Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Tìm hiểu về điều 4 trong hiến pháp Việt Nam


 • Dưới sự tác động của bối cảnh tình hình quốc tế trong nước và quốc tế, ở mỗi bản Hiến pháp đều thể hiện được các giá trị lịch sử riêng, phù hợp với thực tiễn là định hướng chiến lược cực kì quan trọng cho các hoạt động đất nước ta. Trong các bản Hiến pháp, vị trí và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn được khẳng định với tính pháp lí ngày càng vững chắc (nhất là trong Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992) . Với cách gọi quen thuộc khi nhắc đến là “Điều 4 Hiến pháp” là người ta biết ngay đến vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Tìm hiểu về điều 4 trong hiến pháp Việt Nam
Hiến pháp năm 1980 ở điều 4 đã có ghi: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam được vũ trang bằng học thuyết Mác Lênin là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội; là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng tồn tại và phấn đấu vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Các tổ chức Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp”.
Đến Hiến pháp năm 1992, giữ điều 4 nhưng có sửa lại: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc theo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.
Hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.
Có thể thấy, Hiến pháp “thừa nhận” Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội không phải “cho phép” Đảng được lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Các thế lực thù địch kiên quyết cho rằng điều 4 của Hiến pháp chính là “giấy phép độc quyền” cho Đảng cầm quyền lãnh đạo. Chúng quên mất rằng, lịch sử đã chúng minh Đảng Cộng Sản Việt Nam là người lãnh đạo duy nhất đáp ứng các yêu cầu bức thiết của nhân dân ta trong các giai đoạn cách mạng. Nhiều Đảng vì không thể đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân mà tự nguyện giải tán (Đảng dân chủ Việt Nam, Đảng Xã hội Việt Nam đã tự tuyên bố giải thể năm 1988). Như vậy “Giấy phép” cho Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò lãnh đạo chính là lòng tin yêu của dân. Bởi lẻ, từ khi Đảng ra đời đến nay do ý Đảng hợp lòng dân, nên Đảng đã lãnh đạo được nhân dân ta đấu tranh giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Đảng có vai trò lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội nhưng vì trong xã hội có lực lượng của nhiều tổ chức chính trị – xã hội khác nhau nên sự thừa nhận chính thức vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Hiến pháp là rất cần thiết. Với sự thừa nhận đó, Đảng có trọng trách trong việc lãnh đạo xây dựng bộ máy chính quyền, trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc và thời đại để giành thắng lợi cho cách mạng. Sau thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc được thực hiện theo cơ chế chung là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.
Quyền làm chủ của dân được thực hiện qua việc dân bầu ra Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của mình để quản lý toàn xã hội bằng luật pháp. Quốc hội ban hành Hiến pháp là luật gốc. Điều 4 trong Hiến pháp là chỗ dựa pháp lý để Nhà nước quản lý tổ chức và hoạt động của Đảng.
Từ khi nhân dân ta có Đảng lãnh đạo, các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam luôn chĩa mũi nhọn của chúng vào việc chống phá Đảng. Sự thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng như trong điều 4 của Hiến pháp là cơ sở pháp lý để trừng trị những kẻ có hành vi, đủ chứng cứ là cố tình xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ Đảng với nhân dân, kích động nhân dân chống lại Đảng hòng mưu toan lật đổ chính quyền cách mạng, thay đổi chế độ xã hội để nhân dân không còn có quyền làm chủ. Điều 4 của Hiến pháp năm 1992 không chỉ thừa nhận Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội mà còn quy định điều kiện Đảng phải có để giữ được vai trò lãnh đạo. Điều kiện đó là Đảng phải gắn bó chặt chẽ với giai cấp công nhân, phải là đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Mọi tổ chức của Đảng phải hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Nếu Đảng không tự xây dựng được mình theo những điều kiện đó thì Đảng không có tư cách là Đảng lãnh đạo.
Như vậy, điều 4 Hiến pháp là tối thượng thể hiện quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Viện Nam với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong thời gian tới, với sự tác động mạnh mẽ của tình hình khu vực và thế giới, ảnh hưởng lớn từ các vấn đề trong nước dự kiến tình hình kinh tế chính trị, xã hội của nước ta sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức mới. Các thế lực thù địch, phản động đang hàng ngày, hàng giờ thực hiện các âm mưu, chiến lược hoạt động “Diễn biến hòa bình”, tiến tới bạo loạn lật đổ, tác động từng bước chuyển hóa chế độ chính trị ở nước ta. Trong đó, mục tiêu hàng đầu của chúng là xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, từ đó lật đổ chế độ XHCN ở nước ta. Chính vì vậy, việc bảo vệ, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trên cả phương diện pháp lí và thực tiễn là rất quan trọng. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là tất yếu của lịch sử./.
TNT - http://nguyensinhhung.net

