhỏ đến lòng tin cảu nhân dân đối với Đảng. CHúng ta cần phải tỉnh táo để nhận ra các âm mưu, thủ đoạn đó, không để bị kẻ xấu lợi dụng, kích động, cùng nhau đoàn kết đủi lùi những âm mưu đen tối đó, tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Vì tôi, các bạn là con người VIệt Nam, hãy đặt tay lên tim mình để cảm nhận dòng máu Lạc Hồng đang cuộn chảy trong mình, và tự hào về điều đó

  Trả lờiXóa
 13. Hiện nay đất nước ta đang trong quá trình hội nhập và phát triển và nghành lĩnh vực bưu chính viễn thông phát triển nhanh chống đặc biệt là sự bùng nổ của internet đã mang lại rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên nó cũng lại là công cụ để cho các thế lực thù địch và bọn phản động lợi dụng để chống phá, phá hoại nhà nước ta bằng việc tuyên truyền nói xấu Đảng nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng. Dù thế chúng ta cũng có thể sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền cho nhân dân có thể nhận thức đúng đắn về âm mưu và thủ đoạn của bọn chúng.

  Trả lờiXóa
 14. Các thế lực thù địch luôn luôn những âm mưu, thủ đoạn hoạt động để chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng tạo các trang blog, web trá hình đưa ra những bài viết phản động nhằm xuyên tạc, bóp méo sự thật về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm chuyển hóa, phá hoại về tư tưởng, niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước từ lôi kéo, kích động nhân dân đứng về phía chúng, chống lại Đảng và nhà nước. Vậy nên mỗi chúng ta cần nhìn nhận vấn đề này một cách khách quan, khoa học để tránh bị chúng lợi dụng lôi kéo vào những hoạt hoạt động chống Đảng và Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 15. Từ thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã khẳng định một trong những bài học kinh nghiệm lớn là nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội, và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc.

  Trả lờiXóa
 16. Thật là thâm độc, bọn thế lực thù địch muốn làm cho ta bị tê liệt từ bên trong. làm cho ta bị suy sụp về tư tưởng. đó là điều mà bọn chúng mong muốn. cần nhìn nhận thấy rõ những điều đó để làm cho bọn chúng không đạt được múc đích. dân tộc ta là một khối thống nhất, không dễ dàng gì bị chúng nó chia rẽ.

  Trả lờiXóa
 17. Thực tiễn cách mạng nước ta đã chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Vai trò đó trong bối cảnh tình hình hiện nay phải được tiếp tục khẳng định và không thể mơ hồ, bởi ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân lao động và lợi ích của dân tộc là xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, Đảng Cộng sản Việt Nam không còn lợi ích nào khác.

  Trả lờiXóa
 18. Các thế lực thù địch các tổ chức phản động ngày một xây dựng hệ thống chân rết của chúng trong nước ngày càng đông và nguy hiểm và hệ thống chân rết chính là những kẻ cơ hội chính trị vì tiền hoặc vì bất mãn về quyền lợi cá nhân mà tiến hành chống phá Đảng và nước ta bôi xấu các vị lãnh đạo cấp cao,bác ỏ những chân lý xuyên tạc sự thật ,...

  Trả lờiXóa
 19. Diễn biến hòa bình chính là kế hoạch của các tổ chức phản động. Chúng luôn muốn chúng ta "tự diễn biến" trong nội bộ rồi từ đó sẽ là bàn đạp để lật đổ Đảng Cộng sản của ta. Điều cần làm nhất bây giờ là loại bỏ những dư luận xuyên tạc, chống phá đảng và nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 20. Đấu tranh trên con đường chính trị luôn là những cuộc đấu tranh căng thẳng nhất, kinh điển nhất và kết cục đau thương cũng chẳng kém gì bom đạn. ở một thời đại mà các cuộc chiến chính trị lên ngôi thì công cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước chẳng phải giễ giàng, và cũng khác với những gì cha ông đã làm để giành độc lập dân tộc. Đất nước có sự đổi mới, đấu tranh với các luận điệu sai trái.

  Trả lờiXóa
 21. Giờ đây sử dụng vũ khí làm phương tiện chiến tranh thì có lẽ sẽ gây nguy hại đến sự an toàn của cả nhân loại chính vì vậy Diễn biến hòa bình và tự chuyển biến đã được sử dụng để trở thành thứ vũ khí sắc bén trong thời kỳ cả thế giới kêu gọi hòa bình.

