Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

XÓA BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP 1992 LÀ TỰ SÁT, LÀ CHẾT HẾT


  
ChínhTrực@
   [DLT] - Một quốc gia muốn hòa bình ổn định hội nhập và phát triển cần có những bản Hiến pháp. Đây được coi là hệ thông lý luận mang tính chuẩn mực, vừa là công cụ, vừa là vũ khí để xây dựng và đấu tranh bảo vệ Độc lập, tự do cho dân tộc,bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nhân dân. Duy trì xã hội ổn định,phồn vinh, phát triển.Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực vô cùng to lớn mà không thể không thừa nhận thì Hiến pháp lại mang một hạn chế đó là rất nhanh tụt hậu so với thực tế cũng như đòi hỏi của đất nước.Hiến pháp năm 1992 cũng không nằm ngoài quy luật tất yếu đó, sau 12 năm áp dụng vào thực tế, giờ đây nó đã lạc hậu và tỏ ra không còn phù hợp nữa. Nắm bắt được yêu cầu đó,ngày 23/11/2012 Nghị quyết số 38/2012/QH13 của Ủy ban dự thảo Hiến pháp năm 2012 chính thức được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm lấy ý kiến rông rãi của quảng đại quần chúng nhân dân.Góp phần đưa Hiến pháp 1992 hoàn thiện và mang nhiều yếu tố tiến bộ.
   Trong quá trình đóng góp sửa đổi Hiến pháp 124 điều, điều 4 được coi như điều quan trọng tất yếu- là nguyên tắc tồn tại và hoạt động của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam :
“1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
2.Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình
3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”
   Tuy nhiên , hiện nay đang xôn xao dư luận về việc xóa bỏ điều 4 trong Hiến pháp.Có nghĩa là xóa bỏ ĐCS Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa  bỏ chủ nghĩa Mác-Lê Nin,tư tưởng Hồ Chí Minh.Tiến hành đa nguyên đa đảng,tam quyền phân lập.Phát triển Việt Nam theo con đường chủ nghĩa tư bản,xóa bỏ con đường CNXH mà chủ tịch Hồ Chí Minh,toàn thể nhân dân và lịch sử dân tộc đã khắt khe lựa chọn.
   Bên cạnh sự nhận thức hạn chế của một bộ phận quần chúng nhân dân,dẫn đến dễ bị lợi dụng, kích động,lôi kéo..Các thế lực thù địch cũng đang hằng ngày, hằng giờ tung ra trên các diễn đàn, nhất là trên mạng internet, để tuyên truyền chống phá, nhằm mục tiêu xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp nước ta. Chẳng hạn họ cho rằng, Điều 4 Hiến pháp năm 1992 là “phá hỏng nền tảng của chính bản thân hiến pháp”. Để bảo vệ luận điệu này, họ đã viện dẫn Điều 2 và Điều 83 để xuyên tạc một cách ngụy biện và cho rằng, Điều 4 của Hiến pháp nước ta “khẳng định ĐCSVN lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội, tức là theo chế độ đảng trị = đảng chủ...”