FACEBOOK COMMENTS

32 nhận xét:

 1. không thể xóa bỏ điều 4 được, vì luận điệu xóa bỏ điều 4 là của các thế lực thù địch muốn lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhà nước phải phục vụ cho lợi ích của giai cấp cầm quyền. Chính phủ Mỹ phục vụ cho giai cấp tư sản chiếm 1% dân số Mỹ. Nhà nước Việt Nam phục vụ cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam

   Xóa
  2. Chúng ta đang tiến hành các bước đi để sửa đổi Hiến pháp 1992. Hiến pháp không phải là một văn bản pháp lý thông thường mà Hiến pháp được coi là đạo luật gốc, có giá trị pháp lý cao nhất. Do vậy cần cái nhìn sáng suốt nhất.

   Xóa
  3. Trong các bản Hiến pháp, vị trí và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản luôn đc đề cao, điều này là cần thiết.

   Xóa
  4. Đảng có vai trò lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội nhưng vì trong xã hội có lực lượng của nhiều tổ chức chính trị – xã hội khác nhau nên sự thừa nhận chính thức vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Hiến pháp là rất cần thiết. Với sự thừa nhận đó, Đảng có trọng trách trong việc lãnh đạo xây dựng bộ máy chính quyền, trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc và thời đại để giành thắng lợi cho cách mạng.

   Xóa
  5. Điều 4 trong Hiến pháp khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam với cách mạng Việt Nam là đôi quan tiên phong của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân Việt Nam. Không thể xóa bỏ diều này được

   Xóa
 2. đất nước ta đang đi lên rất thành công trong công cuộc phát triển đất nước vì vậy chưa cần thiết phải thực hiên đa nguyên đa đảng lam gì

  Trả lờiXóa
 3. các thế lực thù địch chống phá ta ngày càng quyết liệt, mục tiêu của chúng là xóa bỏ điều 4 trong hiến pháp và cũng là chế độ xã hộ chủ nghĩa ở việt nam vì vậy không thể xóa bỏ điều 4 được

  Trả lờiXóa
 4. xóa bỏ điều 4 trong hiến pháp chính là sự đầu hàng vô điều kiện với các thế lực thù địch muốn lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa

  Trả lờiXóa
 5. Nhưng hiện đất nước đang đứng trước nhiều thử thách to lớn, nhiệm vụ trước mắt rất nặng nề. Vì vậy, tất cả những người tâm huyết với Đảng, mong mỏi cuộc chỉnh đốn lần này phải đánh dấu một bước ngoặt quan trọng giúp Đảng vươn lên, vững vàng hơn, tiếp tục lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành thắng lợi. Với truyền thống kiên cường chiến đấu, với quyết tâm, nhất định Đảng ta sẽ thành công.

  Trả lờiXóa
 6. Thực tiễn cách mạng nước ta đã chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Vai trò đó trong bối cảnh tình hình hiện nay phải được tiếp tục khẳng định và không thể mơ hồ, bởi ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân lao động và lợi ích của dân tộc là xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, Đảng Cộng sản Việt Nam không còn lợi ích nào khác.

  Trả lờiXóa
 7. Cám ơn tác giả vì đã cho tôi một góc nhìn mới về vấn đề này. Rất hay.

  Trả lờiXóa
 8. Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người,
  Từ thuở còn thơ đời tôi chưa quen sóng gió
  Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ,
  Bầu trời xanh chưa thấy bao giờ
  Đảng là một ngôi sao sáng,
  Sáng nhất trong muôn vì sao giữa trời tối đêm mịt mùng
  Vẫn một màu sáng trong,
  Đảng làm nên bài ca chiến thắng cho đất nước và tình yêu,
  Cho mỗi ước mơ trên đời vui

  Trả lờiXóa
 9. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản là không thẻ phủ nhận được, chính vì vậy việc tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trên cả phương diện pháp lí và thực tiễn là rất quan trọng.

  Trả lờiXóa
 10. Khi các thế lực thù địch ngày càng chống phá nhà nước ta một cách tinh vi thì việc tăng cường vai trò, vị thế của Đảng lãnh đạo là cần thiết.