  Trả lờiXóa
 22. Chiên tranh giờ đây đã quá cũ và không còn hợp thời đại nữa. Tư bản đã nghĩ ra một phương thức mới để tấn công làm chuyển hóa tư tưởng của người dân cộng sản, một phương thức mà không mất một giọt máu nào cả đó chính là diễn biến hòa bình. Nhận thức của mọi người sẽ thay đổi và đấy chính là hậu quả mà tư bản mong muốn vì tư tưởng sẽ ăn sâu vào tiềm thức của mỗi chúng ta làm chuyển hóa đi bản chất cách mạng trong mỗi con người

  Trả lờiXóa
 23. những luận điệu lí lẽ của chúng rất gian xảo, xảo quyệt. Nếu không tỉnh táo rất dễ bị rơi vào bẫy của chúng. Toàn thể nhân dân Việt Nam cần đoàn kết, tin tưởng vào Đảng, không nghe theo thông tin lời lẽ xuyên tạc của mấy trang phản động mà mất lòng tin vào Đảng. Như thế là đã rơi vào cái lưới mà chúng răng ra rồi. Ngoài ra ta cũng cần lên tiếng phản biện lại những luận điệu sai trái của chúng, không cho phong trào của chúng phát triển được

  Trả lờiXóa
 24. Mỗi người Việt Nam chúng ta có đươc cuộc sống hòa bình ổn định như ngày nay đều là nhờ công của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên các thế lực thù địch đang đưa ra rất nhiều những luận điệu hết sức xảo quyệt nhằm phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng. Chúng đều là cái lũ sâu mọt, chỉ chờ ăn sẵn thôi, lúc toàn dân đang trải qua những cuộc chiến tranh gian khổ thì không thấy chúng đâu, lúc hòa bình rồi thì nhảy vào đòi làm lãnh đạo đất nước, thật không thể chấp nhận được. Toàn dân phải đoàn kết bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước

  Trả lờiXóa
 25. Trong thời đại ngày nay, kẻ thù sử dụng rất nhiều phương thức, thủ đoạn, lực lượng, phương tiện mới tiến công chúng ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội để làm chuyển hóa chế độ chính trị các nước xã hội chủ nghĩa ở nước ta theo hướng tư bản chủ nghĩa, thực hiện phương châm "không đánh mà thắng", chúng ta cần hết sức nâng cao cảnh giác, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của địch chống phá, kiên quyết đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền phản động, xuyên tạc chống phá Đảng và nhà nước của chúng

  Trả lờiXóa
 26. trong thời gian qua các thế lực thù địch liên tục có hành động chống phá nói xấu đảng và nhà nước âm mưu thay đổi chính trị xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng vì vậy nhận diện âm mưu của các thế lực thù địch trong thời kỳ hiện tại là hết sức cần thiết.

  Trả lờiXóa
 27. Chúng sử dụng những chiêu thức tỏ ra “có” tính lý luận, “bác học”, “uyên thâm”; “khoe mẽ” ở nước ngoài, “thông thạo” ngôn ngữ nước sở tại để chế áp, ám thị theo lối “cả vú lấp miệng em”…, buộc người đọc chấp nhận, tin theo. Chúng ra sức “tỉ thí”, thách đố các nhà khoa học, chính giới lý luận của ta về những “luận cứ”, “luận điểm” bảo là tìm thấy từ các nguyên tác, “gốc” được C.Mác và Ph.Ăngghen viết.

  Trả lờiXóa
 28. các thế lực luôn tập hợp những ý kiến, phát biểu của những người có “uy tín”, “vị thế”, nhưng có quan điểm, chính kiến trung dung, thậm chí trái với đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, luật pháp của Nhà nước; kết hợp với sự tích hợp, dẫn dắt những quan điểm, tư tưởng đối lập, sai lầm về chính trị từ những kẻ tạo dựng là “nhà khoa học”, “nhân sĩ, trí thức yêu nước”, giả danh “chủ bút” báo này, tạp chí nọ…

  Trả lờiXóa
 29. Internet là hình thức, phương tiện chủ yếu của chúng. Qua đây, chúng liên kết, chia sẻ, phát tán rộng khắp thông tin, kể cả qua tin nhắn, tin đồn, truyền miệng trong các cộng đồng, tầng lớp dân cư. Chúng tán dương, cổ vũ lẫn nhau trong một “thế trận” tuyên truyền chống phá có “kịch bản” cụ thể và dày đặc

  Trả lờiXóa
 30. Các thế lực thù địch không ngừng chống phá Đảng, nhà nước ta trong thời gian gần đây. Chúng dùng những luận điệu để đả kích sự lãnh đạo của Đảng ta, đả kích con đường xã hội chủ nghĩa, tôn thờ chủ nghĩa tư bản. Nhưng có lẽ cái ngu lớn nhất của chúng là nói xấu chủ Tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta. Một con người cả đời vì nước vì dân như Bác mà chúng cũng dám nói xấu thì quả thực là hết thuốc chữa và cũng một phần tự làm giảm đi cái lý lẽ của chúng.!