. Hơn thế, họ còn cho rằng, “thể chế Việt Nam hiện nay là không phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, chế độ một đảng lãnh đạo, cầm quyền là trái với nguyên tắc nhà nước pháp quyền...”; và “Điều 4 biểu hiện sự toàn trị, chứ không phải lãnh đạo”; “Thực chất là ĐCS muốn bám lấy quyền lực để bảo vệ đặc quyền, đặc lợi kinh tế của cá nhân hay những nhóm tư bản đỏ”... Họ còn lớn tiếng cho rằng, “Hiến pháp Việt Nam là không chính danh, chỉ là điều lệ ĐCSVN độc tài, toàn trị, do một số đảng viên nắm quyền soạn thảo, sửa đổi, áp đặt lên 3 triệu đảng viên khác và toàn dân Việt Nam!”… Từ đó, họ trắng trợn phát ngôn rằng, “Việt Nam cần một bản hiến pháp mới, trong đó quyền làm chủ đất nước, quyền quyết định tương lai chính trị cho đất nước phải do nhân dân tự quyết”.
“Mưu đồ của chúng là nhằm tạo ra sự nghi ngờ, mất lòng tin, dẫn đến đối lập với Đảng,đòi xóa bỏ Điều 4 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về vai trò lãnh đạo của ĐCSVN đối với Nhà nước CHXHCN Việt Nam và toàn xã hội.”
Xong, việc các thế lực thù địch đưa ra các lý luận để bác bỏ Điều 4 trong Hiến pháp 1992 nước CHXHCN Việt Nam là hoàn toàn sai lệch, thiếu sức thuyết phục và không đáng tin cậy. Bởi thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy trải qua hơn 80 năm phấn đấu, xây dựng, trưởng thành, với bản lĩnh của một đảng chính trị dày dạn, có lãnh tụ sáng suốt, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, ĐCSVN đã vượt qua muốn vàn khó khăn, thử thách, động viên và phát huy sức mạnh to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giành được những thắng lợi vĩ đại. Đó là điều không thể phủ nhận. ĐCSVN là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc cách mạng Tháng Tám thắng lợi, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tiếp đó, ĐCSVN là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhân dân tiến hành các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc, đưa cả nước đi lên CNXH. Hiện nay, ĐCSVN vẫn là lực lượng chính trị duy nhất khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Vì vậy, vai trò lãnh đạo của ĐCSVN được quy định tại Điều 4, Hiến pháp năm 1992 là hoàn toàn chính đáng, cần tiếp tục được khẳng định trong nội dung sửa đổi, bổ sung hiến pháp lần này.
   Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, không phải ngẫu nhiên mà ĐCS Việt Nam ra đời và trở thành Đảng cầm quyền duy nhất lãnh đạo quần chúng nhân dân tiến hành sự nghiệp cứu nước mà để có thể xuất hiện và tồn tại được cho tới ngày hôm nay là kết quả của một quá trinh tìm kiếm,sàng lọc và đấu tranh tư tưởng.Trong bối cảnh thực dân Pháp lên gân trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, các phong trào cách mạng trong nước lần lượt bị dập tắt, nguyên nhân do thiếu một đường lối lãnh đạo đúng đắn thì ĐCS Việt Nam đã ra đời trở thành kim chỉ nam cho ngọn cờ cách mạng, là ánh dương của giai cấp cần lao. Đưa khuynh hướng Dân chủ tư sản chính thức đi vào quên lãng. Từ đây cách mang Việt Nam đã thoát khỏi sự khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo, tiến những bước đi vững chắc đưa dân tộc thoát khỏi nô lệ, lầm than. Điều đó cho thấy con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Nói cách khác trong quá trình phát triển, nước ta không còn con đường nào khác ngoài con đường cách mạng XHCN.