  Trả lờiXóa
 11. Trong hơn 80 năm qua, Đảng và dân ta luôn kiên trì và thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Chính vì vậy, cách mạng nước ta đã giành được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại

  Trả lờiXóa
 12. Điều 4 Hiến pháp Việt Nam là vô cùng quan trọng đối với toàn xã hội và toàn dân. Đảng luôn lãnh đạo đất nước Việt Nam có những đường lối đúng đắn

  Trả lờiXóa
 13. Đảng đã đưa lối cho Việt Nam tìm tới độc lập, vượt qua bao khó khăn,vẫn vững vàng đưa dân tộc sánh vai với các cường quốc, vai trò của Đảng là không thể phủ nhận

  Trả lờiXóa
 14. nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam được thành lập, đúng hơn là giành được độc lập, dân tộc việt nam được hưởng thái bình ấm no tới ngày hôm nay là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

  Trả lờiXóa
 15. Vai trò của Đảng hết sức to lớn.Vì vậy điều 4 trong hiến pháp không thể bỏ được

  Trả lờiXóa
 16. Đảng là cuộc sống của toàn dân. Đây là khẳng định tất yếu. Hãy nghĩ xem, nếu Đảng CS ko còn dân tộc ta sẽ như thế nào đây?

  Trả lờiXóa
 17. Hiện nay các thế lực thù địch luôn muốn xóa bỏ điều 4 hiến pháp 1992, chúng ta cần phải hết sức đề phòng.

  Trả lờiXóa
 18. Đất nước ta đang trên đà phát triển dần đều. Hãy đặt niềm tin vào Đảng, tránh để các luận điệu sai trái làm lung lay niềm tin này.

  Trả lờiXóa
 19. Toàn dân, hãy cùng chung tay xây dựng đất nước giàu mạnh hơn.

  Trả lờiXóa
 20. Giờ mình mới hiểu rõ điều 4 của luật hiến pháp cảm ơn tác giả nhé

  Trả lờiXóa
 21. Nói chung cần nhìn nhận vấn đề thật sâu sắc chứ. Đâu thể chủ quan đánh giá như vậy được chứ. @@ Nếu nóng vội rất dễ làm vấn đề sai lệch

  Trả lờiXóa
 22. Thật sự, trong công cuộc lãnh đạo đất nước, Đảng CS đã thể hiện một vai trò vô cùng to lớn, không thể phủ nhận được những sai sót có thể có, do vậy để đánh giá vấn đề ko nên chủ quan.

  Trả lờiXóa
 23. Thực tiễn chúng ta thấy, chúng ta đang sống trong xã hội ổn định, hòa bình và phát triển, nhân dân sống ấm no, hạnh phúc. Việt Nam đang phát triển theo đúng hướng con đường của Đảng đã chọn, ngày càng có vị thế cao trên trường quốc tế. Nên tránh việc để bọn thù địch lợi dụng làm mất lòng tin vào Đảng

  Trả lờiXóa
 24. Sự thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng như trong điều 4 của Hiến pháp là cơ sở pháp lý để trừng trị những kẻ có hành vi, đủ chứng cứ là cố tình xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ Đảng với nhân dân, kích động nhân dân chống lại Đảng hòng mưu toan lật đổ chính quyền cách mạng, thay đổi chế độ xã hội để nhân dân không còn có quyền làm chủ

  Trả lờiXóa
 25. Hãy nhìn nhận 2 cuộc chiến chống giặc ngoại sâm gần đây nhất thì Đảng giữ vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc đại đoàn kết dân tộc. Hãy giữ vừng niềm tin vào Đảng.

  Trả lờiXóa
 26. Xuyên suốt chiều dài lịch sử Hiến pháp Việt Nam đã 4 lần thay đổi nhưng vẫn đảm bảo được ý chí của Đảng và của toàn thể nhân dân. Điều 4 Hiến pháp cực kỳ quan trọng và không hề có sự biến đổi nào về bản chất cả và nó sẽ luôn được duy trì trong Hiến pháp không thế lực nào có thể thay đổi được.

  Trả lờiXóa
 27. Đại biểu quốc hội là những người có tâm, có tài muốn dựng xây dât nước. Tuy nhiên hiện nay, có một số đối tượng đã và đang lợi dụng các quyền tự do của công nhân để ứng cử vào quốc hội, số này nhận được sự chỉ đạo của nước ngoài, nhận tiền từ chúng, làm nổi bật bản thân với mục đích đen tối, hại nước, hại nhân dân. thiết tha mong rang các cơ quna chức năng hãy nhanh chóng quét sạch nhũng lũ này, như những chiến dịch chống các bệnh truyền nhiễm xã hội vây.

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