  Trả lờiXóa
 31. hiện nay, trong lĩnh vực tư tưởng, lý luân các thế lực thù địch thực hiện các âm mưu : Chúng đòi Đảng từ bỏ quyền lãnh đạo, đòi bỏ Điều 4 của Hiến pháp; đòi tự do dân chủ vô độ; tố cáo ta vi phạm nhân quyền, đàn áp tư tưởng người khác chính kiến… Vào những thời điểm Đảng chuẩn bị Đại hội, các phần tử cơ hội chính trị, chống đối phối hợp cùng lực lượng thù địch bên ngoài, đã biên soạn, tán phát nhiều loại tài liệu chống phá Đảng. Nhà nước… bằng nhiều phương tiện in ấn, sao chụp, truyền dẫn hiện đại đến từng cơ quan, từng nhà dân hoặc cả cán bộ.

  Lợi dụng những khuyết tật của ta mà phê phán, lên án, đấu tranh như: tham nhũng, quan liêu, tệ nạn xã hội, những vụ án liên quan đến cán bộ vi phạm… để bôi đen bức tranh xã hội, gây tâm lý hoang mang, mất niềm tin trong nhân dân; đáng chú ý là, các phần tử cơ hội chính trị móc nối với số phản động lưu vong tán phát tài liệu, loan tin đồn nhảm, đưa lên mạng Internet những thông tin xấu chống phá Đảng, Nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 32. các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá Việt Nam mà quan trọng nhất là xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Nhận diện được âm mưu đó của kẻ thù giúp chúng ta chủ động hơn trong phát hiện phòng ngừa và đấu tranh với kẻ địch.

  Trả lờiXóa
 33. Chúng luôn tập hợp những ý kiến, phát biểu của những người có “uy tín”, “vị thế”, nhưng có quan điểm, chính kiến trung dung, thậm chí trái với đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, luật pháp của Nhà nước. Nếu không tỉnh táo rất có thể những người dan lành sẽ tin theo chúng . Diều này rất đáng lo

  Trả lờiXóa
 34. Chúng xúc phạm lòng tôn kính của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; kết hợp với xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh. Bọn này âm mưu thật thâm độc và nham hiểm, luôn nhằm vào những mặt hạn chế của nhà nước để xuyên tạc.

  Trả lờiXóa
 35. Phá hoại về chính trị tư tưởng là vấn đề không còn mới đối với Việt Nam. Từ trước đến nay các thế lực thù địch luôn có những thủ đoạn để phá hoại hệ tư tưởng của chúng ta, chúng xuyên tạc sai trái về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm lừa bịp nhân dân qua đó làm giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng cũng như con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng đã chọn. Ngoài ra chúng còn sử dụng các thủ đoạn tuyên truyền tiêm nhiễm vào nhân dân những tư tưởng theo chủ nghĩa tư bản phương tây nhằm lôi keo nhân dân ủng hộ cho các hoạt động chống phá của chúng, dần dần chuyển hóa về tư tưởng của nhân dân sau đó lợi dụng lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Do vậy mỗi chúng ta cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu phá hoại về chính trị tư tưởng của chúng, tránh bị chúng mê hoặc, lợi dụng chống phá.

  Trả lờiXóa
 36. Từ khi ra đời cho đến nay, Đảng ta luôn lấy chủ nghĩa Mác-Leenin và tư tưởng Hồ CHí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Thời gian qua, các thế lực thù địch đã ra sức tấn công về tư tưởng, lý luận, nhằm mục đích "đa nguyên, đa đảng", xuyên tạc, bôi xấu Chủ nghĩa Mác cũng như tư tưởng Hồ Chí Minh theo luận điệu của chủ nghĩa tư bản nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội. Vì vậy, việc nhận rõ âm mưu, thủ đoạn đó và xác định các biện pháp phòng chống và đấu tranh của chúng ta là hết sức cần thiết. Cần phải loại bỏ mọi âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động, đế quốc ngay từ khi còn trong trứng nước

  Trả lờiXóa
 37. Từ khi Đảng ra đời cho đến nay, Các thế lực thù địch luôn luôn tìm cách chống phá, bôi nhọ và phá hoại vai trò lãnh đạo của Đảng với nhiều âm mưu, phương thức và thủ đoạn khác nhau.Vì vậy cần nhận rõ âm mưu, thủ đoạn đó và xác định các biện pháp phòng chống và đấu tranh kịp thời để kẻ địch không còn có cơ hội chống phá

  Trả lờiXóa
 38. Clip khôi hài nhất trong năm :

  https://www.youtube.com/watch?v=4CyX7OiG6zc

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hơn 80 năm qua , mỗi nhân dân việt nam thừa hiểu những giá trị có hôm nay là do ai tạo ra tạo ra , các ông có ngụy biện bằng những luận điệu thế nào đi chăng nữa thì không boa giờ xoay chuyển được cục diện đâu? Thế các bác lân la, lê lết suốt ngày bên chiếc máy tính làm gì nữa? thật là rỗi hơi quá đi????