   Không phủ nhận rằng trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội, nước ta còn gặp phải nhiều vấn đề, thậm chí có những vấn đề bức xúc, như : phân hóa giàu nghèo, quan liêu, tham nhũng chưa được đẩy lùi, lợi dụng chức quyền mưu đồ cá nhân,  lợi ích nhóm…Đặc biệt là sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên cho đến nay, xã hội ta đã tạo lập được những cơ sở chính trị, tư tưởng, pháp lí vững chắc để giải quyết những vấn đề đó, minh chứng rõ nét nhất là việc Đảng đã đề ra quyết tâm chính trị thể hiện trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” để làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh lãnh đạo nhân dân ta xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
ĐCSVN ra đời là một chân lý khách quan, tất yếu trong sự phát triển của lịch sử dân tộc và toàn nhân loại. Chân lí ấy đã được chủ nghĩa Mác-Lê Nin tạo cơ sở và chứng minh tính đúng đắn. Rằng xã hội loài người sẽ trải qua các hình thái kinh tế xã hội từ Cộng sản nguyên thủy - là hình thái thấp nhất đến một hình thái tương lai là Cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là CNXH. Nói tóm lại, việc nước ta đi theo con đường cách mạng XHCN là hoàn toàn phù hợp,đúng đắn. Đây là chế độ xã hội phục vụ cho quyền lợi của mọi người dân trong xã hội, thực hiện công bằng xã hội, xóa bỏ tình trạng áp bức,bóc lột, bất công . Bởi vậy tất cả những xuyên tạc , mưu toan nhằm xóa bỏ ĐCSVN, xóa bỏ chế độ XHCN của các thế lực phản động trong và ngoài nước chỉ là nhằm muốn thiết lập lại một xã hội dân chủ có các nhà tư bản bóc lột sức lao động của người công nhân.
   Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ tiếp tục được bổ sung và hoàn thiện trong tất cả các thời kì, xong những điều đã thuộc về chân lí khách quan thì không thể xóa bỏ. Điều 4 Hiến pháp năm 1992 sẽ cần tiếp tục được hiến định trong sửa đổi lần này,sao cho hoàn thiện và hợp lòng dân nhất. Đồng thời đây cũng là một cơ hội để Đảng hoàn thiện mình hơn và đập tan những luận điệu xảo trá,bôi nhọ, làm thay đổi bản chất của ĐCSVN.
   Chỉ còn không đầy một tuần nữa công việc lấy ý kiến nhân dân về việc sửa đổi bổ sung Hiến pháp năm 1992 sẽ hoàn thành. Các cấp chính quyền và nhân dân cần phải có sự thống nhất cao về quan điểm, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam đối với Nhà nước pháp quyền XHCN và toàn xã hội. Hiến pháp năm 1992 với Điều 4 sẽ tiếp tục phát huy sứ mệnh lịch sử của mình là lãnh đạo toàn dân tộc Việt Nam tiến lên XHCN. Đó là không chỉ là trách nhiệm mà còn là lương tâm đối với tương lai phát triển của Tổ quốc và cách mạng Việt Nam theo đúng con đường mà Bác Hồ, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.//