   thật là lũ súc vật chuyên đi đào bới những đống rác và ngửi thôi?
   Xóa
 39. Đảng cộng sản Việt nam đã lãnh đạo đất nước Việt nam đấu tranh thắng lợi bao nhiêu nhiệm vụ cách mạng, và công cuộc đổi để có xã hội phát triển như ngày hôm nay? Những giá trị hôm nay có được là do sự tài tình của trọng sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và toàn xã hội. điều đó đã làm nên chân lý tất yếu của xã hội rồi , các ông nói và nói như thế nào nữa cũng thế thôi, không bao giờ thay đổi được cái quy luật đó đâu?/

  Trả lờiXóa
 40. Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với những thành công bước đầu. Thế nhưng các thế lực thù địch vẫn liên tục chống phá Nhà nước ta. Chúng đang tấn công vào tư tưởng, lý luận của nước ta về hệ tư tưởng của ta. Mọi người dân hãy đoàn kết để làm thất bại những âm mưu này của chúng.

  Trả lờiXóa
 41. trên các mặt, nhất là về chính trị, kinh tế, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại qua các báo cáo chính thức của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, địa phương… xem đó là điểm tựa, “chứng minh” cho những quan điểm, chính kiến, nhận địch sai lầm của chúng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lịch sử soi rọi và chứng minh

   Xóa
 42. vô tình vào nhầm trang của bọn chó săn .

  Trả lờiXóa
 43. vô tình vào nhầm trang của bọn chó săn .

  Trả lờiXóa
 44. Mặt trận tư tưởng đang là mặt trận mà các thế lực thù địch xem là mặt trận hàng đầu, một mặt trận hàng đầu trong chiến lược diễn biến hòa. Vì thế chúng ta hãy nêu cao tinh thần cảnh giác, toàn dân hãy cùng xóa đi những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 45. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để chống phá chúng ta với nhiều cách thức khác nhau. Mặt trận chính của chúng bây giờ là chiến lượng diễn biến hòa binh, mà trong đó mặt trận tư tưởng đang là một mặt trận quan trọng của chúng, chúng ta phải hết sức cảnh giác với chúng.

  Trả lờiXóa
 46. Các thế lực thù địch đang lợi dụng mặt trận tư tưởng để chống phá chúng ta, chúng đang xuyên tạc, tuyên truyền, những luận điệu sai trái nhằm gây ra những dư luận, nhưng chúng sẽ không bao giờ thực hiện được mục tiêu đó, vì dưới sự lãnh đạo của Đảng, người dân Việt Nam đang tin tưởng và thực hiện tốt những chủ trương, chính sách của Đảng.

  Trả lờiXóa
 47. Thời gian qua, các thế lực thù địch đã ra sức tấn công về tư tưởng, lý luận, nhằm mục đích "đa nguyên, đa đảng", xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội. Mặt trận tư tưởng đang là mặt trận chính mà chúng đang muốn lợi dụng. vì thế chúng ta phải nêu cao tinh thần cảnh giác với chúng.

  Trả lờiXóa
 48. Để tiếp tục thực hiện thành công những mục tiêu của đất nước đã đặt ra, trong công cuộc đổi mới của mình. Mọi người dân hãy nêu cao tinh thần cảnh giác, làm thất bại những âm mưu, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, để cho đất nước ngày càng phát triển ổn định.

  Trả lờiXóa
 49. Đất nước chúng ta đã gặt hái được những thành công ban đầu của công cuộc đổi mới, để tiếp tục thực hiện thành công những mục tiêu lớn của đất nước, thì nhận diện và làm thất bại những âm mưu của các thế lực thù địch, trong đó mặt trận tư tưởng đang là mặt trận quan trọng nhất.

  Trả lờiXóa
 50. Tư tưởng đang là lĩnh vực mà các thế lực thù địch xem là mặt trận hàng đầu trong chiến lược diễn biến hòa bình. Chúng đang có nhiều hoạt động để gây ảnh hưởng, chống đối chúng ta trên lĩnh vực tư tưởng. Vì thế chúng ta phải hết sức cảnh giác trước những âm mưu này của chúng.

  Trả lờiXóa
 51. Đất nước chúng ta đã dành được những thắng lợi bước đầu của sự nghiệp đổi mới. Để tiếp tục thực hiện thành công sự nghiệp này, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì chúng ta làm thất bại những âm mưu của các thế lực thù địch, trong đó lĩnh vực tư tưởng đang là cái mà chúng quan tâm. Chúng ta phải nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động trong mọi tình huống,

  Trả lờiXóa
 52. Thời gian qua, các thế lực thù địch đã ra sức tấn công về tư tưởng, lý luận, nhằm mục đích "đa nguyên, đa đảng", xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội. chúng ta hãy đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thể dân tộc, làm thất bại những âm mưu này của chúng để tiếp tục thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

  Trả lờiXóa
 53. Các thế lực thù địch luôn muốn nhằm vào tư tưởng để chống phá bởi lẽ tư tường là nguyên căn của mọi hoạt đông con người. TƯ tưởng thay đổi thì con người ta có những hành động thay đổi theo. Và đất nước ta đã chọn con đường đi the chủ nghĩa mac lê nin và tư tưởng Hồ chí Minh nên phải tuyệt đối tin tưởng điều đó!

  Trả lờiXóa
 54. Đất nước Việt Nam chúng ta đang có những bước phát triển mới, những bước phát triển trong bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhưng các thế lực thù địch vẫn không chịu buông tha, chúng luôn tìm mọi cách để chống phá chúng ta. Lĩnh vực tư tưởng luôn là lĩnh vực mà các thế lực thù địch xem là mặt trận chính trong chiến lược diễn biến hòa bình. Vì thế chúng ta phải nêu cao tinh thần cảnh giác với những âm mưu của chúng.

  Trả lờiXóa
 55. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 56. Nhằm mục tiêu “chuyển hóa” niềm tin của nhân dân, chúng thường xuyên theo dõi, bám nắm mọi diễn biến đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của nước ta. Chúng “dày công” nghiên cứu, tổng hợp có hệ thống mọi vấn đề; tận dụng triệt để những nhận định hạn chế, yếu kém, sơ hở trên các mặt, nhất là về chính trị, kinh tế, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại qua các báo cáo chính thức của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, địa phương… xem đó là điểm tựa, “chứng minh” cho những quan điểm, chính kiến, nhận địch sai lầm của chúng.

  Trả lờiXóa
 57. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 58. Các thế lực thù địch luôn dòm ngó nước ta, tìm cách xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản ở nước ta. Chúng tìm mọi cách để bới móc khuyết điểm của nhà nước, tập trung vào những sai sót của nhà nước để lên án chế độ. Không những thế, chúng còn xuyên tạc sự thật về chiến công, thành tích của Đảng cộng sản, chà đạp lên lịch sử...với mục đích chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc ta, khiến nhân dân đi theo tư tưởng sai lầm của bọn chúng.

  Trả lờiXóa
 59. Thời gian qua các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá nước ta dưới mọi hình thức. Chúng xuyên tạc chủ trương chính sách của nhà nước, nói xấu Đảng ta, bóp méo lịch sử. Chúng lợi dụng tự do tôn giáo để kích động giáo dân làm loạn, lợi dụng tự do internet để hướng suy nghĩ của giới trẻ sang những suy nghĩ lệch lạc. Chúng ta cần cảnh giác hơn nữa về những thủ đoạn của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 60. Đất nước ta đang trên con đường đổi mới và phát triển, vì thế không thể tránh khỏi những sai sót trên con đường đổi mới. Nhưng nguy hiểm hơn điều đó là các thế lực thù địch lại lợi dụng những khuyết điểm đó, xuyên tạc về chế độ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới hiện nay. Chúng âm mưu chống phá đất nước trên mọi lĩnh vực.

  Trả lờiXóa
 61. trong những năm qua, lợi dụng tình hình thế giới diễn biến phức tạp, ở trong nước nảy sinh không ít những khó khăn mới, các tổ chức phản động người Việt lưu vong ở nước ngoài cấu kết chặt chẽ với một số lực lượng chống đối, cơ hội chính trị ở trong nước tăng cường hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Chúng tìm mọi thủ đoạn để truyền bá và cổ súy cho các quan điểm, luận điệu phản động, xuyên tạc tình hình đất nước, lợi dụng những yếu kém, khuyết điểm để bác bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân suy giảm lòng tin, hoài nghi vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn

  Trả lờiXóa
 62. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 63. Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng với những phương thức, thủ đoạn mới, ngày càng tinh vi, thâm độc, xảo quyệt và coi đây là một trong những hướng tấn công chủ yếu nhằm thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 64. Chúng tập trung tuyên truyền đả phá Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; thổi phồng, xuyên tạc những hạn chế, yếu kém trong quản lý kinh tế, xã hội, trong thực hiện chính sách, pháp luật; phủ nhận những thành quả cách mạng, vu cáo Việt Nam vi phạm “dân chủ”, “nhân quyền”, đòi “chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa”... Điều nguy hiểm là ở chỗ, có những luận điệu chúng đưa ra dựa vào sự tự phê bình và phê bình trong công tác xây dựng Đảng; có những câu chữ chúng sử dụng giống chúng ta, nhưng với động cơ, mục đích phá hoại... Thực tế đã chứng minh, trong bất kỳ tình hình nào, âm mưu và mục tiêu của các thế lực thù địch, phản động đối với Việt Nam là không thay đổi, chỉ thay đổi về phương pháp, thủ đoạn chống phá.