FACEBOOK COMMENTS

44 nhận xét:

 1. Đảng là cuộc sống của toàn dân. Đây là khẳng định tất yếu. Hãy nghĩ xem, nếu Đảng CS ko còn dân tộc ta sẽ như thế nào đây?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chắc chan thieu Dang thi dan toc ta se kio the vung vang trong cuoc song tiep theo. Boi da nguyen da đang se lam kho nguoi dan vo cung.

   Xóa
  2. đám tàn dư cộng sản việt nam Chúng bây cũng là người Việt nhưng chúng bây không bao giờ muốn đất nước của chúng bây mạnh lên.trong tư tưởng tự do được đứng thẳng làm người được ưởn ngực cất lên tiếng nói của một con người đích thực được nói lời yêu thương ghét hận tự đáy long trong tận cùng của khối óc com tim mình Mong ước của chúng bây là quê hương chúngbây con dân mải mãi mãi lầm than ngu dốt đến độ không cần tự do không cần quyền làm người đúng là ngược đời cứ tưởng như chuyện bịa đặt cực kỳ phi lý ,ngu dốt để chúng bây dể dàng thuần hoá biến con dân việt từ con người thành súc vật để dể bề sai khiến bảo vệ chiến đấu không ngừng nghỉ cho cái gọi là quốc tế cộng sản thiên đường mù thế giới đại đồng của quan thầy mao mác lê để chúngbây còn lý do, còn danh nghĩa để mà đem xương máu con dân việt làm vật thí thân lót đường cho bọn quan thầy ngoại bang đạp bước tiến lên thế giớ đại đồng đại điên loạn tâm thần hoang tưởng ,bọn độc tài đảng trị tàn dư cộng sản việt nam bị toàn thể thế giới họ đều khinh bỉ lên án khi nói về tự do nhân quyền của cộng sản việt nam từ tổ chức human right watch đến các tổ chức báo chí không biên giới tất cả các tổ chức nhân quyền từ âu sang á và nhất là uỷ ban nhân quyền của lien hệp quốc đã không biết bao nhiêu lần vạch ngay mặt chỉ ngay tên chúng ,mà bọn độc tài đảng trị tàn dư cộng sản VN vẩn mặt mo trán mốc vẩn trơ như đá chẳng biết xấu hổ liêm sỉ là gì phải chăng chúng đeo cái mặt nạ sắt đạn bắn không thủng nên chẳng còn biết đến xấu hổ hay liêm sỉ gì nửa Chính quyền cộng sản độc tài đảng trị lủ thú mặt người này không có tư cách đạo đức để răn dạy Việt nam và thế giới về nhân quyền vì hành vi phạm tội chống lại loài người của chúng khi chà đạp nhân quyền tước bỏ tự do cung đầy rẫy nhưng vụ vi phạm nhân quyền mà những vụ việc bắt bo đánh đập dã man giam cầm vô tội vạ những con dân dám nói lên quyền tự do chính đáng của minh như anh điếu cày chị tạ phong tần luật sư cù huy hà vu ….. v.. v… quyền được nói lên sự thật quyền tự do cơ bản về con người của họ . được hiến pháp và luật pháp việt nam công nhận cũng như mọi quyền cơ bản về tự do nhân quyền của lien hiệp quốc quy định mà chính chúng cộng sản việc nam đã thừa nhận và đã đát tay ký vào bản hiến chương về nhân quyền cũng như bản hiến pháp pháp luật của chính chúng soạn ra thế mà chúng lại tráo trở xảo trá tự vả và phỉ nhổ chính vào bản mặt mo của chúng khi chính chúng lại chà đạp bản hiến pháp pháp luật đó ,nhẩn tâm đàn áp đánh đập bắt bờ giam cầm những người người bất đồng chính kiến khẳng định rỏ ràng luật pháp cộng sản chỉ có trên văn bản chỉ để lừa mị đây chỉ là che mắt thế gian chứ hành động làị hoàn toàn ngược lại những gì chúng nói cho nên gọi hiến pháp nhà nước xhcn vn chỉ là một đống giấy lộn vô giá trị không hơn không kém   Xóa
 2. Hiện nay các thế lực thù địch luôn muốn xóa bỏ điều 4 hiến pháp 1992, chúng ta cần phải hết sức đề phòng.

  Trả lờiXóa
 3. Đất nước ta đang trên đà phát triển dần đều. Hãy đặt niềm tin vào Đảng, tránh để các luận điệu sai trái làm lung lay niềm tin này.

  Trả lờiXóa
 4. Toàn dân, hãy cùng chung tay xây dựng đất nước giàu mạnh hơn.

  Trả lờiXóa
 5. khỏi phải bàn rồi bạn, Có Đảng có đầu tàu dẫ dắt đất nước qua sóng gió khó khăn, mất Đảng mất tất cả. cứ nhìn phương tây thì biết, đa đảng cho lắm vào chieens tranh nội chiến liên miên, tranh danh quyền lực có ngớt đâu

  Trả lờiXóa
 6. Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện rất rõ bản lĩnh chính trị của một Đảng cách mạng, luôn kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, với tinh thần độc lập tự chủ, sáng tạo, đã vượt qua được những thời kỳ cực kỳ khó khăn, gian khổ, giành những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Với những gì đã làm được, chúng ta mãi mãi có quyền tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh – Đảng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu

  Trả lờiXóa
 7. Xóa bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát, nghe như vậy chắc chắn ai cúng biết tầm quan trọng của sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đảng là tập hợp những người ưu tú nhất vậy không phải ngẫu nhiên mà Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và trở thành Đảng cầm quyền duy nhất lãnh đạo quần chúng nhân dân. VÌ vậy làm sao có thể xóa vỏ được