  Trả lờiXóa
 65. hiên nay, nội bộ ta có những người chưa nhận thức đầy đủ về âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, có biểu hiện dao động niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác, thậm chí một số người còn phụ họa, cổ súy cho những luận điệu, quan điểm sai trái; có những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị hằn học, tức tối, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng...

  Trả lờiXóa
 66. Đấu tranh tư tưởng là một bộ phận quan trọng của cuộc đấu tranh giai cấp và phản ánh rõ nét bản chất của cuộc đấu tranh giai cấp. Vì vậy, chúng ta cần nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, làm tốt hơn nữa công tác đấu tranh tư tưởng với mục tiêu là: Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả cách mạng; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động trên lĩnh vực tư tưởng.

  Trả lờiXóa
 67. Để đảm bảo thắng lợi của cuộc đấu tranh, cần làm tốt công tác định hướng tư tưởng, tuyên truyền sâu rộng với những hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ bản chất không hề thay đổi của chủ nghĩa đế quốc, âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống những khuynh hướng, biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị; kịch liệt phê phán, xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, đảng viên dao động về chính trị, truyền bá những quan điểm sai trái.

  Trả lờiXóa
 68. Trong cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, vai trò của nhân dân rất quan trọng. Vì vậy, cần đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức quần chúng, phát huy vai trò và động viên nhân dân tích cực tham gia cuộc đấu tranh, nhất là trong quản lý, giáo dục, thuyết phục, nhắc nhở những người có quan điểm sai trái, cơ hội ở địa phương.

  Trả lờiXóa
 69. Biện chứng của sự phát triển đã khẳng định: trong mối quan hệ giữa nhân tố chủ quan với tác động khách quan, yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài, nhân tố chủ quan, yếu tố bên trong đóng vai trò quyết định. Sự vững mạnh của Đảng, Nhà nước, của toàn bộ hệ thống chính trị cùng với sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân là yếu tố quyết định để chúng ta đánh bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại trên lĩnh vực tư tưởng của các thế lực thù địch, phản động.

  Trả lờiXóa
 70. Cuộc đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch là bộ phận của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh chính trị, là vấn đề có tính quy luật tất yếu của cách mạng nước ta. Các thế lực thù địch coi phá hoại về chính trị, tư tưởng, là điểm mấu chốt làm sụp đổ lòng tin, làm mất phương hướng hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chúng ráo riết tung ra các quan điểm sai trái, vu cáo, bịa đặt, xuyên tác hòng phá hoại ý thức chính trị, làm cho cán bộ, chiến sĩ mất niềm tin vào lý tưởng và mục tiêu chiến đấu, làm suy yếu sức mạnh tư tưởng, tinh thần của quân đội. Vì vậy, xây dựng Quân đội ta vững mạnh về chính trị phải kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng, không thỏa hiệp với âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 71. Những luận điệu, quan điểm sai trái của chúng tung ra hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận nền tảng tư tưởng Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ triệt để lợi dụng sự mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế để tuyên truyền “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” thúc đẩy hình thành tư tưởng, tâm lý sống thực dụng, sùng bái đồng tiền, hòng làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống. Chúng sử dụng các phương tiện thống tin đại chúng, mạng Internet, các loại sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm đồi trụy để tuyên truyền, xuyên tác, kích động chống phá Đảng, Nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 72. Chúng triệt để lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”, để can thiệp trắng trợn và công việc nội bộ, gây mất ổn định đất nước. Chúng hậu thuẫn thuẫn vật chất, tinh thần kích động lực lượng phản động trong các tôn giáo, dân tộc lôi kéo tín đồ di cư tự do, tụ tập đông người, truyền đạo trái pháp luật, xúi giục biểu tình, gây rối, dẫn tới bạo loạn lật đổ. Chúng tìm mọi cách mua chuộc, móc nối với các đối tượng cơ hội chính trị, bất mãn tìm và tạo dựng ngọn cờ tập hợp lực lượng thực hiện ý đồ “ly khai tự trị”, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc.

  Trả lờiXóa
 73. chúng lợi dụng chính sách di dân tái định cư, đền bù giải phóng mặt bằng và những yếu kém sơ hở trong công tác quản lý nhà nước của chính quyền ở một số địa phương để tuyên truyền kích động, chống đối, nhằm làm giảm lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ… Những ngày qua, với thái độ trâng tráo, thiếu thiện chí, các thế lực thù địch coi đợt sinh hoạt chính trị đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 là cơ hội để chống phá; chúng đòi hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 1992 đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; đòi “phi chính trị hóa quân đội”, muốn tách quân đội ta ra khỏi hệ tư tưởng của Chủ nghĩa Mác- Leenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tước bỏ quyền lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và cho rằng: Quân đội là của quốc gia, trung lập và không chịu sự lãnh đạo và chi phối với bất kỳ đảng phái nào…

  Trả lờiXóa
 74. Để góp phần đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; thiết nghĩ các cấp cần tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, vạch trần tính chất phản động, phản khoa học, tính chất mị dân của các thế lực thù địch; làm cho cán bộ, chiến sỹ LLVT và nhân dân nâng cao cảnh giác cách mạng, không mắc mưu kẻ thù, xây dựng ý chí quyết tâm cao, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

  Trả lờiXóa
 75. Chúng ta phối hợp làm tốt công tác vận động quần chúng tăng cường và nâng cao hiệu quả đầu tư, thực hiện tốt phong trào Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, tích cực xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bồi đắp sự đồng thuận xã hội trong cộng đồng dân tộc, củng cố và tăng cường thế trận lòng dân vững chắc. Góp phần bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân, tăng cường sức đề kháng và khả năng miễn dịch, làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” , “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 76. mỗi người cần nhận thức đầy đủ âm mưu phá hoại nhiều mặt của các thế lực thù địch, cũng như mục tiêu lâu dài của chúng là dùng những chiêu bài nhơ nhớp, mị dân, lừu phỉnh hòng xóa bỏ cơ sở chính trị - tư tưởng, cơ sở giai cấp – xã hội và thể chế chính trị của chế độ XHCN, lấp vào đó là chế độ tư bản chủ nghĩa, thực hiện âm mưu phản động toàn cầu.

  Trả lờiXóa
 77. là đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, toàn thể học sinh, sinh viên, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, bởi các bạn chính là mục tiêu số một mà các luận điệu tuyên truyền hướng đến. Trong bất cứ tình huống, hoàn cảnh nào hãy đều nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của chúng, luôn cảnh giác, không được lơ là, chủ quan; đồng thời hãy luôn vững tin vào con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và ông cha ta đã chọn. Vì ở đó có chân lý của cuộc sống, có tự do, bình đẳng, bác ái – nơi mà con người được phát triển một cách toàn diện nhất mà không một chế độ nào có thể đạt được.

  Trả lờiXóa
 78. Cuộc đấu tranh tư tưởng góp phần giữ vững ổn định chính trị còn khá nặng nề, khó khăn. Những lực lượng thù địch, chống đối, cơ hội đang ngày đêm nghiên cứu nội dung, phương thức để tìm cách đưa quan điểm, ý thức chống đối của họ len lỏi vào đời sống xã hội. Đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân ta tốt, nhất trí với quan điểm của Đảng, nhưng nhiều người chưa được trang bị những quan điểm, lý lẽ đúng đắn để chống lại các quan điểm phản động.

  Trả lờiXóa
 79. Có một số người tuy bản chất tốt, nhưng có nhận thức mơ hồ hoặc chịu ảnh hưởng của những quan điểm sai trái của các thế lực bên ngoài, với nhiều mức độ khác nhau. Trong nhân dân ta, bên cạnh số đông có tinh thần cảnh giác, ý thức đấu tranh tốt, cũng có một bộ phận chưa hiểu rõ con đường XHCN nên cũng dễ tiếp thu những quan điểm thù địch. Ngay trong nội bộ Đảng và cơ quan Nhà nước, mọi người về bản chất thì tuyệt đại đa số là tốt, nhưng có người có lúc lại tâm trạng này, tâm trạng khác, nhiều khi nhận thức lại mơ hồ, nên trong vấn đề này, vấn đề khác không phải không có khả năng tiếp nhận một số quan điểm sai trái

  Trả lờiXóa
 80. Trong cuộc đấu tranh chống các lực lượng phản động đang mưu đồ lật đổ sự lãnh đạo của Đảng, đưa nhân dân ta đi chệch con đường XHCN thì cuộc đấu tranh tư tưởng, giữ vững an ninh về tư tưởng giữ vai trò rất quan trọng. Đó là cuộc đấu tranh gay gắt và phức tạp không chỉ đơn thuần về mặt nhận thức mà còn mang màu sắc chính trị rõ rệt.