   Xóa
 8. Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, không phải ngẫu nhiên mà Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và trở thành Đảng cầm quyền duy nhất lãnh đạo quần chúng nhân dân. VÌ vậy làm sao có thể xóa vỏ được

  Trả lờiXóa
 9. vai trò của Đang cộng sản đã được khẳng định qua các thời kì lịch sử cảu dân tộc ta, trong giai đoạn hiện nay, vai trò của Đảng cần được tăng cường hơn nữa,

  Trả lờiXóa
 10. Có Đảng như ngày hôm nay chính là nhờ sự lựa chọn sáng suốt của chủ tịch HỒ CHÍ MINH và nhân dân việt nam, chỉ có Đảng mới có đủ khả năng để đưa nước ta ngày càng giàu mạnh!

  Trả lờiXóa
 11. làm sao mà xóa bỏ quyền lãnh đạo của Đảng được cơ chứ, chính Đảng và bác Hồ đã dẫn dắt nước ta đi đến tự do độc lập ngày hôm nay chỉ có Đảng mới có đủ niềm tin của nhân dân thôi!

  Trả lờiXóa
 12. đúng rồi, không thể bỏ điều 4 trong hiến pháp được,như vậy chả khác nào đầu hàng tư bản chủ nghĩa và tự loại bỏ xã hội chủ nghĩa

  Trả lờiXóa
 13. giờ là thời đại in te r net thế kỷ 21 của tự do của công lý và qyền con người không lý gì chúng ta phải sợ một lủ quái đản phải chịu kiếp đời súc vật cho chúng lợi dụng từ thân xác đến cả linh hồn hiến dâng cho cho bọn quỷ dử chúng ta phải tự đứng lên sống chết với chúng để đời con cháu chúng ta không còn là một nổi ám ảnh truyền kiếp từ đời này sang đời khác đời mẹ đến đời con đời cháu mãi mãi làm súc vật ma xó để chúng lợi dụng từ thân xác đến linh hồn phục vụ cho chúng và quan thầy chúng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. In ter cái mẹ nhà mày ý. Mày coppy linh tinh cái này từ trang này sang trang khác ah. @@

   Xóa
  2. Mấy cái con Nhợn này éo hiểu gì nói linh ta linh tinh. Thế nào là linh hồn, thế nào là xúc vật. Chúng bay làm sao hiểu được những điều tốt đẹp của XHCN mà chỉ biết tới tư bản mà thôi. @@

   Xóa
  3. Hai Tich3/22/2013

   thằng ma xó súc vật hai tích à đến như thông tin chính xác đích thực từ trong đáy lòng của nhân dân nhờ có In ter mà mới lòi ra cái mặt mốc dối trá láo khoáet mị dân của lủ giòi bọ cộng sản cái con mẹ nhà mày ý mà mày không hiểu aa... Mày không biết coppy chuyền cái này từ trang này sang trang khác để thông báo rộng rải cho toàn thể nhân loại biết được bộ mặt ác quỷ của bè lủ cs chúng mày ư ah. @@
   Hua Huyen3/22/2013

   cái con Nhợn hua huyen này éo hiểu gì nói linh ta linh tinh. không hiểu Thế nào là linh hồn, thế nào là xúc vật. Chúng bay làm sao hiểu được những điều tốt đẹp của một xã hội nhân bản của tự do của công lý và nhất là quyền được đứng thẳng để làm người mà mày chỉ biết tới bò bốn chân làm súc vật mà thôi ....mà thôi. @@

   Xóa
 14. CÓ CỘNG SẢN THÌ KHÔNG THỂ CÓ TỰ DO
  CÒN CỘNG SẢN THẾ GIỚI NẦY KHÔNG BAO GIỜ CÓ HOÀ BÌNH
  cộng sản vẩn muôn đời là cộngsản chúng chỉ có những trò hề diển kịch mỵ dân và tự lừa bịp chính chúng nó vào tà thuyết mácxác định con đường thiên đường hoang tưởng là mục tiêu duy nhất không bao giờ đến

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thằng này điên con mẹ rồi. Nói nhăng nói cuội. Thật khó hiểu. Chúng mày ở đâu ra mà ăn nói càn rỡ không hiểu bao nhiêu anh hùng liệt sỹ hy sinh để cho loài cho chúng mày sông nhỉ????

   Xóa
  2. "...CÓ CỘNG SẢN THÌ KHÔNG THỂ CÓ TỰ DO
   CÒN CỘNG SẢN THẾ GIỚI NẦY KHÔNG BAO GIỜ CÓ HOÀ BÌNH ..."
   Mẹ kiếp, mày nói ko biết ngượng mồm ah????
   Mày sang tư bản sống nên quay lại phản bội dân tộc ko biết sự nhục nhã là gì ah???

   Xóa
  3. Thằng hai thanh này điên con mẹ rồi. Nói nhăng nói cuội. Thật khó hiểu. Chúng mày ở đâu ra mà ăn nói càn rỡ không hiểu bao nhiêu anh hùng liệt sỹ hy sinh để cho loài cho quốc tế cộng sản đảng mao cộng khi mà chúng đem xương máu xác than con dân việt làm vật thí than kót đường cho quan thầy mao mác dẩm đạp tiền lên thế giới đại đường mà chẳng tốn một giọt máu nào thậm chí cả một giọt mồ hôi cũng không có chúng chỉ cần đem súng đạn xe tăng tàu bò nhét vào tay lủ cộng sản việt nam đày tớ tay sai và vài giọt nước bọt khuyến khích là chúng nhào đầu bạt mạng chiến đấu không ngừng ngHỉ cho quan thấy đảng chủ cộng sản đảng mà tên cẩu tài lảnh tụ cộng sản việt nam tay sai đã tuyên bố và XÁC TÍN TA ĐÁNH ĐAY LÀ ĐÁNH CHO LIÊN XÔ ĐÁNH CHO TRUNG QUỐC cho dù phải hy sinh hàng triệu thanh niên miền bắc hay đốt cháy cả dảy trường sơn ..........để hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta vẩn cứ tiến hành ????"...

   CÓ CỘNG SẢN THÌ KHÔNG THỂ CÓ TỰ DO
   CÒN CỘNG SẢN THẾ GIỚI NẦY KHÔNG BAO GIỜ CÓ HOÀ BÌNH ..."
   Mẹ kiếp, thằng hồng nhu mày nói ko biết ngượng mồm ah????
   Mày lấy đầu đội đít thằng nga lủ tàu theo đuôi thằng bộ trưởng thi nô tố hửu mà quỳ gối tung hô thờ mao chủ tịch thờ stalin bất diệt ''... nên quay lại phản bội dân tộc ko biết sự nhục nhã là gì ah???