  Trả lờiXóa
 81. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 82. Một số phần tử chống Đảng, chống chế độ trước đây, chưa phục thiện, có lúc im hơi lặng tiếng, nay tưởng thời cơ đã đến, cũng tìm cách hoạt động trở lại. Bọn này tìm cách lôi léo, tác động vào một số người cực đoan , bất mãn, cơ hội hoặc cả những người có quan điểm sai lầm, hòng thúc đẩy những người này hoạt động theo ý đồ của chúng. Chúng tìm cách nắm một số cơ quan thông tin, câu lạc bộ, âm mưu đi tới hình thành tổ chức kiểu “diễn đàn dân chủ”.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đối với Việt Nam, các thế lực thù địch buộc phải thừa nhận những kết quả về đổi mới kinh tế, vì đó là một thực tế không thể bác bỏ, nhưng lại cho rằng ta không chịu đổi mới về chính trị; chúng phê phán Đảng Cộng sản Việt Nam không chịu thực hiện đa nguyên, vẫn giữ độc quyền lãnh đạo, hạn chế dân chủ. Thậm chí chúng vu khống ta vi phạm nhân quyền, đàn áp văn nghệ sĩ, trí thức; đề cao, kích động những người cực đoan, có động cơ xấu mà chúng cho là những người “đổi mới”, cấp tiến, những nhà “vì hòa bình”, “đấu tranh vì tự do”, những tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm. Họ xuyên tạc nội bộ, kích động ý kiến đòi đa nguyên, đa đảng.

   Xóa
 83. Ở trong nước, các thế lực phản động cho là thời cơ đã đến, được sự tiếp tay của các lực lượng bên ngoài cũng tích cực hoạt động dưới nhiều hình thức. Một số linh mục phản động trong tôn giáo, một số tổ chức đảng phái chính trị phản động, một số ngụy quân, ngụy quyền cũ không chịu cải tạo; một số tên phản động lưu vong ở nước ngoài lọt vào nước ta… đang phối hợp với nhau, công khai tiến hành hoạt động chống phá về tư rưởng bằng rải truyền đơn, giảng đạo, truyền bá những tài liệu phản động, tung tin, rỉ tai tuyên truyền.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không những thế, các lực lượng phản động người Việt ở nước ngoài, dưới sự chỉ đạo và nâng đỡ của đế quốc, đã xuất bản hàng trăm tờ báo, với giọng điệu hung hăng, công khai xúi giục các hoạt động lật đổ nhà nước ta. Thời gian qua đã có khá nhiều bài viết được tung vào nước ta theo những con đường khác nhau. Đó là những “tâm thư”, “thông điệp”, “thông báo” đòi chấm dứt sự lãnh đạo của Đảng ta, từ bỏ con đường XHCN. Đó là những tờ báo, tạp chí “đội lốt” với những cái tên rất “thân thương”, đậm mùi nhiệt huyết như “Thông luận”, “Quê mẹ”, “Canh tân”, “Nguyện san phục quốc”, “Kháng chiến”, “Văn nghệ tiền phong”, “Làng văn”, “Việt Nam mới”, “Tiếng gọi tự do”… do các tổ chức phản động trong số người Việt sống lưu vong xuất bản và phổ biến nhằm mục đích phá hoại uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, kích động đồng bào ta đòi thực hiện đa đảng để các lực lượng phản động quay về hoạt động công khai.

   Xóa
 84. Chủ nghĩa đế quốc ráo riết thực hiện diễn biến hòa bình nhằm làm suy yếu và tạo ra những nhân tố mất ổn định ở bên trong các nước; đồng thời nuôi dưỡng, chỉ đạo, hỗ trợ cho bọn phản động trong các nước đó tiến hành bạo loạn để giành chính quyền. Ở trong nước, địch đã xây dựng lực lượng chính trị đối lập, tạo dựng được “ngọn cờ” lãnh đạo chỉ huy; có thể có lực lượng vũ trang phản động. Lợi dụng những yếu kém, sai lầm của các nước, những mâu thuẫn nội bộ; bọn phản động lừa gạt, kích động, lôi kéo được một bộ phận quần chúng sẵn sàng chống lại chính quyền

  Trả lờiXóa
 85. chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa mac-lênin là chủ nghĩa lý tưởng để xây dựng một chế độ mà ở đó con người được tôn trọng và phát triển bình đẳng về mọi mặt nhất có thể ..tư tưởng do các bậc tiền nhân là luôn chính xác chỉ có người thực hiện nó làm sai mà thui.....điển hình là không đi theo đúng con đường chủ nghĩa xã hội và lệch lạc về đường lối mà một đế chế hùng mạnh như liên bang xô viết phải sụp đổ làm cớ cho các thế lực thù địch không ngừng tuyên truyền nói xấu và chống phá

  Trả lờiXóa
 86. Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng với những phương thức, thủ đoạn mới, ngày càng tinh vi, thâm độc, xảo quyệt và coi đây là một trong những hướng tấn công chủ yếu nhằm thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 87. Thời gian qua, các thế lực thù địch đã ra sức tấn công về tư tưởng, lý luận, nhằm mục đích "đa nguyên, đa đảng", xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội. Vì vậy, việc nhận rõ âm mưu, thủ đoạn đó và xác định các biện pháp phòng chống và đấu tranh của chúng ta là hết sức cần thiết.

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