   Xóa
 15. Thật sự, trong công cuộc lãnh đạo đất nước, Đảng CS đã thể hiện một vai trò vô cùng to lớn, không thể phủ nhận được những sai sót có thể có, do vậy để đánh giá vấn đề ko nên chủ quan.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. sống có mắt như mù có tai như điếc có miệng như câm có đầu không óc có lồng ngực mà chẳng có trái tim sống mà không có lý trí không phân biệt được thị phi trằng đen thật giả sống mà không cần tự do không thích công lý đếch thèm quyền được làm người cam tâm làm súc vật cho người ta sai khiến chỉ muốn được làm một bầy cừu ăn no ngủ kỷ được đảng chăm sóc và chăn dắt cẩn thận chỉ một mực nhất định đi theo hướng theo lề mà đảng đã định sẳn đã vạch rỏ mà có một kẻ đại diện bầy cừu vĩ đại ấy thay mặt đảng đã như một tên tâm thần dám khẳng định phải đi theo lề vời quyền được chăn dắt tuyệt đối của đảng để đặt câu hỏi với nhà đại toán học của việt nam khi hỏi giáo sư ngô bảo châu rằng …thì.. giáo sư theo lề nào ? và nhà toán học việt nam nổi tiếng thế giới này đả trả lời một câu ngắn gọn nhưng súc tích ý nghĩa đủ để làm tối tăm mặt mũi những tên đại diện của bầy cừu vĩ đại và bọn lảnh đạo độc tài đảng trị cộng sản đảng việt nam ĐI THEO LỀ LÀ VIỆC CỦA BẦY CỪU CÒN TÔI LÀ VIỆC CỦA CON NGƯỜI TỰ DO con người tự do con người của tự do như một tiếng thét khát khao tự do ai oán như xé lòng những tâm hồn con dân nước việt đã sống qua gần 80 năm của ngục tù bao la trong thế giới cộng sản địa ngục trần gian . Câu trả lời của giáo sư ngô bảo châu như một nhát búa tự do đánh thẳng vào đầu những tên độc tài đảng trị cộng sản đảng chắc chắn sẻ đi vào lịch sủ đấu tranh vì tự do công lý và quyền được làm người cho dân tộc việt một trong những trang sử bất khuất đấu tranh cho tự do là dấu ấn cổ suý mạnh mẻ cho các phong trào vì quyền được đứng thẳng để làm người không còn cái cảnh làm than trâu chó kiếp đời súc vật ma xó hiến dâng cả thể xác và linh hồn để tận tuỵ phục vụ và chiến đấu không ngừng nghỉ cho bọn đày tờ tay sai cộng sản việt nam và trên hết là lủ quan thầy đảng chủ của chúng với tà thuyết mác và con đừơng thế giới đại đồng tâm thần điên loạn đi không bao giờ đến

   Xóa
  2. Lịch sử hàng ngàn năm đã chứng minh rằng. Đảng ta là duy nhất có thể lãnh đạo được đất nước ta đi lên XHCN điều này lịch sử đã được chứng minh. Ok

   Xóa
  3. "...ĐI THEO LỀ LÀ VIỆC CỦA BẦY CỪU CÒN TÔI LÀ VIỆC CỦA CON NGƯỜI TỰ DO..."
   Hờ hờ. Bố mẹ mày là cừu đấy thằng ngu ah

   Xóa
  4. thay đổi nội dung căn bản của Hiến pháp năm 1992, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là ảo tưởng.

   Xóa
  5. Lại lũ chó ghẻ nặc danh!!

   Xóa
 16. đảng là niềm tin là ánh sáng soi đường cho chúng ta đi đến độc lập tự do ngày hôm nay, không có lí gì lại không tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng cả! Lịch sử hàng ngàn năm đã chứng minh điều này, Hỡi bọn rận chó, hãy cút ngay. =))

  Trả lờiXóa
 17. Không phải cứ cất lên tiếng nói dân chủ đa đảng là đem lại những điều "thần kỳ" hay tiến bộ hơn cho người dân, cho đất nước.

  Trả lờiXóa
 18. Không phải cứ cất lên tiếng nói dân chủ đa đảng là đem lại những điều "thần kỳ" hay tiến bộ hơn cho người dân, cho đất nước.

  Trả lờiXóa
 19. "Mẫu hình lí tưởng" của thể chế đa nguyên đa đảng trên thực tế không phục vụ "vì nhân dân" và có những hoạt động đi ngược lại quyền lợi nhân dân,những người họ mà đại diện. Với chính phủ Mỹ thực tế nghịch lý rằng nhân dân đang phục vụ cho nguyện vọng của chính quyền.

  Hai Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa là nhân tố chi phối chính phủ Mỹ.Thoạt nhìn sự đối lập, mâu thuẫn giữa họ nhưng thực chất đều bỏ phiếu ủng hộ cho cùng luật pháp bảo vệ các tập đoàn kinh tế trong khi đó làm thiệt hại lợi ích nhân dân.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. lợi ích của các tập đoàn kinh tế đã và đang được ngụy trang phục vụ trong bối cảnh đa nguyên đa đảng đó. Các tập đoàn này dùng ảnh hưởng cá nhân để đạt được các quyền quy định trong Hiến Pháp đáng lẽ phải dành cho dân. Bởi các đảng phái đều được tài trợ từ nhiều tập đoàn kinh tế.

   Xóa
  2. Đa nguyên đa đảng chỉ là cái cớ cho lũ phản động mà thôi

   Xóa
 20. không phải cứ cất lên tiếng nói dân chủ đa đảng là đem lại những điều "thần kỳ" hay tiến bộ hơn cho người dân,cho đất nước. Tôi hoàn toàn không bị thuyết phục nó sẽ đem lợi ích gì, ít nhất ở hiện tại cho sự phát triển của đất nước cả. Nó cũng đã đi quá xa với nhu cầu quyền lợi chính đáng của người dân.

  Trả lờiXóa
 21. Chính phủ Mỹ bị chi phối bởi hai đảng: Dân chủ và Cộng hòa. Cả hai đã đề ra cương lĩnh đối lập nhau và tạo ra sự phân cực dễ dàng nhận thấy ở nước Mỹ, song qua thời gian, họ đều bỏ phiếu ủng hộ cho cùng luật pháp bảo vệ các tập đoàn kinh tế và làm thiệt hại lợi ích nhân dân.

  Bối cảnh chính trị của đa nguyên đa đảng đã và đang phục vụ cho chính lợi ích của thế giới các tập đoàn kinh tế. Các tập đoàn này dùng ảnh hưởng cá nhân để đạt được những quyền được quy định trong Hiến pháp mà lẽ ra phải phục vụ cho nhân dân.

  Trả lờiXóa
 22. Học hỏi các quốc gia, dân tộc khác là đương nhiên, nhưng không thể sao chép một cách thuần túy hiến pháp của Nhà nước thuộc chế độ chính trị này sang Nhà nước thuộc chế độ chính trị khác.

  Trả lờiXóa
 23. Hơn một nửa thế kỷ qua, cho dù cũng còn những vấp váp, bất cập, thậm chí sai lầm, khuyết điểm, nhưng con đường cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam xác lập là hoàn toàn đúng đắn. Đảng Cộng sản Việt Nam không có quyền lợi gì ngoài quyền lợi của dân tộc, của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 24. Xóa bỏ điều 4 hả?? Mơ đi con ạ!!!

  Trả lờiXóa
 25. Thật sự, trong công cuộc lãnh đạo đất nước, Đảng CS đã thể hiện một vai trò vô cùng to lớn, không thể phủ nhận được những sai sót có thể có, do vậy để đánh giá vấn đề ko nên chủ quan.

  Trả lờiXóa
 26. Tự Sát... Chắc chắn rồi. Khi có sự tranh chấp quyền lực thì dân sẽ lầm than, đây là một điểm được lịch sử chứng minh

  Trả lờiXóa
 27. những người có tâm hay không, có lòng trung thành hay không, có tuân thủ đúng hiến pháp hay không thì nhân dân là người phán xét và rõ nhất. nhân dân không bao giờ đánh giá sai lầm về ai, nhân dân luôn nhận xét đúng và bầu đúng người vì những người đó là người trực tiếp bảo vệ quyền lợi của họ. chính vì vậy mà những tên dân chủ lởm dù có bày đdặtđủ mọi cách cũng không thể nào làm nên sự viêcj gì, và chúng càng bị lún sâu vào cái hố phản động do chính mình tạo ra. thật đáng thương cho những kẻ rận chủ thích thể hiện

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